รหัสโครงการ 58-03781
สัญญาเลขที่ 58-00-1988
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่

2. ชุมชน ชุมชนบ้านสโลว์ปาแต หมู่ที่ 1 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

3. รหัสโครงการ 58-03781 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1988

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. เพื่อจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพสภาชุมชน(สภาชูรอ น่าอยู่)

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมประจำเดือนและแต่งตั้งสภาสภาชุมชน(ตุลาคม)

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 20.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดตั้งสภาชูรอ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาชูรอประจำชุมชน ทั้งหมด 30 คน และตัวแทนชุมชน เพื่อสร้างสภาชุมชนที่เข้มแข็ง
 2. มีการประชุมสภาชูรอ(สภาชุมชน)ทุกๆเดือน เพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการ และเรื่องอืนๆของชุมชน
 3. การประชุมแต่ละครั้งต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ให้คัดเลือกสภาชูรอ (สภาชุมชน) จะต้องประกอบด้วย คณะกรรมการมัสยิดจำนวน 10 คน และ คณะกรรมการตาดีกา จำนวน 10 คน รวมเป็น 20 คน ตามรายชื่อประกอบดังนี้
 • นายมูฮัมหมัดอารีฟ โกตาบารู ประธานสภาชูรอ ตำแหน่ง อีหม่าม
 • นายมุสตอฟา มอลอเล๊าะ รองประธานสภาชูรอ ตำแหน่ง คอตีบ
 • นายบาซิเละเตียง ซารอง ประธานสภาชูรอ ตำแหน่ง บีหลั่น
 • นายมาฮามา มอลอเล๊าะ กรรมการ
 • นายสูดิง มอลอเล๊าะ กรรมการ
 • นายมารูวัล ตอเยะ กรรมการ
 • นายลุกมัน มอลอเล๊าะ กรรมการ
 • นายมูหมัดซายูตี ยะสะแต กรรมการ
 • นายมูฮัมมะรูสลัน โกตาบารู กรรมการ
 • นายมะลาเซ็ง เละเตียงซา กรรมการ
 • นายมะสดี ปารามะ กรรมการ
 • นายรอฮาบี เจ๊ะโด กรรมการ
 • นายอามัน อีแต กรรมการ
 • นายมะนูซัน มอลอเล๊าะ กรรมการ
 • นายสูใลมัน สูลง กรรมการ
 • นายซอฟวัน แนแซ กรรมการ
 • นายตัรมีซี ตอเยะ กรรมการ
 • นายกอดาฟี เต็มหลง กรรมการ
 • นายภูมี สะหะโด กรรมการ
 • นายฮารง มอลอเล๊าะ กรรมการ
 • นายอาซีมาน อีแต กรรมการและเลขานุการ

2.ส่วนที่เหลือจากคณะกรรมการสภาชูรอฯให้ดำรงตำแหน่งสนับสนุน

3.การเปิดตัวโครงการมัสยิดสร้างเยาวชนสู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ ที่ประชุมได้กำหนดวันเปิดตัวโครงการฯ ในวันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เพื่อจัดตั้งสภาชูรอน่าอยู่ พร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆในชุมชนที่ส่งมาเข้าร่วม เช่น ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล อสม. คณะกรรมการมัสยิด ชมรมเยาวชนเพื่อสุข กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการดังนี้
กิจกรรมที่ทำจริง

การประชุมเพื่อจัดตั้งสภาชูรอ ครั้งที่ 1 ดังนี้

 • เวลา 20.00 น. อีหม่ามประจำมัสยิดอิศลาฮุดดีน ได้เปิดการประชุม โครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สุู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่
 • เวลา 20.30 น. อีหม่ามประจำมัสยิดอิศลาฮุดดีน บ้านสโลว์ปาแต มอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯชี้แจง เรื่อง ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ และการคัดเลือกสภาชูรอชุมชน ซึ่งในช่วงนี้เกิดการแลกเปลี่ยนกันถึงคุณลักษณะของผู้ที่ถูกคัดเลือกมาเป็นภาผู้นำ
 • เวลา 22.30 น. อีหม่ามประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน ประธานสภาชุมชน ได้ปิดการประชุม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(พฤศจิกายน)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 - 21.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักกยภาพสภาผู้นำ(สภาชูรอ)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาชูรอประจำชุมชน ทั้งหมด 30 คน และตัวแทนชุมชน เพื่อสร้างสภาชุมชนที่เข้มแข็ง
 2. มีการประชุมสภาชูรอ(สภาชุมชน)ทุกๆเดือน เพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการ และเรื่องอืนๆของชุมชน
 3. การประชุมแต่ละครั้งต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ข้อสรุปการประชุม

