ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2

รหัสโครงการ 58-03834
สัญญาเลขที่ 58-00-2073
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2

2. ชุมชน บ้านเนินทอง ม.6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

3. รหัสโครงการ 58-03834 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2073

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 26 เมษายน 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. 1.จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านโดยสภาผู้นำชุมชนพร้อมจัดทำแผนการดำเนินการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านโดยสภาผู้นำชุมชนพร้อมจัดทำแผนการดำเนินการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00:15.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและชี้แจงการจัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนเข้าร่วมกับสภาผู้นำชุมชนประชุมชี้แจงโครงการจำนวน 200 คน ผลลัพธ์-ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าร่วมกิจกรรม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คณะผู้จัดทำโครงการได้ข้อตกลงและทำแบบแผนการดำเนินงาน
 2. จากการประชุมทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้/การพืชสมุนไพรทำลูกประคบส่งขายให้กับรพ.สต. การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ โดยชุมชน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือน เป็นต้น
 3. มีผู้สนใจในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดีและสนใจในการทำกิจกรรมต่างๆของโครงการพร้อมยังมีการนำกลับไปบอกแนะนำและปฏิบัติกับสมาชิกในครอบครัวของตัวเองอีกด้วยจำนวน 74 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านโดยสภาชุมชนพร้อมจัดทำแผนการดำเนินงาน
1.1ทบทวนความรู้เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

1) การจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็นเวลา 3 เดือนเพื่อนำข้อมูลที่เก็บได้มาทำการวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขต่อไป 2) การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ การออม 3) การดำรงชีวิตที่รู้จักพอประมาณ 4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 รับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านโดยสภาชุมชนพร้อมชี้แจงการจัดทำแผนการดำเนินงาน
 2. ทบทวนความรู้เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 3. รับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 74

2. 2. จัดทำฐานข้อมูลคนชายขอบและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดทำฐานข้อมูลคนชายขอบและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลคนชายขอบและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเพื่อให้ได้รับโอกาสในด้านการเป็นอยู่และมีรายได้ที่ดีขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-แกนนำสภาผู้นำชุมชนร่วมกันสำรวจข้อมูลชุมชนจำนวน 15 คน ผลลัพธ์-ได้ข้อมูลและจำนวนที่แท้จริงของคนชายขอบในเรื่องต่างๆชุมชนคนชายขอบได้รับการดูแลช่วยเหลือและอยู่ร่วมกับประชาชนทั่วไปในชุมชนได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะผู้ออกทำการสำรวจได้ทำการลงพื้นที่สำรวจถึงบ้านเรือนของชาวบ้านจริงๆ/ชาวบ้านได้ให้ข้อมูลและจำนวนที่แท้จริงของคนชายขอบซึ่งไม่มีเลข 13 หลัก จำนวน 3 คน และเป็นผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสจำนวน 25 ครัวเรือน/นำผลการสำรวจข้อมูลทั้งหมดเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนในวันประชุมประจำเดือนเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือต่อไป/ได้ข้อมูลที่แท้จริงจากชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายถึงเรื่องการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ด้านการมีรายได้ ด้านการมีอาชีพ ด้านการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับหมู่บ้าน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

2.1 สำรวจข้อมูลทั่วไป ด้านจำนวน กลุ่มอายุ สัญชาติ อาชีพ การศึกษา สิทธิประโยชน์ รายรับ-รายจ่ายและการข่วยเหลือ เป็นต้นและที่สำคัญคือการสำรวจหมายเลข 13 หลัก เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาช่วยเหลือเสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2.2 จัดทำแผนพัฒนาคนชายขอบเข้าสู่แผนพัฒนาหมู่บ้านและตำบลตั้งแต่ร่วมกันคิด การทำกิจกรรม ดูแลผลประโยชน์ ติดตามประเมินผล ต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. สำรวจข้อมูลทั่วไป ด้านจำนวนกลุ่มอายุ สัญชาติ อาชีพ การศึกษา
 2. ตรวจสอบหมายเลข 13 หลัก
 3. สำราจสิทธิประโยชน์ รายรับ-รายจ่ายและการช่วยเหลือเบื้องต้น
 4. จัดทำแผนพัฒนาคนชายขอบเข้าสู่แผนพัฒนาหมู่บ้าน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 15

3. 3.ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการทุกเดือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนตุลาคม 2558

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 11:00-15.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน 2.เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง 3.ร่างกติกาชุมชน 4.เพื่อนำเสนอเป็นนโยบายสาธารณะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนต่อไป และ5.จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอให้กับสสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-สภาผู้นำชุมชนจำนวน 15 คนเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจำนวน 12ครั้ง ผลลัพธ์-คณะกรรมการโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการ ติดตามประเมิน และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะกรรมการสภาฯได้ทราบถึงการดำเนินงานโครงการในเรื่องจัดทำแผนการดำเนินงาน/ร่างกติกาชุมชน /จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอให้กับสสส.และรับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะสภาผู้นำชุมชนทุกคน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.เพื่อต้องการประชุมสภาผู้นำชุมชนในการจัดทำและดำเนินการโครงการให้ครบจำนวน 12ครั้ง ตั้งแต่การประชุมระดมความคิด จัดทำแผนการดำเนินงาน ปรึกษาหารือร่วมการดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง2.ร่างกติกาชุมชน เพื่อนำเสนอเป็นนโยบายสาธารณะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนต่อไป และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอให้กับสสส.3.จัดทำเป็นรายงานเพื่อนำเสนอรายงานให้กับทาง สสส.

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมชี้แจงโครงการปีที่2 ให้คณะกรรมการสภาฯทราบในเรื่องที่จะต้องปฏิบัติในปีนี้ประกอบ1.จัดทำแผนการดำเนินงาน 2.ร่างกติกาชุมชน เพื่อนำเสนอเป็นนโยบายสาธารณะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 3.จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอให้กับสสส. พร้อมทั้งหมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะสภาผู้นำชุมชนทุกคน

 • photo

 

15 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 ถึง 15:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ประชุมร่วมในเรื่องข้อมูลผู้มีรายได้น้อยผู้ด่อยโอกาสและบุคคลชายขอบซึ่งไม่มีหมายเลข 13 หลัก 2.ประชุมการวางแผนให้ความช่วยเหลือบุคคลผู้ด่อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับความรู้ในด้านการใช้ชีวิตประจำวันโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและให้ความรู้ในด้านหาอาชีพเ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-สภาผู้นำชุมชนจำนวน 15 คนเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจำนวน 12ครั้ง ผลลัพธ์-คณะกรรมการโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการ ติดตามประเมิน และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชนเข้าร่วมการประชุมตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้/ได้ข้อสรุปแผนการดำเนินการลงพื้นที่ในการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลชาวบ้านในหมู่บ้าน/คณะผู้จัดทำการสำรวจได้นำเอาข้อสรุปวิธีแก้ไขปัญหาที่เจอไปใช้ในการดำเนินงานการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1ประชุมสภาปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในการลงพื้นที่ทำงานการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลของชาวบ้านในหมู่บ้าน 2การแก้ไขปัญหาที่คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจได้พบเจอ 3จัดทำเป็นรายงานการประชุมเพื่อนำเสนอให้กับสสส.

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ประชุมสภาผู้นำชุมชน 2.ปรึกษาหารือ ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง 3.จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอให้กับสสส.

 • photo

 

22 22
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 ถึง 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อประชุมชี้แจงทบทวนแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนต่อไป2.สรุปผลการดำเนินงานการทำโครงการในเดือนที่ผ่านมา3.เพื่อจัดทำรายงานส่งให้กับสสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-สภาผู้นำชุมชนจำนวน 15 คนเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจำนวน 12ครั้ง ผลลัพธ์-คณะกรรมการโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการ ติดตามประเมิน และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สภาผู้นำชุมชนจำนวน 15 คนเข้าร่วมประชุมถึงจุดประสงค์ของกิจกรรมและได้สรุปแผนการจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคมนี้/คณะกรรมการโครงการได้ผลสรุปของแผนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ/1.ในวันที่ 18 ธค.จะจัดกิจกรรมรณรงค์หน้าบ้านน่ามองด้วยการเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าบ้านและริมทางสาธารณะ 2.จัดกิกรรมเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการอาหารปลอดภัยและเข้าร่วมกลุ่มอาชีพ/คณะผู้จัดทำโครงการและผู้นำชุมชนได้ทำการประชุมร่วมกันถึงเรื่องแผนการจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคมและได้ทำการแจ้งข่าวถึงประชาชนชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับทราบโดยทั่วกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สภาผู้นำชุมชนและคณะผู้จัดทำโครงการเข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอให้กับสสส.

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะผู้จัดทำโครงการเข้าประชุมร่วมกับคณะผู้นำชุมชนไปพร้อมจัดทำรายงานส่งให้กับ สสส.

 • photo
 • photo

 

15 22
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนมกราคม 2559

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1 เพื่อสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา 2เพื่อร่วมหารือในการแก้ไขปัญหาในแต่ละกิจกรรมที่ผ่านๆมา 3ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและตรงตามกิจกรรมที่ได้เสนอต่อทางสสส.ต่อไป4เพื่อที่จะได้ทำเป็นรายงานส่งให้กับทาง สสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-สภาผู้นำชุมชนจำนวน 15 คนเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจำนวน 12ครั้ง ผลลัพธ์-คณะกรรมการโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการ ติดตามประเมิน และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะทำงานโครงการได้มีการประชุมถึงจุดประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการอาหารปลอดภัยและการรวมกลุ่มอาชีพ/คณะผู้จัดทำโครงการได้ข้อสรุปแผนและได้ทำตามแผนที่วางไว้/จากการจัดประชุมทุกเดือนทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งถัดมาดำเนินงานไปได้ดีและมผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำชุมชนตั้งแต่การประชุมระดมความคิดจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมในเดือนมกราคมเพื่อเตรียมความพร้อมของวิทยากรผู้ให้ความรู้ของสถานที่จัดกิกรรมจริงและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอให้กับสสส.

กิจกรรมที่ทำจริง

ทำการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้กิจกรรมโครงการเดินหน้าต่อไปได้ วางแผนการดำเนินแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปและจัดทำรายงานเพื่อเสนอให้กับ สสส.

 • photo
 • photo

 

15 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.5 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานโครงการต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-สภาผู้นำชุมชนจำนวน 15 คนเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจำนวน 12ครั้ง ผลลัพธ์-คณะกรรมการโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการ ติดตามประเมิน และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการประชุมร่วมกันถึงจุดประสงค์ของกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์และรายงานนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการประชุมชี้แจงให้ประชาชนชาวบ้านรับรู้ทั่วทุกคน/ได้ผลสรุปข้อตกลงในการจะจัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์/ผู้จัดทำโครงการได้นำเอาข้อสรุปแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมจากที่ประชุมไปปฎิบัติพร้อมการให้ความร่วมมือจากชาวบ้าน/1.ได้แผนการจัดกิจกรรม2.ประชาชนชาวบ้านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้รับรู้ถึงจุดประสงค์ของกิจกรรมและสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดเป็นความรู้สร้างอาชีพให้แก่ครัวเรือนของตนเอง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สรุปผลของการทำงานและการจัดกิจกรรมที่ผ่านๆมา รวมถึงงบประมาณที่ได้จ่ายไปแล้วและยอดคงเหลือที่จะจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป รวมไปถึงวางแผนการที่จัดกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนเรื่องสรุปผลกิจกรรมและการตรวจสอบรายงานของพี่เลี้ยงโครงการและสจรส.มอ.ที่จะต้องจัดทำให้ถูกต้องต่อไปทุกกิจกรรมจะต้องสัมพันธ์กันกับงบประมาณรายจ่ายซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมจริงๆ

 • photo
 • photo
 • photo

 

15 18

4. 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน ครั้งที่1

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการหารายได้จากอาชีพเสริมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2เพื่อใช้งบประมาณจากโครงการช่วยสร้างงานและอาช๊พให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-สมาชิกกลุ่มอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ผลลัพธ์-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในเรื่องอาหาร การปลูกพืช และการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้อง ถูกวิธี และปลอดภัยพร้อมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้การเข้ารวมกลุ่มอาชีพบ้านเนินทอง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมทั้ง50 คน มีความรู้ในด้านการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและยังช่วยต่อต้านโรคภัยได้อีกด้วย
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในเรื่องอาหาร การปลูกพืช และการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้อง ถูกวิธี และปลอดภัยพร้อมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังมีรายได้จากอาชีพเสริมจากความรู้ที่ได้อบรมและลงมือทำเอง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

4.1 การบริโภคอาหารต้านโรค 4.2 การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 4.3 การเลี้ยงไก่ไข่ 4.4 การรวมกลุ่มอาชีพของสมาชิกที่มีอยู่เดิมโดยชี้แจงรายเอียดถึงหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการกลุ่มโดยเมื่อได้รายได้แล้วกลุ่มต้องเก็บเข้ากองกลางร้อยละ20 เป็นต้นเพื่อทำให้เกิดเป็นทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มอาชีพสร้างรายได้ต่อไปหลังจากสิ้นสุดโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่อง1) อาหารปลอดภัยด้วยการเลือกซื้ออาหารที่มีอย.รับรองไม่ซื้ออาหารที่มีสีสดที่คาดว่าเป็นสีย้อมผ้าต้องเป็นสีผสมอาหาร ควรเป็นอาหารพื้นบ้านที่ปลูกเองและไม่ใช้สารเคมีการปลูกพืช และใช้น้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยคอกแทน พร้อมทั้งใช้ยาฆ่าแมลงที่ทำจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น สะเดา+ข่า+ตะไคร้หอม+น้ำยาเส้น เป็นต้น 2) การเลี้ยงไก่ที่ถูกต้อง ถูกวิธี และปลอดภัยด้วยการลงแขกทำโรงเรือนกันเอง เป็นการเลี้ยงบนพื้นราบ ใช้น้ำหมักชีวภาพราดฆ่าเชื้อดับกลิ่นในคอกไก่(โรงเรือน) ต่อไปจะนำไก่ที่แจกให้ไปเลี้ยง ให้อาหารธรรมชาติตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 3)ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ แต่ละชนิดตามความต้องการบริโภคของชุมชนและผักพื้นบ้าน เช่นผักกาดขาว คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง มะเขือ และผักหวาน เป็นต้น 4)ลงมือปฏิบัติจริงในด้านการหารายได้จากอาชีพเสริมด้วยการทำดอกไม้จากผ้าใยบัวเพิ่มเติมตามที่ชุมชนภายในและภายสั่งซื้อ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน ครั้งที่2

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อต้องการให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและเพื่อช่วยสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ให้กับบุคลชายขอบและผู้มีรายได้น้อย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-สมาชิกกลุ่มอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ผลลัพธ์-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในเรื่องอาหาร การปลูกพืช และการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้อง ถูกวิธี และปลอดภัยพร้อมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้การเข้ารวมกลุ่มอาชีพบ้านเนินทอง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้จัดทำโครงการและประชาชนชาวบ้านผู้สนใจร่วมกันไปศึกษาดูงานแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ/ยาฆ่าแมลงและชาวบ้านนำความรู้ที่ได้นำกลับไปลงมือทำและปฎิบัติได้จริงทำให้เกิดการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เข้าสู่ครัวเรือนรวมไปถึงการที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นลดความเสี่ยงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บจากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ทำการปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพื่อใว้บริโภคในครัวเรือน 2.ออกไปดูงานการเลี้ยงไก่ไข่ที่บ้านตัวแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ 3.การรวมกลุ่มอาชีพเสริมจากการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว
กิจกรรมที่ทำจริง

ในช่วงเช้าการตรวจสอบแปลงปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อใว้บริโภคในครัวเรือนสาธิตมีพื้นที่จำนวน 12ร่อง และพืชผักอื่น ๆในพื้นที่ 2 งาน ของนายเกษตรสินนวลสะอาด ช่วงบ่ายออกไปดูงานการเลี้ยงไก่ไข่ที่บ้านตัวแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่จำนวน 20 ครัวเรือน และการรวมกลุ่มอาชีพเสริมจากการทำดอกไม้จากผ้าใยบัวโดยมีน.ส.ปิ่นนาคบัน เป็นประธานกลุ่มพร้อมทั้งจัดทีมบริหารจัดการกลุ่มจัดทำเป็นร่างระเบียบกลุ่มเพื่อจัดทำเป็นฉบับจริงต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

5. 5. จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรัก

ไม่มีกิจกรรม

6. 6. ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีกิจกรรม

7. 7. แกนนำคนรักษ์บ้านเนินทองร่วมจัดทำกติกาชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

8. 8. ปฏิบัติการจัดการจัดทำสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้เป็นระเบียบและสะอาด

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 คณะกรรมการและประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมถนนปลอดขยะถวายแด่วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 ถึง 15:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาริมถนนสาธารณะในหมู่บ้านให้สะอาดและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนถวายเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม(วันพ่อแห่งชาติ)และยังทำให้เกิดการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง คนชายขอบ จำนวน 100คน ร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้เป็นระเบียบและสะอาด ผลลัพธ์-ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของขยะที่สามารถทำได้หลายอย่าง มีวินัยในการทิ้งขยะ ทำให้ชุมชนสะอาดและปลอดภัย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ในการทำกิกรรมร่วมกันในครั้งนี้มีผู้นำชุมชนและคณะผู้จัดทำโครงการร่วมกับประชาชนและบุคคลชายขอบได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน/จากการทำกิจกรรมทำให้หมู่บ้านมีความน่าอยู่สะอาดปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในหมู่บ้านของตนเอง/คณะผู้จัดทำโครงการผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนช่วยให้สังคมมีความน่าอยู่และสร้างความอบอุ่นคุ้นเคยให้แก่กันและกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. แบ่งชุดตตัดหญ้าแต่งต้นไม้ริมทางตลอดหมู่บ้าน
 2. แบ่งชุดเก็บขยะริมทางตลอดเส้นทางในหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง

1.ช่วงเช้าทำการตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ริมทางตลอดสายในหมู่บ้าน 2.ช่วงบายทำการเก็บขยะริมทางตลอดสายภายในหมู่บ้านระยะทาง 3 กิโลเมตร

 • photo
 • photo
 • photo

 

50 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.2 กิจกรรมการรณรงค์หน้าบ้านน่ามองด้วยการเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้หน้าบ้านและริมทางสาธารณะ

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 08:30-12.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างวินัยในการทิ้งขยะและรู้ถึงประโยชน์ของการแยกขยะให้แก่เยาวชนและชาวบ้านในหมู่บ้าน เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอยซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆที่เกิดมาจากขยะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง คนชายขอบ จำนวน 100คน ร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้เป็นระเบียบและสะอาด ผลลัพธ์-ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของขยะที่สามารถทำได้หลายอย่าง มีวินัยในการทิ้งขยะ ทำให้ชุมชนสะอาดและปลอดภัย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะผู้นำชุมชนพร้อมผู้จัดทำโครงการประชาชนและเยาวชนให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 • ทุกคนในหมู่บ้านมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะ
 • ชาวบ้านในหมู่บ้านได้มีวินัยในการทิ้งขยะที่ถูกต้องซึ่งทำให้ชุมชนของตยเองสะอาดและปลอดภัยน่าอยู่ขึ้น
 • ชาวบ้านได้ร่วมทำกิจกรรมกับผู้นำชุมชนและผู้จัดทำโครงการเพื่อประโยชน์แก่หมู่บ้านของตัวเองรวมถึงการมีส่วนร่วมทำให้หมู่บ้านและชุมชนของตนเองสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคซึ่งเกิดได้จากขยะที่ถูกหมักหมบมานาน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดทำการเปิดพิธีอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่อนามัย 2. เริ่มเดินดำเนินการเก็บขยะริมทางภายในหมู่บ้าน 3. มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ริมทาง 4. มอบขยะที่เก็บได้ให้กับเจ้าหน้าที่ของ อบต.ทำการคัดแยก
กิจกรรมที่ทำจริง

1.มีการอบรมให้ความรูจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกี่ยวกับเชื่อโรคและภาหะนำโรคที่จะเกฺิดมาจากขยะ 2.อบรมให้ความรู้เก๊่ยวกับขยะและการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 3.ออกเดินเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ริมทางสาธารณะในหมู่บ้านพร้อมกับมีการเดินถือป้ายรณรงค์ 4.มีการจัดเลี้ยงน้ำดื่มพร้อมกับอาหารกลางวัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

9. 9.เวทีสรุปผลการดำเนินงาน คืนข้อมูลชุมชน และมอบเกียรติบัตร

ไม่มีกิจกรรม

10. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(ครั้งที่1)

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการปฐมนิเทศโครงการจาก สจรส.มอ. พร้อมฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลการติดตามโครงการผ่านระบบออนไลน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้และความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการ และวิธีการลงรายงานที่ถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการปฐมนิเทศโครงการจาก สจรส.มอ. พร้อมฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลการติดตามโครงการผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการปฐมนิเทศโครงการจาก สจรส.มอ. พร้อมฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลการติดตามโครงการผ่านระบบออนไลน์ที่ ม.วลัยลักษณ์ เรียนรู้ในเรื่อง การลงรายงานทางเว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข ประกอบด้วย รายละเอียดกิจกรรม การลงรายงานการเงินและบัญชี การตรวจสอบรายงาน -ส.1 ,ส.2 ,ง.1,ง2 เป็นต้น

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.2 การติดตามจาก สจรส. มอ (ครั้งที่2)

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจาก สจรส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับการชี้แนะเรื่องการสรุปบัญชีงบประมาณของแต่ละกิจกรรม จากคณะทำงาน สสส./คณะทำงานที่ไปรวม 3 คน ได้เข้าใจการทำบัญชีปิดงบประมานของแต่ล่ะกิจกรรมได้/ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันกับการทำบัญชีปิดงบประมาณของแต่ล่ะกิจกรรมและได้นำมาปฎิบัติได้จริง/ผู้จัดทำโครงการได้รับทราบถึงการทำบัญชีรายจ่ายงบประมาณของในแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าร่วมอบรมณ์รับฟังการชี้แจงและแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ สจรส.

กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา 04:30 น.ออกเดินทางจาก บ้านเนินทอง ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปยังโรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังการอบรมการทำบัญชีสรุปงบประมาณ และรับฟังคำชี้แจงจากคณะพี้เลี้ยง สสส. เวลา 15:30 ได้เดินทางกลับมายังจุดหมาย คือ บ้านเนินทอง ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.3 เพื่อตรวจสอบรายงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบผลการลงรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ปรับปรุงการจัดการเอกสารการเงินบางรายการให้ถูกต้องสมบูรณ์
 • การจัดทำรายงานการเงินและการลงรายงานทางเว็บไซด์ต้องสอดคล้องกัน
 • การเขียนรายงานยังไม่สมบูรณ์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ต้องการมาพบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบความพร้อมของเอกสารการทำบัญชี

กิจกรรมที่ทำจริง

นำรายละเอียดการทำรายงานและรายงานการเงินให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้สจรส.มอ. และสสส.

 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.4 การประชุมจัดทำรายงาน งวดที่1(ครั้งที่3)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมของแต่ละโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับการตรวจสอบการใช้งบประมาณและหลักฐานการจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมของแต่ละโครงการ
 • ผู้รับผิดชอบบโครงการและผู้จัดทำบัญชีการจ่ายเงินได้จัดทำเอกสารเป็นรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สสส.ทำการตรวจสอบ โดยรายงานหลักฐานการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมและการใช้งบประมาณผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของ สสส. ถูกต้องและมีหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณที่ตรงตามความเป็นจริง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ร่วบรวมรายงานการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาเพื่อให้คณะทำงานจาก สสส. ทำการตรวจสอบ 2.เพื่อต้องการสรุปรายงานการใช้งบประมาณที่ถูกต้อง

กิจกรรมที่ทำจริง

1.สรุปการใช้งบประมาณที่ใช่จัดกิจกรรมที่ผ่านมา 2.จัดเก็บหลักฐานการใช้เงินในการจัดกิกรรมที่ผ่านมา 3. จัดเอกสารทำเป็นรายงานเพื่อรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของ สสส.

 • photo
 • photo

 

2 2

11. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

ไม่มีกิจกรรม

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 36 15                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 143,150.00 45,617.00                  
คุณภาพกิจกรรม 60 47                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

ไม่เข้าใจวิธีการจัดทำรายงาน

ความรู้น้อย ไม่ถนัดในการจัดทำรายงาน

อบรมความรู้เพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาง เกศินี สุวรรณรัตน์ 89 หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาย บุญสิน ผุดโรย 160 หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เศรษฐกิจพอเพียง
นาย วีรชัย นวลผ่อง 66 หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อุดม ทิพย์มั่น 465 หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาย เกษตรสิน นวลสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน ครั้งที่ 3 ( 4 มีนาคม 2559 )
 2. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนมีนาคม2559 ( 8 มีนาคม 2559 )
 3. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนเมษายน2559 ( 8 เมษายน 2559 )
 4. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ( 8 พ.ค. 2559 )
 5. แกนนำคนรักษ์บ้านเนินทองร่วมจัดทำกติกาชุมชน ครั้งที่1 ( 8 พ.ค. 2559 )
 6. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนมิถุนายน2559 ( 8 มิถุนายน 2559 )
 7. แกนนำคนรักษ์บ้านเนินทองร่วมจัดทำกติกาชุมชน ( 8 มิถุนายน 2559 )
 8. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนกรกฎาคม25559 ( 8 กรกฎาคม 2559 )
 9. จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรัก ครั้งที่1 ( 18 กรกฎาคม 2559 )
 10. จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรัก ครั้งที่2 ( 19 กรกฎาคม 2559 )
 11. จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรักครั้งที่3 ( 20 กรกฎาคม 2559 )
 12. ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนสิงหาคม2559 ( 8 สิงหาคม 2559 )
 13. ปฏิบัติการจัดการจัดทำสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้เป็นระเบียบและสะอาด ( 11 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย บุญสิน ผุดโรย
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......