บันทึกรายงานกิจกรรมของพี่เลี้ยง

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 11:05:15
Project trainer
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 11:05:25 น.

ชื่อกิจกรรม : หนุนเสริมพื้นที่ในการตรวจสอบเอกสารการเงินปิดโครงการ

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo

     กิจกรรมหลัก :

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
     วัตถุประสงค์
     • เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานกิจกรรมปิดโครงการ
     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     • พี่เลี้ยงโครงการ
     • ทีม สจรส.
     • คณะทำงานโครงการ

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     • ตรวจสอบเอกสารการเงินทั้งโครงการ
     • ตรวจสอบรายงานกิจกรรม
     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     • พี่เลี้ยงโครงการ
     • ทีม สจรส.
     • คณะทำงานโครงการ

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     • คณะทำงานพื้นที่ละ 2 คนมาตรวจสอบเอกสารการเงินกับทีมพี่เลี้ยงและทีม สจรส.
     • มีการตรวจสอบรายงานกิจกรรมและเติมเต็มเพื่อความสมบูรณ์ของเอกสาร
     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
     • ได้ตรวจสอบเอกสารการเงินและสามารถปิดโครงการได้
     ปัญหา/แนวทางแก้ไข
     • คณะทำงานพื้นที่หลายโครงการแต่คนตรวจเอกสารการเงินมีน้อยทำให้ไม่สามารถตรวจได้ในวันเดียว

     แนวทางแก้ไข

     • นัดพื้นที่ที่ยังไม่ตรวจเอกสารไปตรวจเอกสารอีกครั้งที่ สจรส.
     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
     • ไม่มี
     ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
     • ให้พื้นที่ที่รายงานยังไม่เรียบร้อยให้กลับไปเติมเต็มข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของรายงาน
     11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพี่เลี้ยง
     โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 15:59:29
     Project trainer
     แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 15:59:36 น.

     ชื่อกิจกรรม : ร่วมกับพื้นที่สรุปปิดงวด 1 โครงการ

     กิจกรรมหลัก :

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อหนุนเสริมพื้นที่ในการปิดงวดโครงการงวดที่ 1

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     • พี่เลี้ยงโครงการ
     • พื้นที่รับผิดชอบโครงการ

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     • ร่วมกับพื้นที่ในการตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานกิจกรรมในเวบไซค์งวดที่ 1
     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     • พี่เลี้ยงโครงการ
     • พื้นที่รับผิดชอบโครงการประกอบด้วยตัวแทนคณะทำงานโครงการและเจ้าหน้าที่ข้อมูล

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     • ช่วยดูแลพื้นที่ในการตรวจสอบเอกสารก่อนพบทีม สจรส.ในการตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานกิจกรรมในเวบไซค์ก่อนปิดงวดโครงการ
     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
     • ทีมคณะทำงานโครงการของพื้นที่มีความเข้าใจสามารถจัดการเอกสารได้ถูกต้อง
     • สามารถปิดโครงการงวดที่ 1 ได้
     ปัญหา/แนวทางแก้ไข
     • ไม่มี
     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
     • ไม่มี
     ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
     • เรื่องการจัดการเอกสารอย่างถูกต้อง
     • การเขียนรายงานกิจกรรมลงในเวบไซค์
     4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพี่เลี้ยง
     โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 4 ธันวาคม 2558 13:35:05
     Project trainer
     แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 4 ธันวาคม 2558 13:35:18 น.

     ชื่อกิจกรรม : ร่วมกับพื้นที่ในการอบรมเรื่องการเขียนรายงาน

     กิจกรรมหลัก :

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อให้คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจในการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารต่างๆในการจัดกิจกรรม

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     • พี่เลี้ยงโครงการ
     • พื้นที่รับผิดชอบโครงการจังหวัดสตูล

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     • คณะทำงานโครงการมาร่วมอบรมเรื่องการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงินรวมทั้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย
     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     • พี่เลี้ยงโครงการ
     • พื้นที่ที่รับโครงการ

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     • ได้มีการอบรมเรื่องการเขียนรายงานร่วมกับพื้นที่
     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
     • คณะทำงานโครงการแต่ละพื้นที่เข้าใจการเขียนรายงานและหลักการในการจัดการเอกสารการเงินโครงการ
     ปัญหา/แนวทางแก้ไข
     • เน็ตช้าเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมหลายพื้นที่จึงจำเป็นต้องwifi ส่วนตัวเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วมากขึ้น
     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
     • ไม่มี
     ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
     • ทำความเข้าใจเพิ่มเติมในส่วนที่พื้นที่ยังไม่เข้าใจ
     24 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
     รายงานจากพี่เลี้ยง
     โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558 14:43:41
     Project trainer
     แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558 14:45:05 น.

     ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจการทำงานโครงการ

     • photo
      • photo
       • photo
        • photo

         กิจกรรมหลัก :

         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อทำความเข้าใจการทำงานของพื้นที่ก่อนเริ่มทำโครงการ

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         • พี่เลี้ยงโครงการจำนวน 2 คน

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         • ลงพื้นที่ทำความเข้าใจการทำงานโครงการ
         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         • พี่เลี้ยงโครงการจำนวน 2 คน

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         • ลงพื้นที่ทำความเข้าใจการทำงานโครงการให้พื้นที่ได้รับทราบ
         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
         • คนในชุมชนมีความเข้าใจการทำงานโครงการมากขึ้น
         ปัญหา/แนวทางแก้ไข
         • ไม่มี
         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
         • ไม่มี
         ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
         • เรื่องการรายงานการประชุม
         • การบันทึกข้อมูล
         • การจัดการเอกสารการเงิน
         7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
         รายงานจากพี่เลี้ยง
         โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 21 ตุลาคม 2558 10:53:53
         Project trainer
         แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 21 ตุลาคม 2558 10:54:20 น.

         ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศ โครงการ

         • photo
          • photo
           • photo

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
            วัตถุประสงค์

            เพื่อทำความเข้าใจการทำงานของพื้นที่ก่อนเริ่มทำโครงการ

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            • พี่เลี้ยงโครงการ

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            • ร่วมประชุมกับพื้นที่การปฐมนิเทศน์การทำงานโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ในการลงข้อมูลในเวบไซค์
            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            • พี่เลี้ยงโครงการ
            • พื้นที่รับโครงการ

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            • เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยทีมพี่เลี้ยงโครงการในการชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานกิจกรรมและทำความเข้าใจเวบไซค์ ทำความเข้าใจเอกสารการเงิน ชี้แจงกิจกรรมหลักในการทำงานของพื้นที่ร่วมกับ สจรส. ให้พื้นที่ลงปฏิทินการทำงานของโครงการ แลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น
            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
            • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจหลักการทำงานของ สสส.ในการทำโครงการของพื้นที่
            • คณะทำงานได้มีการลงข้อมูลและจัดทำปฏิทินโครงการ
            ปัญหา/แนวทางแก้ไข
            • ไม่มี
            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
            • ไม่มี
            ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
            • แนะนำเรื่องการคีย์ข้อมูลและก็จัดลำดับในการลงวันที่เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง