รหัสโครงการ 58-03781
สัญญาเลขที่ 58-00-1988
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) เรียนรู้การทำสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนคนเก่งสโลว์ปาแต ครั้งที่ 2
2) กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ต่อต้านยาเสพติด
3) อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 3
4) ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(มีนาคม)
5) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาชีพเสริมรายได้
6) ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(เมษายน)
7) อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 4
8) ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(พฤษภาคม)
9) ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(มิถุนายน)
10) อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 5
11) ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(กรกฎาคม)
12) อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 6
13) ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(สิงหาคม)
14) สรุปผลการดำเนินการโครงการ
15) อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 7
16) ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(กันยายน)
17) สร้างสุขภาคใต้
18) ตรวจสอบเอกสารงวดที่ 2 และประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 4,893.87 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 51,580.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 23.83 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -5,694.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 309.70 บาท
รวมรายรับ (1) = 56,497.70 บาท รวมรายจ่าย (2) = 61,882.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -5,384.30 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 5,384.30 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อาซีมาน อีแต )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อาซีมาน อีแต )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายสูใลมัน สูลง )
15 ตุลาคม 2559