บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน

รหัสโครงการ 58-03945
สัญญาเลขที่ 58-00-1919
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน

2. ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03945 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1919

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 18:00-23.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

• เพื่อชี้แจงการทำงานโครงการและคณะทำงานได้รับทราบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทีมทำงานโครงการมีความเข้าใจมีความร่วมมือในการทำงานและนำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้

 • ทีมคณะทำงานโครงการทำการแนะนำตัวเพื่อทำความสนิทชิดเชื่อในการดำเนินโครงการ 1.นายอุทัย หมูดเอียด ผู้ใหญ่บ้านผู้รับผิดชอบโครงการ 2. ส.อ. สุทิน หมูดเอียด ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 3.นายสมศักดิ์ หมาดงะ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 4. นาย อธิพงษ์ ดินเตบ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ5. นายมูฮำหมาด ยาบา ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คณะทำงานโครงการอีก จำนวน 10 คน ุ1. นายณัฐวัตร นกนวน ฝ่ายทะเบียน 2. น.ส. สุธิตา ง๊ะสัน ฝ่ายทะเบียน 3. นายสุริยา เต่งทิ้ง ติดต่อประสานงานประชาชนในพื้นที่4. นางสาวพัชรินทร์ หมูดเอียด ติดต่อประสานงานประชาชนในพื้นที่ 5. นายวรวุฒิ คงทอง ติดต่อประสานงานประชาชนในพื้นที่6. นางรอกีย๊ะ ราโอบ ติดต่อประสานงานประชาชนในพื้นที่ 7. นางสุภาพร หมูดเอียด ติดต่อประสานงานประชาชนในพื้นที่ 8. นายกอเด็น ดินเตบติดต่อประสานงานประชาชนในพื้นที่ 9. นางสาวปิยะภรณ์ ราโอบ ติดต่อประสานงานประชาชนในพื้นที่10 . นายธนารัตน์ ติ้งดำ ติดต่อประสานงานประชาชนในพื้นที่ ทั้งหมดนี้เป็นการแบ่งบทบาทหน้าที่เพื่อให้งานสามารถดำเนินการได้ ก่อนที่จะเกิดการจัดตั้งทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน เพื่อขับเคลื่อนงานในชุมชน จะมีการ แบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจนขึ้น

 • บทบาทหน้าทีทีมคณะทำงานโครงการ ช่วยกันสรรหาประชาชนและเยาวชนจำนวน 15 คน เพื่อจัดตั้งทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภาเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการ คณะทำงานโครงการทุกคนสามารถดึงสมาชิกมาได้ท่านละ 1 คน และฝากคณะทำงานโครงการแจ้งประชาชนรับทราบ ใน วันที่ 24 ตุลาคม 2558 จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน เวลา 14.00 น. ณ. ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือ โดยมี นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง พี่เลี้ยงโครงการ มาให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการได้ของโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ การดำเนินการแต่ละกิจกรรมโครงการ ต่อด้วยนายราเหม หลีนุ่ม นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวมาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะของ อบต.เขาขาว เพื่อให้ประชาชาชนรับทราบโดยทั่วกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานโครงการและเป็นคณะทำงานที่มาช่วยกันร่วมคิดร่วมคุยร่วมกันทำงานโครงการที่ได้รับให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

• ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับคนในชุมได้รับทราบแผนการทำงานโครงการ

• ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้าน

• แบ่งบทบาทหน้าที่ในการประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมชี้เวทีชี้แจงโครงการ

• สรุปผลการดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมคณะทำงานโครงการเวลา 18.00-23.00 น. ณ. ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือ

 • ส.อ.สุทิน หมูดเอียด ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ ชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์การทำงานโครงการ บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน วัตถุประสงค์ที่ 1. ต้องเกิดสภาหมู่บ้านจำนวน 1 สภา วัตถุประสงค์ที่ 2. ต้องมีแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรม จำนวน 30 คน วัตถุประสงค์ที่ 3. ต้องมีฐานข้อมูลด้านขยะระดับครัวเรือนและหมู่บ้านจำนวน 1 ชุด ให้กับคณะทำงานโครงการได้รับรู้รับทราบข้อมูลการทำงานโครงการ ต่อด้วยการแนะนำตัวของคณะทำงานโครงการพร้อมบทบาทการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ หลักคิดการทำงานโครงการเริ่มจากสถานการณ์ขยะของคนในชุมชนทำให้แกนนำได้มีการคิดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการทำงานของพื้นที่เห็นด้วยกับการทำงานโครงการของพื้นที่แต่ปัญหาคือเมื่อมีงบประมาณในพื่นที่กลัวชาวบ้านจะมีความเเตกเเยกพื้นที่ตำบลเขาขาว ปีนี้ได้ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน หัวใจของโครงการนี้ต้องการให้เกิดสภาผู้นำหมู่บ้านที่มานั่งชวนคิดชวนคุยในการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกเรื่อง

 • นายหมาดดอด หมูดเอียด สมาชิก อบต.ชี้แจ้งการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าถ้าต้องการให้การทำงานมีความสำเร็จเนื่องจากบทเรียนที่ผ่านมาการทำงานของชุมชนมีความล้มเหลวแต่อยากให้โครงการนี้นำชุมชนไปสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานของชุมชน

 • นายอุทัย หมูดเอียด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงเรื่องกิจกรรมของโครงการเป็นเรื่องการจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะใช้พื้นที่ในการทำงานคือพื้นที่ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือโดยมีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละฝ่ายเพื่อช่วยในการทำงานโดยอาจจะชักชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่มาช่วยในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้มีคนทำงานเพิ่มมากขึ้นและไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติดเพราะมีคนค่อยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

 • นางรอกีย๊ะ ราโอบ ชี้แจงทางคณะทำงานเองก็เห็นมิติใหม่ที่มาช่วยกันทำงานเพื่อส่วนร่วม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

2. จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา และวัตถุประสงค์ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนรู้ที่มา และวัตถุประสงค์การทำงานโครงการที่นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานต่อไป
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชาชนรับทราบ งบประมาณโครงการในคร้งนี้ว่ามาจากงบประมาณสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มี12 สำนัก ของเราอยู่สำนักสำนัก 6 คือโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ งบประมาณที่ได้มาจาก ภาษีเหล้า ภาษีบุหรี่ เพื่อนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในชุมชนและถ้าโครงการนี้ดำเนินการโดยไม่โปร่งใส่ให้พี่น้องประชาชนร้องเรียนพี่เลี้ยงโครงการได้พี่เลี้ยงโครงการมีอำนาจระงับโครงการนี้ได้
 • ประชาชนรับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการขั้นตอนการดำเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ช่วยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของโครงการเพื่อให้งานเดินได้อย่างต่อเนื่อง
 • ประชาชนชนได้รับทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ว่าเดือนหนึ่งขาดทุนเกือบหมื่นในการจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จึงขอความร่วมมือจากประชาชนใน หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ ช่วยให้ความร่วมมือกับโครงการหมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน เพื่อช่วยลดรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และเป็นการจัดการตัวเองเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อแจ้งข่าวสารการจัดทำโครงการรายละเอียดกิจกรรมกับคนในชุมชน
 • ประชุมทีมคณะทำงานโครงการเพื่อวางแผนงานประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จำนวน 100 คนจากกลุ่มองค์กร หน่วยงาน ร้านค้า ผู้ประกอบการเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ แจ้งความประสงค์ด้านการขอความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม
 • ประสานผู้เข้าร่วมประชุม
 • สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00- 17.00 น. จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน

 • ส.อ.สุทิน หมูดเอียด ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้กับประชาชนรับทราบ

 • นาง กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง พี่เลี้ยงโครงการช่วยอธิบายรายละเอียดแต่ละกิจกรรมให้กระชับขึ้นและเล่าสถานการณ์ของ สสส.ที่ถูกแทรกแซงเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของให้กับคนในชุมชน สสส.คือ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.มี12 สำนัก และงบประมาณที่ลงมาในพื้นที่ครั้งนี้มาจากสำนัก 6 คือโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โครงการนี้จะมีพี่เลี้ยงโครงการที่คอยหนุนเสริมการทำงานของพื้นที่ และถ้าพื้นที่มีปัญหาอะไรก็สามารถขอคำปรึกษาได้ทุกเรื่องในส่วนของการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนงานที่ร่วมกันกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในการทำงานของพื้นที่ถ้าคณะทำงานเห็นว่าไม่โปร่งใสก็สามารถรายงานไปยังพี่เลี้ยง ซึ่งพี่เลี้ยงมีอำนาจในการระงับโครงการได้สำหรับพื้นที่ตำบลเขาขาว

 • นายราเหม หลีนุ่ม นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้บรรยาย เรื่องการบริหารจัดการขยะของ อบต.เขาขาว การเก็บขยะในชุมชนแต่ละเดือน ของ อบต. ขาดทุนเดือนเกือบหมื่น เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบ และทาง อบต. ก็ส่งเสริมการสร้างความสมัคคีในชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดรายจ่ายของคนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการและให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานตามวัตถุประสงค์ของ สสส.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้ง ต่อปี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00-21.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและสรุปรายงานตามกิจกรรมแต่ละครั้ง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทำให้ทีมแกนนำรู้หน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการขับเคลื่อนงานเพื่อชุมชน ได้แต่งตั้งประธานนายอุทัย หมูดเอียด รองประธาน ส.อ. สุทิน หมูดเอียด เลขานุการ นายอธิพงษ์ ดินเตบ ผู้ช่วยเลขานุการ นายสุริยา เต่งทิ้งเหรัญญิก น.ส.ปิยภรณ์ ราโอบ ปฏิคมนางรอกีย๊ะ ราโอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์นายดลตาเหลบ ราโอบ ฝ่ายประสานงานนายสมศักดิ์ หมาดงะฝ่ายจัดกิจกรรมนายธนารัตน์ ติ้งดำ ฝ่ายวิชาการนายนายมูฮำหมาด ยาบา ฝ่ายจัดสถานที่นายนายอับดุลเลาะห์ ดินเตบ ฝ่ายนันทนาการนายกอเด็น ดินเตบ ฝ่ายทะเบียนนายณัฐวัตร นกนวน และ น.ส. สุธิตา ง๊ะสันและคณะกรรมการส่วนที่เหลือช่วยเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมมากขึ้นเพราะมีระบบการทำงานที่ชัดเจนอยู่แล้วคณะกรรมการหมู่บ้านยอมรับกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้

 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน รับทราบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อมีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน เพื่อแจ้งประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการดำเนินกิจกรรมว่ามีการพัฒนาไปอย่างไร

 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน ทั้ง 30 คน เห็นด้วยกับการไปพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ณ .สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้ง ต่อ ปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา15.00-21.00 น. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1 ณ. ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือ

 • นายอุทัย หมูดเอียด ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการทำงาน โดยให้คณะทำงานได้เสนอความคิดเห็นกับปัญหาการรวมกลุ่มการอยู่ด้วยกันในการดำเนินงานเพื่อแก้แก้ไขข้อบกพร่องไปด้วยกัน และการพัฒนาสภาให้มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชนให้มีผู้นำที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชนและชุมชนเองก็จะเจริญก้าวหน้าสามารถรับกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน มีการแต่งตั้งประธานสภารองประธานสภาเลขานุการเหรัญญิกและกรรมการฝ่ายต่างๆ

 • ส.อ. สุทิน หมูดเอียด ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการเสนอให้มีการสร้างจิตสำนึกโดยการให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือเมื่อมีการประชุมหรือการประชาคมหมู่บ้านให้คณะกรรมการหมู่บ้านและคนในชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะได้รับรู้ข่าวสารและการเคลื่อนไหวในชุมชนว่ามีการพัฒนาไปในรูปแบบใดเพราะบางคนคิดว่าการเข้าร่วมประชุมประชาคมไม่มีความสำคัญกับตนแต่ในการประชุมประชาคมต่างๆเป็นผลต่อตัวของตนเองทั้งนั้น จึงอยากให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมและฝากทีมสภาผู้นำหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

