รหัสโครงการ 58-03823
สัญญาเลขที่ 58-00-2076
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2

2. ชุมชน ชุมชนบ้านดอนรักษ์ หมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

3. รหัสโครงการ 58-03823 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2076

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คนในชุมชนร้อยละ 80 และผู้นำชุมชนมีความเข้าใจที่ตรงกันในวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งได้กลุ่มสภาผู้นำทีครอบคลุมคนสามวัย ผลลัพธ์-ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีทิศทาง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ชาวบ้านต่างมีความเข้าใจและเห็นด้วยกับกิจกรรมต่างๆของโครงการ ซึ่งกิจกรรมของโครงการประกอบด้วย

 1. จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการ
 2. ประชุมสภาผู้นำจัดวงเสวนา
 3. อบรมให้ความรู้สำรวจข้อมูลชุมชน
 4. จัดอบรมถึงการอนุรักษ์ประเพณีและดนตรีท้องถิ่น
 5. ปฏิบัติการการสำนึกรักถิ่นถ่ายทอดภูมิปัญญา
 6. สร้างความสัมพันธ์อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นที่โดยการทำบุญกลางบ้านในชุมชน
 7. ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน
 8. จัดเวทีให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วม
 9. รณรงค์ปรับภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน(พัฒนา)
 10. จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน
 11. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ประมาณ 5 คร้้ง
 12. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงานส่งสสส. จำนวน 2 ครั้ง
  โดยในเวทีนี้ได้กลุ่มผู้สูงอายุในการตั้งกลุ่มกลองยาวในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการให้แก่สมาชิกในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมคัดเลือกบุคคลจากกลุ่มต่างๆในชุมชนเพื่อตั้งเป็นสภาผู้นำ

กิจกรรมที่ทำจริง

ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ทำความเข้าใจในการทำกิจกรรมต่างๆกับชาวบ้าน โดยผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี้ยง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

2. ประชุมสภาผู้นำจัดวงเสวนา

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 1

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็ง (ในการทำหน้าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้านประเภทกลองยาวให้เกิดขึ้นในชุมชน)

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน(เป้าหมาย 15 คน เข้าร่วมจริง 20 คน)

1) ได้หารือถึงการร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านว่าจะเป็นไปแบบไหน อย่างไร 2) ตกลงที่จะให้มีการประชุมเดือนละครั้ง แต่ไม่กำหนดวันและเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะทำงาน

การประชุมทำให้เห็นถึงความเข็มแข็งของสภาผู้นำในการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมสภาผู้นำ เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

 • photo
 • photo

 

15 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้นำมีความเข้าใจถึงรายละเอียดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรม และร่วมกันหาทางแก้ไข ผลสรุปการประชุม ตกลงนัดวันและเวลาในการพัฒนาหมู่บ้าน
มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานใครเป็นคนตัดหญ้า ใครเป็นคนกวาด ใครเป็นคนดูแลเรื่องน้ำ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำ เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ประชุมแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์การทำงานของกิจกรมมในโครงการและงานอื่นๆ วางแผนงานกิจกรรมต่อไป มอบหมายหน้าที่ของแต่ละคน 2.ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์ประชุม

 • photo
 • photo
 • photo

 

15 16
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.3 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 3

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 15:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้นำมีความเข้าใจถึงรายละเอียดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรม และร่วมกันหาทางแก้ไข บทสรุปการประชุม 1.พูดคุยถึงกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่ผ่านมาเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีข้อบกพร่อง 2.วางแผนวันเวลาที่จะทำกิจกรรมทำบุญกลางบ้านในเดือนมกราคม และได้สรุปว่าจะทำในวันที่ 1 ม.ค. 59

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์การทำงานของกิจกรมมในโครงการและงานอื่นๆ วางแผนงานกิจกรรมต่อไป มอบหมายหน้าที่ของแต่ละคน

 • photo
 • photo

 

15 17
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.4 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 4

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 15:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปผลของกิจกรรมที่ทำมาแล้ว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม ชุมชนมีความสนใจในการจับกลุ่มพูดคุย ผลลัพธ์ ได้รับรู้ถึงปัญหาการทำงานต่างๆและได้นำมาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป มีการวางแผนในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป ได้ข้อสรุปของการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง และยังทราบถึงปัญหาของชุมชนที่แท้จริงที่เกิดขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมสภาผู้นำ เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

