รหัสโครงการ 58-03842
สัญญาเลขที่ 58-00-2072
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2

2. ชุมชน ชุมชนดอนเทพมูล ม.9 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

3. รหัสโครงการ 58-03842 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2072

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. 1.จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 1.จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ที่เป็นการรวมกลุ่มของ คณะกรรมการหมู่บ้านผู้รับผิดชอบโครงการ และองค์กรอื่นๆ

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนเข้าร่วมประชุมร่วมกับสภาผู้นำชุมชนและทีมงานจำนวน 250 คน ผลลัพธ์-ประชาชนมีความรู้และเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ป่าและพืชสมุนไพรมากขึ้นและเป็นแกนนำเฝ้าระวังพื้นที่ป่า

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชาชนรับทราบเรื่องข้อมูลโครงการต่อเติมศาลาและส่งเสริมอาชีพและสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับ
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงงบประมาณโครงการ สสส. 186,950 บาทใช้ในกิจกรรมทั้งหมด 11 กิจกรรม ประกอบด้วย
  จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ,สภาผู้นำร่วมกับประชาชนสำรวจต้นไม้,จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิบัติตามแผน,การเรียนรู้การอนุรักษ์และมัคคุเทศก์น้อย,ทบทวนกติกาชุมชน,รณรงค์ทำความสอาดป่า,ทำแผนที่ป่า,จัดทำฐานข้อมูลต้นไม่และสมุนไพร,เวทีสรุปผลการดำเนินงาน

 2. ได้ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งสภาชุมชน จำนวนทั้งหมด 30 คน พร้อมทั้งแต่งตั้งตำแหน่ง นางสาวอุทัยวรรณกาญจนปัทม์ประธาน ,นางสุจีเหมือนพิมพ์เลขา, นางสาวลภัสรดาวารีเขตประชาสัมพันธ์ และ นางสาวดวงเดือนเหมือนพิมพ์ เหรัญญิกที่เหลือเป็นคณะกรรมการร่วมพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมชี้แจงโครงการปีที่สองให้ประชาชนทั่วไปทราบ ให้ความรู้เรื่องป่าต้นน้ำ โดยพี่เลี้ยงโครงการ ทีมงานและสภาผู้นำชุมชนพร้อมทั้งแต่งตั้งแกนนำผู้ดูแลรักษาป่า

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้ใหญ่แจ้งเรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอท่าแซะ เรื่อง โครงการตำบลละ 5 ล้าน , ภัยแล้ง งบที่ได้ให้ทำส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ ,เลี้ยงหมู และผู้รับผิดชอบโครงการชีแจงรายละเอียดโครงการและพี่เลี้ยงแนะวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งสภาชุมชน

 • photo
 • photo

 

250 150

2. 2.สภาผู้นำชี้แจงและสำรวจจำนวนต้นไม้

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 2.สภาผู้นำชี้แจงและสำรวจจำนวนต้นไม้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ออกสำรวจต้นไม้เพื่อจัดทำทะเบียนต้นไม้และทะเบียน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-แกนนำชุมชนร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านสำรวจต้นไม้และพืชสมุนไพรจำนวน 30 คนเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ผลลัพธ์-แกนนำมีความรู้เรื่องต้นไม้และสมุนไพรมากขึ้นและมีทะเบียนต้นไม้สมุนไพรที่เป็นปัจจุบัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการสำรวจรายชื่อต้นไม่ในเขตป่าอนุรักษ์พบว่ามีต้นไม้ที่สำคัญและมีจำนวนมาก ประมาณ2,000ต้น และสมุนไพร 40ชนิดประกอบด้วย ต้นยางนา,สะเดา,ประดู่,ตะแบก,ไม้แดง ฯลฯ และพืชสมุนไพรได้แก่ ต้นกระดูกไก่,ไหลเผือก,มะขามป้อม,พร้าวพระ,รางจืดฯลฯ โดยขณะที่สำรวจมีการแผ้วถางต้นวัชพืช และเก็บกิ่งไม้ที่ตายแล้วนำไปกองสุมไว้ให้เป็นปุ๋ย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

แกนนำชุมชนร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านสำรวจจำนวนต้นไม้ และพืชสมุนไพรเพื่อจัดทำทะเบียนต้นไม้ จำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2559 เป็นเวลา 3 วัน ทีมงานที่ประกอบด้วยแกนนำสภาชุมชน และตัวแทนเยาวชนจำนวน 30 คนร่วมกันออกเดินสำรวจต้นไม้ในเขตป่าอนุรักษ์และจดรายชื่อต้นไม้ทุกชนิดและพืชสมุนไพร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

3. 3.จัดทำแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการป่าดอนเทพมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 3.จัดทำแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการป่าดอนเทพมูล

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนจัดการป่าของชุมชนอย่างเข้มแข็งและให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-แกนนำชุมชนร่วมกับประชาชนทั่วไปและปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 50คนจัดทำแผนปฏิบัติการดูแลรักษาและเฝ้าระวังป่า ผลลัพธ์-มีแผนปฏิบัติการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและทุกฝ่ายให้การสนับสนุน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านให้การตอบรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สมาชิกอสม. สาธารณะสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต. ประชาชน จำนวน 50 คน
 • แผนปฏิบัติ คือ
 1. จัดทีมเฝ้าระวังป่าด้วยการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าครั้งละ 2 คน
 2. มีการจัดประชุมทีมผู้รับผิดชอบและแกนนำชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคและแก้ไขปัญหาและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.จัดรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่เป็นครั้งคราวตามความพร้อมของชุมชนในช่วงก่อนวันสำคัญ ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันต้นไม้แ่งชาติ เป็นต้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

แกนนำชุมชนร่วมกับประชาชนทั่วไปและปราชญ์ชาวบ้านจัดทำแผนปฏิบัติการดูแล รักษาและเฝ้าระวังป่า

กิจกรรมที่ทำจริง

เชิญเจ้าหน้าที่ป่าไม้พูดคุยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ จัดทำแผนจัดการป่าร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชน จัดทำแผนการจัดการมีรายละเอียดดังนี้ - จัดทีมลาดตระเวน เฝ้าระวังป่า -จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า -ปลูกต้นไม้ในทุกวันสำคัญ เช่น วันพ่อ,วันแม่ -ทำถนนกลางป่าเพื่อสะดวกในการลาดตระเวณและป้องกันไฟป่า -เฝ้าระวังรั่วลวดหนามรอบๆป่า เจ้าหน้าที่สาธรณะสุขแนะนำเกี่ยวกับพืชสมุนไพร วิธีการใช้ พร้อมสรรพคุณ -เถาวัลย์ยอใช้ล้างพิษในร่างกาย -มะขามป้อมเป็นยาแก้ไอ -ไหลเผือกใช้บำรุงเลือดและบำรุงร่างกาย -ขี้เหล็กเป็นยาระบาย -บอระเพ็ดช่วยล่างไขมันในลำไส้

 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

4. 4.ปฏิบัติการตามแผนการปฏิบัติการที่จัดทำไว้

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจความเรียบร้อยของป่าและดูแลต้นไม้และพืชสุมนไพร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ทีมลาดตระเวณในพื้นที่ป่าสัปดาห์ละ 2วันๆ2คนรวม 48ครั้ง ผลลัพธ์-ทีมงานสามารถจัดบริหารกิจกรรมโครงการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้ชุมชนทราบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ในการสำรวจป่ามีความเรียบร้อย ส่วนพืชสมุนไพรมีชาวบ้านมาหาไปใช้ เช่น ต้นไหลเผือกและเถาวัลย์ยอ และได้พบว่ามีชาวบ้านนำสัตว์เข้าไปเลี้ยงทำให้สัตว์เดินเหยียบต้นไม้เสียหาย ทีมเก็บรวบรรวมข้อมูลร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะนำปัญหาและอุปสรรคของการเดินสำรวจป่าแจ้งในที่ประชุมสภาหมู่บ้านทราบและหาแนวทางแก้ไข ต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าตรวจลาดตระเวณพื้นที่ป่า เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 2 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ได้เดินสำรวจผืนป่าดอนเทพมูลโดยแบ่งกันคนละทางเพื่อสำรวจต้นไม้และพืชสมุนไพรและเฝ้าระวังต้นไม้และผืนป่าไม่ให้ใครบุกรุก พร้อมทั้งมีผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมตรวจสอบการเดินป่าและเป็นช่างภาพให้กับทีมลาดตระเวณ

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่ 2

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สำรวจความเรียบร้อยของเขตป่าและดูแลต้นไม้และพืชสมุนไพร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ทีมลาดตระเวณในพื้นที่ป่าสัปดาห์ละ 2วันๆ2คนรวม 48ครั้ง ผลลัพธ์-ทีมงานสามารถจัดบริหารกิจกรรมโครงการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้ชุมชนทราบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ในการออกลาดตระเวนครั้งที่2พบว่า ได้มีทางปาล์มมาพาดรั้วอยู่ ทำให้รั้วเสียหายเล็กน้อย ส่วนพื้นที่อื่นเรียบร้อยดี เสนอผู้ใหญ่บ้านเพื่อการซ่อมแซมต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าตรวจลาดตระเวณพื้นที่ป่า เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 2 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ออกเดินสำรวจไปทางเดียวกันเพื่อตรวจความเรียบร้อยในเขตพื้นที่ป่าโดยรอบผืนป่าที่มีรั้วทั้ง 3 ด้าน และติดถนนหมู่บ้าน 1 ด้าน เช้า-เย็น

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

พูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ทีมลาดตระเวณในพื้นที่ป่าสัปดาห์ละ 2วันๆ2คนรวม 48ครั้ง ผลลัพธ์-ทีมงานสามารถจัดบริหารกิจกรรมโครงการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้ชุมชนทราบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีประชาชนสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในแต่ละครั้งและร่วมกันเสนอแนวคิดเพื่อมาแก้ไขและปรับปรุงต่อไป ปัญหาในการดำเนินงานพบว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้มีอุปสรรค์ในการเข้าไปทำงานในป่า ซึ่งให้ออกลาดตระเวนเดือนละ2ครั้ง ครั้งละ2คน โดยเดินสำรวจแนวเขตป่าโดยรอบ ฯ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนทุกเดือนเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และแก้ไขปัญหาและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารจัดการโครงการและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่า/ชุมชน สรุปผลข้อมูลและรายงานเพื่อคืนข้อมูลกลับให้กับชุมชน รวบรวมเสนอเป็นนโยบายของท้องถิ่นและท้องที่ต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และแก้ไขปัญหาและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารจัดการโครงการและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่า/ชุมชน สรุปผลข้อมูลและรายงาน โดยทีมผู้รับผิดชอบดำเนินการทบทวนการปฏิบัติงานของ ทีมลาดตระเวน

 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.4 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่ 3

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สำรวจความเรียบร้อยของเขตป่าและดูแลต้นไม้และพืชสมุนไพร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ทีมลาดตระเวณในพื้นที่ป่าสัปดาห์ละ 2วันๆ2คนรวม 48ครั้ง ผลลัพธ์-ทีมงานสามารถจัดบริหารกิจกรรมโครงการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้ชุมชนทราบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

แนวเขตป่าเรียบร้อยดีและต้นไม้อุดมสมบูรณ์ดี ไม่มีการนำสัตว์ไปเลี้ยงในป่า และเตรียมแต่งตั้งผู้สำรวจรังวัดพื้นที่เพื่อนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าตรวจลาดตระเวณพื้นที่ป่า เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 2 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ออกเดินสำรวจแนวรั้วเพื่อความเรียบร้อยของป่า และเดินสำรวจหาแนวทางทำแนวกันไฟ พร้อมที่จะให้กรรมการสภาผู้นำชุมชนทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.5 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่4

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สำรวจความเรียบร้อยของเขตป่าและดูแลต้นไม้และพืชสมุนไพร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ทีมลาดตระเวณในพื้นที่ป่าสัปดาห์ละ 2วันๆ2คนรวม 48ครั้ง ผลลัพธ์-ทีมงานสามารถจัดบริหารกิจกรรมโครงการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้ชุมชนทราบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ในการสำรวจเรียบร้อยดีและได้จัดเตรียมพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ในแนวเขตป่าในวันที่ 5 ธันวาคม 58

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าตรวจลาดตระเวณพื้นที่ป่า เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 2 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

เดินสำรวจพื้นที่เขตป่าเพื่อจัดเตรียมในการปลูกป่าด้วยการจัดถางทางเดินริมรั้ว 2 กิโลเมตร ทำที่หมายด้วยการปักเรียวไม้ไว้เป็นระยะๆของการปลูกต้นไม้ในวันที่ 5 ธ.ค.2558

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.6 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่5

วันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรักษาและทำความสะอาดผืนป่า

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ทีมลาดตระเวณในพื้นที่ป่าสัปดาห์ละ 2วันๆ2คนรวม 48ครั้ง ผลลัพธ์-ทีมงานสามารถจัดบริหารกิจกรรมโครงการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้ชุมชนทราบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ลาดตระเวณสำรวจต้นไม้ที่เพิ่งปลูก ในระยะเวลาเวลา 9 วัน มีต้นไม้ตายบริเวณริมถนน 17 ต้นเนื่องความร้อนและวิธีการปลูกที่ไม่ถูกวิธี แต่ต้นที่อยู่ในป่าไม่ตาย ทีมงานจะนำต้นไม้มาปลูกเสริมภายหลัง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าตรวจลาดตระเวณพื้นที่ป่า เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 2 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมงานเดินสำรวจต้นไม้และพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านมาช่วยกันปลูกไว้ ในพื้นที่กลางของป่าและริมถนนหมู่บ้าน

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.7 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพูดคุยและรับทราบถึงปัญหาของป่าจากสมาชิกผู้รับผิดชอบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ทีมลาดตระเวณในพื้นที่ป่าสัปดาห์ละ 2วันๆ2คนรวม 48ครั้ง ผลลัพธ์-ทีมงานสามารถจัดบริหารกิจกรรมโครงการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้ชุมชนทราบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้สำรวจและผู้ใหญ่บ้านได้กำหนดแนวทางในการสำรวจป่าใหม่ ที่ให้เยาวชนเข้าร่วมเดินสำรวจป่าได้ทุกครั้งถ้าว่างจากการเรียน/ไม่มีภาระกิจอื่น และจัดทำข้อเสนอ ในการเฝ้าระวังรักษาป่าไม้และสมุนไพรเพื่อเสนอในที่ประชุมหมู่บ้านต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนทุกเดือนเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และแก้ไขปัญหาและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารจัดการโครงการและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่า/ชุมชน สรุปผลข้อมูลและรายงานเพื่อคืนข้อมูลกลับให้กับชุมชน รวบรวมเสนอเป็นนโยบายของท้องถิ่นและท้องที่ต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง

แกนนำผู้รับผิดชอบพูดคุยซักถามถึงปัญหาของป่าจากทีมลาดตระเวน และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เช่นการนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปผูกให้กินหญ้าในป่า ขุดต้นสมุนไพรไปใช้ เป็นต้น จึงเสนอให้แจ้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ขุดต้นไม้/สมุนไพรให้เลิกปฏิบัติ พร้อมทั้งการเสนอแนะจากเวทีประชุมให้ลงความเห็นให้ทีมลาดตระเวนช่วยตัดเถาวัลย์ที่ขึ้นพันต้นไม้และถางหญ้ารอบบริเวณต้นไม้ที่ปลูกใหม่ การจัดทำประกาศโทษผู้บุกรุกในเวทีประชุมประจำเดือน และแกนนำเสนอว่า อยากให้มีเยาวชนเข้าร่วมในการออกลาดตระเวรด้วยทุกครั้งเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนหันมาสนใจป่าของชมชนให้มากขึ้น

 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.8 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 3

วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนจัดการป่าของชุมชนอย่างเข้มแข็งและให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ทีมลาดตระเวณในพื้นที่ป่าสัปดาห์ละ 2วันๆ2คนรวม 48ครั้ง ผลลัพธ์-ทีมงานสามารถจัดบริหารกิจกรรมโครงการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้ชุมชนทราบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ร่วมกันเสนอทำแนวกันไฟเนื่องจากเริ่มเข้าสู้หน้าแล้ง,แจ้งให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณของแนวป่าช่วยกันดูแลและคอยสังเกตุเรื่องไฟป่าที่เกิดจากภัยแล้ง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนทุกเดือนเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และแก้ไขปัญหาและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารจัดการโครงการและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่า/ชุมชน สรุปผลข้อมูลและรายงานเพื่อคืนข้อมูลกลับให้กับชุมชน รวบรวมเสนอเป็นนโยบายของท้องถิ่นและท้องที่ต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง

ร่วมพูดคุยและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรมต่อไปและการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเตรียมจัดทำรายงานให้ครบถ้วน ประกอบด้วย การแนะนำทีมลาดตระเวณให้เข้มงวดต่อการทำความสะอาดป่าไม่ให้มีกิ่งไม้แห้งมากนักเพื่อป้องกันไฟไหม้ และการเก็บขยะอื่น ๆในบริเวณรอบๆป่าและในป่าดอนเทพมูล พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนและผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ป่าช่วยกันเฝ้าระวังไฟป่าให้มากขึ้น

 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.9 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่6

วันที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการป่า

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ทีมลาดตระเวณในพื้นที่ป่าสัปดาห์ละ 2วันๆ2คนรวม 48ครั้ง ผลลัพธ์-ทีมงานสามารถจัดบริหารกิจกรรมโครงการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้ชุมชนทราบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เยาวชนให้ความสนใจในการออกสำรวจป่าของชุมชนในครั้งนี้ และได้ความรู้เรื่องพรรณไม้ในป่าชุมชนเพิ่มขึ้น ได้รู้จักแนวเขตของป่า และเรียนรู้เรื่องของการทำแนวกันไฟ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าตรวจลาดตระเวณพื้นที่ป่า เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 2 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมลาดตระเวนเดินสำรวจต้นไม้และแนะนำให้เยาวชนได้รู้จักชนิดของต้นไม้ในป่าของชุมชน,พาเยาวชนเดินดูแนวเขตของป่าเพื่อจะได้ทำแนวกันไฟต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 4
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.10 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 4

วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำกิจกรรมครั้งต่อไป ,เพื่อพูดคุยกับแกนนำชุมชนในเรื่องการส่งรายงานปิดงวดครั้งที่1ในเดือน กพ.2559

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ทีมลาดตระเวณในพื้นที่ป่าสัปดาห์ละ 2วันๆ2คนรวม 48ครั้ง ผลลัพธ์-ทีมงานสามารถจัดบริหารกิจกรรมโครงการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้ชุมชนทราบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมลาดตระเวนรับทราบและแกนนำเสนอขอแรงชาวบ้านให้มาช่วยกันทำทางเดินกลางป่าเพื่อสะดวกในการเดินลาดตระเวนและระวังไฟจากภัยแล้ง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนทุกเดือนเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และแก้ไขปัญหาและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารจัดการโครงการและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่า/ชุมชน สรุปผลข้อมูลและรายงานเพื่อคืนข้อมูลกลับให้กับชุมชน รวบรวมเสนอเป็นนโยบายของท้องถิ่นและท้องที่ต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง

พูดคุยกับแกนนำในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไปและคุยในเรื่องการส่งรายงานปิดงบงวดครั้งที่1 ในเดือนกุมภาพันธ์ แจ้งทีมลาดตระเวนให้ช่วยถากถางต้นไม้เพื่อเป็นทางเดินกลางป่าเพื่อสะดวกในการเดินลาดตระเวนและเฝ้าระวังไฟป่า

 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.11 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่ 7

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจความเรียบร้อยของป่าและดูแลต้นไม้และพืชสุมนไพร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ทีมลาดตระเวณในพื้นที่ป่าสัปดาห์ละ 2วันๆ2คนรวม 48ครั้ง ผลลัพธ์-ทีมงานสามารถจัดบริหารกิจกรรมโครงการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้ชุมชนทราบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลการลาดตระเวณได้พบว่า ด้านที่มีรั้วลวดหนามมีคนมาแอบตัดไม้ไผ่ทำให้รั้วลวดหนามเสียหายและไม่ไผ่กองอยู่เต็มพื้นที่ระเกะระกะซึ่งตอนนี้ไม่ไผ่เริ่มแห้งแล้วกลัวว่าไม้ไผ่เสียดสีกันทำให้เกิดไฟไหม้ได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าตรวจลาดตระเวณพื้นที่ป่า เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 2 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ที่ลาดตระเวนได้เริ่มถากถางต้นไม้ตรงกลางป่า เพื่อเตรียมเป็นถนนกลางป่า กว้าง 5เมตร ยาวประมาณ 150 เมตร จัดทำเป็นการถางป่าเป็นแนวกันไฟในแต่ละครั้งของการลาดตระเวณ และเดินรอบแนวเขตรั้วของป่า

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.12 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่8

วันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคอยดูแลป้องกันการบุกรุกเขตป่าและดูแลต้นไม้และพืชสมุนไพร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ทีมลาดตระเวณในพื้นที่ป่าสัปดาห์ละ 2วันๆ2คนรวม 48ครั้ง ผลลัพธ์-ทีมงานสามารถจัดบริหารกิจกรรมโครงการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้ชุมชนทราบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เยาวชนสนุกกับการได้เข้าร่วมกิจกรรมและทีมลาดตระเวณได้แนะนำให้เยาวชนได้รู้จักต้นไม้ที่อยู่ในป่าของชุมชน แต่เนื่องจากมีฝนตกทำให้การเดินสำรวจป่ามีความลำบาก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าตรวจลาดตระเวณพื้นที่ป่า เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 2 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมลาดตระเวณและเยาวชนเดินสำรวจเส้นทางและช่วยกันถางต้นไม้เล็กๆและเถาวัลย์เพื่อทำทางกลางป่าเป็นระยะต่อไปจากของเดิมที่ทำไว้เดิมอีกยาว 150 เมตร

 • photo
 • photo

 

2 6
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.13 ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่9

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจความเรียบร้อยของป่าและดูแลต้นไม้และพืชสุมนไพร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ทีมลาดตระเวณในพื้นที่ป่าสัปดาห์ละ 2วันๆ2คนรวม 48ครั้ง ผลลัพธ์-ทีมงานสามารถจัดบริหารกิจกรรมโครงการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้ชุมชนทราบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ถางป่าเพื่อทำทางเดินจนตลอดแนวป่า

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าตรวจลาดตระเวณพื้นที่ป่า เป็นประจำทุกเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง

ถางทางกลางป่าเพื่อความสะดวกในการลาดตระเวนและป้องกันไฟป่าเป็นแนวทางต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวอีก 200เมตร และทำแนวทางเป็นแผนภูมิก้างปลา เพื่อป้องกันไฟต่อไปได้

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 5
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.14 ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 5

