รหัสโครงการ 58-03823
สัญญาเลขที่ 58-00-2076
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 5
2) ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 6
3) ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 7
4) ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 8
5) ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 9
6) ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 10
7) ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 11
8) ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดรอบศูนย์หมู่บ้าน วันแม่
9) ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 2
10) จัดทำรายงานงวดที่ 2 และรายงานปิดโครงการ (ครั้งที่ 4)
11) เข้าร่วมงานคนใต้สร้างสุข
12) ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 12
13) ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 3
14) จัดอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ประเพณีและดนตรีท้องถิ่น
15) กิจกรรมดนตรีสานสามัคคีครั้งที่ 2
16) กิจกรรมดนตรีสานสามัคคีครั้งที่ 3
17) โดยจัดไห้กลุ่มกลองยาวเข้าให้ความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น(ดนตรีกลองยาว)แก่เด้กในโรงเรืยนครี้งที่ 1
18) โดยจัดไห้กลุ่มกลองยาวเข้าให้ความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น(ดนตรีกลองยาว)แก่เด้กในโรงเรืยนครี้งที่ 2
19) โดยจัดไห้กลุ่มกลองยาวเข้าให้ความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น(ดนตรีกลองยาว)แก่เด้กในโรงเรืยนครี้งที่ 3
20) จัดทำรายงานและภาพถ่ายกิจกรรม
21) จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผลงานร่วมกันคิดหาแนวทางต่อยอด

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 737.47 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 65,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.02 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -11,763.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 8.49 บาท
รวมรายรับ (1) = 65,737.49 บาท รวมรายจ่าย (2) = 77,492.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -11,754.51 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 13,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เกรียงศักดิ์ จกโป )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เกรียงศักดิ์ จกโป )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )