แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2

รหัสโครงการ 58-03823 รหัสสัญญา 58-00-2076 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

การจัดตั้งสภาผู้นำในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

กลุ่มสามพลังที่เกิดจากการรวมตัวของคนรักดนตรีพื้นบ้าน(กลองยาว) ที่มีทั้งเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ ครู ร่วมกันเรียนรู้วิธีการตีกลองยาวที่เรียกคนดูให้มาร่วมกิจกรรม

ภาพถ่าย/ครูสอนกลองยาว
นายสุทธิโดมแก้วบ้านเลขที่ 73/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเบอร์โทร080 535 8284
นายสุทัศน์สนทวี 7หมู่ที่3 ตำบลปากแพรกอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเบอร์โทร089 868 8868

นายพุธพร พลารชุน81 หมู่ที่4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพรเบอร์โทร098 060 4376

พัฒนาเป็นคณะกลองยาวอาชีพชุมชนดอนรักษ์

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

แหล่งเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้าน(กลองยาว)

คณะกรรมการกลุ่ม
นายสุทธิโดมแก้วบ้านเลขที่ 73/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเบอร์โทร080 535 8284
นายสุทัศน์สนทวี 7หมู่ที่3 ตำบลปากแพรกอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเบอร์โทร089 868 8868

นายพุธพร พลารชุน81 หมู่ที่4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพรเบอร์โทร098 060 4376

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

มีสมาชิกชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ มีการลด ละเลิก บุหรี่และเหล้า

เลิกเหล้าและบุหรี่

 1. นายประพนธ์ เหล่าสุข91หมู่ที่ 4ตำบลสวี อำเภอสวีจังหวัดชุมพร
 2. นายอนุกูล เกิดทอง 10 หมู่ที่ 4 ตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
 3. นายกฤษอรุณ พลารชุน 10 หมู่ที่ 4 ตำบลสวีอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 4. นายเกลา จกโป 70/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวีจังหวัดชุมพร เบอร์โทร 09 0259 4460

ขยายเครือข่ายคนเลิกเหล้าต่อ

2. การบริโภค

มีการปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเอง

 1. นายประพนธ์ เหล่าสุข91หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 2. นายอนุกูล เกิดทอง 10 หมู่ที่ 4 ตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพร

 

3. การออกกำลังกาย

มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแล้วสามารถออกกำลังกายได้เป็นประจำ5 คน สมาชิกส่วนใหญ่ที่ไม่ออก อ้างว่าไม่มีเวลา

นายขจรศักดิ์ - นางสุวรรณีเหล่าสุขเลขที่94หมู่ที่4ตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนายสมมุ่ง นายสวัสดิ์ขาวสำอางค์และนายเปี๊ยก

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีคนลด ละ เลิก บุหรี่และสุรา จำนวน 4 คน

 1. นายประพนธ์ เหล่าสุข91หมู่ที่ 4ตำบลสวี อำเภอสวีจังหวัดชุมพร
 2. นายอนุกูล เกิดทอง 10 หมู่ที่ 4 ตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
 3. นายกฤษอรุณ พลารชุน 10 หมู่ที่ 4 ตำบลสวีอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 4. นายเกลา จกโป 70/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวีจังหวัดชุมพร เบอร์โทร 09 0259 4460

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

สมาชิกชุมชนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

นายประพนธ์ เหล่าสุขเลขที่ 91หมู่ที่ 4ตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพร

นางสุดา ต้นทอง เลขที่96/1หมู่ที่ 4ตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพร

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการจัดเก็บขยะในที่สาธารณะโดยให้ดำเนินการให้เป็นระเบียบหน้าบ้านตนเอง ทั้งในส่วนของความสะอาดและความสวยงาม

ภาพถ่าย

จัดทำมาตรการชุมชนในการจัดสภาพแวดล้อมชุมชน

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

ชุมชนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็กและเยาวชน โดยมีพื้นที่สนามกีฬากลางของหมู่บ้าน สำหรับให้เด็กและเยาวชนใช้ในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย

สนามกีฬาหมู่บ้าน

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

ดนตรีพื้นบ้านเป็นการสร้างสรรค์สังคม สามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนได้

ภาพถ่าย

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

สถานบริการสุขภาพในพื้นที่อยู่ไกล สมาชิกส่วนใหญ่ใช้บริการโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งอยู่ใกล้

ชุมชนอยู่ใกล้โรงพยาบาลสวี ส่วน รพ.สต.สวีอยู่คนละฝั่งถนนและไกล

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มีข้อตกลงของกลุ่มในการจัดระเบียบความสะอาดหน้าบ้านที่อยู่ริมถนนทุกหลังคาเรือน และทำให้สะอาดได้ทุกวัน

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการประสานความร่วมมือระหว่างหมู่บ้าน ในการจัดกิจกรรมจะมีการเชื่อมประสานการดำเนินงานกับหมู่บ้านอื่น โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับทุน สสส.ด้วยกันจะช่วยเหลือกัน

ภาพถ่าย

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

ชุมชนมีการวิเคราะห์หรือประเมินปัญหา ก่อนที่จะนำมาวางแผน นำสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีสวัสดิการชุมชน/กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ทะเบียนสมาชิก

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการจากโครงการถึงจะปิดโครงการไปแล้ว กิจกรรมยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ภาพถ่าย/สมาชิกชุมชน

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

ชุมชนมีการถอดบทเรียนการดำเนินงานทุกเดือน มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสม

ภาพถ่าย

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

คณะทำงานโครงการมีการจัดการโครงการภายใต้ข้อมูลที่ชัดเจนก่อนดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

เกรียงศักดิ์ จกโป ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า เขาถือว่าเป็นกลุ่มเยาวชนที่หลายคนในชุมชนปรามาสไว้ว่าคงทำงานไม่สำเร็จ แต่เขามีความภาคภูมิใจมากที่นำโครงการนี้เข้ามาทำให้เขาได้เห็นสมาชิกในชุมชนที่มีหลากหลายความคิด แต่กิจกรรมที่คณะทำงานโครงการร่วมกันคิดสามารถรวบรวมสมาชิกได้มากกว่าร้อยละ 80 ได้หันหน้าเข้าหากัน ไม่ว่า กิจกรรมสวดกลางบ้านที่คนเก่าๆ ไม่เหลียวแล ดนตรีที่มีชีวิตเรียกสมาชิกเข้าร่วมได้ นอกจากนี้ ผู้นำที่เคยพูดว่าที่ไม่ขัดเพราะอยากรู้ทำได้จริงเปล่าก็หันหน้ามาพูดคุย ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี หากเราคิดดีๆ ส่วนน้องเดือนซึ่งเป็นคนต่างถิ่น แต่เข้ามาอาศัยในชุมชนนานพอสมควร กล่าวว่าตนเองก็ภูมิใจที่สมาชิกชุมชนและกลุ่มต่างๆ หันหน้ามาพูดคุยกันมากขึ้น ซึ่งจะบ่งบอกว่าสมาชิกมีแนวคิดเป็นนักพัฒนามากขึ้น
นายพุธพรพลารชุน ถือเป็นคนในที่เคยทำงานจิตอาสาด้วยกัน กล่าวว่า ภูมิใจที่เห็นสมาชิกในชุมชนหันหน้ามาพูดคุยกันมากขึ้น เขาภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของนักพัฒนาที่ร่วมพัฒนาชุมชนบ้านดอนรักษ์ให้น่าอยู่

นายเกรียงศักดิ์ จกโป70/1 หมู่ที่ 4ตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพร นางสาวกุลิสราวรรณ์แก้ว นายพุธพร พลารชุน