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชีแจงการปิดงวดการทำงานครั้งที่1 และชี้แจงถึงกิจกรรมครั้งที่ 2 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ทีมลาดตระเวณในพื้นที่ป่าสัปดาห์ละ 2วันๆ2คนรวม 48ครั้ง ผลลัพธ์-ทีมงานสามารถจัดบริหารกิจกรรมโครงการและแก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้ชุมชนทราบ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทุกคนสนใจในการประชุมและปราชญ์ชาวบ้านเสนอแนะให้มีการจัดทำแนวกันไฟหลายช่องทาง แต่ละช่องทางให้รถวิ่งผ่านได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนทุกเดือนเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และแก้ไขปัญหาและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารจัดการโครงการและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่า/ชุมชน สรุปผลข้อมูลและรายงานเพื่อคืนข้อมูลกลับให้กับชุมชน รวบรวมเสนอเป็นนโยบายของท้องถิ่นและท้องที่ต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณในการทำกิจกรรมในรอบแรก โดยการส่งรายงานงวดประกอบด้วย รายงาน ง.1 และส1 การตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีพร้อมหลักฐาน ประชุมวางแผนในการทำกิจกรรมในงวดต่อไป ประกอบด้วย การทัวร์ต้นนำ้พะโต๊ะ การทำลูกประคบ การรณรงค์ทำความสะอาดป่าในวันสำคัญ ๆ

 • photo

 

30 30

5. 5. การเรียนรู้และแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

6. 6.จัดกิจกรรมร่วมกันของทีมกลุ่มอนุรักษ์และมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

ไม่มีกิจกรรม

7. 7.ทบทวนกติกาชุมชนที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ทบทวนกติกาชุมชนครั้งที่ 1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ชุมชุนมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้และพืชสมุนไพร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-สภาผู้นำและแกนนำชุมชนเข้าร่วมทบทวนกติกาจำนวน 30คน ผลลัพธ์-มีกติกาชุมชนที่ทันสมัย มีความเป็นไปได้และบังคับใช้ได้ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทบทวนกฎกติกาของชุมชนที่ตั้งไว้จากเดิม

 • เพิ่มเติมกฎกติกาและบทลงโทษของชุมชน เช่น

 1. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในเขตป่า
 2. พืชสมุนไพรและต้นไม้ในเขตป่าก่อนเก็บหรือตัดจะต้องแจ้งให้กรรมการให้รับทราบเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของป่า
 3. บทลงโทษ หากใครฝ่าฝืนและจับได้จะต้องเสียค่าปรับ 500 บาทและปลูกพืชทดแทน
 • กรรมการและผู้เข้าประชุมเห็นด้วยและทุกคนจะนำไปปฏิบัติ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทบทวนกติกาชุมชนในการดูแลรักษาป่าและโทษที่สมควรจะได้รับ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมทบทวนกติกาชุมชน ระเบียบปฏิบัติ บทลงโทษของชุมชน

 • photo

 

30 31

8. 8.จัดรณรงค์ทำความสะอาดป่า การจัดทำแนวเขตและปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในวันสำคัญของชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 จัดกิจกรรมทำความสะอาดป่าและปลูกต้นไม้

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านรักและดูแลป่าไม้ของหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนทุกกลุ่มจำนวน 150 คนมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดป่าและมีต้นไม้ ผลลัพธ์-มีพื้นที่แหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ ของชาวชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ที่สะดวก ปลอดภัย รวมทั้งต่อไปเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของบุคคลภายนอกต่อไป

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่มาร่วมกันทำความสะอาดป่ามาเยอะถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่ทุกคนก็มาช่วยกันด้วยความเต็มใจ สามารถปลูกต้นไม้และต้นโกศลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำความสะอาดป่า ปรับพื้นที่รอบ ๆสระน้ำ และปลูกต้นไม้สมุนไพร

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้นำชุมชน ทีมงานเยาวชนและประชาชนในชุมชนช่วยกันปลูกต้นไม้ในเขตป่าและปลูกต้นโกสนที่แนวเขตป่าริมถนนตลอดแนว พื้นที่มีระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยได้รับการสนับสนุนจากสวนป่าสลุย และกิ่งโกศลจากชาวบ้านในชุมชน ส่วนผู้ชายช่วยตัดหญ้าที่ริมถนนในการปลูกต้นโกสนง่ายขึ้น และได้รับการสนับสนุนรถไถขนาดกลางจากนายสุพจน์พรหมเทพ ตัดหญ้าริมถนนของหมู่บ้านทั้งสองข้างทางระยะทาง10กิโลเมตร

 • photo
 • photo
 • photo

 

150 103

9. 9.จัดทำแผนที่ป่าไม้ชุมชนร่วมกับป่าไม้อำเภอและคณะกรรมการหมู่บ้าน

ไม่มีกิจกรรม

10. 10.จัดทำฐานข้อมูลต้นไม้และพืชสมุนไพร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 จัดทำป้ายฐานข้อมูลต้นไม้และพืชสมุนไพร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อบอกชื่อและลักษณของต้นไม้ที่สำคัญ,เพื่อเยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวประโยชน์และสรรพคุณของต้นไม้ในเขตป่าอนุรักษ์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีป้ายบอกชื่อต้นไม้จำนวน 2,000 ชนิดและป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร 2 ป้าย ผลลัพธ์-มีฐานข้อมูลต้นไม้และสมุนไพรที่เป็นปัจจุบัน ที่เหมาะกับการเรียนรู้ที่มีสรรพคุณกำกับไว้ชัดเจน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เยาวชนได้เข้าร่วมกันติดป้ายชื่อต้นไม้ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ประชาชนมีความตื่นตัวในเรื่องการสร้างแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายบอกชื่อต้นไม้และทำทะเบียนต้นไม้และสมุนไพร

