แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2

รหัสโครงการ 58-03842 รหัสสัญญา 58-00-2072 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนในอำเภอท่าแซะ ประกอบด้วยนายอำเภอท่าแซะ ป่าไม้อำเภอ ปลัดอำเภอ นายกอบต.ท่าแซะ กำนันตำบลท่าแซะ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเพกา ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอท่าแซะ โรงพยาบาลท่าแซะ รพสต.ท่าแซะ เป็นต้น

รายงานการประชุมและภาพถ่ายกิจกรรม

มีการจัดทำให้เป็นศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนและผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งฝึกเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรักผืนป่า เห็นความสำคัญและถ่ายทอดภูมิปัญญาได้

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

เรียนรู้เรื่องป่าชุมชนในการอนุรักษ์ป่าที่มีแหล่งต้นน้ำที่ชุมชื้น มีต้นไม้หายาก พืชสมุนไพร และสัตว์ป่าตามธรรมชาติ เช่นนก กระรอก ลิงและเต่า เป็นต้น

ข้อมูลชุมชน ภาพถ่ายและการลงพื้นที่จริง

พัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนเมือง

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

การบริโภคพืชผักปลอดสารพิษที่ปลุกเองของครัวเรือน และเหลือมีการจำหน่ายในชุมชน

ช้อมูลชุมชนการปลุกผักกินเอง 15 ครัวเรือนประกอบด้วยน.ส.ลภัสดา นางเทียน ขาวชู น.ส.ยินดี ขอจุลซ้วน นายวัฒนาแก้วมณี นางวนิดา ขาวชำนาญ นางวิมลฑากาญจนปัทม์ นางหนูนุ้ยแก้ว นางสุจี เหมือนพิมพ์ นางจำเริญ ศรีสังข์ นางรุ่งรังสีส่งถึง และนางเลี่ยนรัตนพร

ส่งเสริมให้มีจุดรวมขายผลผลิตชุมชนที่สถานที่ที่จัดให้ตามความเหมาะสมและเชื่อมกับเครือข่ายทรัพย์อนันต์ที่มีจุดจำหน่ายอยู่แล้ว

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

ไม่มีแหล่งมั่วสุมของเยาวชนในพื้นที่ ทั้งยาเสพติด (กระท่อม)และร้านเกม เยาวชนรายใหม่ไม่สูบบุหรี่

ข้อมูลชุมชน

ส่งเสริมบุคคลต้นแบบทั้งผู้สูงอายุ แม่บ้านให้เยาวชนได้เรียนรู้และเอาเป็นแบบอย่าง

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการใช้ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 50 มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง เหลือแจกและขายบ้างในชุมชน มีการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน เช่นการใช้ ข่า ขมิ้น ไพร มะกรูด ย่านาง เป็นต้นในการดูแลสุขภาพ

ทะเบียนรายงานประโยชน์ของพืชและสมุนไพรของชุมชน

ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านในบ้านของตนเองให้มากขึ้น

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

ครอบครัวมีการดูแลสุขภาพ ลดหนี้สินครัวเรือน ไม่กู้เอกชนแต่ใช้กองทุนหมู่บ้าน ไม่มีหนี้สูญมีแต่ประนอมหนี้ เป็นต้น

ข้อมูลชุมชน

กองทุนหมู่บ้านจะจัดประชุมใหญ่เพื่อปัญผลและเฉลี่ยคืน และมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในชุมชนปีละครั้ง

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการจัดการขยะด้วยการคัดแยกขยะในครัวเรือนส่วนหนึ่งนำมาทำปุ๋ยหมัก ขยะขายได้และเหลือทิ้งที่ถังขยะอบต. มีการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรหันมาใช้ปุ๋ยคอกและชีวภาพ สมุนไพรฆ่าแมลง

ข้อมูลชุมชน

มีการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้สารอินทรีย์ ด้วยการขอสนับสนุนทรัพยากรต่างๆจากเกษตรและอบต.

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่มีโจรกรรมในพื้นที่และไม่มีแหล่งมั่วสุมของเยาวชน ครอบครัวอบอุ่น เยาวชนมีการศึกษา มีการช่วยเหลือลงแขกเมื่อมีงานในชุมชน และมีการไปวัดทำบุญเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนาร่วมกับชุมชนอื่น ๆ

ข้อมูลชุมชนที่มีการสำรวจจปฐ.และข้อมูลเชิงประจักษ์

ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้นำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยปราชญ์ชาวบ้านและบุคคลต้นแบบ

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีกติกาในการดูแลป่าชุมชนประกอบด้วยการห้ามตัดไม้ -ห้ามทิ้งขยะในบริเวรป่า -ห้ามบุกรุกป่า-ห้ามทำลายแนวรั้วทั้ง 4ด้าน ครั้งนี้ให้มีการจัดทำเพิ่มเติมในเรื่องห้ามนำสัตว์ไปเลี้ยงในป่า -ผู้ที่ลักลอบตัดไม้ถ้าจับได้ปรับ 500บาทแล้วปลูกต้นไม้ทดแทน - ห้ามล่าสัตว์ป่าที่มี เช่น ไก่ป่า กระรอก ลิง ตะกวด เป็นต้น