 • photo
 • photo
 • photo

 

15 16

3. อบรมให้ความรู้สำรวจข้อมูลชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 อบรมให้ความรู้ชาวบ้านและแกนนำเพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจข้อมูลชุมชน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-แกนนำชุมชนประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่มจำนวน 30คนเข้าร่วมสำรวจข้อมูลฯ ผลลัพธ์-ชุมชนมีข้อมูลที่มีศักยภาพของทุกลุ่มในชุมชน จัดทำเป็นฐานความรู้ชุมชนทุกด้านและศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สภาผู้นำมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้รู้ข้อมูลด้านต่างๆที่สำรวจ ได้แก่ บ้านที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมมีกี่หลัง บ้านปลอดภัยจากน้ำท่วมมีกี่หลัง ครัวเรื่อนที่มีความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่นเรื่องดนตรีกลองยาว หนังตะลุง ครัวเรือนที่เป็นปราชญ์ชุมชนเรื่องหมอจับเส้น การทำขนมไทย ช่างไม้การต่อเรือ ช่างปูน ครัวเรือนที่มีศักยภาพการเป็นผู้นำ
และได้รู้ถึงปัญหาด้านต่างๆ เช่น กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กไม่สมประกอบไม่ได้รับการศึกษา เพื่อสามารถนำมาใช้วางแผนแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและถูกวิธี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมแกนนำเพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลการสำรวจข้อมูลชุมชนในด้านข้อมูลทั่วไปและลงเก็บข้อมูล ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำแผนที่ศักยภาพชุมชน และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

กิจกรรมที่ทำจริง

อบรมแกนนำเพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจข้อมูลชุมชนในด้านข้อมูลทั่วไปและลงเก็บข้อมูล

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 33
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านเพื่อเป็นฐานวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาต่างๆของพื้นที่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-แกนนำชุมชนประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่มจำนวน 30คนเข้าร่วมสำรวจข้อมูลฯ ผลลัพธ์-ชุมชนมีข้อมูลที่มีศักยภาพของทุกลุ่มในชุมชน จัดทำเป็นฐานความรู้ชุมชนทุกด้านและศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สภาผู้นำมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้รู้ข้อมูลด้านต่างๆที่สำรวจ ได้แก่ บ้านที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม บ้านปลอดภัยจากน้ำท่วม ครัวเรื่อนที่มีความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น ครัวเรือนที่เป็นปราชญ์ชุมชน ครัวเรือนที่มีศักยภาพการเป็นผู้นำ
และได้รู้ถึงปัญหาด้านต่างๆ เช่น กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กไม่สมประกอบไม่ได้รับการศึกษา เพื่อสามารถนำมาใช้วางแผนแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและถูกวิธี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
 • ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำแผนที่ศักยภาพชุมชน และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
กิจกรรมที่ทำจริง

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำแผนที่ศักยภาพชุมชน และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

 

30 5

4. จัดอบรมถึงการอนุรักษ์ประเพณีและดนตรีท้องถิ่น

ไม่มีกิจกรรม

5. ปฏิบัติการการสำนึกรักถิ่นถ่ายทอดภูมิปัญญา

ไม่มีกิจกรรม

6. สร้างความสัมพันธ์อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นที่โดยการทำบุญกลางบ้านในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ผู้นำชุมชนผู้สูงอายุชาวบ้านรับฟังธรรมจากพระสงฆ์ ฟังเรื่องเล่าเก่าแก่ชมการแสดงพื้นบ้าน

วันที่ 1 มกราคม 2559 เวลา 07:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็ง (ในการทำหน้าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้านประเภทกลองยาวให้เกิดขึ้นในชุมชน)