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดเตรียมป้ายชื่อต้นไม้และพืชสมุนไพร,ชักชวนเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกันติดป้ายชื่อต้นไม้และพืชสมุนไพรให้ทั่วทุกต้น/ชนิดของต้นไม้ที่มีอยู่

 • photo
 • photo

 

200 200

11. 11.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน

ไม่มีกิจกรรม

12. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อศึกษาที่มา วัตถุประสงค์โครงการชุมชนน่าอยู่และเรียนรู้วิธีการจัดทำรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เรียนรู้จาก อ.พงษ์เทพ และทีมงาน กล่าวถึง
1) ที่มาของโครงการและการบริหารจัดการของสสส.สำนัก 6 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2) การจัดทำรายงานการเงินและบัญชีพร้อมทั้งแนะนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน วิธีการเขียนใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จและเอกสารทางการเงินต่าง ๆ
3) การลงข้อมูลรายกิจกรรมและการจัดทำรายงานทางเว๊ปไซด์คนใต้สร้างสุข ในการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการและการเงิน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เรียนรู้วิธีการจัดทำรายงานทางเว๊ปไซด์คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมงานสจรส.มอ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ วิธีการจัดทำรายงาน และการลงรายงานทางเว๊ปไซด์

และคืนเงินเปิดบัญชี 500 บาท

 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.2 ประชุมติดตามโครงการร่วมกับสจรส.มอ.

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษในการทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำรายงาน และการทำบัญชีพร้อมทั้งวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ติดตามโครงการโดยสจรส.มอ.

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมร่วมกับเครือข่ายโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในเรื่องการลงรายงาน การทำบัญชีและการเสียภาษีรายได้บุคคลตามภงด.3 และเรียนรู้ร่วมกันกันพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อื่น ๆของจังหวัดชุมพรและสุราษฏร์ธานี

 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.3 ประชุมร่วมกับ พี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 15:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามผลการดำเนินการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน รายงานทางอินเตอร์เน็ต รายงานการเงิน และบัญชี และมีการร่างแผนที่ป่าชุมชนจากการเฝ้าระวังป่าและการตรวจสอบจำนวนประมาณ 2500ต้น  140 ชนิด สมุนไพรไทย 40 ชนิด เช่น บอระเพ็ด ถอบแถม ไหลเผือก กระดูก พิกุล เถาวัลย์ยอ เมล็ดหนู  เป็นต้น ไม้มงคล เช่นยมหอม  สีสุก ทองหลาง ราชพฤษช์ กฤษณา เป็นต้น  สมุนไพรบางชนิดสามารถขายได้และชุมชนมีการปลูกทดแทน เช่น กระดูกไก่ ไหลเผือก ย่านาง เพื่อเป็นยา ไม่มีปัญหาการบุกรุกป่าหลังจากมีรั้วลวดหนามที่ได้งบประมาณจากอบต.ท่าแซะ และชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานและตรวจสอบผลการดำเนินงานครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการ  แกนนำเยาวชน ตัวแทนสภาชุมชน และประชาชนในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 12
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.4 พบพี่เลี้ยง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในงานกิจกรรมต่างๆของป่าดอนเทพมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

พูดคุยและสรุปงานกิจกรรมที่ได้จัดทำมาทั้งหมดของโครงการ รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทั้งหมดของโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบรายงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

ซักถามและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานทั้งเอกสารหลักฐานสำคัญทางการเงิน และการทำบัญชีโครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลปี2

 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.5 ส่งรายงานปิดงวดครั้งที่ 1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00น.- 15:00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สรุปผลงานกิจกรรมปิดงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลงานที่ตรวจสอบถูกต้องตามเป้าหมายของโครงการเเละมีจุดที่ต้องเเก้ไขได้นำไปเเก้ไขให้ถูกต้องเเล้ว

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ส่งรายงานปิดงวดครั้งที่1
เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ.ได้ตรวจสอบผลงานในการทำกิจกรรมตามโครงการในรอบปีที่ผ่านมา เเละเเนะนำในการบันทึกรายงานให้ตรงตามเป้าหมาย

กิจกรรมที่ทำจริง

ตรวจสอบผลงานที่ปฏิบัติการจริงตรงตามโครงการที่วางไว้หรือไม่ และตรวจสอบรายละเอียดข้อมุลที่ถูกต้อง รวมทั้งเเก้ไขข้อมูลในส่วนที่ผิดพลาดให้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ุ

