บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน

รหัสโครงการ 58-03945
สัญญาเลขที่ 58-00-1919

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน
รหัสโครงการ 58-03945 สัญญาเลขที่ 58-00-1919

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 203,430.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 81,370.00 บาท
งวดที่ 2 = 101,720.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 183,090.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.02 บาท
งวดที่ 2 = 155.36 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 155.38 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 196,977.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -13,631.62 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการ 1,800.00 1,800.00
1. ประชุมคณะทำงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน 5,525.00 5,525.00
1. จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้ง ต่อปี 8,200.00 7,975.00
1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน 21,540.00 21,540.00
1. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมวิชาการในการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลขยะจำนวน 30 คน 9,580.00 9,580.00
1. ประชุมทีมวิชาการในการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลขยะจำนวน 30 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน 1,750.00 1,675.00
1. ประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่สำรวจการจัดการขยะในครัวเรือน จำนวน 7 วัน 20,450.00 19,785.00
1. ลงพื้นที่สำรวจการจัดการขยะในครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้วางไว้ 5,520.00 5,520.00
1. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้วางไว้
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน 5,525.00 5,525.00
1. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน
กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ 10,850.00 10,850.00
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
กิจกรรมหลัก : รับสมัครครัวเรือนนำร่อง จำนวน 70 ครัวเรือน 2,750.00 2,750.00
1. รับสมัครครัวเรือนนำร่อง จำนวน 70 ครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง 27,590.00 27,840.00
1. อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ 13,470.00 13,470.00
1. อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
กิจกรรมหลัก : อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและลงมือปฏิบัติได้จริง 70 ครัวเรือน 11,570.00 11,470.00
1. อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและลงมือปฏิบัติได้จริง 70 ครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการประเมิน 15 คน 2,800.00 2,800.00
1. ประชุมคณะกรรมการประเมิน 15 คน
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ 5,000.00 5,000.00
1. ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ
กิจกรรมหลัก : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 2,700.00 2,600.00
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดงานประกาศกติการ่วมของชุมชนโดยการนำเสนอผลงานของครัวเรือนนำร่อง ที่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างน้อย 5 ครัวเรือน 18,670.00 17,300.00
1. จัดงานประกาศกติการ่วมของชุมชนโดยการนำเสนอผลงานของครัวเรือนนำร่อง ที่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างน้อย 5 ครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมเยาวชนคนรักถิ่น 3,840.00 3,860.00
1. จัดประชุมเยาวชนคนรักถิ่น
กิจกรรมหลัก : สรุปถอดบทเรียนการทำงานโครงการเพื่อสรุปผลการทำงานทั้งโครงการเพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางการทำงานต่อไปในอนาคต 11,300.00 10,200.00
1. สรุปถอดบทเรียนการทำงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 9,612.00
1. ปฐมนิเทศ
2. อบรมการเขียนรายงาน
3. มาพบพี่เลี้ยงโครงการ
4. เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน
5. ประชุมเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่1
6. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
7. มาพบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อปรับข้อมูล
8. งานสร้างสุข
9. จัดทำรายงานปิดงวด 2 โดยทีม สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 300.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

รวมงบทั้งหมด

203,430.00 196,977.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย อุทัย หมูดเอียด )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559