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต- เด็ก,ผู้สูงอายุ,ผู้นำชุมชน,ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน120คน
ผลลัพธ์-วัฒนธรรมดั้งเดิมกลับคืนมา คนในชุมชนต่างได้ทำกิจกรรมร่วมกันและมีปฎิสัมพันธ์ในชุมชนมากขึ้น เช่น การช่วยเหลือดูแลและเกื้อกูลวิถีชีวิตร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต- เด็ก,ผู้สูงอายุ,ผู้นำชุมชน,ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน120คน ผลลัพธ์-วัฒนธรรมดั้งเดิมกลับคืนมา คนในชุมชนต่างได้ทำกิจกรรมร่วมกันและมีปฎิสัมพันธ์ในชุมชนมากขึ้น เช่น การช่วยเหลือดูแลและเกื้อกูลวิถีชีวิตร่วมกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีทางศาสนาที่ศาลาหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุและชาวบ้านรับฟังธรรมจากพระสงฆ์ ฟังเรื่องเล่าเก่าแก่จากผุ้สูงอายุ การแสดงดนตรีพื้นบ้านจากกลุ่มดนตรีในชุมชน ปรับภูมิทัศน์รอบๆศาลาหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง

นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีทางศาสนาที่ศาลาหมู่บ้านและตักบาตร ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุและชาวบ้านรับฟังธรรมจากพระสงฆ์ ฟังเรื่องเล่าเก่าแก่จากผุ้สูงอายุ การแสดงดนตรีพื้นบ้านจากกลุ่มดนตรีในชุมชน ปรับภูมิทัศน์รอบๆศาลาหมู่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 130

7. ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00-12.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เด็กในวัยเรียนจาก 3 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50คน ผลลัพธ์-เด็กในวัยเรียนมีความรู้ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และแนะนำคนในครอบครัว ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความตื่นตัวในการจัดการภัยพิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ร้อยละ 50

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เด็กในวัยเรียนมีความรู้ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และแนะนำคนในครอบครัวและเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความตื่นตัวในการจัดการภัยพิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับเด็กในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา 3 โรงเรียน 1โรงเรียนวัดแหลมปอ 2โรงเรียนวัดพะงุ้น 3โรงเรียนวัดเชิงคีรี เรื่องการจัดการและการรับมือกับภัยน้ำท่วมและภัยต่างๆ

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับเด็กในโรงเรียนเรื่องการจัดการและการรับมือกับภัยน้ำท่วมและภัยและการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 73

8. จัดเวทีให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 จัดเวทีให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วมโดยเด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมมากับทีมแกนนำชุมชนและชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วมเข้าร่วมเวทีจำนวน80คน ผลลัพธ์-ชุมชนมีความพร้อมที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองใด้เมื่อเกิดน้ำท่วม มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับภัยที่จะมาถึง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต-เด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมมากับทีมแกนนำชุมชนและชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วมเข้าร่วมเวที ผลลัพธ์-ชุมชนมีความพร้อมที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองใด้เมื่อเกิดน้ำท่วม มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับภัยที่จะมาถึง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดเวทีให้ความรู้โดยเด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมมากับทีมแกนนำชุมชนและชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วม การเตรียมพร้อม ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด จัดทำแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับภัยน้ำท่วมแจกในชุมชน และซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติ

กิจกรรมที่ทำจริง

เด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมมากับทีมแกนนำชุมชนให้ความรู้กับชาวบ้านเสี่ยงภัยและพร้อมที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองใด้เมื่อเกิดน้ำท่วม มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับภัยที่จะมาถึง

 • photo
 • photo
 • photo

 

80 60

9. รณรงค์ปรับภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน(พัฒนา)

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดรอบศูนย์หมู่บ้าน วันพ่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่มีความรักและความสามัคคีกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คนทุกวันเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ผลลัพธ์-คนในชุมชนเกิดความรักชุมชนของตัวเอง เกิดความสามัคคีในชุมชน สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ชุมชนสอาดน่าอยู่ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันและเกิดความรักและสามัคคีกันระหว่างชาวบ้านด้วยกันชาวบ้านมีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น ผลลัพธ์ ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นในการที่จะออกมาร่วมกันพัฒนาในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องรอไห้ถึงวันสำคัญหรือรอไห้มีการประกาศ ส่วนหนึ่งของชาวบ้านเห็นด้วยและไม่ทิ้งขยะริมถนนหากพบเห็นขยะก็จะช่วยกันเก็บเพื่อความสะอาดของชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ด้วยการปลูกต้นไม้ริมถนนการทำความสะอาดในหมู่บ้านในวันสำคัญต่างๆเช่น วันพ่อและวันแม่ระหว่างผู้นำชุมชนกับชาวบ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภูมิทัศน์ดีขึ้น

กิจกรรมที่ทำจริง

รว่มกันพัฒนารอบหมู่บ้านและปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน เก็บขยะบริเวณริมถนน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

10. จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน

ไม่มีกิจกรรม

11. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ปฐมนิเทศโครงการใหม่ (ครั้งที่ 1 )

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อศึกษาที่มา วัตถุประสงค์โครงการชุมชนน่าอยู่และเรียนรู้วิธีการจัดทำรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เรียนรู้จาก อ.พงษ์เทพ และทีมงาน ชี้แจงถึง

1) ที่มาของโครงการและการบริหารจัดการของสสส.สำนัก 6 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2) การจัดทำรายงานการเงินและบัญชีพร้อมทั้งแนะนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน วิธีการเขียนใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จและเอกสารทางการเงินต่าง ๆ
3) การลงข้อมูลรายกิจกรรมและการจัดทำรายงานทางเว๊ปไซด์คนใต้สร้างสุข ในการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการและการเงิน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทีมงานสจรส.มอ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ วิธีการจัดทำรายงาน และการลงรายงานทางเว็บไซด์

กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมงานสจรส.มอ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ วิธีการจัดทำรายงาน และการลงรายงานทางเว็บไซด์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 อบรมการเขียนรายงานแะเอกสารการเงิน จัดโดย สจรส.ม.อ.

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจในเรื่องการเขียนเอกสารการเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป และสามารถอธิบายให้ผู้ร่วมโครงการคนอื่นๆให้เข้าใจ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

นำหลักฐานต่างๆของโครงการที่ทำกิจกรรมแล้วมาตรวจสอบและทำความเข้าในการเขียนใบสำคัญรับเงิน และการหักภาษี ณที่จ่าย

กิจกรรมที่ทำจริง

เจ้าหน้าที่อธิบายเรื่องการบัญทึกข้อมูลต่างๆให้ถูกต้อง และให้ความรู้เรื่องเอกสารการเงิน การเขียนเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • photo
 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.3 เข้าพบพี่เลี้ยง

วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อร่วมทำความเข้าใจในการทำรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายละเอียดการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตรวจสอบเอกสาร จัดทำรายงานการเงิน ลงข้อมูลในแว็ป

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าพบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร และลงข้อมูล

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.4 ประชุมติดตามโครงการ สจรส.ครั้งที่ 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปผลของกิจกรรมที่ทำมาแล้ว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทราบถึงข้อบกพร่องของโครงการและมีการจัดการแก้ไขรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าร่วมรับการติดตามจาก สจรส.มอ.

กิจกรรมที่ทำจริง

นำเอกสารการเงินโครงการที่ทำแล้วให้พี่เลี้ยงโครงการและเจ้าหน้าที่ สจรส ตรวจและลงข้อมูลในเว็ปให้สมบรูณ์

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.5 ถอนเงินค่าเปิดบัญชี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเบิกเงินเปิดบัญชีโครงการคืนผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้คืนเงินค่าเปิดบัญชี จำนวน 500 บาท

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ถอนเงินคืนจากบัญชีจำนวน ห้าร้อยบาท

กิจกรรมที่ทำจริง

ได้ทำการเบิกเงินคืนจากบัญชีโครงการ ห้าร้อยบาท

 

2 2

12. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 จัดทำป้ายโครงการและป้ายปลอดบุหรี่

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีแผ่นป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จำนวน 2 แผ่น ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายแสดงเขตพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่สำหรับติดตั้งในสถานทีจัดประชุมของโครงการ เพื่อรณรงค์ให้คนชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุม ลด ละ เลิกบุหรี่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายโครงการจำนวน 2 แผ่น ป้ายชื่อโครงการ 1 แผ่น  ป้ายเขตปลอดบุหรี่ 1 แผ่น

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • photo
 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 38 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 130,000.00 51,771.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 50                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 5 ( 29 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 6 ( 30 มีนาคม 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 7 ( 30 เมษายน 2559 )
 4. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 8 ( 30 พ.ค. 2559 )
 5. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 9 ( 30 มิถุนายน 2559 )
 6. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 10 ( 8 กรกฎาคม 2559 )
 7. ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 11 ( 9 สิงหาคม 2559 )
 8. ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดรอบศูนย์หมู่บ้าน วันแม่ ( 10 สิงหาคม 2559 )
 9. ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 2 ( 11 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย เกรียงศักดิ์ จกโป
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......