ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)

รหัสโครงการ 58-03891
สัญญาเลขที่ 58-00-2156
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการ
2) ครั้งที่ 1 จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
3) ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำ ครั้งที่ 2
4) สำรวจและรวบรวมข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
5) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
6) ประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 3
7) ประชุมภาผู้นำ ครั้งที่ 4
8) เวทีสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชงด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อคืนข้อมูลและเปิดตัวโครงการ
9) จัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์อาสา
10) จัดทำรายงานงวดที่ 1
11) สำรวจสถานที่สำคัญในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
12) พบ สจรส.ม.อ.จัดส่งรายงานงวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 59,360.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 50.17 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -4,750.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 24,660.17 บาท
รวมรายรับ (1) = 59,910.17 บาท รวมรายจ่าย (2) = 40,000.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 19,910.17 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 74,200.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ภูมิปัญญา หมัดหลี )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. พบ สจรส.ม.อ.จัดส่งรายงานงวดที่ 1 (16 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ครั้งที่ 5 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (2 มีนาคม 2559)
 4. ครั้งที่ 6 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ (10 มีนาคม 2559)
 5. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (16 มีนาคม 2559)
 6. คลองลำแซงชวนเที่ยว (2 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2559)
 7. ครั้งที่ 7 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ (10 เมษายน 2559)
 8. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (29 เมษายน 2559)
 9. ครั้งที่ 8 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ (10 พ.ค. 2559)
 10. 1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน (15 มิถุนายน 2559)
 11. 7 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน (16 มิถุนายน 2559)
 12. 2กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน (23 มิถุนายน 2559)
 13. 3 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน (23 มิถุนายน 2559)
 14. 5 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน (24 มิถุนายน 2559)
 15. 4 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน (27 มิถุนายน 2559)
 16. 6 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน (29 มิถุนายน 2559)
 17. ครั้งที่ 9 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ (30 มิถุนายน 2559)
 18. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในระดับครัวเรือน (25 กรกฎาคม 2559)
 19. ครั้งที่ 10 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ (30 กรกฎาคม 2559)
 20. คลองลำแซงชวนปั่น (6 สิงหาคม 2559)
 21. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน (6 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ภูมิปัญญา หมัดหลี )
16 มีนาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาว มารตี บิลอาสัน )
16 มีนาคม 2559