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ

จัดทำเป็นมาตรการทางสังคมและผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ ระดับอำเภอ จังหวัดต่อไป

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการให้ปราชญ์ชาวบ้านประกอบด้วยนายวัฒนาแก้วมณี และนายถนอม ส่งถึง เป็นบุคคลต้นแบบในการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูล ซึ่งมีความรู้ในเรื่องต้นไม้และสมุนไพรเป็นอย่างดี

รายงานการประชุมและข้อมูลชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาให้เป้นต้นแบบที่มีศักยภาพให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนและชุมชน

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

ชุมชนมีผู้นำที่เป็นผู้หญิงเก่งที่สามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีในการขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานและการสัมภาษณ์

นำเสนอเป็นบุคคลต้นแบบด้านการบริหารจัดการชุมชนต่อหน่วยงานมหาดไทย

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานมีความภาคภูมิใจที่สามารถนำข้อมูลลเรื่องป่าให้ชุมชนและบุคคลภายนอกทราบและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไว้เป็นของชุมชนและไม่บุกรุก

รายงานเรื่องเล่าเสริมพลังของเวทีคนใต้สร้างสุข

ชุมชนร่วมกันพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ของป่ามากขึ้นและประชาชนเป็นผู้รู้ในเรื่องป่าและสมุนไพรทุกคนและสามารถเล่าถึงคุณสมบัติของป่า -ต้นไม้และสมุนไพรได้เป็นอย่างดี

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

ไม่มีการตัดไม้ในป่าชุมชนและไม่มีไฟป่าหลังจากมีกิจกรรมโครงการ

รายงานการประชุม

ส่งเสริมให้ชุมชนดอนเทพมูลและชุมชนใกล้เคียงให้มีความรับผิดชอบต่อผืนป่าและสมุนไพรต่อไป

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

1.เกิดสภาผู้นำชุมชน ทีมลาดตระเวนป่าไม้ มีการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชนอย่างเข้มแข็งประกอบด้วย

1.1มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง

1.2ร้อยละ 80 ของสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม

1.3มีการประชุมร่วมกันในเรื่องกิจกรรมโครงการ เรื่องสวัสดิการชุมชน ความปลอดภัยในชิีวิตและทรัพย์สิน และเรื่องอื่น ๆทุกครั้ง

2.คนในชุมชนมีจิตสำนึกที่ดีที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย

2.1 ฃมีกติกาชุมชน เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

 • ห้ามตัดไม้
 • ห้ามทิ้งขยะในบริเวรป่า
 • ห้ามบุกรุกป่า
 • ห้ามทำลายแนวรั้วทั้ง 4ด้าน ครั้งนี้ให้มีการจัดทำเพิ่มเติมในเรื่องห้ามนำสัตว์ไปเลี้ยงในป่า
 • ผู้ที่ลักลอบตัดไม้ถ้าจับได้ปรับ 500บาทแล้วปลูกต้นไม้ทดแทน
 • ห้ามล่าสัตว์ป่าที่มี เช่น ไก่ป่า กระรอก ลิง ตะกวด เป็นต้น

2.2กลุ่มอนุรักษ์ป่าและมัคคุเทศก์น้อยที่เฝ้าระวังป่าต้นน้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวม 14 คน

3.ชุมชนมีกระบวนการในการจัดการป่าไม้ชุมชนและพืชสมุนไพรอย่างมีส่วนร่วม

3.2มีแผนปฏิบัติการในการจัดการป่าไม้และสมุนไพร

3.3มีการปลูกป่าเพิ่มเติม จำนวน 2000 ต้น

3.4ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า

3.5มีการสร้างรั้วลวดหนามล้อมผืนป่า

3.6พื้นที่รอบสระน้ำมีการปลูกไม้ดอกและไม้กินผลและทางเดินโดยรอบสระพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนในและนอกชุมชน

4.ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับการ พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการทำงานของโครงการโดย

4.1การเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ทุกครั้งที่จัดคิดเป็นร้อยละ100

4.2จัดทำป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรมและถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรมทุกครั้ง

4.3 จัดทำรายงานส่ง สสส. ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

5.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนในอำเภอท่าแซะ ประกอบด้วยนายอำเภอท่าแซะ ป่าไม้อำเภอ ปลัดอำเภอ นายกอบต.ท่าแซะ กำนันตำบลท่าแซะ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเพกา ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอท่าแซะ โรงพยาบาลท่าแซะ รพสต.ท่าแซะ เป็นต้น

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3