 • photo

 

3 1

13. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงโทษของบุหรี่และความเหมาะสมของสถานที่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนให้ความสนใจมาร่วมกันติดป้ายปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายให้เห็นเด่นชัดเพื่อให้ประชาชนตระหนักและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการไม่สูบบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดป้ายเขตปลอดบุหรี่ ชักชวนเยาวชนและประชาชนมาร่วมกันติดป้ายปลอดบุหรี่

 • photo
 • photo

 

2 50

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 71 26                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 186,950.00 53,594.00                  
คุณภาพกิจกรรม 104 80                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.ปัญหาจากผู้บุกรุกที่เคยได้รับผลประโยชน์จากผืนป่าต่อต้านในการเข้าทำกิจกรรม

2.ระยะเเรกขาดความร่วมมือจากชาวบ้านในการทำกิจกรรม

1.ผู้บุกรุกสูญเสียรายได้ที่เคยเก็บเกี่ยวจากผืนป่า

2.ขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์ผืนป่า

1.เเก้ปัญหาโดยได้ใช้ที่ประชุมเป็นเวทีในการหาข้อสรุปเเละใช้มติประชาคมเสียงส่วนใหญ์ในการตัดสิน

2.ได้เชิญวิทยากรเเละป่าไม้จังหวัดมาชี้เเจงกับชาวบ้านให้เข้าใจถึงผลประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ผืนป่า

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นางสาว อุทัยวรรณ กาญจนปัทม์ 59 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นาย ธนเดช ยอดยิ่ง 113 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นาย วัฒนา แก้วมณี 117 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นาย ถนอม ส่งถึง 3 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นาย ณัฐพงษ์ พรหมเทพ 134 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย นนทชัย เกาะเกตุ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่10 ( 21 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่11 ( 28 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. อบรมการจัดทำแผนพร้อมลงพื้นที่จริง ( 29 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 6 ( 5 มีนาคม 2559 )
 5. ติดป้ายฐานข้อมูลต้นไม้และพืชสมุนไพร ( 11 มีนาคม 2559 )
 6. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่12 ( 14 มีนาคม 2559 )
 7. จัดกิจกรรมทำความสะอาดป่าและปลูกต้นไม้ ( 19 มีนาคม 2559 )
 8. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่13 ( 21 มีนาคม 2559 )
 9. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่14 ( 27 มีนาคม 2559 )
 10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนป่าต้นน้ำ อำเภอพะโต๊ะ ( 1 เมษายน 2559 )
 11. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 7 ( 2 เมษายน 2559 )
 12. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่15 ( 3 เมษายน 2559 )
 13. จัดทัวร์ป่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมชุมชน ( 4 เมษายน 2559 )
 14. จัดเวทีสรุปผลการทัวร์ป่าและจากการศึกษาดูงาน ( 7 เมษายน 2559 )
 15. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่16 ( 17 เมษายน 2559 )
 16. เข้าตรวจลาดตระเวณพื้นที่ป่าประจำทุกเดือน ( 25 เมษายน 2559 )
 17. อบรมการแปรรูปพืชสมุนไพรและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรในชุมชน ( 28 เมษายน 2559 )
 18. ทบทวนการจัดทำแผนที่ครั้งที่2 ( 5 พ.ค. 2559 )
 19. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 8 ( 7 พ.ค. 2559 )
 20. ทบทวนกติกาชุมชนครั้งที่ 2 ( 7 พ.ค. 2559 )
 21. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่17 ( 22 พ.ค. 2559 )
 22. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่18 ( 25 พ.ค. 2559 )
 23. ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่า ครั้งที่19 ( 29 พ.ค. 2559 )
 24. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 9 ( 4 มิถุนายน 2559 )
 25. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่20 ( 5 มิถุนายน 2559 )
 26. จัดกิจกรรมทำความสะอาดป่าและปลูกต้นไม้ ( 17 มิถุนายน 2559 )
 27. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่21 ( 22 มิถุนายน 2559 )
 28. ทีมลาดตระเวณเข้าตรวจพื้นที่ป่า ครั้งที่22 ( 27 มิถุนายน 2559 )
 29. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 10 ( 2 กรกฎาคม 2559 )
 30. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่23 ( 3 กรกฎาคม 2559 )
 31. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่24 ( 17 กรกฎาคม 2559 )
 32. จัดทำแผนที่ชุมชนฉบับจริง ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 33. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่25 ( 31 กรกฎาคม 2559 )
 34. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนประจำเดือนที่ 11 ( 6 สิงหาคม 2559 )
 35. ทีมลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ป่าครั้งที่26 ( 7 สิงหาคม 2559 )
 36. ทำความสะอาดต้นไม้และสองฝั่งถนน ( 12 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย ธนเดช ยอดยิ่ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......