 • ส.อ. สุทิน หมูดเอียด ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการกล่าวสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและให้มีการวางแผนกิจกรรมต่อไปโดยมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายดำเนินกิจกรรมตามแผน ซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้คุยมาแล้วเบื้องต้นตอนนี้ก็มีคนทำงานที่ชัดมากขึ้นและคณะทำงานเองก็เห็นมิติใหม่ที่มาช่วยกันทำงานร่วมมือขับเคลื่อนงานภายใต้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ให้สามารถเดินต่อได้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าจะพาทีมคณะทำงานโครงการจำนวน 30 คน ไปพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน ณสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 26
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 18:00-23:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมให้ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านได้ความรู้เรื่องการปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อชุมชน และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม หลังจากกลับมาจากการไปพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ณ.พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านได้ความรู้เรื่องการทำงานจิตอาสาในชุมชน โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นตั๋วเงิน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของชุมชน หลังจากกลับมาจากการไปพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ณ. สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน ได้รับทราบกำหนดการเดินทาง กำหนดการประชุมต่างๆ แต่ละกิจกรรมที่จะมาถึงในวันข้างหน้า
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้ง ต่อ ปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา18.00-23.00 น. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2 ณ. ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือ
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือโดยพร้อม เพรียงกันในเวลา 18.00 น.
 • นายอุทัย หมูดเอียด ประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ถามทีมสภาผู้นำหมู่บ้านว่าจากการไปพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ณ.พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาได้ความรู้อะไรกลับมาพัฒนาชุมชนได้บ้าง
 • นายมูฮำหมาด ยาบา บัณฑิตอาสา ตอบว่าได้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ เช่น คันไถ่โบราณที่ใช่ไถ่กับวัว เครื่องมือตักปลาที่ทำขึ้นจากการจักสานด้วยไม้ไผ่
 • นายอุทัย หมูดเอียด ประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ถามทีมสภาผู้นำหมู่บ้านว่าจากการไปพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ณ. สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ความรู้อะไรกลับมาพัฒนาชุมชนได้บ้าง
 • นางสาวพัชรินทร์ หมูดเอียด คณะกรรมการทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน ตอบว่าได้ความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นทั่วโลกและวิธีการแยกขยะ การลดขยะโดยการใช้กระเป๋าไปจ่ายตลาดเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกที่ใช่เวลานานในการย่อยสลาย
 • นายอุทัย หมูดเอียด ประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ชี้แจ้งเรื่องการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ ว่าเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงชุมชนเพราะถ้าไม่มีตัวอย่างไม่มีแบบอย่างในการดำเนินงานทีมสภาผู้นำหมู่บ้านก็จะมองไม่เห็นภาพว่าควรทำอย่างไร บริหารจัดการอย่างไร และเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างไร กำหนดการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มกราคม 2559 แจ้งกำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. รถออกจากศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือมุ่งหน้าสู่ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้กับชุมชนได้ ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็ทราบกำหนดการกันดีอยู่แล้วในเรื่องนี้แจ้งกำหนดการประชุมทีมวิชาการในการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลขยะจำนวน 30 คน วันที่ 17 ธันวาคม 2558เพื่อออกแบบแบบสำรวจการจัดการขยะในครัวเรือน แจ้งกำหนดการประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน วันที่ 3 มกราคม 2559 เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจให้กับทีมสภาผู้นำหมู่บ้านและวิธีการลงเก็บข้อมูล
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 18:00-23.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมให้ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้นำไปสู่การปิดงวด งวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน รับทราบกำหนดการประชุมประจำเดือนและกำหนดการลงพื้นที่สำรวจการจัดการขยะในครัวเรือน จำนวน 7 วัน ในครั้งต่อไป
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านรับทราบวิธีการรับสมัครครัวเรือนนำร่องจำนวน 70 ครัวเรือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้ง ต่อ ปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา18.00-23.00 น. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3 ณ. ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือ
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือโดยพร้อม เพรียงกันในเวลา 18.00 น.
 • ส.อ. สุทิน หมูดเอียดรองประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ชีแจงเรื่องกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559และกำหนดการลงพื้นที่สำรวจการจัดการขยะในครัวเรือน จำนวน 7 วัน ในวันที่ 20-26 มกราคม 2559 เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลของหมู่บ้านและเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการทำงานตามแผนงานโครงการที่วางไว้ในชุมชนตามกิจกรรมแล้วนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม spss เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้นำตามภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ
 • นายอุทัย หมูดเอียด ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่อง การรับสมัครครัวเรือนนำร่องจำนวน 70 ครัวเรือน โดยให้ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน 1 คน สรรหาประชาชน 2 คน มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกครัวเรือนนำร่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เช่น การทำบัญชีรายรับรายจ่าย การประกวดครัวเรือนปลอดขยะ หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้นำตามภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน สมาชิก อบต. 2 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน 2 คน คณะกรรมการกองทุนแม่ 6 คน ชรบ. 5 คน บัณฑิตอาสา 1 คน เยาวชน 7 คน ประชาชน 3 คน แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 27
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:00-16:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมให้ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน ช่วยกันจัดเตรียมเอกสารการเงินที่ผ่านมา
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน รับทราบกำหนดการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5 วันที่ 8 มีนาคม 2559 และกำหนดการสรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้วางไว้ วันที่ 1 มีนาคม 2559
 • คณะกรรมการทีมสภาผู้นำหมู่บ้านตกลงกันว่า ให้เชิญวิทยากรมาจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค16 จังหวัดสงขลา เพื่อมาให้ความรู้ประชาชนในชุมชน จำนวน 100 คน ในการจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนจากการลงพื้นที่สำรวจการจัดการขยะในครัวเรือนเพราะพวกท่านมีความรู้และมีความชำนาญการในเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงสาเหตุ ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดในชุมชน ฝากทีมสภาผู้นำหมู่บ้านแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในชุมชนรับทราบโดยทั่วกันและจะแจ้งวันและเวลาที่ชัดเจนนี้อีกครั้งหนึ่งในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้ง ต่อ ปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา14.00-16.00 น. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4ณ. ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือ
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือโดยพร้อม เพรียงกันในเวลา 14.00 น.
 • นายอุทัย หมูดเอียด ประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ชี้แจงเรื่องการรวบรวมเอกสารการเงินทุกกิจกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ สจรส. ตรวจสอบและแก้ไขตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ สจรส. ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อความถูกต้อง ก่อนปิดงวดที่ 1 และได้กำหนดวันในการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5 วันที่ 8 มีนาคม 2559
 • นายอุทัย หมูดเอียด ชี้แจงเรื่องกำหนดการ สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้วางไว้ วันที่ 1 มีนาคม 2559 และให้คณะกรรมการทีมสภาผู้นำหมู่บ้านแสดงความคิดเห็นว่าการจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนจากการลงพื้นที่สำรวจการจัดการขยะในครัวเรือน ว่าควรดำเนินการอย่างไร หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้นำตามภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน สมาชิก อบต. 1 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน 2 คน คณะกรรมการกองทุนแม่ 6 คน ชรบ. 5 คน บัณฑิตอาสา 1 คน เยาวชน 7 คน ประชาชน 2 คน แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม ให้ประชาชนรับทราบ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 28

4. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

• เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทีมสภาหมู่บ้านเข้าใจหลักการทำงานอาสาและมีจิตอาสามากขึ้น
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการห่วงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทำให้เกิดการรักชุมชนรักท้องถิ่นการทำงานเพื่อท้องถิ่นของตนเองเพิ่มมากขึ้นหลังจากพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อส่วนร่วม

