บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน

รหัสโครงการ 58-03945
สัญญาเลขที่ 58-00-1919
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศ
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) ประชุมคณะทำงานโครงการ
4) จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน
5) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1
6) พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน
7) อบรมการเขียนรายงาน
8) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2
9) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
10) ประชุมทีมวิชาการในการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลขยะจำนวน 30 คน
11) ประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน
12) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3
13) ลงพื้นที่สำรวจการจัดการขยะในครัวเรือน
14) มาพบพี่เลี้ยงโครงการ
15) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4
16) เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน
17) ประชุมเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 81,370.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.02 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 4,271.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 965.02 บาท
รวมรายรับ (1) = 81,470.02 บาท รวมรายจ่าย (2) = 76,234.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 5,236.02 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 101,720.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อุทัย หมูดเอียด )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้วางไว้ (1 มีนาคม 2559)
 2. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน (20 พ.ค. 2559)
 3. อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ (27 พ.ค. 2559)
 4. รับสมัครครัวเรือนนำร่อง จำนวน 70 ครัวเรือน (5 มิถุนายน 2559)
 5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5 (8 มิถุนายน 2559)
 6. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (30 มิถุนายน 2559)
 7. อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและลงมือปฏิบัติได้จริง 70 ครัวเรือน (2 กรกฎาคม 2559)
 8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6 (8 กรกฎาคม 2559)
 9. อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง (26 กรกฎาคม 2559 - 27 กรกฎาคม 2559)
 10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 (8 สิงหาคม 2559)
 11. ประชุมคณะกรรมการประเมิน 15 คน (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อุทัย หมูดเอียด )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( ส.อ.สุทิน หมูดเอียด )
15 กุมภาพันธ์ 2559