 • คณะทำงานได้ชี้แจง งบประมาณที่ได้ดำเนินการที่ใช้จ่ายในโครงการ และให้แต่ละฝ่ายร่วมเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสรุุปได้ว่า แต่ละฝ่ายเข้าใจในกิจกรรมที่ผ่านมา แและร่วมกันวางผ่านกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 2
 • ที่ประชุมได้เสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน คือระบบการระบายน้ำของหมู่บ้านเกิดปัญหา คือ 1.ปัญหาน้ำขัง เนื่องจากน้ำจะขังบนถนน โดยเฉพาะตอนนี้เข้าฤดูฝน และ 2.การพัฒนาบริเวณมัสยิด ที่ประชุมได้ลงมติว่าให้ดำเนินการแก้ปัญหาน้ำขังบนถนน โดยแต่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนผิวจราจรภายในบ้านหน้าที่ดังนี้
 1. ทีมประสานงาน เพื่อขุดลอกให้นำ้ระบายได้สะดวกจะต้องผ่านหน้าบ้านและจะต้องขุดที่ดินของชาวบ้าน จึงต้องมีชุดประสานและขออนุญาตเจ้าของที่เสียก่อน
 2. ทีมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้คณะกรรมการสภาชูรอ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้าน
 • ที่ประชุมเห็นด้วยและให้ดำเนินการ เรื่องปัญหาน้ำขัง ก่อน จึงลงมติ
 • เกิดกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้ชุมชนที่อาศัยแรงคนในหมู่บ้านและลดภาระการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • เกิดทีมงานที่เข้มแข็ง และเสียสละ ที่ประกอบด้วยเยาวชนและชาวบ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เพื่อจัดตั้งสภาชูรอน่าอยู่ พร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆในชุมชนที่ส่งมาเข้าร่วม เช่น ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล อสม. คณะกรรมการมัสยิด ชมรมเยาวชนเพื่อสุข กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการดังนี้
 • ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ วางแผนงานและบทบาทหน้าที่
 • ประชุมสภาชุมชน(สภาชูรอน่าอยู่)บ้านสโลว์ประจำเดือนจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการกำกับและติดตามโครงการ แลกเปลี่ยน ปรับแผน
 • จัดประชุมสภาชุมชน(สภาชูรอน่าอยู่)ร่วมกับเวทีประชาคม เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานให้กับสภาและชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
 • ก่อน
 • ระหว่าง
 • หลัง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 20.00 น.ประธานที่ประชุมเปิดการประชุมโดยให้ผู้เข้าร่วม อ่านซูเราะฮ์ อัลฟาตีฮะห์ และกล่าวขอบคุณในการให้ความร่วมมือในกิจการต่างๆที่ผ่านมา และมอบการดำเนินการประชุมให้ คณะทำงานชี้แจงการจัดกิจกรรม สรุปการทำกิจกรรมที่ผ่านมา และหารือการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการปิดประชุม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 26
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(ธันวาคม)

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 20:30-22.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักกยภาพสภาผู้นำ(สภาชูรอ)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาชูรอประจำชุมชน ทั้งหมด 30 คน และตัวแทนชุมชน เพื่อสร้างสภาชุมชนที่เข้มแข็ง
 2. มีการประชุมสภาชูรอ(สภาชุมชน)ทุกๆเดือน เพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการ และเรื่องอืนๆของชุมชน
 3. การประชุมแต่ละครั้งต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ที่ประชุมมอบหมายการดำเนินกิจกรรมการประชุมให้กรรมการและเลขานุการสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และงบประมาณที่ใช้ไปในกิจกรรมต่างๆดังนี้
 • การจัดประชุมจัดตั้งสภาชูรอ งบประมาณ 1200 บาท
 • การเปิดตัวโครงการฯงบประมาณ 12500 บาท
 • การจัดประชุมประจำเดือน 2 คร้้ง งบประมาณ 1600 บาท
 • การจัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านสโลว์ปาแต(กิจกรรมของฉัน)7500 บาท
 • และกิจกรรมจิตอาสาจำนวน 2 ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ ใช้ 800 บาท และครั้งที่ 2 ใช้ 1750 บาท ซึ่งสรุปกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายตามระบุครอบคลุมแล้ว แต่เราจะขยายการดำเนินการให้เป็นกิจกรรมของชุมชน ครอบคลุมกลุ่มเยาวชนสตรีและผู้สูงอายุในหมู่บ้านได้มาร่วมตัวกัน และการจัดกิจกรรมวันรำลึกถึงประวัติศาสตร์ เนื่องในวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ศ็อลฯ) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย และให้ดำเนินจัดกิจกรรม โดยแบ่งหน้าที่
 • ประสานงานกับเยาวชนในหมู่บ้านที่ศึกษาอยู่ในสถาบันปอเนาะ เพื่ออ่านบัรสัรยี(ชีวประวัติท่านศาสดา สองภาษา อาหรับกับมลายู)
 • ทีมงานจัดซื้ออาหาร มอบให้คณะกรรมการสภาชูรอ
 • ทีมงานทำข้าวหมกให้กลุ่มแม่บ้าน
 • ทีมงานทำซุปแพะให้กลุ่มเยาวชน
 • ทีมงานเสริฟอาหาร ให้กลุ่มเยาวชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เพื่อจัดตั้งสภาชูรอน่าอยู่ พร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆในชุมชนที่ส่งมาเข้าร่วม เช่น ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล อสม. คณะกรรมการมัสยิด ชมรมเยาวชนเพื่อสุข กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการดังนี้
 • ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ วางแผนงานและบทบาทหน้าที่
 • ประชุมสภาชุมชน(สภาชูรอน่าอยู่)บ้านสโลว์ประจำเดือนจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการกำกับและติดตามโครงการ แลกเปลี่ยน ปรับแผน
 • จัดประชุมสภาชุมชน(สภาชูรอน่าอยู่)ร่วมกับเวทีประชาคม เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานให้กับสภาและชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
 • ก่อน
 • ระหว่าง
 • หลัง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เมื่อเวลา 20.30 - 22.00 น. ประธานคณะกรรมสภาชูรอได้เปิดการประชุม เริ่มการประชุมให้อ่านซูเราะฮ์ ฟาตีฮะห์ ประธานการประชุมแจ้งให้ทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่กรอบเฉพาะผู้ชายและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงยังน้อยมาก สำหรับชุมชนเรา ดังนั้นเนื่องในเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล จะมาถึง เราหน้าจะมีกิจกรรมให้พิจารณาในเรื่องการพิจารณาต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 26
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมชนประจำเดือนสภาชุมชน(มกราคม)

