บันทึกรายงานกิจกรรมของพี่เลี้ยง

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00-18.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยสุวิทย์ หมาดอะดำสุวิทย์ หมาดอะดำเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 14:15:31
Project trainer
แก้ไขโดย สุวิทย์ หมาดอะดำ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559 14:25:57 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจเอกสารการเงินงวด

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารประกอบการปิดงวด1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายบัญชีของโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเช็ครายงานกิจกรรมในเวปไซต์ ประกอบกับหลักฐานการเงินของแต่ละกิจกรรมในงวดที่ 1 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานรวมกับแกนนำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ให้ผู้รับผิดชอบได้เล่าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยไล่เรียงกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการ และให้คณะทำงานคนอื่นๆช่วยกันเติมเต็ม และให้ช่วยกันประเมินร่วมกันในกิจกรรมว่ามีคุณภาพมากเพียงใด 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. โครงการได้ดำเนินกิจกรรมครบตามสัญญา แต่มีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ไม่ค่อยตอบโจทย์/ไม่ตรงกับเป้าหมายของกิจกรรม
  2. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินยังไม่เรียบร้อย เช่น ใบลงทะเบียน ใบสำคัญรับเงิน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
  1. ปัญหาด้านการจัดเก็บเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นระบบ ได้ให้แนวทางแก้ไขคือ การแยกเอกสารเป็นรายกิจกรรมและจัดเรียงโดยมีใบปะหน้าเพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยของเอกสาร
  2. ปัญหาด้านการเขียนรายงานในรายงานเวปไซต์ ล่าช้า ทำให้พี่เลี้ยงไม่สามารถดูผลการรายงานไม่ค่อยเป็นปัจจุบัน โดย ได้กระตุ้นให้ทางโครงการจัดทำรายงานกิจกรรมอย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-