ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)

รหัสโครงการ 58-03891
สัญญาเลขที่ 58-00-2156
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)

2. ชุมชน ชุมชนบ้านคลองลำแชง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

3. รหัสโครงการ 58-03891 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2156

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ครั้งที่ 1 จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานของกิจกรรมถัดไปที่จะจัด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำชุมชนที่มีการประชุม ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน และมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการและติดตามผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้สภาผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน ดังนี้
 1. ประธาน 1 คน คือ นายดะนัน ดูหมาด
 2. รองประธาน 1 คน (นายอภินันท์ หมัดหลี)
 3. เลขานุการ 1 คน (นางสาวมารีน่า กรมเมือง)
 4. คณะกรรมการ 12 คน คือ ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดที่เหลือ
 • ได้มีการจัดตั้งเงื่อนไข ของสภาชุมชนว่า จะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกัน
  ทุกวันที่ 10 ของเเต่ละเดือน หรือเมื่อมีกิจกรรมเร่งด่วน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

รวมกลุ่มแกนนำ ผู้นำ ในชุมชน คณะทำงานชี้เเจ้งเเละทำความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจลักษณะของโครงการความเป็นมา
วัตถุประสงค์ เเละรายละเอียดกิจกรรมภาพรวมทั้งโครงการ และจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานชี้เเจ้งเเละทำความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจลักษณะของโครงการความเป็นมา
  วัตถุประสงค์ เเละรายละเอียดกิจกรรมภาพรวมทั้งโครงการ และจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 25
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำ ครั้งที่ 2

วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานของกิจกรรมถัดไปที่จะจัด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำชุมชนที่มีการประชุม ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน และมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการและติดตามผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานได้ทบทวนกิจกรรมี่ผ่านมาและกำหนดการ
 • ได้แบบสอบถาม ข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆที่ได้วางไว้
 • วางแผนการดำเนินงานของกิจกรรมถัดไปที่จะจัดขึ้น
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆที่ได้วางไว้ และร่วมกันออกแบบสอบถามเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์บ้านคลองลำแชง ดังนี้
 1. กิจกรรมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน
 2. กิจกรรมสำรวจและรวบรวมข้อมุลการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
 3. กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมุลที่ได้จากการสำรวจ
 4. กิจกรรม"เวทีสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชงด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 5. กิจกรรมถ่ายทอดความรุ้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน"
 6. กิจกรรมประกวดแปลงผักอินทรีย์ในโรงเรียน
 7. กิจกรรมส่งเสริมการปลุกผักปลอดสารพิษในระดับครัวเรือน
 8. กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศน์อาสา
 9. กิจกรรมสำรวจสถานที่สำคัญในชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 10. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 11. กิจกรรมคลองลำแชงชวนเที่ยว
 12. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 13. กิจกรรมคลองลำแชงชวนปั่น
 • วางแผนการดำเนินงานของกิจกรรมถัดไปที่จะจัดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา ระยะเวลา สถานที่ที่จะจัด กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม โดยให้เยาวชนในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.เขาพระ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของคนในชุมชนจำนวน 100 ครัวเรือน ระหว่างวันที่1-14 พฤศจิกายน
 • ร่วมกันออกแบบและเตรียมข้อมูลที่จะจัดทำแบบสอบถามที่จะต้องใช้ประกอบในการทำกิจกรรม โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถามดังนี้

แบบสอบถาม
ข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

• ชื่อ.......... • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่........... หมู่ 6ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา • เบอร์โทรศัพท์............................. • อาชีพหลักในครอบครัว................. • อาชีพเสริม................................. (หากทำอาชีพเกษตรให้ตอบข้อมูลด้านล้างนี้) • เนื้อที่ในการทำเกษตรร่วมทั้งหมด...........................ไร่ • รูปแบบในการทำเกษตร -  เชิงเดียวปลูก..................................................... -  ผสมผสาร ปลูก.................................................. - ต้นทุนการผลิต 1. ค่าปุ๋ยรวมทั้งหมด.......................บาท/ปี ตรา............ 2. ค่ายาปราบศัตรูพืช.....................บาท/ปี ตรา............. 3. ค่ายาฆ่าหญ้า...........................บาท/ปี ตรา............. 4. ค่าอื่นๆ................................................................ รวม..........................................................บาท/ปี

• สาเหตุสำคัญของการใช้สารเคมี....................................

• ท่านเคยได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี หรือไม่  ไม่เคย  เคย อย่างไร............................................................. • ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ดี หรือไม่ดี อย่างไร? ..................................................................................... • หากมีลูกหลานของท่าน หรือคนอื่นที่เข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ท่านจะแนะนำให้ทำเกษตรในรูปแบบได  ใช้สารเคมีในการเกษตร เพราะ................................................  เกษตรอินทรีย์ เพราะ............................................................

• ท่านมีแนวคิดที่จะช่วยกันปกป้องพื้นที่คลองลแชงสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร .......................................................................................

