ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2

รหัสโครงการ 58-03834 รหัสสัญญา 58-00-2073 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 26 เมษายน 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

แปลงสาธิตพืชผักปลอดสารพิษจำพวกสมุนไพรไทย และข้าวไร่

ภาพถ่าย และข้อมูลชุมชน

แปลงสาธิตนี้สามารถให้ชุมชนเช่าเป็นที่สาธารณะมากกว่า 50 ไร่ โดยจะใช้พื้นที่ จำนวน 3ไร่เศษปลูกพืชผักหมุนเวียนต่อไปตามฤดูกาล

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

ชุมชนมีนโยบายในเรื่องปลูกเองกินเอง ซึ่งชาวชุมชนเห็นความสำคัญต้องปฏิบัติในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพถ่าย และข้อมูลชุมชน

จะบริโภคทุกอย่างที่ปลูกตลอดไป

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีการลด -ละเรื่องอบายมุขในเรื่องเหล้า การพนันและหวย 20รายจาก150ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

รายงานข้อมูลชุมชน

รณรงค์ให้ประชาชนลด-ละ-เลิกการพนัน -เหล้า-บุหรี่มากขึ้น

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการใช้สมุนไพรในการบริโภคแลละส่งเสริมให้มีรายได้จากการปลุกพืชสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ขมิ้น กระชาย เป็นต้น

ภาพถ่ายและรายงาย

มีกลุ่มเครื่องแกงที่สนับสนุนให้ผู้ปลูกนำมาขายและค่าตอบแทนปันผลเมื่อสิ้นปี

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะชุมชน โดยมีการร่วมกันระหว่างบ้าน-วัดและโรงเรียน

ข้อมูลชุมชนและภาพกิจกรรม

มีความตั้งใจที่จะต่อยอดกิจกรรมในเรื่องการจัดการขยะครัวเรือนโดยให้ชุมชนปลอดถังขยะต่อไป

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการจัดการขยะและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การใช้สารอินทรีย์มากขึ้น และลดการใช้สารพิษในการเกษตร และมีครัวเรือนต้นแบบ 5ครัวเรือน

เกียรติบัตรและภาพถ่าย

มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้เกษตรอินทรีย์ในแปลงพืชเศรษฐกิจ เช่นยางพาราและปาล์ม เป็นต้น

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ40 จาก150 ครัวเรือน

ข้อมูลชุมชน

มีการพัฒนาต่อยอดโดยส่วนหนึ่งได้รับคำแนะนำจากธกส.

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดกติกาชุมชนประกอบด้วย1) กรรมการหมู่บ้านแต่ละฝ่ายต้องมีการประชุมชี้แจงประชาชนในทุกเดือน

2) ประชาชนต้องสมัครเป็นสมาชิกกองทุนออมทรัพย์หมู่บ้านจะมีสิทธิกู้เงินกองทุนได้และจะต้องมีการออมทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 100 บาทและผ่านการออมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

3) ทุกกลุ่มกองทุนต้องหักเงินจำนวนร้อยละ 20 ของผลกำไรเพื่อใช้เป็นกองทุนสวัสดิการสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน

4) จัดให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาหมู่บ้านตามแขวงในวันสำคัญครบทั้ง 8 แขวง

5) ชาวบ้านทุกครัวเรือนต้องมีการเวียนกันทำข้าวกับข้าวไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดตลอดทุกวันในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนโดยจะแบ่งกันเวียนวันละสามครัวเรือน

ข้อมูลชุมชน

พัฒนาต่อไปให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำตามความเหมาะสมแต่ละกิจกรรม

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

การดำเนินงานในชุมชนต้องได้รับการตัดสินใจร่วมกันของคณะกรรมการสภาชุมชนจำนวน 15 คนก่อนแล้วนำไปประชาคมในเวทีประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุม

ต้องทำต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อไป

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีกลุ่มเครื่องแกงและกลุ่มแปรรูปสมุนไพรที่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข้อมูลชุมชน

มีการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยมีกรรมการและสมาชิกกลุ่ม ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มมีเงินทุนบริหารจัดการด้วยกลุ่มเป็นอย่างดี

