ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2

รหัสโครงการ 58-03834
สัญญาเลขที่ 58-00-2073
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน ครั้งที่ 3
2) ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนมีนาคม2559
3) ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนเมษายน2559
4) แกนนำคนรักษ์บ้านเนินทองร่วมจัดทำกติกาชุมชน ครั้งที่1
5) ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนพฤษภาคม 2559
6) ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนมิถุนายน2559
7) แกนนำคนรักษ์บ้านเนินทองร่วมจัดทำกติกาชุมชน
8) ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนกรกฎาคม25559
9) จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรัก ครั้งที่1
10) จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรัก ครั้งที่2
11) จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรักครั้งที่3
12) ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนสิงหาคม2559
13) ปฏิบัติการจัดการจัดทำสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้เป็นระเบียบและสะอาด
14) สรุปผลการพัฒนาผลการช่วยเหลือคนชายขอบ(สำรวจข้อมูลครั้งที่ 2)
15) ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนกันยายน2559
16) ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
17) จัดทำฐานข้อมูลคนชายขอบและผู้ด่อยโอกาสในชุมชน
18) จัดทำรายงานงวดที่2 และรายงานปิดโครงการ(ครั้งที่4)
19) เวทีสรุปผลการดำเนินงาน คืนข้อมูลชุมชน และมอบเกียรติบัตร
20) ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
21) จัดทำรายงานและถ่ายภาพกิจกรรมร่วมกัน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 12,146.83 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 71,580.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 47.54 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -14,800.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 391.37 บาท
รวมรายรับ (1) = 83,774.37 บาท รวมรายจ่าย (2) = 98,183.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -14,408.63 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 14,310.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย บุญสิน ผุดโรย )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย บุญสิน ผุดโรย )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวชนาภา มากรอด )
15 ตุลาคม 2559