รหัสโครงการ 58-03823
สัญญาเลขที่ 58-00-2076

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2
รหัสโครงการ 58-03823 สัญญาเลขที่ 58-00-2076

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 130,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 52,000.00 บาท
งวดที่ 2 = 65,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 117,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 8.47 บาท
งวดที่ 2 = 0.02 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 8.49 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 129,263.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -11,754.51 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการ 8,300.00 8,837.00
1. จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการ
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำจัดวงเสวนา 5,000.00 5,000.00
1. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 10
11. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 11
12. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 12
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้สำรวจข้อมูลชุมชน 7,500.00 7,400.00
1. อบรมให้ความรู้ชาวบ้านและแกนนำเพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจข้อมูลชุมชน
2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ
กิจกรรมหลัก : จัดอบรมถึงการอนุรักษ์ประเพณีและดนตรีท้องถิ่น 21,100.00 19,050.00
1. จัดอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ประเพณีและดนตรีท้องถิ่น
2. กิจกรรมดนตรีสานสามัคคีครั้งที่ 2
3. กิจกรรมดนตรีสานสามัคคีครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการการสำนึกรักถิ่นถ่ายทอดภูมิปัญญา 13,350.00 14,550.00
1. โดยจัดไห้กลุ่มกลองยาวเข้าให้ความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น(ดนตรีกลองยาว)แก่เด้กในโรงเรืยนครี้งที่ 1
2. โดยจัดไห้กลุ่มกลองยาวเข้าให้ความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น(ดนตรีกลองยาว)แก่เด้กในโรงเรืยนครี้งที่ 2
3. โดยจัดไห้กลุ่มกลองยาวเข้าให้ความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น(ดนตรีกลองยาว)แก่เด้กในโรงเรืยนครี้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : สร้างความสัมพันธ์อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นที่โดยการทำบุญกลางบ้านในชุมชน 5,800.00 5,800.00
1. ผู้นำชุมชนผู้สูงอายุชาวบ้านรับฟังธรรมจากพระสงฆ์ ฟังเรื่องเล่าเก่าแก่ชมการแสดงพื้นบ้าน
กิจกรรมหลัก : ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน 19,050.00 18,750.00
1. ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 1
2. ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 2
3. ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วม 8,500.00 8,400.00
1. จัดเวทีให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วมโดยเด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว
กิจกรรมหลัก : รณรงค์ปรับภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน(พัฒนา) 13,600.00 13,600.00
1. ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดรอบศูนย์หมู่บ้าน วันพ่อ
2. ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดรอบศูนย์หมู่บ้าน วันแม่
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน 14,800.00 14,800.00
1. จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผลงานร่วมกันคิดหาแนวทางต่อยอด
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,076.00
1. ปฐมนิเทศโครงการใหม่ (ครั้งที่ 1 )
2. อบรมการเขียนรายงานแะเอกสารการเงิน จัดโดย สจรส.ม.อ.
3. เข้าพบพี่เลี้ยง
4. ประชุมติดตามโครงการ สจรส.ครั้งที่ 2
5. ถอนเงินค่าเปิดบัญชี
6. จัดทำรายงานงวดที่ 2 และรายงานปิดโครงการ (ครั้งที่ 4)
7. เข้าร่วมงานคนใต้สร้างสุข
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. จัดทำป้ายโครงการและป้ายปลอดบุหรี่
2. จัดทำรายงานและภาพถ่ายกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

130,000.00 129,263.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย เกรียงศักดิ์ จกโป )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559