รหัสโครงการ 58-03781
สัญญาเลขที่ 58-00-1988

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03781 สัญญาเลขที่ 58-00-1988

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 103,150.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 41,260.00 บาท
งวดที่ 2 = 51,580.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 92,840.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 25.87 บาท
งวดที่ 2 = 23.83 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 49.70 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 300.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 300.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 98,574.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -5,384.30 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : เพื่อจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพสภาชุมชน(สภาชูรอ น่าอยู่) 10,000.00 10,000.00
1. ประชุมประจำเดือนและแต่งตั้งสภาสภาชุมชน(ตุลาคม)
2. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(พฤศจิกายน)
3. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(ธันวาคม)
4. ประชุมชนประจำเดือนสภาชุมชน(มกราคม)
5. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(กุมภาพันธ์)
6. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(มีนาคม)
7. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(เมษายน)
8. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(พฤษภาคม)
9. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(มิถุนายน)
10. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(กรกฎาคม)
11. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(สิงหาคม)
12. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(กันยายน)
กิจกรรมหลัก : 2.ชี้แจงโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ 12,500.00 12,500.00
1. กิจกรรมทำความเข้าใจโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน 5,500.00 5,500.00
1. กิจกรรมชุมชนของฉัน
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้การทำสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนคนเก่งสโลว์ปาแต 7,500.00 4,600.00
1. กิจกรรมการทำสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนคนเก่งสโลว์ปาแต ครั้งที่ 1
2. เรียนรู้การทำสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนคนเก่งสโลว์ปาแต ครั้งที่ 2
3. เรียนรู้การสร้างรายได้ กลุ่มแม่บ้านสโลว์ปาแต
กิจกรรมหลัก : จิตอาสาพาชุมชนน่าอยู่ 12,250.00 11,304.00
1. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้ง่ที่ 1(ลานสุขภาพประจำมัสยิดอิศลาฮุดดีน)
2. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 2
3. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 3
4. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 4
5. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 5
6. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 6
7. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 7
กิจกรรมหลัก : กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน 20,500.00 20,500.00
1. กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน 18,000.00 18,000.00
1. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาชีพเสริมรายได้
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินการโครงการ 3,900.00 3,900.00
1. สรุปผลการดำเนินการโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,770.00
1. คืนเปิดบัญชีโครงการ
2. การประชุมปฐมนิเทศ กับ สจรสและพี่เลี้ยง
3. อบรมจัดทำรายงานร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
4. ตรวจสอบเอกสารงวดที่ 1 และประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
5. สร้างสุขภาคใต้
6. ตรวจสอบเอกสารงวดที่ 2 และประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 1,500.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ทำป้ายโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่
3. ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน คร้้งที่ 1

รวมงบทั้งหมด

103,150.00 98,574.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย อาซีมาน อีแต )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559