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ทีมผู้รับผิดชอบโครงการมีความภาคภูมิใจในการได้จัดทำกิจกรรมร่วมกัน

การสัมภาษณ์ผุ้รับผิดชอบโครงการ

อยากให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการขยะชุมมชนโดยความร่วมมือของบ้าน-วัด-โรงเรียน

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้านการมีงานต่างๆของชุมชนและครัวเรือนเพิ่มขึ้น มีระบบตามแรงกัน

ข้อมุลชุมชน

จัดให้มีทีมจิตอาสาช่วยงานกันมากขึ้น มีสมาชิกกลุ่มเพิ่มมากขึ้น มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

1.เกิดทีมสภาผู้นำชุมชนในการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น

1) มีการประชุมสมาชิกสภาชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จำนวน 11 ครั้ง

2) มีกรรมการสภาผุ้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมมากว่าร้อยละ 80

3) การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการทุกครั้งและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องความมั่นคง ยาเสพติด งบประมาณอื่น ๆจากอบต. และทหาร รพสต.ให้ความรู้ด้านสุขภาพ กรมประมงให้พันธ์ุปลาดุก-ปลานิล -ปลาหมอชุมพร ครัวเรือนละ 3000ตัว โรงงานปาล์มจัดให้มีการจัดตั้งกลุ่มพันธ์ุปาล์มให้กับสมาชิก

2.พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนร่วมถึงกลุ่มคนชายขอบ

1) ร้อยละ 80 ของประชาชนและกลุ่มคนชายขอบมีสวัสดิการ(ทุนการศึกษาของเด็กๆ)โดยการนำเงินจากกลุ่มต่างๆในชุมชนเป็นทุนการศึกษาปีละ 10 ทุน ๆ 500 บาท และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข เห็นได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น

3.พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ โดย

1) มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ทุกครั้งที่มีการจัดร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่จัด

2) มีการจัดทำป้าย และสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรมทุกครั้งและมีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม

3) มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนดทุกครั้ง

4.การจัดการสิ่งแวดล้อมครัวเรือนและทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วย

1) ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะในชุมชนทำให้ลดลงร้อยล่ะ 80 จาก150 ครัวเรือน

2) ลดการใช้สารเคมีในการเกษตรและไปใช้ปุ๋ยหมัก 20 ครัวเรือน

5.จุดเด่นของโครงการเกิดแปลงปลูกข้าวไร่ปลอดสารพิษ โดยจัดพื้นที่สาธารณะจำนว 3 ไร่เศษให้เป็นแปลงปลูกข้าวไร่ปลอดสาร โดยการนำครัวเรือนที่สมัครเข้ากิจกรรมครัวเรือนอุ่นรักปลูกร่วมกัน และร่วมกันดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี ผลผลิตของข้าวครั้งนี้ใช้เป็นเมล็ดพันธ์ุเพื่อแจกจ่ายให้สมาชิกนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองต่อไป และส่วนที่เหลือจะนำไปขายเพือเป็นต้นทุนในการจัดการต่อไป

6.มีกติกาชุมชนในด้าน

1) กรรมการหมู่บ้านแต่ละฝ่ายต้องมีการประชุมชี้แจงประชาชนในทุกเดือน

2) ประชาชนต้องสมัครเป็นสมาชิกกองทุนออมทรัพย์หมู่บ้านจะมีสิทธิกู้เงินกองทุนได้และจะต้องมีการออมทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 100 บาทและผ่านการออมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

3) ทุกกลุ่มกองทุนต้องหักเงินจำนวนร้อยละ 20 ของผลกำไรเพื่อใช้เป็นกองทุนสวัสดิการสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน

4) จัดให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาหมู่บ้านตามแขวงในวันสำคัญครบทั้ง 8 แขวง

5) ชาวบ้านทุกครัวเรือนต้องมีการเวียนกันทำข้าวกับข้าวไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดตลอดทุกวันในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนโดยจะแบ่งกันเวียนวันละสามครัวเรือน

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3