รหัสโครงการ 58-03842
สัญญาเลขที่ 58-00-2072
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2) 1.จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ที่เป็นการรวมกลุ่มของ คณะกรรมการหมู่บ้านผู้รับผิดชอบโครงการ และองค์กรอื่นๆ
3) ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่1
4) 2.สภาผู้นำชี้แจงและสำรวจจำนวนต้นไม้
5) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่ 2
6) ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 1
7) 3.จัดทำแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการป่าดอนเทพมูล
8) ทบทวนกติกาชุมชนครั้งที่ 1
9) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่ 3
10) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่4
11) จัดกิจกรรมทำความสะอาดป่าและปลูกต้นไม้
12) ประชุมติดตามโครงการร่วมกับสจรส.มอ.
13) ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 2
14) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่5
15) ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 3
16) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่6
17) ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 4
18) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่ 7
19) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่8
20) จัดทำป้ายฐานข้อมูลต้นไม้และพืชสมุนไพร
21) พบพี่เลี้ยง
22) ส่งรายงานปิดงวดครั้งที่ 1
23) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
24) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่9
25) ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 5

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 74,780.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.08 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 3,906.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 17,780.08 บาท
รวมรายรับ (1) = 75,280.08 บาท รวมรายจ่าย (2) = 53,594.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 21,686.08 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 93,480.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ธนเดช ยอดยิ่ง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่10 (21 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่11 (28 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. อบรมการจัดทำแผนพร้อมลงพื้นที่จริง (29 กุมภาพันธ์ 2559)
 4. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 6 (5 มีนาคม 2559)
 5. ติดป้ายฐานข้อมูลต้นไม้และพืชสมุนไพร (11 มีนาคม 2559)
 6. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่12 (14 มีนาคม 2559)
 7. จัดกิจกรรมทำความสะอาดป่าและปลูกต้นไม้ (19 มีนาคม 2559)
 8. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่13 (21 มีนาคม 2559)
 9. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่14 (27 มีนาคม 2559)
 10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนป่าต้นน้ำ อำเภอพะโต๊ะ (1 เมษายน 2559)
 11. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 7 (2 เมษายน 2559)
 12. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่15 (3 เมษายน 2559)
 13. จัดทัวร์ป่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมชุมชน (4 เมษายน 2559)
 14. จัดเวทีสรุปผลการทัวร์ป่าและจากการศึกษาดูงาน (7 เมษายน 2559)
 15. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่16 (17 เมษายน 2559)
 16. เข้าตรวจลาดตระเวณพื้นที่ป่าประจำทุกเดือน (25 เมษายน 2559)
 17. อบรมการแปรรูปพืชสมุนไพรและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรในชุมชน (28 เมษายน 2559)
 18. ทบทวนการจัดทำแผนที่ครั้งที่2 (5 พ.ค. 2559)
 19. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 8 (7 พ.ค. 2559)
 20. ทบทวนกติกาชุมชนครั้งที่ 2 (7 พ.ค. 2559)
 21. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่17 (22 พ.ค. 2559)
 22. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่18 (25 พ.ค. 2559)
 23. ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่า ครั้งที่19 (29 พ.ค. 2559)
 24. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 9 (4 มิถุนายน 2559)
 25. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่20 (5 มิถุนายน 2559)
 26. จัดกิจกรรมทำความสะอาดป่าและปลูกต้นไม้ (17 มิถุนายน 2559)
 27. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่21 (22 มิถุนายน 2559)
 28. ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่า ครั้งที่22 (27 มิถุนายน 2559)
 29. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 10 (2 กรกฎาคม 2559)
 30. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่23 (3 กรกฎาคม 2559)
 31. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่24 (17 กรกฎาคม 2559)
 32. จัดทำแผนที่ชุมชนฉบับจริง (30 กรกฎาคม 2559)
 33. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่25 (31 กรกฎาคม 2559)
 34. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 11 (6 สิงหาคม 2559)
 35. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่26 (7 สิงหาคม 2559)
 36. ทำความสะอาดต้นไม้และสองฝั่งถนน (12 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ธนเดช ยอดยิ่ง )
26 มีนาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายปิยะพงษ์รัตนพร )
26 มีนาคม 2559