รหัสโครงการ 58-03967
สัญญาเลขที่ 58-00-2243

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี
รหัสโครงการ 58-03967 สัญญาเลขที่ 58-00-2243

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 142,550.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 57,020.00 บาท
งวดที่ 2 = 71,280.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 128,300.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 8.12 บาท
งวดที่ 2 = 7.73 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 15.85 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 140,958.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -12,142.15 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพในชุมชน 16,800.00 15,800.00
1. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพในชุมชน
กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินปฏิบัติการเก็บข้อมูล 11,900.00 11,700.00
1. อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินปฏิบัติการเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : เวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 5,650.00 5,650.00
1. เวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมหลัก : เวทีประชุมประจำเดือนของสภาประชาชนด้านอาชีพในชุมชน 10,000.00 10,000.00
1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่1
2. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่2
3. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่3
4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่4
5. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่5
6. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่6
7. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่7
8. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่8
9. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่9
10. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่10
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน 10,500.00 12,400.00
1. จัดเวทีคืนข้อมูล
กิจกรรมหลัก : ศึกษาดูงาน ที่จังหวัดตรังศูนย์แปลงเกษตร อำเภอกันตัง 19,800.00 20,800.00
1. ศึกษาดูงาน
กิจกรรมหลัก : ปลูกพืชในสวนยางพารา จำนวน 30 ครัวเรือน 15,000.00 15,800.00
1. ปลูกพืชในสวนยางพารา30ครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : คัดเลือกกลไกคณะทำงานเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และคณะกรรมการบริหารปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพในชุมชน 17,800.00 15,400.00
1. คัดเลือกกลไกคณะทำงานเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และคณะกรรมการบริหารปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพในชุมชน
กิจกรรมหลัก : เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ 19,100.00 20,200.00
1. เวทีนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ
กิจกรรมหลัก : จัดทำสื่อ / เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่โครงการ 3,000.00 2,020.00
1. จัดทำสื่อ / เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่โครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 9,188.00
1. ปฐมนิเทศน์
2. พบพี่เลี้ยง เพื่อปรับปฏิทินโครงการ
3. อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
4. ถอนเงินเปิดบัญชีธนาคาร
5. พบพี่เพื่อดูเอกสารในโครงการ
6. พบพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อมูลการทำรายงาน
7. จัดทำรายงานปิดงวด1
8. พบพี่เลี้ยงเพื่อปรับปฏิทิน
9. ตรวจเอกสาร จัดทำรายงาน
10. งานสร้างสุข
11. พบพี่เลี้ยง เพื่อจัดเอกสาร
12. สังเคราะห์โครงการปิดงวด2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

142,550.00 140,958.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย จตุรงค์ ส่งแสง )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559