เรื่องเล่า

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

เกรียงศักดิ์ชัดเจน เช้าถึงเที่ยงให้เวลากับครอบครัว เที่ยงถึงบ่ายพบปะสมาชิกในชุมชน ไม่มีข้อขัดแย้งทั้งในครอบครัวและส่วนรวม พี่ประสงค์ เล่าว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการ์ หากมีงานส่วนรวมก็จะเข้าร่วมทุกครั้ง ที่เหลือให้เวลากับครอบครัวและเพื่อนบ้าน
น้องไสว เล่าว่าหากมีงานส่วนรวมจะช่วยอย่างเต็มที่ หากมีเวลาเหลือจะให้เวลากับงานส่วนตนและครอบครัว

นายเกรียงศักดิ์ จกโป70/1 หมู่ที่ 4ตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพร นางสาวกุลิสราวรรณ์แก้ว นายพุธพร พลารชุน

เกรียงศักดิ์ เล่าว่าการทำโครงการนี้ ต้องจัดสรรเวลาให้ชัดเจน เช่น เช้าถึงเที่ยงให้เวลากับครอบครัว เที่ยงถึงบ่ายพบปะสมาชิกในชุมชน ไม่มีข้อขัดแย้งทั้งในครอบครัวและส่วนรวม น้องเดือน กล้าวว่าอะไรก็ได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการ์ หากมีงานส่วนรวมก็จะเข้าร่วมทุกครั้ง ที่เหลือให้เวลากับครอบครัวและเพื่อนบ้าน น้องพุธพร เล่าว่าหากมีงานส่วนรวมจะช่วยอย่างเต็มที่ หากมีเวลาเหลือจะให้เวลากับงานส่วนตนและครอบครัว

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

ทั้ง 3 ท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่มีปัญหาในครอบครัว

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

ชุมชนบ้านดอนรักษ์จากที่เคยอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ หลังจากนำโครงการนี้เข้ามา คนในชุมชนหันหน้ามาพูดคุยกันมากขึ้น

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

มีการใช้เสียงส่วนรวมในการตัดสินใจ พูดคุยกันจนตกผลึก จึงจะตัดสินใจ

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 • เกิดเวทีสภาผู้นำมีการพูดคุยกันในเรื่องกิจกรรมโครงการผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลในภาพรวมของโครงการ
 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและกลุ่มวัยทำงาน ร้อยละ 80 เป็นเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมเรียนรู้ และนำไปสืบทอดจนเป็นที่ชื่นชมของสมาชิกชุมชน และจะรับไปออกงานบ่อยขึ้น เกิดรายได้กับสมาชิกดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งดนตรีพื้นบ้านมีเสน่ห์ตรงที่เสียงดนตรีสามารถเรียกสมาชิกในชุมชนทุกกลุ่มให้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันหน้าคณะดนตรี ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรักสามัคคีเกิดขึ้น
 • ภูมิทัศน์สองข้างทางสวยงามเป็นระเบียบ จากการดูแลของสมาชิกชุมชน
 • เกิดคณะกลองยาวชุมชนที่มีกลุ่มคนสามวัยเป็นสมาชิกและสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกจากการอนุรักษ์กลองยาว
 • มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สจรส.ม.อ.ทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่จัดโดย สจรส.ม.อ.
 • ชุมชนมีการจัดทำป้าย 2 ป้าย สถานที่นี้ปลอดบุหรี่ และป้ายชื่อโครงการ ติดทุกครั้งที่มีกิจกรรม
 • มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ล่าช้าจำนวน 2 อาทิตย์เนื่องจากได้รับงบประมาณงวดที่ 2 ช้า ทำให้กิจกรรมเกิดความล่าช้า
 • สรุปในภาพรวม ชุมชนบ้านดอนรักษ์ มีพื้นที่กว้างและมีเส้นทางเข้าออกหลายเส้นทาง ดังนั้น ในการทำกิจกรรมสมาชิกที่เข้าร่วมคือผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสมาชิกในโซนอื่นๆเข้าร่วมน้อยและมีบ้างบางส่วนที่ยอมรับว่าคนที่นำกิจกรรมมาลงในพื้นที่เป็นเยาวชนที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะดำเนินการได้จึงไม่เข้าร่วม มารับทราบในวันที่มีการนำเสนอผลงานจึงยอมรับว่ามองแต่ภายนอก
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3