รหัสโครงการ 58-03842
สัญญาเลขที่ 58-00-2072
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่10
2) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่11
3) อบรมการจัดทำแผนพร้อมลงพื้นที่จริง
4) ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 6
5) ติดป้ายฐานข้อมูลต้นไม้และพืชสมุนไพร
6) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่12
7) จัดกิจกรรมทำความสะอาดป่าและปลูกต้นไม้
8) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่13
9) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่14
10) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนป่าต้นน้ำ อำเภอพะโต๊ะ
11) ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 7
12) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่15
13) จัดทัวร์ป่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมชุมชน
14) จัดเวทีสรุปผลการทัวร์ป่าและจากการศึกษาดูงาน
15) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่16
16) เข้าตรวจลาดตระเวณพื้นที่ป่าประจำทุกเดือน
17) อบรมการแปรรูปพืชสมุนไพรและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรในชุมชน
18) ทบทวนการจัดทำแผนที่ครั้งที่2
19) ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 8
20) ทบทวนกติกาชุมชนครั้งที่ 2
21) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่17
22) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่18
23) ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่า ครั้งที่19
24) ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 9
25) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่20
26) จัดกิจกรรมทำความสะอาดป่าและปลูกต้นไม้
27) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่21
28) ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่า ครั้งที่22
29) ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 10
30) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่23
31) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่24
32) จัดทำแผนที่ชุมชนฉบับจริง
33) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่25
34) ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 11
35) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่26
36) ทำความสะอาดต้นไม้และสองฝั่งถนน
37) ทบทวนกติกาชุมชนครั้งที่ 3
38) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่27
39) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่28
40) ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 12
41) ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่29
42) ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่า ครั้งที่30
43) ปิดงวดโครงการ
44) จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอข้อนโยบายสาธารณะ
45) งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559
46) จัดทำรายงานสรุปโครงการและภาพถ่ายกิจกรรม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 21,686.08 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 93,480.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 88.37 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -18,382.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 148.45 บาท
รวมรายรับ (1) = 115,254.45 บาท รวมรายจ่าย (2) = 133,488.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -18,233.55 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 18,233.55 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ธนเดช ยอดยิ่ง )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ธนเดช ยอดยิ่ง )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายปิยะพงษ์รัตนพร )
15 ตุลาคม 2559