บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน

รหัสโครงการ 58-03945
สัญญาเลขที่ 58-00-1919
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้วางไว้
2) เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน
3) อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
4) รับสมัครครัวเรือนนำร่อง จำนวน 70 ครัวเรือน
5) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5
6) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
7) อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและลงมือปฏิบัติได้จริง 70 ครัวเรือน
8) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6
9) อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง
10) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7
11) ประชุมคณะกรรมการประเมิน 15 คน
12) ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ
13) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
14) จัดประชุมเยาวชนคนรักถิ่น
15) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8
16) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9
17) จัดงานประกาศกติการ่วมของชุมชนโดยการนำเสนอผลงานของครัวเรือนนำร่อง ที่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างน้อย 5 ครัวเรือน
18) สรุปถอดบทเรียนการทำงานโครงการ
19) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10
20) มาพบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อปรับข้อมูล
21) งานสร้างสุข
22) จัดทำรายงานปิดงวด 2 โดยทีม สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 5,236.02 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 101,720.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 155.36 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -14,472.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 840.38 บาท
รวมรายรับ (1) = 107,111.38 บาท รวมรายจ่าย (2) = 120,743.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -13,631.62 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 13,631.62 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อุทัย หมูดเอียด )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อุทัย หมูดเอียด )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( ส.อ.สุทิน หมูดเอียด )
15 ตุลาคม 2559