 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานจิตอาสาในชุมชน เรื่องปัญหาขยะ เรื่องโรคภัยจากพานะนำโรคที่มาจากขยะ และวิธีการแยกขยะตามหลัก 3R สามารถนำความรู้ที่ได้มาช่วยเหลือ เยียวยา และทำประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชน โดยสมัครใจ เพื่อการดูแล ป้องกัน แก้ปัญหาพัฒนาชุมชน โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทำให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยไม่หวังผลประโยชน์และไม่มีปัญหาต่อการดำเนินงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชนจำนวน 2 วัน
 • ประชุมเตรียมทีมงานในการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมทำงาน
 • ประสานวิทยากรกระบวนการ
 • เตรียมสถานที่จัดอบรม
 • สรุบผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

• วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 อบรมปลูกฝังจิตสำนึกและศึกษาดูงาน ณ. พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา(ทักษิณคดีศึกษา) 09.00-15.00 น. โดยได้คำแนะนำจาก คุณรัตนศิริ พิมลไทย ให้ไปปลูกฝังจิตสำนึกเสียก่อน ก่อนที่จะมาทำงานจิตอาสาในชุมชน ให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชม ช่วงเช้าวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา(ทักษิณคดีศึกษา) ได้บรรยายเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวต ขนบธรรมเนียม ความเป็นพื้นบ้านของภาคใต้เพราะเดียวนี้มีความเจริญทางวัฒนธรรมหลังไหลเข้ามามากมายและความเจริญทางสังคมเปลี่ยนไปวิถีชีวิตก็เริ่มย่อมเปลี่ยนไปด้วย ช่วงบ่ายศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา(ทักษิณคดีศึกษา) ห้องที่ 1.ห้องประวัติศาสตร์และชาติพันธ์ุ โบราณวัตถุที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น และโบราณ วัตถุที่แสดงว่ามีการติดต่อระหว่างคนพื้นเมืองภาคใต้กับกลุ่มชนภายนอก ห้องที่ 2. ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ ห้องที่ 3. ห้องมีดและศาสตราวุธ จัดแสดงมีดและศาสตราวุธที่ใช้กันในภาคใต้ การใช้อาวุธเป็นสิ่งแสดงฐานะ ทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง เช่นการใช้กรีช ห้องที่ 4. ห้องอาชีพหลัก แสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพของชาวใต้ ได้แก่ การทำนา การทำเหมืองแร่ การทำสวนยางพารา และการทำสวนปาล์มน้ำมัน ห้องที่ 5. ห้องเครื่องมือจับสัตว์ ห้องที่ 6. ห้องเครื่องปั้นดินเผา แสดงอุปกรณ์การผลิตและวิธีทำ เครื่องปั้นดินเผา ห้องที่ 7. ห้องกระจ่ายขูดมะพร้าว ภาษาใต้(เหล็กขูด) จัดแสดงรูปทรงต่างๆ และหุ่นจำลองการปอกมะพร้าว และความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อน ห้องที่ 8. ห้องเครื่องมือช่างไม้และงานศิลปหัตถกรรม ห้องที่ 9. ห้องการศึกษา มีแบบเรียนเก่า และหนังสือจากใบลาน กระดานชนวน ห้องที่ 10. ห้องนันทนาการ แสดงอุปกรณ์ตัวอย่างจำลอง และภาพถ่ายเกี่ยวกับการเล่นและกีฬาในท้องถิ่นภาคใต้เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน มองการไกลและคิดในวงกว้าง

 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน โดย ส.อ. สุทิน หมูดเอียด รองประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน กล่าวชี้แจงการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และเชิญวิทยากรนางสาว รัตนศิริ พิมลไทยและคุณ จรงค์ มะสัน วิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่16 จังหวัดสงขลามาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ณ. สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ช่วงเช้ามีการละลายพฤติกรรมทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม ช่วงบาย นางสาว รัตนศิริ พิมลไทย ได้บรรยายเรื่องปัญหาขยะว่าเป็นปัญหาระดับโลกไม่เป็นแค่ระดับประเทศ ณ ตอนนี้เพราะคนส่วนใหญ่มองเป็นแค่เรื่องเล็กๆโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา เช่น ขยะล้นเมืองเพราะชุมชนหมูู่บ้านมีความเจริญมีร้านค้าเติบโตอย่างรวดเร็วปริมาณขยะเพิ่มมากเกิดนำ้เน่าเสียจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง เกิดภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก ล้วนแล้วส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงทั้งสิ้น ไม่ว่าโรคภัยจากพานะนำโรค เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคท้องร่วง และ คุณ จรงค์ มะสัน ได้บรรยายเรื่อง การลดปริมาณขยะด้วยหลัก 3R 1. Recycle =การนำกลับมาใช้ใหม่ คือ วัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ 2. Reues = การนำกลับมาใช้ซ้ำ คือ การที่เรานำเอาของที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง เช่นการใช้ถุงพลาสติกใส่ของที่ได้มาจากร้านสะดวกซื้อไปใช้ใส่ขยะ เอาขวดน้ำพลาสติกกลับมาใส่น้ำใช้อีกครั้ง 3. Reduce = ทำให้ลดลง คือ ลดการบริโภคลง เช่น รับประทานอาหารให้หมด แค่นี้ก็ช่วยลดขยะได้อย่างมากมาย หรือลดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า หรือ ตะกร้าแทน และ การคัดแยกขยะ 5 วิธี 1. ขยะเปียก ได้แก่ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ 2. ขยะแห้ง ได้แก่ ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า ไม้ ยาง 3. ขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร 4. ขยะรีไซเคิล ได้แก่ วัสดุเหลือใช้ ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ 5. อันตราย ได้แก่สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ เครื่องมืออิเลคทรอนิคทุกชนิด และได้ให้แนวคิดการทำงานจิตอาสา การทำงานร่วมกับชุมชน ให้เข้าใจหลักการทำงานและมีจิตอาสามากขึ้น โดยผู้ที่ทำงานจิตอาสาต้องเป็นผู้ที่สมัครใจและอาสาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม โดยสมัครใจ เพื่อการดูแล ป้องกัน แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งผลตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับคือ ความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ และในด้านสภาวะจิตใจของบุคคลที่ทำงานจิตอาสานั้น ต้องมีความรักความปรารถนาที่จะให้ และมีจิตใจที่จะทำความดี เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมถึงยอมเสียสละเวลา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และท่านทั้งสองได้แนะนำให้ไปศึกษาดูงานเรื่องธนาคารขยะที่ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพราะมีการจัดการแบบครบวงจร สามารถดูเป็นแบบในการดำเนินโครงการได้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

5. ประชุมทีมวิชาการในการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลขยะจำนวน 30 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมทีมวิชาการในการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลขยะจำนวน 30 คน

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 18:00-23:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลตามที่ต้องการและไม่ยากจนเกินไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานมีความเข้าใจ รู้ข้อดีของการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในเรื่องขยะที่มีในชุมชน
 • ได้ร่วมกันออกแบบสำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลปัญหาขยะที่มีในพื้นที่ ผลผลิต
 • ทีมคณะทำงานออกแบบแบบสำรวจจำนวน 30 คน
 • ได้ชุดข้อมูลสำรวจปัญหาขยะในพื้นที่ จำนวน 1 ชุด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทุกคนช่วยกันออกแบบแบบสำรวจจนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำ กลุ่มหนึ่งสืบค้นข้อมูล กลุ่มหนึ่งออกแบบแบบสำรวจขยะ อีกกลุ่มหนึ่งช่วยกันตรวจสอบข้อมูล จึงได้ข้อมูลออกมาดังนี้
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ/อายุ/ระดับการศึกษา/อาชีพหลัก/จำนวนสมาชิกในครัวเรือน/รายได้ครัวเรือนต่อเดือน
 • ส่วนที่ 2 ข้อมูลการจัดการขยะ ท่านมีวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างไร 1. โฟม/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/ 2. กระดาษ/หนังสือเก่า/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/3. เศาผ้า/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/4. กล่องนม/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/5. ขวดพลาสติก/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/ 6. ถุงพลาสติกทั่วไป/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/7. พลาสติกทั่วไป/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/ 8. ยางรถ/ผลิตภัณฑ์ยาง/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/ 9. ขวดแก้ว/เศษแก้ว/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/ 10. กระเบื้อง/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/11. เศษเหล็ก /เหล็ก/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/12. กระป๋อง/โลหะ/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/ 13. เศษไม้-กิ่งไม้/ใบไม้/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/14. เศษผัก/เศษอาหาร/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/15. อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ/ 16. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียแล้ว/เผา/ฝังกลบ/ทิ้งตามที่รกร้าง/ใส่ถังขยะ อบต./นำกลับมาใช้ใหม่/แยกขาย/อื่นๆโปรดระบุ
 • ข้อมูลการนำขยะไปขาย โดยปกติแล้วครัวเรือนของท่านเคยนำขยะไปขายหรือไม่ อย่างไร ( ) เคย( ) ไม่เคย( ) 2 เดือน ครั้ง( ) 1-2 ครั้ง ( ) 3 ครั้ง อื่นๆ....
 • รายได้จากการขายขยะแต่ละประเภทเท่าใด 1. โฟม/กระดาษ/ผ้า จำนวนเงินที่ขายได้ (บาท/ครั้ง) 2. พลาสติก/ยาง จำนวนเงินที่ขายได้ (บาท/ครั้ง) 3. ขวดแก้ว/กระเบื้อง จำนวนเงินที่ขายได้ (บาท/ครั้ง)4. เหล็ก/โลหะ จำนวนเงินที่ขายได้ (บาท/ครั้ง)5. อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค จำนวนเงินที่ขายได้ (บาท/ครั้ง) โดยปกติในรอบ 1 เดิอน ครัวเรือนของท่านมีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะเท่าใด ( ) น้อยกว่า 20 บาท( ) 20 บาท( ) 30 บาท ( ) 40 บาท ( ) มากกว่า 40 บาท
 • ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค์ จากการคัดแยกขยะ ครัวเรือนของท่านมีปัญหาและอุปสรรค์ จากการคัดแยกขยะหรือไม่ ( ) ไม่มี ( ) มีโปรดระบุ... ปัญหาและข้อเสนอแนะ.....
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • ประสานวิทยากรที่จะมาช่วยออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
 • ปรึกษา พี่เลี้ยง ในเรื่องการสร้างและออกแบบเครื่องมือร่วมกันโดยมีพี่เลี้ยงเป้นที่ปรึกษา
 • สร้าง สืบค้น แนวทางแบบสอบถาม ข้อคำถามเพิ่มเติม
 • ประชุมสรุป แบบสอบถาม
 • จัดเตรียมนำแบบสอบถาม ถ่ายเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อม
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา18.00-23.00 น. จัดประชุมทีมวิชาการในการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลขยะจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือ นายอุทัย หมูดเอียด ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานในการเปิดประชุมทีมวิชาการในการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลขยะจำนวน 30 คน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการทำงาน วิทยากร นายประวิทย์ หมูดเอียด นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้บรรยายขั้นตอนการทำแบบสำรวจ ช่วยกันออกแบบแบบสำรวจให้เส็จสมบูรณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดิบที่สามารถนำมาวิเคราะห์เป็นชุดข้อมูลของหมู่บ้านที่สมบูรณ์ได้ โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำกลุ่มสืบค้นข้อมูล มีนายกอเด็น ดินเตบ นายณัฐวัตร นกนวน นายมูฮำหมาด ยาบา นายสุวัฒน์ แดงหลัง นายธนารัตน์ ติ้งดำ กลุ่มออกแบบแบบสำรวจขยะ ส.อ. สุทิน หมูดเอียด นายสุไลหมาน ม้องพร้า นายหมาดดอด หมูดเอียด นายอับดุลเลาะห์ ดินเตบ นายโกเมนทร์ หมูดเอียด นางสาวพัชรินทร์ หมูดเอียด นายดลตาเหลบ ราโอบ นายวรวุฒิ คงทอง นายอุทัย หมูดเอียด นางรอกีย๊ะ ราโอบ นางสุภาพร หมูดเอียด น.ส. สุธิตา ง๊ะสัน นายอภิรัฐ หมูดเอียด นางนุชรี หมูดเอียด นางรอฮานี แดงหลัง นางสาวปิยะภรณ์ ราโอบ นายดาเหร็น หวันโซะ๊ นายพีรพัฒน์ หวันตาหลา นายสุทิน ติ้ังดำ น.ส. วิไลวรรณ มาสมาน นายสุริยา เต่งทิ้ง นายสัมฤทธิ์ จำริ อีกกลุ่มตรวจสอบข้อมูล นาย อธิพงษ์ ดินเตบ นายสมศักดิ์ หมาดงะ นายเจ๊ะล๊ะ ม่องพร้า
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 31

6. ประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน

วันที่ 3 มกราคม 2559 เวลา 18.00-23.00 น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมีความรู้ในตัวแบบสำรวจและในการลงเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทีมคณะทำงานมีความเข้าใจแบบสำรวจและมีแผนในการเก็บข้อมูล ผลผลิต
 • ทีมคณะทำงานประกอบด้วย อสม.10 คนเยาวชน 20 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจแบบสำรวจ และรับทราบถึงหน้าที่ของตนเอง ในการลงเก็บข้อมูล โดยแบ่งพื้นที่การเก็บแบบสำรวจออกเป็น 4 โซน

 • โซนที่ 1 ติดถนนใหญ่ ใช้ผู้เก็บแบบสำรวจจำนวน 8 คน เก็บข้อมูล 43 ครัวเรือน
 • โซนที่ 2 หนองหนอนใช้ผู้เก็บแบบสำรวจจำนวน 8 คนเก็บข้อมูล 43 ครัวเรือน
 • โซนที่ 3 ซอยบาลาซะห์ ใช้ผู้เก็บแบบสำรวจจำนวน 7 คนเก็บข้อมูล 43 ครัวเรือน
 • โซนที่ 4 ซอยแหลมฟา ใช้ผู้เก็บแบบสำรวจจำนวน 7 คนเก็บข้อมูล 43 ครัวเรือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือในการลงเก็บข้อมูล
 • ทีมคณะทำงาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมหารือ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบด้วย อสม. 10 คน เยาวชน 20 คน
 • เพื่อทำความเข้าใจในการลงพื้นที่ และ วางแผนงานในการลงพื้นที่ให้กับแกนนำที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 3 มกราคม 2559 เวลา18.00-23.00 น. ประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือ
 • นายอุทัย หมูดเอียด ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานในการเปิดประชุมทีมทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
 • นายวิรัตน์ อุสมา ปลัดอำเภอ(จพง.ปค. ชำนาญการ) อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา วิทยากรในการทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงเก็บข้อมูล ในพื้นที่ได้แบ่งโซนออกเป็น 4 โซน โซนใครโซนมัน โซนละ 7-8 คนโดยเฉลี่ยแล้วรับผิดชอบคนละ 5-6 ครัวเรือนต่อคนเพราะง่ายในการเก็บข้อมูลและมีความทั่วถึงเพราะบ้านใกล้เรือนเคียงเรา เราทราบอยู่แล้วว่าบ้านใก้ลเรือนเครียงเรามีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรในแต่ละวัน ท่านได้ทำความเข้าใจเครืองมือแบบสำรวจให้ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ง่ายในการลงสำรวจข้อมูล ส่วนที่ 1.ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูลการจัดการขยะ ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค์ จากการคัดแยกขยะ และท่านฝากทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน แจ้งให้ประชาชนในชุมชนทราบโดยทั่วถึงกัน ว่าเราทำโครงการบ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน ได้งบสนับสนุนมาจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มาขับเคลื่อนงานในหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริงเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 27

7. ลงพื้นที่สำรวจการจัดการขยะในครัวเรือน จำนวน 7 วัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ลงพื้นที่สำรวจการจัดการขยะในครัวเรือน

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09:00-15:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลการจัดการขยะในครัวเรือนจำนวน 1 ชุด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทีมคณะทำงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • หลังจากทีมสภาผู้นำหมู่บ้านได้ลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลทำให้มีข้อมูลด้านการจัดการขยะของแต่ละครัวเรือน ได้สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์กับคนในชุมชนและคนในชุมชนรู้จักโครงการ สสส.มากขึ้น ผลตอบรับการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นที่น่าพึงพอใจได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ เช่น จำนวน ชนิด ของขยะที่มีในชุมชน
 • ทีมเยาวชน และ อสมจัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและศึกษาแผนที่ โดยประสานขอแผนที่จาก อบต.เขาขาว แบ่งโซนการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
 • แบ่งทีมลงเก็บข้อมูล นำแบบสอบถาม และแผนที่ย่อๆเพื่อบันทึก จุดพิกัด ร้านค้า ที่ดินว่างเปล่า หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับต้นเหตุของขยะในชุมชน พร้อมทั้งบันทึกกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ค้นพบระหว่างการเก็บข้อมูลจำนวน 7 วัน
 • ทีมเยาวชน นัดหมายรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
 • ทีมคณะทำงานร่วมประเมินเสริมพลัง ให้กำลังใจ
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 29 คน ได้จัดทำตารางเวลาในการลงเก็บข้อมูล โดยได้แบ่งออกเป็น 4 โซน โซนละ 7-8 คน รับผิดชอบคนละ 5-6 หลังคาเรือนต่อคน
 • โซนที่ 1 ได้แก่ 1. นายอุทัย หมูดเอียด 2. นายกอเด็น ดินเตบ 3. นายณัฐวัตร นกนวน 4. นายมูฮำหมาด ยาบา 5. นายสุวัฒน์ แดงหลัง 6. นายธนารัตน์ ติ้งดำ 7. ส.อ. สุทิน หมูดเอียด 8. นายสุไลหมาน ม้องพร้า รับผิดชอบโซนติดถนนใหญ่
 • โซนที่ 2 ได้แก่ 1.นายหมาดดอด หมูดเอียด 2. นายอับดุลเลาะห์ ดินเตบ 3. นายโกเมนทร์ หมูดเอียด 4. นางสาวพัชรินทร์ หมูดเอียด 5. นายดลตาเหลบ ราโอบ 6. นายวรวุฒิ คงทอง 7. นางรอกีย๊ะ ราโอบ 8. นางสุภาพร หมูดเอียด รับผิดชอบโซนหนองหนอน
 • โซนที่ 3 ได้แก่ 1.น.ส. สุธิตา ง๊ะสัน 2. นายอภิรัฐ หมูดเอียด 3. นางนุชรี หมูดเอียด 4. นางรอฮานี แดงหลัง 5. นางสาวปิยะภรณ์ ราโอบ 6. นายดาเหร็น หวันโซะ๊ 7. นายพีรพัฒน์ หวันตาหลา รับผิดชอบโซนซอยบาลาซะห์
 • โซนที่ 4 ได้แก่ 1 น.ส. วิไลวรรณ มาสมาน 2. นายสุริยา เต่งทิ้ง 3. นายสัมฤทธิ์ จำริ 4. นาย อธิพงษ์ ดินเตบ 5. นายสมศักดิ์ หมาดงะ 6. นายเจ๊ะล๊ะ ม่องพร้า รับผิดชอบโซนซอยแหลมฟา
 • หลังจากนั้นทีมสภาผู้นำหมู่บ้านได้ลงเก็บข้อมูลจริง เริ่มจากวันที่ 20 - 26 มกราคม 2559 เป็นเวลา 7 วัน และทีมสภาผู้นำหมู่บ้านทั้ง 30 คนได้นัดหมายรวบรวมแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ณ.ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือ ในวันที่ 26 มกราคม 2559 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล ในวันที่ 1 มีนาคม 2559
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 29

8. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้วางไว้

ไม่มีกิจกรรม

9. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน

ไม่มีกิจกรรม

10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ทีมสภาผู้นำมีความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารและการบริหารจัดการธนาคารขยะ วิธีแยกขยะแต่ละประเภท
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีเวทีแลกเปลี่ยนนอกพื้นที่และในพื้นที่1 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมสภาผู้น้ำหมู่บ้าน ได้เรียนรู้วิธีการจัดตั้งธนาคารขยะและวิธีการคัดยกขยะตามหลัก 3 R
 • ทีมสภาผู้น้ำหมู่บ้าน ได้เรียนรู้การบริหารจัดการธนาคารขยะและการแปลสภาพขยะมาเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หมวกทำจากกล่องกระดาษที่ใช้แล้ว การทำนำ้ยาอเนกประสงค์จากน้ำหมัก มาเป็นน้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างรถ น้ำยาล้างห้องน้ำ
 • ทีมสภาผู้น้ำหมู่บ้านมีความตื่นตัว เมื่อได้เห็นการบริหารจัดการของ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แต่ละชุมชนประชาชนสามารถสร้างรายได้จากการขายขยะสามารถเก็บเป็นเงินออมได้จากการฝากเงินกับธนาคารขยะ ตัวอย่างของ ชุมชนที่ 5 บางรายมีเงินออมจากการขายขยะกับธนาคารขยะเป็นเงิน 30000 บาท
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
 • พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนที่ตำบลควนโดน อ. ควนโดนจ.สตูล
 • วางแผนก่อนไปศึกษาดูงาน คัดเลือกตัวแทน มอบหมายเรื่องที่จะไปดูงานให้ตัวแทน
 • หลังการศึกษาดูงาน นำมาสรุป ปรับใช้ในพื้นที่
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ ณ. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร
 • ท่านรองนายก เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4
 • วิทยากรในการให้ความรู้ เรื่องธนาคารขยะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นางวรนุช ศรีสุวรรณ มาให้ความรู้เกี่ยวการจัดตั้งธนาคารขยะและวิธีการแยกขยะ ตามหลัก 3R 1. Recycle =การนำกลับมาใช้ใหม่ 2. Reues = การนำกลับมาใช้ซ้ำ 3. Reduce = ทำให้ลดลง ณ. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 • เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในชุมชน โดยการนำของ นางวรนุช ศรีสุวรรณ จุดที่ 1 เริ่มจากชุมชนที่ 5 แต่ละชุมชนจะมีเจ้าหน้าที่ค่อยให้คำแนะนำ ยกตัวอย่าง เช่น ราคารับซื้อขยะของธนาคารขยะการคัดแยกขยะแต่ละประเภทราคาจะไม่เท่ากันการทำบัญชีและการฝากเงินกับธนาคารขยะและเงินปันผล สาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ จากเศษอาหาร จากเปลือกผลละไม้ การทำดอกไม้จากขยะ จุดที่ 2 บ้านสวนเฉลิมศักดิ์ เป็นบ้านที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดินทางสายกลาง 3 บ่วง 2 เงื่อนไข1 พอประมาณ 2 มีเหตุผล 3 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเงื่อนไขที่ 1 มีความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระมัง) เงื่อนไขที่ 2 มีคุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน ) บ้านสวนเฉลิมศักดิ์ มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวนประมาณ 5 ไร่ มีการแบ่งสันปันส่วน ส่วนที่ 1 โรงเลี้ยงไก่โรงทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ บ่อทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษอาหาร การทำนำ้ยาล้างจานล้างรถจากน้ำหมักอินทรีย์สำเร็จรูป ส่วนที่ 2 บ่อเลี้ยงปลา ส่วนที่ 3 สวนปาล์ม สวนมะพร้าว ส่วนมะนาว ที่เหลือจากกินเองใช้เองก็เอาไปขาย บ้านสวนเฉลิมศักดิ์ มีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบอีกสถานที่หนึ่งของ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จุดที่ 3 ชุมชนที่ 3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเรื่องการทำธนาคารขยะแลกไขจุดเริ่มต้นเกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมโดยมีการแจกไก่ให้คนในชุมชนเลี้ยงครัวเรือนละ 10 ตัว พอออกไขนำมาขายให้กับธนาคารขยะในชุมชนในราคาที่เป็นกันเอง เพื่อนำมาแลกขยะให้กับคนในชุมชนเป็นการส่งเสริมที่ดีเพราะทำให้คนในชุมมีรายได้ทั้งสองทาง และเป็นการรักษาสิ่งที่ดีอีกทางหนึ่ง จากการไปศึกษาดูงานในครั้งได้รับการตอบรับที่อบอุ่นมาก จาก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนในชุมชนเทศบาลตำบลกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้ว จากการไปศึกษาดูงานในครั้ง ทำให้ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมีกระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น จากที่ได้ไปอยู่ในสถานที่จริงถ้าเราไม่ให้เขาเห็นก่อนเขาก็จะมองไม่เห็นภาพเหมือนเราความร่วมมือก็ย่อมมีน้อย
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ นายสมศักดิ์ แดงหลัง ผู้นำศาสนาในชุมเป็นวิทยากรในการซักถามทีมสภาผู้นำหมู่บ้านเรื่องสิ่งที่ได้กลับมาจากการไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลกำแพงเพรช ว่าใครได้ความรู้เรื่องอะไรกลับมาบ้าง และสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้กับบ้านเราได้ไม่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

11. รับสมัครครัวเรือนนำร่อง จำนวน 70 ครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

12. อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง

ไม่มีกิจกรรม

13. อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ

ไม่มีกิจกรรม

14. อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและลงมือปฏิบัติได้จริง 70 ครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

15. ประชุมคณะกรรมการประเมิน 15 คน

ไม่มีกิจกรรม

16. ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ

ไม่มีกิจกรรม

17. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

18. จัดงานประกาศกติการ่วมของชุมชนโดยการนำเสนอผลงานของครัวเรือนนำร่อง ที่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างน้อย 5 ครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

19. จัดประชุมเยาวชนคนรักถิ่น

ไม่มีกิจกรรม

20. สรุปถอดบทเรียนการทำงานโครงการเพื่อสรุปผลการทำงานทั้งโครงการเพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางการทำงานต่อไปในอนาคต