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 20.00 - 21.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักกยภาพสภาผู้นำ(สภาชูรอ)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาชูรอประจำชุมชน ทั้งหมด 30 คน และตัวแทนชุมชน เพื่อสร้างสภาชุมชนที่เข้มแข็ง
 2. มีการประชุมสภาชูรอ(สภาชุมชน)ทุกๆเดือน เพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการ และเรื่องอืนๆของชุมชน
 3. การประชุมแต่ละครั้งต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. การทำงานที่เป็นทีมของแต่ละฝ่าย และมีส่วนร่วมตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง
 2. เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เพื่อจัดตั้งสภาชูรอน่าอยู่ พร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆในชุมชนที่ส่งมาเข้าร่วม เช่น ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล อสม. คณะกรรมการมัสยิด ชมรมเยาวชนเพื่อสุข กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการดังนี้
 • ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ วางแผนงานและบทบาทหน้าที่
 • ประชุมสภาชุมชน(สภาชูรอน่าอยู่)บ้านสโลว์ประจำเดือนจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการกำกับและติดตามโครงการ แลกเปลี่ยน ปรับแผน
 • จัดประชุมสภาชุมชน(สภาชูรอน่าอยู่)ร่วมกับเวทีประชาคม เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานให้กับสภาและชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
 • ก่อน
 • ระหว่าง
 • หลัง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เมื่อเวลา 20.30 น.ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและคณะทำงาน ชี้แจงวาระการประชุม
 • เรื่องที่ 1 ชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมา ในส่วนของเอกสาร การทำหลักฐานทางการเงินประจำงวดที่ 1 ซึ่งมอบหมายให้คณะทำงานพร้อมกับการเงินตรวจสอบเอกสาร เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งมอบ
 • เรื่องที่ 2 ให้คณะทำงานวางแผนกิจกรรมที่กำลังจะเริ่มในงวดที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้ถก และหาข้อสรุปที่จะดำเนินโครงการกีฬาของชุมชนและจะร่วมกันวางแผนในคราวประชุมหน้า เพื่อแบ้งหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้กลับไปคิดและมานำเสนอ
 • เรื่องที่ 3 การสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา ปัญหา/แนวทางแก้ไข ซึ่งที่ประชุมชี้แจงการทำงานแต่ละฝ่ายไม่มีปัญหาและควรที่จัดโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
 • เรื่องที่ 4 อื่นๆ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(กุมภาพันธ์)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักกยภาพสภาผู้นำ(สภาชูรอ)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาชูรอประจำชุมชน ทั้งหมด 30 คน และตัวแทนชุมชน เพื่อสร้างสภาชุมชนที่เข้มแข็ง
 2. มีการประชุมสภาชูรอ(สภาชุมชน)ทุกๆเดือน เพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการ และเรื่องอืนๆของชุมชน
 3. การประชุมแต่ละครั้งต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.การติดตามโครงการโดยทีมวิทยากรพี่เลี่ยงได้ให้คำแนะนำ การลงทะเบียนในใบรายชื่อจะต้องเขียนที่อยู่ของแต่ละคนไว้
2.การให้คำแนะนำในการกรอกข้อมูลผ่านระบบ ให้ดำเนินการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ อย่าให้ในระบบขึ้นคำว่า ล่าช้า และผู้รับผิดชอบได้สรุป กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในงวดที่ 2 และกำหนดวันที่ที่จะต้องดำเนินการ และแบ่งหน้าทีการทำงานในทีมคณะกรรมการสภาชูรอให้ชัดเจนขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เพื่อจัดตั้งสภาชูรอน่าอยู่ พร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆในชุมชนที่ส่งมาเข้าร่วม เช่น ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล อสม. คณะกรรมการมัสยิด ชมรมเยาวชนเพื่อสุข กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการดังนี้
 • ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ วางแผนงานและบทบาทหน้าที่
 • ประชุมสภาชุมชน(สภาชูรอน่าอยู่)บ้านสโลว์ประจำเดือนจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการกำกับและติดตามโครงการ แลกเปลี่ยน ปรับแผน
 • จัดประชุมสภาชุมชน(สภาชูรอน่าอยู่)ร่วมกับเวทีประชาคม เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานให้กับสภาและชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
 • ก่อน
 • ระหว่าง
 • หลัง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายดำเนินการประชุมให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงเรื่องการจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 25

