ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)

รหัสโครงการ 58-03891
สัญญาเลขที่ 58-00-2156
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ครั้งที่ 5 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
2) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3) ครั้งที่ 6 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
4) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
5) คลองลำแซงชวนเที่ยว
6) ครั้งที่ 7 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
7) กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
8) ครั้งที่ 8 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
9) 1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน
10) 2กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน
11) 3 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน
12) 5 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน
13) 4 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน
14) 6 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน
15) ครั้งที่ 9 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
16) ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในระดับครัวเรือน
17) ครั้งที่ 10 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
18) คลองลำแซงชวนปั่น
19) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
20) ประกวดแปลงผักอินทรีย์ในโรงเรียน
21) พบ สจรส.ม.อ. จัดส่งรายงานงวดที่ 2
22) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 19,910.17 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 74,200.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 79.96 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -6,876.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 640.13 บาท
รวมรายรับ (1) = 94,190.13 บาท รวมรายจ่าย (2) = 100,426.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -6,235.87 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 6,235.87 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ภูมิปัญญา หมัดหลี )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ภูมิปัญญา หมัดหลี )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
15 ตุลาคม 2559