ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)

รหัสโครงการ 58-03891
สัญญาเลขที่ 58-00-2156

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)
รหัสโครงการ 58-03891 สัญญาเลขที่ 58-00-2156

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 148,400.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 59,360.00 บาท
งวดที่ 2 = 74,200.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 133,560.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 50.17 บาท
งวดที่ 2 = 79.96 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 130.13 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 140,426.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -6,235.87 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 5,000.00 5,000.00
1. ครั้งที่ 1 จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
2. ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำ ครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 3
4. ประชุมภาผู้นำ ครั้งที่ 4
5. ครั้งที่ 5 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
6. ครั้งที่ 6 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
7. ครั้งที่ 7 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
8. ครั้งที่ 8 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
9. ครั้งที่ 9 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
10. ครั้งที่ 10 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
กิจกรรมหลัก : สำรวจและรวบรวมข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน 5,600.00 5,600.00
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ 4,200.00 4,200.00
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
กิจกรรมหลัก : เวที "สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชงด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร" เพื่อคืนข้อมูลและเปิดตัวโครงการ 13,100.00 13,100.00
1. เวทีสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชงด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อคืนข้อมูลและเปิดตัวโครงการ
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน 30,500.00 30,500.00
1. 1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน
2. 7 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน
3. 2กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน
4. 3 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน
5. 5 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน
6. 4 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน
7. 6 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน
กิจกรรมหลัก : ประกวดแปลงผักอินทรีย์ในโรงเรียน 18,600.00 18,600.00
1. ประกวดแปลงผักอินทรีย์ในโรงเรียน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในระดับครัวเรือน 6,500.00 6,500.00
1. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในระดับครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์อาสา 9,000.00 9,000.00
1. จัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์อาสา
กิจกรรมหลัก : สำรวจสถานที่สำคัญในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 4,500.00 4,500.00
1. สำรวจสถานที่สำคัญในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 9,400.00 9,400.00
1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก : คลองลำแซงชวนเที่ยว 8,500.00 8,500.00
1. คลองลำแซงชวนเที่ยว
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 6,000.00 6,000.00
1. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลัก : คลองลำแซงชวนปั่น 14,500.00 14,516.00
1. คลองลำแซงชวนปั่น
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 2,800.00
1. ปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการ
2. จัดทำรายงานงวดที่ 1
3. พบ สจรส.ม.อ.จัดส่งรายงานงวดที่ 1
4. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
5. พบ สจรส.ม.อ. จัดส่งรายงานงวดที่ 2
6. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,210.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

148,400.00 140,426.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย ภูมิปัญญา หมัดหลี )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559