2. 2.ชี้แจงโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 กิจกรรมทำความเข้าใจโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 08:30 - 13.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักกยภาพสภาผู้นำ(สภาชูรอ)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. สภาชุมชน (สภาชูรอน่าอยู่)มีการถอดบทเรียนและสะท้อนข้อมูลในเวทีประชาคม
 2. เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งเสพติดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน และมีกิจกรรมเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว ความรักความสามัคคี ความเอื้ออาทร ระหว่างครอบครัวและคนในชุมชน 2.เพื่อเกิดข้อตกลงร่วมกันระหว่างบุคคลและครอบครัวในการแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อประกาศใช้ฮูก่ม/ข้อตกลงมาตรการทางสังคมหรื่อข้อตกลงของหมู่บ้านในการควบคุมและป้องกันยาเสพติดที่ทุกคนยอมรับ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปกิจกรรมได้ดังนี้

 1. สภาชุมชน ได้ชี้แจงโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ การได้รับการสนับสนุนจาก สสส.และการดำเนินกิจกรรมของมัสยิดแต่ละกิจกรรม
 2. คนในชุมชนจะต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และปรึกษาหารือกับสภาชูรอในการแก้ปัญหา
 3. ข้อตกลงต่างๆที่ร่วมกันร่าง จะต้องให้ความสำคัญ เพื่อการแก้ปัญหาเบื้องต้น เช่น การให้ความร่วมมือของพ่อแม่ เป็นหูเป็นตาบุตรหลาน โดยยังไม่ต้องใช้มาตรการของชุมชนแต่จะต้องให้ความร่วมมือ และส่งบุตร หลาน เข้าร่วมการอบรม คุณธรรม จริยธรรมที่มัสยิดจะดำเนินการในอนาคต ดังนี้
 • มัสยิดและสภาชูรอจะเป็นศูนย์ร่วมในการขัดเกลา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนในชุมชน
 • มัสยิดและสภาชูรอจะเป็นสถาบันการปรึกษาหารือของชุมชน
 • สถาบันครอบครัวต้องเป็นแรงผลักดัน สนับสนุนสถาบันชูรอ ดังนี้ พ่อแม่ต้องให้ความสำคัญกับลูกในการอบรมจริยธรรม และชาวบ้านเป็นหูเป็นตาให้กันและกันกับคนในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมเปิดโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ ผู้ร่วมโครงการทั้งหมด 130 คน ประกอบด้วย คนในชุมชน 100 คน และคณะกรรมการสภาชูรอ 30 คน
 2. คณะกรรมการสภาชูรอพร้อมคณะเชิญครอบครัวเป้าหมาย
 3. ประชุมชี้แจงผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน ชี้แจงวัตถุประสงค์แต่ละกิจกรรมพร้อมกับรับข้อเสนอสนับสนุนและให้ดำเนินกิจกรรม วางแผนงานและบทบาทหน้าที่และขอความร่วมมือจากสมาชิกชุมชน 100 คนจัดกิจกรรม พร้อมปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันและจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนา สาธารณะประโยชน์ เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนาตาดีกา พัฒนากูโบร์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะทำร่วมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสียง เดือนละ 1 (10 วัน/ปี) เพื่อขัดเกลาจิตใจและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยที่กลุ่มเป้าหมายก็จะมีเครือข่าย ทีมงานติดตามในการดูแลและทำกิจกรรมตามกลุ่มย่อย
 4. สร้างข้อตกลงชุมชนเกี่ยวกับยาเสพติด(หุก่มฟากัต)
กิจกรรมที่ทำจริง
 • กำหนดการกิจกรรมโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ ร่วมกับ มัสยิดกำปงตักวา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการโครงการมัสยิดและมัสยิดกำปงตักวาได้ร่วมกันจัดกิจกรรม การเปิดตัวโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ และภาคีเครือข่ายมัสยิดกำปงตักวา
 • เวลา 08.30 - 09.00 น. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เวลา 09.00 - 09.30 น. พิธีอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดย คุณมูฮัมหมัดลาเซ็มเละเตียงซา
 • เวลา 09.30 - 10.00 น. ตัวแทนคณะกรรมการโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเล่าประวัติการก่อตั้งมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านสโลว์ปาแต ชี้แจงการดำเนินงานของมัสยิด(กิจกรรม) และการได้รับการสนับสนุนโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ พร้อมกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการในปีงบประมาณ 2559
 • เวลา 10.00 - 11.00 น. ประธานในพิธี เปิด และกล่าวถึงโครงการมัสยิดกำปงตักวา และการดำเนินงานของโครงการ และคัดเลือกมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านสโลว์ปาแต เป็นมัสยิดดีเด่นประจำเดือนธันวาคม และการให้การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆในชุมชนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
 • เวลา 11.00 - 12.00 น.ตัวแทนภาคีโครงการฯ ต่างๆที่จะให้การสนับสนุนชุมชน และแนวทางการทำงานของแต่ละภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนชุมชนประกอบด้วย
 1. ผู้แทน กอ.รมน.จว.ยะลา
 2. ผู้แทน ศปพร.
 3. ผู้แทน สกม.ศสส.
 4. ผู้แทน ศปส.(ญาลันนันบารูที่ 18)
 5. ผู้แทน ฉก.ยะลา ๑๒
 6. ผู้แทน ศปก.อ.รามัน
 7. ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา
 8. ผู้แทน สสส.
 9. ผู้แทนองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติฯ(กลุ่มเสื้อเขียว)
 10. ผู้นำท้องที่(ฝ่ายปกครอง) ผู้นำท้องถิ่น(อบต.)
 • เวลา 12.00 - 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง/ละหมาดร่วมกัน
 • เวลา 13.00 - 14.00 น.ตัวแทนภาคีโครงการฯ ต่างๆที่จะให้การสนับสนุนชุมชน และแนวทางการทำงานของแต่ละภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนชุมชน
 • เวลา 14.00 - 15.00 น.กิจกรรมถอดบทเรียนชุมชน โดยการสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ และการสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าฮุก่มฟากัต
 • เวลา 15.00 - 15.30 น.ประธานสภาชูรอ อีหม่ามมัสยิดอิสลาฮุดดีน กล่าวปิดโครงการและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด พร้อมกับอ่านดูอาอ์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

