รหัสโครงการ 58-03842
สัญญาเลขที่ 58-00-2072

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2
รหัสโครงการ 58-03842 สัญญาเลขที่ 58-00-2072

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 7 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 186,950.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 74,780.00 บาท
งวดที่ 2 = 93,480.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 168,260.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.08 บาท
งวดที่ 2 = 88.37 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 88.45 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 187,082.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -18,233.55 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : 1.จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน 6,250.00 3,750.00
1. 1.จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ที่เป็นการรวมกลุ่มของ คณะกรรมการหมู่บ้านผู้รับผิดชอบโครงการ และองค์กรอื่นๆ
กิจกรรมหลัก : 2.สภาผู้นำชี้แจงและสำรวจจำนวนต้นไม้ 6,750.00 6,750.00
1. 2.สภาผู้นำชี้แจงและสำรวจจำนวนต้นไม้
กิจกรรมหลัก : 3.จัดทำแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการป่าดอนเทพมูล 5,250.00 5,250.00
1. 3.จัดทำแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการป่าดอนเทพมูล
กิจกรรมหลัก : 4.ปฏิบัติการตามแผนการปฏิบัติการที่จัดทำไว้ 28,200.00 28,200.00
1. ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่1
2. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่ 2
3. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 1
4. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่ 3
5. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่4
6. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่5
7. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 2
8. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 3
9. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่6
10. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 4
11. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่ 7
12. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่8
13. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่9
14. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 5
15. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่10
16. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่11
17. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 6
18. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่12
19. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่13
20. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่14
21. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 7
22. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่15
23. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่16
24. เข้าตรวจลาดตระเวณพื้นที่ป่าประจำทุกเดือน
25. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 8
26. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่17
27. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่18
28. ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่า ครั้งที่19
29. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 9
30. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่20
31. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่21
32. ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่า ครั้งที่22
33. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 10
34. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่23
35. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่24
36. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่25
37. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 11
38. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่26
39. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่27
40. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่28
41. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 12
42. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่29
43. ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่า ครั้งที่30
กิจกรรมหลัก : 5. การเรียนรู้และแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน 2,100.00 2,100.00
1. อบรมการแปรรูปพืชสมุนไพรและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรในชุมชน
กิจกรรมหลัก : 6.จัดกิจกรรมร่วมกันของทีมกลุ่มอนุรักษ์และมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 21,400.00 21,400.00
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนป่าต้นน้ำ อำเภอพะโต๊ะ
2. จัดทัวร์ป่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมชุมชน
3. จัดเวทีสรุปผลการทัวร์ป่าและจากการศึกษาดูงาน
กิจกรรมหลัก : 7.ทบทวนกติกาชุมชนที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน 6,750.00 6,750.00
1. ทบทวนกติกาชุมชนครั้งที่ 1
2. ทบทวนกติกาชุมชนครั้งที่ 2
3. ทบทวนกติกาชุมชนครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : 8.จัดรณรงค์ทำความสะอาดป่า การจัดทำแนวเขตและปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในวันสำคัญของชุมชน 49,700.00 50,040.00
1. จัดกิจกรรมทำความสะอาดป่าและปลูกต้นไม้
2. จัดกิจกรรมทำความสะอาดป่าและปลูกต้นไม้
3. จัดกิจกรรมทำความสะอาดป่าและปลูกต้นไม้
4. ทำความสะอาดต้นไม้และสองฝั่งถนน
กิจกรรมหลัก : 9.จัดทำแผนที่ป่าไม้ชุมชนร่วมกับป่าไม้อำเภอและคณะกรรมการหมู่บ้าน 13,800.00 12,700.00
1. อบรมการจัดทำแผนพร้อมลงพื้นที่จริง
2. ทบทวนการจัดทำแผนที่ครั้งที่2
3. จัดทำแผนที่ชุมชนฉบับจริง
กิจกรรมหลัก : 10.จัดทำฐานข้อมูลต้นไม้และพืชสมุนไพร 17,000.00 17,000.00
1. จัดทำป้ายฐานข้อมูลต้นไม้และพืชสมุนไพร
2. ติดป้ายฐานข้อมูลต้นไม้และพืชสมุนไพร
กิจกรรมหลัก : 11.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน 16,750.00 17,850.00
1. จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอข้อนโยบายสาธารณะ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 12,292.00
1. ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2. ประชุมติดตามโครงการร่วมกับสจรส.มอ.
3. ประชุมร่วมกับ พี่เลี้ยงผู้ติดตาม
4. พบพี่เลี้ยง
5. ส่งรายงานปิดงวดครั้งที่ 1
6. ปิดงวดโครงการ
7. งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำรายงานสรุปโครงการและภาพถ่ายกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

186,950.00 187,082.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย ธนเดช ยอดยิ่ง )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559