แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี

รหัสโครงการ 58-03967 รหัสสัญญา 58-00-2243 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่
 • เกิดฐานข้อมูลในการปลูกผักเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน
 • พื้นที่ใน ม.7 บ้านบารายี ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
 • ขยายพื้นที่ปลูกพืช ผัก เพิ่มขึ้นอีก
2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่
 • ก่อให้เกิดสภาผู้นำในชุมชนจำนวน 20 คน ที่สามารถบริหารจัดการให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 30 ครัวเรือน ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
 • ในรายงานฉบับสมบูรณ์

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่
 • สภาผู้นำชุมชน 20 คน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนร่วมกับกลุ่มองกรณ์ต่าง ๆ ในชุมชน
 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 30 ครัวเรือน ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
 • ในรายงานฉบับสมบูรณ์

-

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่
 • แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 30 ครัวเรือน ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
 • ในรายงานฉบับสมบูรณ์

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

การหลีกเลี้ยงการซื้อผักตามท้องตลาดมาบริโภคแต่หันมาปลูกผักเองเพื่อบริโภคเอง

บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีการรณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่โดยจะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดในชุมชน เพื่อลดจำนวนครั้งการสูบในแต่ละวันให้น้อยลง

บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

การปลูกผักที่เป็นสมุนไพรไว้รับประทานเอง เช่น ตะไคร้ มะกรูดเป็นต้น และนำมาแปรรูปให้น่ารับประทานมากขึ้น

บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและหันมาดูแลตนเองเเละครอบครัวให้รู้เลือกที่จะบริโภคแต่สิ่งดี ๆ ต่อตนเอง

บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

สามารถนำพืช ผักที่ปลูกเองไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน

บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดกติการ่วมของชุมชน เป็นธรรมนูญหมู่บ้านในการอยู่ร่วมเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้คนในชุมชนยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบของคนในชุมชน ป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน

 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 30 ครัวเรือน ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
 • ในรายงานฉบับสมบูรณ์

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มีการรวมกลุ่มกันทำงาน มีการทำตามกติกาของกลุ่มนั้น ๆ เช่น กลุ่มที่ปลูกผักให้มีการลดการใช้สารเคมี และใช้ปุ๋ยคอก

 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 30 ครัวเรือน ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
 • ในรายงานฉบับสมบูรณ์

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

สภาผู้นำชุมชน 20 คน มีการประชุมประจำเดือน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน

บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

การระดมคนมาร่วมกิจกรรมคนทุนที่สำคัญในการทำกิจกรรม

บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ผู้รู้สึกว่ากิจกรรมยังมีการดำเนินต่อไม่มีที่สิ้นสุด

บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในชุมชน โดยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง.เกษตร และพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหว้า

บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

มีการพบปะพูดคุยกับสมาชิกในชุมชน ผ่านการประชุม และนำไปสู่การวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การลดรายจ่าย การลดใช้สารเคมีในการปลูกผัก

บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ชุมชนเป็นพื้นที่ชนบทมีการเป็นอยู่แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ให้ประชาชนมีส่วมร่วมและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีการแสดงความคิดเห็น

บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

การปลูกผักกินเองทำให้ทำให้ลดรายจ่ายและสามารถเพิ่มรายได้

บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

คนในชุมชนมีความเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันรู้จักแบ่งปันกันในชุมชนและมีการช่วยเหลือตามความสามารถและกำลังที่ตนมี

บ้านบารายี ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายีดำเนินการในพื้นที่ บ้านบารายี มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูล การวางแผนงานการทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติการเรื่อง อาชีพเสริมในชุมชน 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ 3. เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการด้านอาชีพของชุมชน 4.เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกด้านกลุ่มอาชีพในชุมชน

 • ผลงานที่สำคัญมีกลไกสภาผู้นำหมู่บ้านที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนในชุมชนที่หลากหลายทั้งท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชนแกนนำชุมชน กลุ่มเยาวชนในชุมชนที่มีศักยภาพ มีเวทีประชุมสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนเป็นประจำทุกเดือน กลไกมีศักยภาพมากขึ้นและสามารถเชื่อมโยงไปสู่ชุมชนอื่นๆได้ในอนาคต
 • มีการอบรมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมีความรู้เรื่องรายรับ รายจ่าย รายได้ในครัวเรือน จำนวน 120 ครัวเรือน โดยชุมชนมีการปลูกพืช ผัก เป็นอาชีพเสริม มีครัวเรือนต้นแบบทำเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้จริง คนในชุมชนเองก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชผักเป็นอาชีพเสริมเป็นการนำมาบริโภคในครัวเรือนเปนหลักเพื่อลดรายจ่ายและการนำผลผลิตไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ เกิดกองทุนหมุนเวียนด้านอาชีพในชุมชนยังคงอยู่ในระหว่างดำเนินการ มีครัวเรือนต้นแบบที่ปรับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเนื่องจากแต่ละครัวเรือนมีการปลูกต้นไม้นอกจากพืชผักแล้วยังมีต้นไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นแก่ชุมชนที่สามารถสร้างพื้นที่สีเขียวและเป็นมิตรกับโลกได้ มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย ความต้องการของประชาชนว่าจะปลูกพืชแบบไหนและสำรวจว่าประชาชนต้องการที่จะทำกองทุนธนาคารผักหรือไม่
 • คนในชุมชนเกิดความตระหนักจากการนำอาชีพเสริมในการปลูกพืช ผักที่สามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เมื่อมีกลุ่มต้นแบบในการทำกิจกรรมปลูกพืช ผัก แล้วเห็นผลมาก่อนจึงทำให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนเกิดขึ้นจริง
 • ได้เข้าร่วมประชุมกับสสส. สจรส.มอ. ทุกกิจกรรม เช่น พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมคนใต้สร้างสุขภาคใต้ ได้จัดทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม เช่น อาคารอเนกประสงค์ ได้ถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม ได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นจำนวน 2 เล่ม
 • สิ่งสำคัญไม่น้อยคือระบบการทำงานของชุมชนที่มีการจัดการบริหารงานแบบโปร่งใสมีความเป็นธรรมาภิบาลตรวจสอบได้อย่างรอบด้านตามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดโดยคณะทำงานโครงการ และมีภาคีการทำงาน มีคณะทำงานที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
 • การจัดทำแผนต่อไป คือการขยายกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้ครอบคลุมทั้งชุมชนเพื่อทำให้ชุมชน และการพัฒนาศักยภาพคนทำงานในเรื่องการบริหารจัดการและการมีจิตอาสาให้เพิ่มมากขึ้น
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3