ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2

รหัสโครงการ 58-03834
สัญญาเลขที่ 58-00-2073
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(ครั้งที่1)
2) ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนตุลาคม 2558
3) จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านโดยสภาผู้นำชุมชนพร้อมจัดทำแผนการดำเนินการ
4) จัดทำฐานข้อมูลคนชายขอบและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
5) ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
6) คณะกรรมการและประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมถนนปลอดขยะถวายแด่วันพ่อแห่งชาติ
7) ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนธันวาคม 2558
8) การติดตามจาก สจรส. มอ (ครั้งที่2)
9) กิจกรรมการรณรงค์หน้าบ้านน่ามองด้วยการเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้หน้าบ้านและริมทางสาธารณะ
10) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน ครั้งที่1
11) ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนมกราคม 2559
12) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน ครั้งที่2
13) เพื่อตรวจสอบรายงาน
14) การประชุมจัดทำรายงาน งวดที่1(ครั้งที่3)
15) ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 57,260.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 3.83 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 4,383.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 7,763.83 บาท
รวมรายรับ (1) = 57,763.83 บาท รวมรายจ่าย (2) = 45,617.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 12,146.83 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 71,580.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย บุญสิน ผุดโรย )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน ครั้งที่ 3 (4 มีนาคม 2559)
 2. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนมีนาคม2559 (8 มีนาคม 2559)
 3. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนเมษายน2559 (8 เมษายน 2559)
 4. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (8 พ.ค. 2559)
 5. แกนนำคนรักษ์บ้านเนินทองร่วมจัดทำกติกาชุมชน ครั้งที่1 (8 พ.ค. 2559)
 6. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนมิถุนายน2559 (8 มิถุนายน 2559)
 7. แกนนำคนรักษ์บ้านเนินทองร่วมจัดทำกติกาชุมชน (8 มิถุนายน 2559)
 8. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนกรกฎาคม25559 (8 กรกฎาคม 2559)
 9. จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรัก ครั้งที่1 (18 กรกฎาคม 2559)
 10. จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรัก ครั้งที่2 (19 กรกฎาคม 2559)
 11. จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรักครั้งที่3 (20 กรกฎาคม 2559)
 12. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนสิงหาคม2559 (8 สิงหาคม 2559)
 13. ปฏิบัติการจัดการจัดทำสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้เป็นระเบียบและสะอาด (11 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย บุญสิน ผุดโรย )
25 เมษายน 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวชนาภา มากรอด )
25 เมษายน 2559