รหัสโครงการ 58-03967
สัญญาเลขที่ 58-00-2243
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี

2. ชุมชน บ้านบารายี

3. รหัสโครงการ 58-03967 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2243

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพในชุมชน

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน ในการดำเนินงานต่อไป
 • และประชาชนมีความเข้าใจในปัญหาด้านรายรับ รายจ่ายครัวเรือนในชุมชนและได้นักจัดการข้อมูลชุมชนด้านอาชีพในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนมีความเข้าใจในปัญหาด้านรายรับ รายจ่ายครัวเรือนในชุมชนและได้นักจัดการข้อมูลชุมชนด้านอาชีพในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน
 • ผลการคัดเลือกนักจัดการข้อมูล 6 กลุ่ม ได้แก่ ประธานเยาวชน ประธาน อสม. ประธานกลุ่มแม่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มสตรี และกรรมการมัสยิด
 • ประชาชนมีความเข้าใจในปัญหาชุมชน ด้านรายรับ รายจ่ายครัวเรือนในชุมชนและได้นักจัดการข้อมูลชุมชนด้านอาชีพในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที
 • ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจฯกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คนที่หลากหลายทั้งผู้แทนองค์กรท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน เยาวชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และอื่นๆในชุมชน
 • ติดต่อประสานวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการเข้าร่วมในเวทีสร้างความเข้าใจ
 • กำหนดสถานที่ วัน เวลา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

มีกำหนดการ ดังนี้

 • ดำเนินการประชุมตามกำหนดที
 • พิธีเปิดโดยผู้ใหญ่บ้านในชุมชน
 • วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการ ปัญหาชุมชน ขั้นตอนการดำเนินการ เป้าหมาย วิธีการ เป็นต้น
 • ดำเนินการคัดเลือกนักจัดการข้อมูล
 • พิธีปิด
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที
 • ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจฯกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คนที่หลากหลายทั้งผู้แทนองค์กรท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน เยาวชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และอื่นๆในชุมชน
 • ติดต่อประสานวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการเข้าร่วมในเวทีสร้างความเข้าใจ
 • กำหนดสถานที่ วัน เวลา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

มีกำหนดการ ดังนี้

 • ดำเนินการประชุมตามกำหนดที
 • พิธีเปิดโดยผู้ใหญ่บ้านในชุมชน
 • วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการ ปัญหาชุมชน ขั้นตอนการดำเนินการ เป้าหมาย วิธีการ เป็นต้น
 • ดำเนินการคัดเลือกนักจัดการข้อมูล
 • พิธีปิด
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 120

2. อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินปฏิบัติการเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินปฏิบัติการเก็บข้อมูล

วันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชนและการจัดทำแผนชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลด้านอาชีพต่างๆในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชุมชนได้ข้อมูลชุมชนประกอบด้วยข้อมูลชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 • คณะทำงานโครงการเกิดทักษะด้านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
 • สภาชุมชนมีทักษะกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • เกิดกระบวนการกลุ่ม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีนำข้อมูลจากการจัดเก็บมาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ข้อมูล 160ชุด
 • จัดเวที ใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทั้งด้านการกรีดยาง และประมง มาสร้างกระบวนการการจัดวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 3 คน
 • รายละเอียดกิจกรรมตามแผน
 • สภาผู้นำชุมชน ร่วมกับทีมเยาวชน ประชุม เตรียมความพร้อม ทีมเยาวชน นำข้อมูลที่ได้ร่วมกับสภาชุมชน มาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ร่วมกัน ระหว่าง เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้รู้ในชุมชนโดยเน้นการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง กิจกรรมวันที่ 12 มกราคม 2559 - เวลา 08.30-09.00น. รับลงทะเบียนโดยใช้ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบารายี
 • เวลา 09.00-09.30น. ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมโครงการโดย ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • เวลา 10.00-12.00น. จัดเวที ใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งการกรีดยางและประมง มาสร้างกระบวนการการจัดวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 3 คน
 • สาเหตุปัจจัย รายรับ-รายจ่าย ปัญหาการดำเนินชีวิต
 • เวลา 12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารปฏิบัติศาสนกิจ
 • เวลา 13.00-16.30น. จัดเวทีนำข้อมูลจากการจัดเก็บมาวิเคราะห์
  • วันที่2
  • เก็บข้อมูลชุมชน (1 วัน) โดยให้เยาวชนในชุมชนร่วมกันจัดเก็บข้อมูลเพื่อฝึกให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันกับชุมชนและทราบข้อมูลร่วมกันกับคนในชุมชน
  • วันที่3
 • วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (1 วัน) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจหาสาเหตุปัจจัย รายรับ-รายจ่าย ปัญหาการดำเนินชีวิต โดยร่วมกันวิเคราะห์ทั้ง 3 ด้าน คือปัจจัยที่เกิดจากคน ด้านสิ่งแวดดล้อม และด้านกลไกชุมชนโดยเชิญปราชญ์ผู้รู้ในชุมชนมาร่วมวิเคราะห์กับคณะกรรมการฯ แกนนำชุมชน เยาวชน
 • เป็นระยะเวลา3วัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

3. เวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 เวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อได้ข้อมูลชุมชนที่ผ่านการวิเคาระห์และสังเคราะห์ข้อมูลคนในชุมชนเห็นข้อมูลที่จริงของอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลชุมชนที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลคนในชุมชนเห็นข้อมูลที่แท้จริงของอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลชุมชนที่ผ่านการวิเคาระห์และสังเคราะห์ข้อมูลคนในชุมชนเห็นข้อมูลที่จริงของอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน
 • ได้ข้อมูลจากการทำแบบสอบถาม ทำให้ชุมชนมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย ในครัวเรือน การออม หนี้สินครัวเรือน หนี้สินชุมชน
 • เกิดแผนที่ทำมือด้วยตนเองของกลุ่มเยาวชนเพื่อบ่งชี้ถึงสถานที่สำคัญ ทรัพยากรในหมู่บ้านและวิเคราะห์โอกาสพัฒนาด้านต่างๆในอนาคตได้
 • ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพจากการบริโภคในแต่ละมื้อ แต่ละวัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 35 คนที่หลากหลายทั้งผู้แทนองค์กรท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน เยาวชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และอื่นๆในชุมชน
 • ติดต่อประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถร่วมในเวทีสร้างความเข้าใจ
 • กำหนดสถานที่ วัน เวลา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ ดังนี้

 • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที

 • แนะนำตัวผู้เข้าร่วมในเวทีทุกคน
 • วิทยากรดำเนินการตามกระบวนการในเวที
  • วิทยากรนำเสนอกรณีศึกษา ตัวอย่างครัวเรือนต้นแบบ การดำรงชีวิตแบบพอเพียงโดยใช้รูปแบบจัดทำกลุ่ม นำเสนอ ข้อมูลที่ได้ มาสังเคราะห์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุติ ในชุมชน นักวิชาการภายนอก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อปรับปรุงข้อมูลและเติมเต็มข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์จริง เตรียมข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อการคืนข้อมูลสู๋ชุมชน
 • สรุปเนื้อหาที่ได้จากเวทีต่อที่ประชุม
 • พิธีปิด
 • เดินทางกลับ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 35 คนที่หลากหลายทั้งผู้แทนองค์กรท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน เยาวชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และอื่นๆในชุมชน
 • ติดต่อประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถร่วมในเวทีสร้างความเข้าใจ
 • กำหนดสถานที่ วัน เวลา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ ดังนี้

เรื่อง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อความต้องการอาชีพเสริมรายได้ของชุมชน บ้านบารายี จากการที่กลุ่มแกนนำบ้านบารายี ได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่อความต้องการอาชีพเสริมรายได้ของชุมชน บ้านบารามยี ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในระดับต่ำกว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย หรือทุกคนที่อยู่ในระดับชุมชน จำนวน160ชุด ผลปรากฏว่า บ้านบารายีสรุปเป็นระดับความคิดเห็นที่สนใจ คือ
รายได้ของคนในบ้านบารายี ระดับคะแนนความคิดเห็นที่สนใจ 5,001-10,000บาท รายได้ทั้งหมดของสมาชิกในครอบครัวในบ้านบารายี ระดับคะแนนความคิดเห็นที่สนใจ15,001-20,000บาท รายได้ทั้งหมดมีพอใช้ในแต่ละเดือนหรือไม่? ระดับคะแนนความคิดเห็นที่สนใจ อยู่ในระดับมีไม่พอใช้91ชุด ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของคนในบ้านบารายีมีส่วนใหญ่ใช้จ่ายด้านใด? ระดับคะแนนความคิดเห็นที่สนใจ อยู่ในระดับ การใช้จ่ายด้านค่าอาหาร และค่าเล่าเรียนบุตร ทั้งนี้กลุ่มแกนนำให้ข้อเสนอแนะกับเรื่องผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อความต้องการอาชีพเสริมรายได้ของชุมชน บ้านบารายี คือ ปัญหาหรืออุปสรรคในชุมชนที่ต้องการได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ? คนในชุมชนบ้านบารายีส่วนใหญ่ ตอบว่า ราคาน้ำยางตกต่ำ ส่งผลให้ด้านต่างๆเดือดร้อนไปด้วยและอีกคำถามหนึ่ง ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ด้านใดที่ต้องการ? คนในชุมชนบ้านบารายี ตอบว่าด้านการค้าขายด้านการทำเกษตรกรรม ด้านการประมง ด้านการคมนาคม

 • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที
 • แนะนำตัวผู้เข้าร่วมในเวทีทุกคน
 • วิทยากรดำเนินการตามกระบวนการในเวที
 • สรุปเนื้อหาที่ได้จากเวทีต่อที่ประชุม
 • พิธีปิด
 • เดินทางกลับ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35

4. เวทีประชุมประจำเดือนของสภาประชาชนด้านอาชีพในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่1

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อปรึกษาปัญหาและดำเนอนการการแก้ปัญหาในหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีการพัฒนา มีกลไกการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • แกนนำมีความเข้าใจมากขึ้น ในโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี
  • การทำอาชีพเสริม
  • ความรู้ในอาชีพเสริมของชุมชน
 • และวางแผนในการดำเนินโครงการ
 • ทีมคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกแบบไม่เป็นทางการที่มีความหลากหลายของกลุ่ม
 • มีทีมโครงการ กลุ่มเยาวชนอสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 25 คน และประสานตัวบุคคลด้วยวาจา เข้าร่วมเป็นทีมก่อนเบื้องต้น และทำคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมประจำเดือนของคณะทำงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าในรอบเดือนการวางแผนงาน
 • การทำงานเพื่อความยั่งยืนและการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม
 • องค์กรในการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพ ของกองทุนหมุนเวียน และกองทุนสวัสดิการในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกทีมงาน
 • คัดเลือกทีมงาน จากทีมคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกแบบไม่เป็นทางการที่มีความหลากหลายของกลุ่ม มีทีมโครงการ กลุ่มเยาวชนอสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 20 คน
 • เพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชนพร้อมทั้งทบทวนทรัพยากร
 • เพื่อเสริมพลัง ไอเดีย และเรียนรู้รูปแบบการทำงาน โครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ
 • มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน ทุก 1 เดือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่2

วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีการพัฒนา มีกลไกการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการแลกเปลี่ยนรู้ของสภาชุมชน
 • สภาชุมชนและคณะทำงานโครงการร่วมรับรู้ปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไข
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมประจำเดือนของคณะทำงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าในรอบเดือนการวางแผนงาน
 • การทำงานเพื่อความยั่งยืนและการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กรในการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพ ของกองทุนหมุนเวียน และกองทุนสวัสดิการในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ชี้แจงสรุปผลกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมาและชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการออกแบบเครืองมือในการจัดเก็บข้อมูล/อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล
 • ชี้แจงรายละเอียดผลที่ที่ได้เวทีสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ทุนในชุมชน
 • ชี้แจงรายละเอียดผลจากการเก็บข้อมูล
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่3

วันที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีการพัฒนา มีกลไกการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาผู้นำชุมชนได้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง
 • โดยเน้นวาระที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ การประสานความร่วมมือ การติดตามความก้าวหน้าในกิจกรรมต่างๆ
 • การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรครวมตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการร่วมมือ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมประจำเดือนของคณะทำงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าในรอบเดือนการวางแผนงาน
 • การทำงานเพื่อความยั่งยืนและการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กรในการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพ ของกองทุนหมุนเวียน และกองทุนสวัสดิการในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 25 คน
 • รายละเอียดกิจกรรมตามแผน
 • ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาผู้นำชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมที่ทำจริง
 • รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ชี้แจงสรุปผลกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมาและชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการออกแบบเครืองมือในการจัดเก็บข้อมูล/อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล
 • ชี้แจงรายละเอียดผลที่ที่ได้เวทีสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ทุนในชุมชน
 • ชี้แจงรายละเอียดผลจากการเก็บข้อมูล
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

5. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

6. ศึกษาดูงาน ที่จังหวัดตรังศูนย์แปลงเกษตร อำเภอกันตัง

ไม่มีกิจกรรม

7. ปลูกพืชในสวนยางพารา จำนวน 30 ครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

8. คัดเลือกกลไกคณะทำงานเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และคณะกรรมการบริหารปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

9. เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ

ไม่มีกิจกรรม

10. จัดทำสื่อ / เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่โครงการ

ไม่มีกิจกรรม

11. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ปฐมนิเทศน์

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • แนะนำเว็บ
 • อธิบายโครงการ สสส.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทุกกิจกรรมจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดทางการเงิน ในเว็ปไซต์ www.happynetwork.org สามารถรับรู้ถึงกระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ
 • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน
 • ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง ดังนี้ -ใบลงทะเบียนต้องมีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม บันทึกการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม กรณีมีค่าอาหาร ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงินหรือใบบิลเงินสด (ถ้าเกิน 5000 บาท ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง) กรณีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อวัสดุสิ้นเปลืองในการทำกิจกรรม ได้แก่ วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงิน/บิลเงินสด โดยออกจากร้านมีชื่อที่อยู่ของร้านชัดเจน มีเลขกำกับภาษี/เลขบัตรประชาชน ของเจ้าของร้าน บิลออกในนามโครงการของพื้นที่ตนเอง
 • ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร กรณีเป็นรายชั่วโมง ต้องมีความรู้ความชำนาญ กรณีเป็นปราญชชาวบ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. คิดเป็นรายชั่วโมง 600 บาท,กรณีเป็นคนต่างพื้นที่ สามารถเบิกได้ 1000 บาท/วัน
 • ใบสำคัญรับเงินจะต้องไม่มีรอยลบ รอยขูดหรือรอยขีดเขียน **ห้ามใช้ใบส่งของแทนบิลเงินสดหรือใบสำคัญรับเงิน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง
 • กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล
 • การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
 • การป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ
 • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที
 • แนะนำตัวผู้เข้าร่วมในเวทีทุกคน
 • วิทยากรดำเนินการตามกระบวนการในเวที
 • แนะนำเว็บ
 • วางแผนโครงการและปฏิทิน
 • สรุปเนื้อหาที่ได้จากเวทีต่อที่ประชุม
 • พิธีปิด
 • เดินทางกลับ
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 พบพี่เลี้ยง เพื่อปรับปฏิทินโครงการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

พบพี่เลี้ยง เพื่อปรับปฏิทินโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ลงข้อมูลรายละเอียดโครงการ การพิมพ์หน้าเว็บ และปรับปฏิทินโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พบพี่เลี้ยงเพื่อวางแผนการลงปฏิทินโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พบพี่เลี้ยง เพื่อปรับปฏิทินโครงการ และหารือเรื่องการจัดทำโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.3 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อดำเนินโครงการ(จัดกิจกรรมตามแผน)และ
 • การเขียนรายงานและการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลผลิต
 • ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน
 • ได้ดำเนินงานตามแบบแผน
 • ผลลัพธ์
 • ดำเนินโครงการ(จัดกิจกรรมตามแผน)
 • และได้วางแผนโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
 • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที
 • แนะนำตัวผู้เข้าร่วมในเวทีทุกคน
 • วิทยากรดำเนินการตามกระบวนการในเวที
 • การเขียนรายงาน
 • รายงานผู้รับผิดชอบ/บันทึกกิจกรรม
 • เรื่องเอกสาร
  • รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับจากทางร้าน
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเหมา/ผู้รับเงิน
  • เอกสารทางภาษี
 • ภาพถ่ายกิจกรรม
 • รายงาน(การบันทึก)การทำกิจกรรม
 • สรุปเนื้อหาที่ได้จากเวทีต่อที่ประชุม
 • พิธีปิด
 • เดินทางกลับ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • อบรมการเขียนรายงานและการโครงการ
 • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที
 • แนะนำตัวผู้เข้าร่วมในเวทีทุกคน
 • วิทยากรดำเนินการตามกระบวนการในเวที
 • การเขียนรายงาน
 • รายงานผู้รับผิดชอบ/บันทึกกิจกรรม
 • เรื่องเอกสาร
  • รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับจากทางร้าน
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเหมา/ผู้รับเงิน
  • เอกสารทางภาษี
 • ภาพถ่ายกิจกรรม
 • รายงาน(การบันทึก)การทำกิจกรรม
 • สรุปเนื้อหาที่ได้จากเวทีต่อที่ประชุม
 • พิธีปิด
 • เดินทางกลับ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 80
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.4 ถอนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ถอนเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง

เปิดบัญชีธนาคาร

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.5 พบพี่เพื่อดูเอกสารในโครงการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจเอกสารและปรับปฏิทินในโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ตรวจเอกสารในการปิดงวดครั้งที่ 1 เอกสารได้จัดทำให้ถูกต้องและมีคุณภาพ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจสอบเอกสารในโครงการ
 • และปรับปฏิทินในโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พบพี่เลี้ยงโครงการ ตรวจสอบความเรียบร้อย ใบลงทะเบียน กำหนดการ ใบสำคัญรับเงินและ ใบจ่ายภาษี
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.6 พบพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อมูลการทำรายงาน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดเตรียมเอกสารและรายงานการปิดงวด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • นำเอกสารมาปิดงวด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำรายงานและจัดเตรียมเอกสาร
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ตรวจเอกสาร
 • จัดเอกสารตามปฏิทิน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.7 จัดทำรายงานปิดงวด1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำรายงานปิดงวด 1 รายงานความก้าวหน้าโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สจรส.ม.อ. ตรวจสอบการรายงานทางเวบไซต์ การเขียนรายงาน การจัดทำเอกสารการเงิน ได้ปรับแก้ไขเพิ่มการรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

รายงานการปิดงวด

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมร่วมกับ สจรส.ม.อ. ตรวจสอบการรายงานทางเวบไซต์ การเขียนรายงาน การจัดทำเอกสารการเงิน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

12. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ - และห้ามการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

หลังจากได้ทำการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังนี้
1. คนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะงดการสูบบุหรี่ในสถานที่นั้นๆ
2. เกิดจิตสำนึกเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ป้าย เพื่อติดสถานที่จัดกิจกรรมของโครงการ
 • นำป้ายไปติดตามสถานที่ดังนี้
 • โรงเรียนบ้านบารายี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ป้าย เพื่อติดสถานที่จัดกิจกรรมของโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 33 14                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 142,550.00 40,846.00                  
คุณภาพกิจกรรม 56 42                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • ราคายางพาราตกต่ำ
 • ไม่มีอาชีพเสริมให้การใช้จ่ายพอกับรายรับ
 • การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของคนในหมู่บ้าน
 • เศรษฐกิจไม่ดี
 • ขาดความรู้ด้านอาชีพเสริม
 • ให้ความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพเสริม เช่นการเกษตร การประมง เป็นต้น
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับ สมุดบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ตระหนักให้เยาวชน ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย สมบัติ หล๊ะเลย 32 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สมาน เจริญฤทธิ์ 31/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมอาชีพ
นาย จาตุรงค์ ส่งแสง 94 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย บุญฤทธิ์ เทศนอก 87 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย พิศาล ชัยศรี 30/2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย ไสว ดังเด่น 12/2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย ศักดา ดังเด่น 107 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย สำราญ เวชสิทธิ์ 68/3 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย อับดุลรอศักดิ์ สุหรุน 90 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย อนุสรณ์ สารบัญ 21/2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย วีรศักดิ์ เจริญฤทธิ์ 55 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย บิสน คงศรี 29/2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย ณรงค์ชัย ชื่นแก้ว 66/2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง วรรณา เจริญฤทธิ์ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง ละเอียด เวชสิทธิ์ 14 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง วาสนา ลิมาน 20/2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง วรลักษณ์ ส่งแสง 92/2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นางสาว ปวิณี เจริญฤทธิ์ 31/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง จรรยา ลิมาน 8/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่4 ( 7 มีนาคม 2559 )
 2. จัดเวทีคืนข้อมูล ( 20 มีนาคม 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่5 ( 7 เมษายน 2559 )
 4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่6 ( 7 พ.ค. 2559 )
 5. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่7 ( 7 มิถุนายน 2559 )
 6. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่8 ( 7 กรกฎาคม 2559 )
 7. พบพี่เลี้ยงเพื่อปรับปฏิทิน ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 8. ศึกษาดูงาน ( 18 กรกฎาคม 2559 )
 9. ปลูกพืชในสวนยางพารา30ครัวเรือน ( 25 กรกฎาคม 2559 )
 10. คัดเลือกกลไกคณะทำงานเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และคณะกรรมการบริหารปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพในชุมชน ( 28 กรกฎาคม 2559 )
 11. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่9 ( 7 สิงหาคม 2559 )
 12. เวทีนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ ( 10 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย จตุรงค์ ส่งแสง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......