ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2

รหัสโครงการ 58-03834
สัญญาเลขที่ 58-00-2073

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2
รหัสโครงการ 58-03834 สัญญาเลขที่ 58-00-2073

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 26 เมษายน 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 143,150.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 57,260.00 บาท
งวดที่ 2 = 71,580.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 128,840.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 3.83 บาท
งวดที่ 2 = 47.54 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 51.37 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 143,800.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -14,408.63 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : 1.จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านโดยสภาผู้นำชุมชนพร้อมจัดทำแผนการดำเนินการ 7,000.00 7,000.00
1. จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านโดยสภาผู้นำชุมชนพร้อมจัดทำแผนการดำเนินการ
กิจกรรมหลัก : 2. จัดทำฐานข้อมูลคนชายขอบและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 12,500.00 14,950.00
1. จัดทำฐานข้อมูลคนชายขอบและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
2. สรุปผลการพัฒนาผลการช่วยเหลือคนชายขอบ(สำรวจข้อมูลครั้งที่ 2)
3. จัดทำฐานข้อมูลคนชายขอบและผู้ด่อยโอกาสในชุมชน
กิจกรรมหลัก : 3.ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการทุกเดือน 5,000.00 5,500.00
1. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนตุลาคม 2558
2. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
3. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนธันวาคม 2558
4. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนมกราคม 2559
5. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
6. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนมีนาคม2559
7. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนเมษายน2559
8. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนพฤษภาคม 2559
9. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนมิถุนายน2559
10. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนกรกฎาคม25559
11. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนสิงหาคม2559
12. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนกันยายน2559
กิจกรรมหลัก : 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน 18,950.00 14,025.00
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน ครั้งที่1
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน ครั้งที่2
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : 5. จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรัก 27,700.00 24,100.00
1. จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรัก ครั้งที่1
2. จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรัก ครั้งที่2
3. จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรักครั้งที่3
กิจกรรมหลัก : 6. ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 9,200.00 9,950.00
1. ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : 7. แกนนำคนรักษ์บ้านเนินทองร่วมจัดทำกติกาชุมชน 14,700.00 14,850.00
1. แกนนำคนรักษ์บ้านเนินทองร่วมจัดทำกติกาชุมชน ครั้งที่1
2. แกนนำคนรักษ์บ้านเนินทองร่วมจัดทำกติกาชุมชน
กิจกรรมหลัก : 8. ปฏิบัติการจัดการจัดทำสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้เป็นระเบียบและสะอาด 17,400.00 19,700.00
1. คณะกรรมการและประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมถนนปลอดขยะถวายแด่วันพ่อแห่งชาติ
2. กิจกรรมการรณรงค์หน้าบ้านน่ามองด้วยการเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้หน้าบ้านและริมทางสาธารณะ
3. ปฏิบัติการจัดการจัดทำสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้เป็นระเบียบและสะอาด
กิจกรรมหลัก : 9.เวทีสรุปผลการดำเนินงาน คืนข้อมูลชุมชน และมอบเกียรติบัตร 17,700.00 17,700.00
1. เวทีสรุปผลการดำเนินงาน คืนข้อมูลชุมชน และมอบเกียรติบัตร
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 14,025.00
1. การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(ครั้งที่1)
2. การติดตามจาก สจรส. มอ (ครั้งที่2)
3. เพื่อตรวจสอบรายงาน
4. การประชุมจัดทำรายงาน งวดที่1(ครั้งที่3)
5. จัดทำรายงานงวดที่2 และรายงานปิดโครงการ(ครั้งที่4)
6. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,000.00
1. จัดทำรายงานและถ่ายภาพกิจกรรมร่วมกัน

รวมงบทั้งหมด

143,150.00 143,800.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย บุญสิน ผุดโรย )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559