แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่

รหัสโครงการ 58-03781 รหัสสัญญา 58-00-1988 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

เกิดโครงสร้างสภาชูรอ

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดโครงสร้างสภาชูรอ

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

โดยภาพรวมการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ พบว่า ชุมชนบ้านสโลว์ปาแตในภาพรวมมีความเข้มแข็งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
- โครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ ได้ดำเนินกิจกรรม ภายใต้สภาผู้นำ(สภาชูรอ) เพื่อดำเนินการ โดยนำปัญหาของชุมชน หลังจากทีมีการวิเคราะห์แล้ว ทางชุมชนบ้านสโลว์ปาแต ได้นำเอาปัญหายาเสพติดมาเป็นปัญหาแรกและปัญหาหลักในการทำโครงการนี้ เพราะว่าทางชุมชนได้เล็งเห็นเยาวชนในพื้นที่ เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด ซึ่งจำเป็นยังยิ่งต้องมีการป้องกันและว่างภูมิคุ้มกัน และวางแผนว่าจะปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และความเข้าใจ โดยได้กำหนด สภาผู้นำ(สภาชูรอ) เป็นกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆดังนี้

1.โครงการมัสยิดสร้างเยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ ได้ดำเนินการ พัฒนาศักยภาพ และกระบวนการทำงานสภาชูรอ(สภาผู้นำ) โดยได้ให้ความสำคัญกับสภาชูรอ เพื่อเกิดทักษะในการจัดการโครงการ เกิดกระบวนการชุมชน การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินกิจกรรม(ก่อน ระหว่าง หลัง) โดยมีสภาที่ได้รับการพัฒนาที่มีกลไกการทำงาน การปรึกษาหารือ ทุกๆเดือน

2.สภาชูรอ(สภาผู้นำ)และชุมชน ได้นำกิจกรรมการถอดบทเรียนทางประวัติศาสตร์ของชุมชน ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ในการนำข้อมูล วิถีปฏิบัติของชุมชน วัฒนธรรมประเพณี และการใช้หลักศาสนา เพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและรักชุมชน ตลอดจนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน

3.สภาชูรอ(สภาผู้นำ)และชุมชน ได้สร้างกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ให้ชาวบ้าน เด็กและเยาวชน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น และสร้างเยาวชนจิตอาสา เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังเยาวชนด้านยาเสพติด 1 เครือข่ายชุมชนกำหนดกฎเกณฑ์ว่า “บ้านไหนค้าหรือเสพ จะตักเตือนโดยการเชิญมาคุยทั้งครอบครัวกับคณะกรรมการชุมชน แต่ถ้ายังปฏิบัติอีก จะไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และขั้นสุดท้ายตัดความช่วยเหลือที่ชุมชนมีทุกประการ” แต่ขั้นตอนต่างๆนั้นจะผ่านกระบวนการสภาชุมชนในการพิจารณา

ขั้นตอนที่ 1 เรียกตัวบุคคลที่ค้าและเสพ และสังเกตพฤติกรรม ขั้นตอนที่ 2 หากมีพฤติกรรม เช่นเดิม จะเรียก ผู้เสพ หรือผู้ค้า พร้อมครอบครัว เชิญมาคุย ขั้นตอนที่ 3 ถ้ายังปฏิบัติอีก จะไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และขั้นสุดท้ายตัดความช่วยเหลือที่ชุมชนมีทุกประการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในอนาคต

4.สภาชูรอ(สภาผู้นำ)และชุมชน ได้นำกิจกรรม การใช้เวลาว่าง และสร้างพื้นที่รอบๆบ้าน ให้เป็นพื้นที่สร้างรายได้และการพึ่งตนเอง ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเครือข่ายเยาวชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม

5.สภาชูรอ(สภาผู้นำ)และชุมชนได้วางกฎกติการ(หุก่มฟากัต)การจัดการองค์ความรู้ และการประยุกต์ ชุมชนได้จัดตั้งเครือข่ายเยาวชน จำนวน 1 เครือข่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการ 15 คน ในการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเยาวชน ก่อให้เกิดหุก่มฟากัต เฉพาะสำหรับเยาวชนที่ร่วมกันร่างเพื่อครอบคลุมเนื้อหาอื่นๆ นอกจากเรื่องยาเสพติดอย่างเดียว จึงได้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

ข้อที่ 1 เยาวชนท่านใดไม่ไปละหมาดญามาอะห์ 1 เวลาในหนึ่งวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมของเยาวชน โดยไม่มีเหตุอันสมควรปรับครั้งละไม่เกิน 10 บาทเข้ากองกลางเยาวชน

ข้อที่ 2 เยาวชนท่านใดไม่ไปร่วมพัฒนาครัวเรือนต่างๆในหมู่บ้าน ครัวเรือนละ 1 กิจกรรม/ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสารวมของกลุ่มโดยไม่มีเหตุอันสมควรปรับไม่เกิน 100 บาท เข้ากองกลางเยาวชนและต้องออกจากการเป็นสมาชิก

ข้อที่ 3 เยาวชนใดมียาเสพย์ติดไว้ครอบครอง เพื่อเสพย์หรือใช้ในสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านของตนเองเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพย์ติด จับได้กล่าวตักเตือน หากกระทำอีก จะถูกตัดออก งานประเพณีต่างๆในหมู่บ้านไม่มีสิทธิ์และไม่มีส่วนเข้าร่วมงานนั้นๆเช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งานศพ

ข้อที่ 4 บ้านหลังคาเรือนใดที่เข้าร่วมในเขตรับผิดชอบของหัวหน้าเขตไม่ร่วมอยู่เวรเฝ้ากูโบร์โดยไม่มีเหตุอันสมควรปรับครั้งละไม่เกิน 200 บาท เข้ากองกลางเยาวชน

ข้อที่ 5 คณะกรรมการกองทุนกลางเยาวชน ให้ดำเนินการต่างๆดังนี้ 5.1 พิจารณาจัดเก็บค่าปรับ และถือปฏิบัติตามฮูกุ่มปากัตอย่างเคร่งครัด 5.2 กองทุนกลางของเยาวชน ให้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมเยียน สมาชิก เมื่อยามเจ็บป่วย และช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชน ทำให้ครัวเรือนเป้าหมายอย่างน้อย 20 ครัวเรือนได้รับการพัฒนาศักยภาพร่วมกันดูแลเยาวชนและเป็นครอบครัวต้นแบบของชุมชน

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3