130 151

3. กิจกรรมเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 กิจกรรมชุมชนของฉัน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 - 18.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ติดยาเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนได้เรียนรู้การจัดการข้อมูล เห็นคุณของตนเองมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างการเรียนรู้อนุรักษ์ของดีๆในชุมชนให้คนรุ่นหลัง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลลัพธ์ที่ได้

 1. เยาวชนได้ร่วมกันแต่งคณะกรรมเยาวชนประจำหมู่บ้าน 1 คณะ ในการขับเคลื่อนตาดีกาและดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ ฝ่ายต่างๆที่ควรมี เช่น ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ และคณะที่ปรึกษา
 2. เยาวชนพร้อมจะทำงานเพื่อส่วนร่วม และจะดำเนินกิจกรรมที่จะให้เกิดความสามัคคีในชุมชน
 3. การดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ จะต้องผ่านการประชุม และถกเถียงให้เกิดประโยชน์ และได้ข้อยุติในที่ประชุม
 4. การมีคณะที่ปรึกษา เพื่อต้องการอาศัยประสบการณ์และการดำเนินการแก้ปัญหาของคนในชุมชน
 5. เยาวชนพร้อมจะสร้างสรรค์ชุมชน โดยไม่หวังผลตอบแทน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กลุ่มเยาวชนและสภาผู้นำชุมชน ร่วมกันสร้างเครื่องมือในการสำรวจข้อมูล เพื่อฝึกเยาวชน ในการจัดทำข้อมูล เพื่อเป็นเครื่องมือในการสำรวจ ประวัติชุมชน ตำนานของชุมชน ประเพณีต่างๆของชุมชน โดยให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้จากการสัมภาษณ์คนรุ่นเก่าที่สามารถให้ข้อมูลได้เพื่อนำมาเรียบเรียง จัดทำเป็นสื่อเผยแพร่ให้ผู้คนในชุมชนได้รับทราบ โดยร่วมกันกำหนดบุคคลที่จะไปสัมภาษณ์สอบถามข้อมูล
กิจกรรมที่ทำจริง

กิจกรรมของฉัน เป็นกระบวนสร้างแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายในชุมชน

