รหัสโครงการ 58-03781
สัญญาเลขที่ 58-00-1988
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) คืนเปิดบัญชีโครงการ
2) การประชุมปฐมนิเทศ กับ สจรสและพี่เลี้ยง
3) ประชุมประจำเดือนและแต่งตั้งสภาสภาชุมชน(ตุลาคม)
4) อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้ง่ที่ 1(ลานสุขภาพประจำมัสยิดอิศลาฮุดดีน)
5) กิจกรรมชุมชนของฉัน
6) อบรมจัดทำรายงานร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
7) ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(พฤศจิกายน)
8) อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 2
9) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
10) ทำป้ายโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่
11) กิจกรรมทำความเข้าใจโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่
12) ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(ธันวาคม)
13) กิจกรรมการทำสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนคนเก่งสโลว์ปาแต ครั้งที่ 1
14) ประชุมชนประจำเดือนสภาชุมชน(มกราคม)
15) ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน คร้้งที่ 1
16) ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(กุมภาพันธ์)
17) ตรวจสอบเอกสารงวดที่ 1 และประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 41,260.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 25.87 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 300.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 1,188.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 3,705.87 บาท
รวมรายรับ (1) = 41,585.87 บาท รวมรายจ่าย (2) = 36,692.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 4,893.87 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 51,580.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อาซีมาน อีแต )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(กุมภาพันธ์) (18 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ตรวจสอบเอกสารงวดที่ 1 และประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (27 กุมภาพันธ์ 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. เรียนรู้การทำสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนคนเก่งสโลว์ปาแต ครั้งที่ 2 (9 มีนาคม 2559)
 4. กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ต่อต้านยาเสพติด (12 มีนาคม 2559 - 13 มีนาคม 2559)
 5. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 3 (19 มีนาคม 2559)
 6. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(มีนาคม) (25 มีนาคม 2559)
 7. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาชีพเสริมรายได้ (9 เมษายน 2559 - 10 เมษายน 2559)
 8. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(เมษายน) (29 เมษายน 2559)
 9. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 4 (14 พ.ค. 2559)
 10. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(พฤษภาคม) (27 พ.ค. 2559)
 11. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(มิถุนายน) (24 มิถุนายน 2559)
 12. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 5 (16 กรกฎาคม 2559)
 13. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(กรกฎาคม) (29 กรกฎาคม 2559)
 14. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 6 (5 สิงหาคม 2559)
 15. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(สิงหาคม) (12 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อาซีมาน อีแต )
27 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายสูใลมัน สุลง )
27 กุมภาพันธ์ 2559