รหัสโครงการ 58-03823
สัญญาเลขที่ 58-00-2076
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการใหม่ (ครั้งที่ 1 )
2) จัดทำป้ายโครงการและป้ายปลอดบุหรี่
3) จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการ
4) ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 1
5) อบรมให้ความรู้ชาวบ้านและแกนนำเพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจข้อมูลชุมชน
6) ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 2
7) ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดรอบศูนย์หมู่บ้าน วันพ่อ
8) อบรมการเขียนรายงานแะเอกสารการเงิน จัดโดย สจรส.ม.อ.
9) ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 3
10) ผู้นำชุมชนผู้สูงอายุชาวบ้านรับฟังธรรมจากพระสงฆ์ ฟังเรื่องเล่าเก่าแก่ชมการแสดงพื้นบ้าน
11) เข้าพบพี่เลี้ยง
12) ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 4
13) ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 1
14) จัดเวทีให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วมโดยเด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว
15) ประชุมติดตามโครงการ สจรส.ครั้งที่ 2
16) ถอนเงินค่าเปิดบัญชี

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 52,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 8.47 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 729.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 8.47 บาท
รวมรายรับ (1) = 52,508.47 บาท รวมรายจ่าย (2) = 51,771.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 737.47 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 65,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เกรียงศักดิ์ จกโป )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 5 (29 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 6 (30 มีนาคม 2559)
  3. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 7 (30 เมษายน 2559)
  4. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 8 (30 พ.ค. 2559)
  5. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 9 (30 มิถุนายน 2559)
  6. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 10 (8 กรกฎาคม 2559)
  7. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 11 (9 สิงหาคม 2559)
  8. ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดรอบศูนย์หมู่บ้าน วันแม่ (10 สิงหาคม 2559)
  9. ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 2 (11 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เกรียงศักดิ์ จกโป )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวกุลิสรา วรรณ์แก้ว )