 • เวลา 16.00 น.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายในชุมชนของเยาวชนบ้านสโลว์ปาแต ได้รับเชิญวิทยากร นายมะบาลีสูงาบารู วิทยากร ได้นำเสนอ การดำเนินกิจกรรม หรือการถอดบทเรียนชุมชน ผ่านคณะทำงานชุมชนที่จะต้องดำเนินการดังนี้
 • แต่งตั้งคณะทำงานของเยาวชนขึ้นมา 1 กล่ม
 • ศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนในมิติต่างๆ เช่น การดำเนินการสำรวจพื้นที่ ประชากร อัฒลักษณ์ของหมู่บ้าน วิถีที่เคยปฏิบัติ และประเพณีต่างๆ
 • การนำเทคโนโลยีมาประกอบการศึกษาประวัติศาสตร์ หรือปราชญ์ชาวบ้าน
 • วิทยากรได้ให้นำเสนอในรูปแบบการทำงานที่เคยปฏิบัติ ร่วมกันฟื้นฟู แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้การดูแล และทะนุบำรุง วิถีที่เคยปฏิบัติ หรือการทำงานที่ไม่เคยได้รับการผลตอบแทนจากหน่วยงานภาครัฐคือการสนับสนุนกิจกรรม การบริหารตาดีกา เลือนหาย และไม่มีใครกล้าดูแล โดยให้คณะย้อนอดีตการที่มีตาดีกา คือสถานที่ อบรม ขัดเกลา เด็กและเยาวชน เพื่อให้อยู่ในกรอบของศาสนา ห่างไกลจากสิ่งเสพติด คือประวัติศาสตร์รูปแบบการดำเนินการที่สร้างเยาวชนที่เข้มแข็งที่สุด
 • เวลา 18.30 ปิดการประชุมและร่วมกันละหมาด มัฆริบพร้อมเพรียงกัน เวลา 18.45 ร่วมรับประทานอาหารเย็น
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 36

4. เรียนรู้การทำสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนคนเก่งสโลว์ปาแต

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 กิจกรรมการทำสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนคนเก่งสโลว์ปาแต ครั้งที่ 1

วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 19.00-21.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ติดยาเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนที่ผ่านการอบรมจะจัดทำสื่อเพื่อการเก็บรวมรวมเรื่องราวของชุมชนที่เคยสำรวจ และมีการจัดทำสื่อเผยแพร่สู่ภายนอก

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 1. การรวมตัวของคนในชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
 2. ขยายกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรม โดยผ่านกระบวนการดำเนินการของทีมงานคณะกรรมการ กลุ่มแม่บ้าน และเยาวชนของหมู่บ้าน
 3. การแสดงความสามารถของเยาวชนที่ศึกษาในสถาบันต่างๆในการเล่าชีวประวัติ 2 ภาษา
 4. ผู้ปกครองเล็งเห็นความสามารถ และสนับสนุนให้ลูกหลาน ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 5. การแสดงบทบาทของผู้นำเยาวชน และความสามัคคีของคนในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การแสดงความสามารถของเยาวชนบ้านสโลว์ปาแตในด้านสร้างสรรค์ และการเป็นต้นแบบให้เยาวชนที่อยู่ในหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มละหมาดมัฆริบร่วมกันทุกคนมาละหมาดที่มัสยิด ไม่มีใครอยู่บ้านหลังละหมาดมัฆริบจะเริ่มการอ่านชีวประวัติของท่านศาสดา 2 ภาษา โดยเยาวชนบ้านปาแตที่ศึกษาอยู่ในสถาบันปอเนาะและเลี้ยงข้าวเด็กๆ และร่วมกันละหมาดอีซาร่วมกัน และร่วมกันรับประทานอาหาร
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 34

5. จิตอาสาพาชุมชนน่าอยู่

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้ง่ที่ 1(ลานสุขภาพประจำมัสยิดอิศลาฮุดดีน)

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ติดยาเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักคำสอน และมีจิตอาสาไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
 2. เด็กและเยาวชนที่เลิกสารเสพติดสามารถกลับตัวเป็นคนดีของสังคม ทำให้สังคมยอมรับ
 3. เด็กและเยาวชนมีจิตใจที่อ่อนโยน สามารถนำหลักคำสอนไปประพฤติปฎิบัติ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดจิตอาสาในกลุ่มเยาวชน และเกิดความร่วมมือของยาวชนกับผู้ใหญ่ในพื้นที่ ได้มีการพูดคุยหลอกล้อกันในช่วงเก็บก้อนหินเพื่อนำมาทำเป็นลานสุขภาพบริเวณมัสยิด เกิดความสนุกและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกัน เด็กและเยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะกรรมการสภาชูรอพร้อมคณะเชิญพร้อมกับขอความร่วมมือจากสมาชิกชุมชน 30 คนจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนา สาธารณะประโยชน์ เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนาตาดีกา พัฒนากูโบร์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะทำร่วมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสียง เดือนละ 1 (10 วัน/ปี) เพื่อขัดเกลาจิตใจและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยที่กลุ่มเป้าหมายก็จะมีเครือข่าย ทีมงานติดตามในการดูแลและทำกิจกรรมตามกลุ่มย่อย
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการสภาชูรอได้แบ่งผู้เข้าร่วมในกิจกรรม 2 ชุด ประกอบด้วย
 • ชุดที่ 1 จะไปเก็บก้อนหินในเวลา 13.30 น.ที่หมู่บ้านกาลออำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยการนำของอีหม่าม และคณะกรรมการ
 • ชุดที่ 2 เตรียมสถานที่และบริเวณโดยรอบมัสยิด เพื่อจัดเตรียมสถานที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 27
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.2 อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 2