ไม่มีกิจกรรม

21. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.1 ปฐมนิเทศ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถเข้าใจหลักการรายงานผลกิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถลงเวลาการทำงานหรือกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมตลอดเวลา 1 ปี โครงการตามสัญญา รู้จักการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารการรายงานอย่างถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อรับคำแนะนำการทำบัญชี และการบันทึกรายงานกิจกรรม การเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการผู้รับทุนจาก สสส . ภาคใต้ตอนกลาง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรังพัทลุง สตูลโดยทีมวิทยากรพี่เลี้ยงจาก สจรส.มอ. หาดใหญ่เพื่อรับคำแนะนำการทำบัญชี และการบันทึกรายงานกิจกรรม การเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินโดยมีตัวแทนคณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการฝ่าย ไอที และผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงการละ2ท่าน ร่วมการประชุม เพื่อทุกโครงการจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อสัญญาร่วมทั้งการรายงานผลกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.2 อบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อทำความเข้าใจในการเขียนรายงานการจัดทำเอกสารโครงการ การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการแต่ละพื้นที่เข้าใจการเขียนรายงานและหลักการในการจัดเอกสารการเงินโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษี โครงการชุมชนน่าอยู่ซักถามแลกเปลี่ยน แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานแลเอกสารการเงินที่ถูกต้อง สรุปและถอดบทเรียนร่วม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียนรายงานตัว

 • เพื่อรับเอกสารในการอบรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.3 มาพบพี่เลี้ยงโครงการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

• คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจการจัดการเอกสารและปรับตามคำแนะนำของพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารและการรายงานกิจกรรมลงในเวบไซค์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตรวจสอบเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง

• การจัดทำเอกสารการเงิน

• การเข้ารับการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเอกสารการเงินและเอกสารกิจกรรม

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.4 เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินและกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เอกสารที่ได้รับการตรวจความถูกต้องพร้อมที่รายงานการปิดงวด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • มาตรวจเอกสารการเงินก่อนปิดงวดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง

• ให้พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการโครงการก่อนปิดงวด

• ปรับปรุงแก้ไขในระบบและเพิ่มเติมเนี้อหาในระบบให้มากขึ้น

• ฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง

 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.5 ประชุมเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อนำเอกสารการเงินมาให้เจ้าหน้าที่ของสจรส. ตรวจสอบก่อนปิดงวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

• ทำการตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ สจรส.ทำการตรวจเอกสารการเงินและรายงานในเวปไซด์ ตามกิจกรรมที่พื้นที่ได้จัดดำเนินการในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งตรวจรายงานและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและเขียนรายงานเพิ่มเติมในบางกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและเพื่อความเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • นำเอกสารการเงินที่ได้รวบรวมไว้จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่ ของ สจรส. ตรวจสอบ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ตรวจสอบเอกสารที่ได้รวบรวมจากการจัดกิจกรรมงวดงานที่ 1 ร่วมกันกับ เจ้าหน้าที่ของ สจรส.
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 3

22. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

22.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ และห้ามการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • หลังจากได้ทำการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังนี้
 • คนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะงดการสูบบุหรี่ในสถานที่นั้นๆ
 • เกิดจิตสำนึกเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 2 ป้าย เพื่อติดสถานที่จัดกิจกรรมของโครงการและมัสยิด
กิจกรรมที่ทำจริง
 • สั่งทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 2 ป้าย

 • นำป้ายไปติดตามสถานที่ดังนี้

 • ที่ศูนย์ข้อมูลบ้านนาข่าเหนือ

 • ที่มัสยิดบ้านนาข่าเหนือ

 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 39 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 203,430.00 76,234.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 53                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • การประสานงานกับสมาชิกไม่ต่อเนื่อง
 • เนื่องจากแต่ละบุคคลมีภาระกิจส่วนตัว จึงทำให้ขาดการ

 • ประสานงานอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สมาชิกในกลุ่มไม่สะดวก

ในการประชุมแต่ละครั้ง

 • ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น ตั้งไลน์กลุ่มทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน เพื่อแจ้งกำหนดการประชุม

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
ส.อ. สุทิน หมูดเอียด 40 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย สมศักดิ์ หมาดงะ 161 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย อุทัย หมูดเอียด 40 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย วรวุฒิ คงทอง 42 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาง รอกีย๊ะ ราโอบ 170 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย อธิพงษ์ ดินเตบ 88 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาง สุภาพร หมูดเอียด 150 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
น.ส. สุธิตา ง๊ะสัน 96 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย อภิรัฐ หมูดเอียด 168 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาง นุชรี หมูดเอียด 40 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย ธนารัตน์ ติ้งดำ ึ73 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาง รอฮานี แดงหลัง 112 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นางสาว ปิยะภรณ์ ราโอบ 20 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย ดาเหร็น หวันโซ๊ะ 124 หมู่ที่ 4 การจัดการขยะ
นาย พีรพัฒน์ หวันตาหลา 99 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
น.ส. วิไลวรรณ มาสมาน 18 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย สุวัฒน์ แดงหลัง ์72 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย สุริยา เต่งทิ้ง 22 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย กอเด็น ดินเตบ 56 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย บุญฤทธิ์ จำริ 115 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นางสาว พัชรินทร์ หมูดเอียด 57 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย อับดลเลาะห์ ดินเตบ 88 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย ณัฐวัตร นกนวน 100 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย หมาดดอด หมูดเอียด 82 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย เจ๊ะละ๊ ม่องพร้า 44 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย ดลตาเหลบ ราโอบ 20 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย สุไลหมาน ม้องพร้า 106 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย มูฮำหมาด ยาบา 85 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย สุทิน ติ้งดำ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย โกเมนท์ หมูดเอียด 150 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล การจัดการขยะ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้วางไว้ ( 1 มีนาคม 2559 )
 2. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน ( 20 พ.ค. 2559 )
 3. อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ ( 27 พ.ค. 2559 )
 4. รับสมัครครัวเรือนนำร่อง จำนวน 70 ครัวเรือน ( 5 มิถุนายน 2559 )
 5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5 ( 8 มิถุนายน 2559 )
 6. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ( 30 มิถุนายน 2559 )
 7. อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและลงมือปฏิบัติได้จริง 70 ครัวเรือน ( 2 กรกฎาคม 2559 )
 8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6 ( 8 กรกฎาคม 2559 )
 9. อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง ( 26 กรกฎาคม 2559 - 27 กรกฎาคม 2559 )
 10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 ( 8 สิงหาคม 2559 )
 11. ประชุมคณะกรรมการประเมิน 15 คน ( 15 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย อุทัย หมูดเอียด
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......