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 - 11.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ติดยาเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักคำสอน และมีจิตอาสาไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
 2. เด็กและเยาวชนที่เลิกสารเสพติดสามารถกลับตัวเป็นคนดีของสังคม ทำให้สังคมยอมรับ
 3. เด็กและเยาวชนมีจิตใจที่อ่อนโยน สามารถนำหลักคำสอนไปประพฤติปฎิบัติ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.เกิดความสามัคคี เสียสละ ของคนในชุมชน 2.การแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยอาศัยกำลังของเยาวชนและชาวบ้าน 3.ลดภาระและการสนับสนุนของเยาวชน ชาวบ้านในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาระที่ชุมชนร่วมกันแก้ปัญหา

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะกรรมการสภาชูรอพร้อมคณะเชิญพร้อมกับขอความร่วมมือจากสมาชิกชุมชน 50 คนจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนา สาธารณะประโยชน์ เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนาตาดีกา พัฒนากูโบร์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะทำร่วมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสียง เดือนละ 1 (10 วัน/ปี) เพื่อขัดเกลาจิตใจและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยที่กลุ่มเป้าหมายก็จะมีเครือข่าย ทีมงานติดตามในการดูแลและทำกิจกรรมตามกลุ่มย่อย
กิจกรรมที่ทำจริง
 • กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ ๒ ได้ดำเนินการ ตั้งแต่เวลา 09:00 - 11.30 น.ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการ จำนวน 20 คน เยาวชน จำนวน 20 คน อื่นๆ จำนวน 10 คน และทุกคนได้ร่วมการพัฒนาอย่างเข้มแข็งตามถนนในหมู่บ้านให้น้ำสามารถไหลผ่านลงทุ่งนา โดยที่น้ำไม่ขังตามถนน รวมระยะทาง 100 เมตร
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

6. กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

7. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน

ไม่มีกิจกรรม

8. ถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินการโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

9. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 คืนเปิดบัญชีโครงการ

วันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 11:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข(สสส)ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ ภายในวงเงิน 103,150 บาท และให้ผู้รับทุนโครงการฯ ดำเนินการ เปิดบัญชีธนาคารอิสลาม สาขารามัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
 1. นายอาซีมานอีแต
 2. นายมูหมัดซายุตียะสะแต
 3. นายสูใลมันสูลง
 • ได้ถอนเงินค่าเปิดบัญชีจำนวน 300 บาท
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ให้ผู้รับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเปิดบัญชีธนาคาร
 • ให้ผู้รับทุน/ ผู้รับผิดชอบโครงการถ่ายสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ส่งมายังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
 • ให้ผู้รับทุน / ผู้รับผิดชอบ เขียนแบบรายงานก่อนเริ่มโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ให้ผู้รับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเปิดบัญชีธนาคาร
 • ให้ผู้รับทุน/ ผู้รับผิดชอบโครงการถ่ายสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ส่งมายังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
 • ให้ผู้รับทุน / ผู้รับผิดชอบ เขียนแบบรายงานก่อนเริ่มโครงการ

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.2 การประชุมปฐมนิเทศ กับ สจรสและพี่เลี้ยง

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านบริหารจัดการโครงการ การเขียนรายงานและการติดตามสนับสนุนโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข ทำให้สามารถกรอกข้อมูลรายละอียดโครงการและวางแผนปฏิทินโครงการได้เสร็จ
 • เข้าใจเรื่องหลักการบริหารโครงการ ต้องมีการรายงานกิจกรรม และมีเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง
 • ได้เครือข่ายเพิ่มในการทำโครงการร่วมกัน
 • สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การประชุมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย

 • กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการฯ
 • การบริหารจัดการโครงการ
 • การสังเคราะห์ผลของโครงการฯ
 • การใช้งานระบบเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข
 • รายละเอียดโครงการ
 • ปฎิทินการดำเนินงาน
 • การรายงาน
กิจกรรมที่ทำจริง

กรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการลงในเว็บไซต์ประกอบด้วย

 • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ
 • แผนภาพเชิงระบบโครงการ
 • กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ใน 1 ปี
 • รายงานผู้รับผิดชอบ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.3 อบรมจัดทำรายงานร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30-17.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนและพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้รับทุนและพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้
 1. ด้านผลผลิต
 • จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ จำนวน 2 ท่าน

2.ด้านผลลัพท์

 • สามารถเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
 • สามารถจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินได้ถูกต้อง
 • สามารถเขียนและดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือรับรองหักที่จ่าย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. 08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
 2. 09.00 - 09.30 น.การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
 3. 09.30 - 10.00 น.การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
 4. 10.30 - 11.00 นการหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
 5. 11.00 - 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน
 6. 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 7. 13.00 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
 8. 16.00 - 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. 08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
 2. 09.00 - 09.30 น.การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
 3. 09.30 - 10.00 น.การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
 4. 10.30 - 11.00 น.การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
 5. 11.00 - 12.00 น.ซักถามแลกเปลี่ยน
 6. 12.00 - 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
 7. 13.00 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
 8. 16.00 - 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.4 ตรวจสอบเอกสารงวดที่ 1 และประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการด้านการจัดทำรายงานงวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การตรวจเอกสารทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบของการดำเนินกิจกรรม
 • การจัดทำรายงานและแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การตรวจเอกสารทางการเงิน
 • การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การตรวจสอบเอกสารทางการเงินของโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ ประจำงวดที่ ๑
 • การเขียนรายงาน และการทำรายงานของการปฏิบัติงานโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ ประจำงวดที่ ๑
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

10. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 15:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชาสัมพันธ์การทำโครงการ สสส.และรณรงค์งดสูบบุหรี่ในพื้นที่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำป้ายที่ ร้านจารูการพิมพ์ เป็นป้ายโฟมบอร์ดขนาด 49x130 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น นำไปติดไว้ที่มัสยิด และใช้ในช่วงที่ทำกิจกรรม ทำให้คนที่มามัสยิดและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีการสูบบุหรี่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เมือวันที่ 15 เดือนธันวาคม 2558 ผู้รับผิดชอบโครงการ(นายอาซีมานอีแต)ได้เดินทางไปทำป้าย สถานที่นี้ปลอดบุหรี่ เป็นป้ายโฟมบอร์ด ขนาด 49x130 เซนติเมตร ที่ร้านจารูการพิมพ์ เลขที่ 1163 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเมือง จังหวัดยะลา
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.2 ทำป้ายโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 15:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชาสัมพันธ์การทำโครงการ สสส.และรณรงค์งดสูบบุหรี่ในพื้นที่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ป้ายไวนิลโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ ขนาด 1x2.5 เมตร จำนวน 1 ชิ้น ใช้ในช่วงทำกิจกรรม ทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์และรับรู้ของคนในชุมชนต่อการทำโครงการ สสส.
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำป้ายไวนิล โครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เมือวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายอาซีมานอีแต ได้เดินทางไปที่ร้านจารูการพิมพ์ เลขที่ 1163 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และได้ให้ร้านทำป้ายไวนิล โครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ ขนาดของป้าย 1x2.5 เมตร
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.3 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน คร้้งที่ 1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการได้สรุปกิจกรรมประจำงวดที่ 1 พร้อมภาพถ่ายประกอบกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมและสรุปกิจกรรมประจำงวดที่ 1

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมและสรุปกิจกรรมประจำงวดที่ 1

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 36 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 103,150.00 36,692.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 62                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาชูรอไม่สามารถนำแกนนำผู้หญิงเข้าร่วมด้วย เนื่องจาก เป็นปัญหาในการประชุมและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ทางโครงการได้ให้กลุ่มแกนนำผู้หญิงผู้สังเกตุการณ์และเข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสมของกิจกรรม

2.ขาดความเข้าใจในด้านหลักฐานทางการเงิน

เนื่องจาก เป็นปัญหาในการประชุมและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

2.ขาดการทำงานของทีมงานการเงิน

ทางโครงการได้ให้กลุ่มแกนนำผู้หญิงผู้สังเกตุการณ์และเข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสมของกิจกรรม

2.ทีมวิทยากรพื่เลี้ยงลงชี้แจงหลักฐานทางการเงินในพื้นที่

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย มูฮำหมัด มอลอเล๊าะ 34/1 หมู่ที่ 3 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย อามัน อีแต 41 หมู่ที่ 3 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นางสาว ยาเร๊าะ มอลอเล๊าะ 43 หมู่ที่ 3 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สร้างเสริมอาชีพ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(กุมภาพันธ์) ( 18 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ตรวจสอบเอกสารงวดที่ 1 และประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. เรียนรู้การทำสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนคนเก่งสโลว์ปาแต ครั้งที่ 2 ( 9 มีนาคม 2559 )
 4. กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ต่อต้านยาเสพติด ( 12 มีนาคม 2559 - 13 มีนาคม 2559 )
 5. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 3 ( 19 มีนาคม 2559 )
 6. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(มีนาคม) ( 25 มีนาคม 2559 )
 7. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาชีพเสริมรายได้ ( 9 เมษายน 2559 - 10 เมษายน 2559 )
 8. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(เมษายน) ( 29 เมษายน 2559 )
 9. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 4 ( 14 พ.ค. 2559 )
 10. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(พฤษภาคม) ( 27 พ.ค. 2559 )
 11. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(มิถุนายน) ( 24 มิถุนายน 2559 )
 12. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 5 ( 16 กรกฎาคม 2559 )
 13. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(กรกฎาคม) ( 29 กรกฎาคม 2559 )
 14. อาสาพาชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 6 ( 5 สิงหาคม 2559 )
 15. ประชุมประจำเดือนสภาชุมชน(สิงหาคม) ( 12 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย อาซีมาน อีแต
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......