• มุ่มมองส่วนตัว เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่คลองลำแชงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เห็นด้วย เพราะ............................................................... - ท่านมีข้อเสนอแนะในด้านไดบ้างที่เกี่ยวกับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ..................................................................................... • หากท่านไม่เห็นด้วยท่านคิดว่าควนพัฒนาให้ไปในทิศทางไดเพื่อให้สายนำคลองลำแชงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ......................................................................................

ลงชื่อผู้สัมภาษณ์ลงชื่อผู้ให้สัมภาษณ์

............... (..........................)(....................) ว/ด/ป............/........................./..............ว/ด/ป............/........................./..............

หมายเหตุ : แบบสอบถามนี้ไม่มีผลได้ๆต่อผู้ที่ตอผู้ให้สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ และนำขอมูลไปพัฒนาต่อในพื้นที่เท่านั้น

 • photo
 • photo

 

30 19
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 3

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพูดคุย ทบทวนถึงกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นแล้วว่า มีอะไรบ้าง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำชุมชนที่มีการประชุม ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน และมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการและติดตามผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้คำแนะนำจากทีมสภาผู้นำชุมชน ต่อเวทีที่คุยกัน ดังนี้

 • สภาผู้นำเล็งเห็นถึงสภาพชุมชนที่เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะทำให้คนในชุมชน

ไม่มีความพร้อมที่จะมาเข้าร่วมโครงการได้เต็มที่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้กิจกรรมเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

 • สภาผู้นำให้กำลังใจทีมคณะทำงานให้มุ่งหน้าดำเนินโครงการต่อไปอย่างเต็มกำลัง อย่าย่อท้อ
  เพราะมีความเชื่อมั่นในพลังเยาวชนว่าจะสามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • รวบรวมเอกสารข้อมูลที่ได้จัดทำแล้ว
 • ทบทวนรายละเอียดกิจกรรมที่ได้จัดทำแล้ว
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมสภาผู้นำ เรื่อง สรุปข้อมูลการสำรวจที่ได้ทำผ่านมา
 • รวบรวมเอกสารข้อมูลที่ได้จัดทำแล้ว
 • ทบทวนรายละเอียดกิจกรรมที่ได้จัดทำแล้ว ได้แก่
  ครั้งที่ 1 จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
 • photo

 

15 25
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมภาผู้นำ ครั้งที่ 4

วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 10:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานสำหรับเวที 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำชุมชนที่มีการประชุม ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน และมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการและติดตามผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ค้นพบถึงสาเหตุที่ทำให้การดำเนินโครงการชุดชะงักชั่วคราว และเกิดความล่าช้า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

  • ประธาน : เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้ยางพารามีราคาถูก ประกอบกับ คนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือกรีดยาง ทำให้คนในพื้นที่มีเวลาน้อยลง เพราะต้องประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ทำให้การจัดกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย มีฝนตกชุก ก็มีส่วนที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมเช่นกัน
  • เลขา : เนื่องจากกำลังศึกษาอยู่ในมหาลัยที่อยู่ในต่างจังหวัด ทำให้การเดินทางไป-กลับ ไม่ค่อยสะดวก ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเดินทางประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงสอบปิดภาคเรียน มีงานหลายชิ้นที่ต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนช่วงสอบและไม่สามรถขาดสอบได้ ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับไปเข้าร่วมการประชุมวางแผนเตรียมงานได้ จึงส่งผลให้คณะทำงานก็ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
  • เหรัญญิก : เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดี มีโรคประจำตัว และไม่สบายบ่อยครั้ง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  • ฝ่ายประสานงาน : เนื่องจากอยู่ในช่วงที่เพิ่งเปิดกิจการทำธุรกิจ การดำเนินงานของธุรกิจยังไม่ลงตัว มีปัญหาค่อนข้างเยอะ จึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเข้าร่วมประชุมดำเนินโครงการได้
  • ผู้ช่วยทั่วไป : เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ประสบอุบัติเหตุ ทำให้ต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัว จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สรุป : ความคิดเห็นที่มีต่อการทำโครงการในช่วงพัฒนาโครงการ ช่วงเริ่มแรกดำเนินโครงการ และ การดำเนินโครงการที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ช่วงพัฒนาโครงการ ทีมงานแต่ละคนมีความกระตือรือร้นมากที่จะเขียนโครงการให้สำเร็จ เนื่องจากทุกคน มีความตั้งใจจริงที่อยากจะพัฒนาสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น และเป็นช่วงที่ทุกคนว่าง ไม่ติดภารกิจอื่น และไม่มีอุปสรรคอะไร การดำเนินการเขียนโครงการจึงมีความราบรื่นและผ่านไปได้ด้วย และหลังจากที่โครงการได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยและเข้าอยู่ในช่วงเริ่มดำเนินโครงการตามที่ได้วางแผนเอาไว้ ทางทีมคณะผู้ทำงานก็ต้องพบเจออุปสรรคต่างๆ ทั้งที่เป็นอุปสรรคส่วนตัวและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง ดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้น ทำให้หลายๆคนต่างเงียบหาย รู้สึกไม่ค่อยกระตือรือร้น และขาดแรงบันดาลใจที่จะดำเนินโครงการ แต่หลังจากนี้ ทางคณะทำงานจะกลับมาดำเนินโครงการตามแผนที่ได้วางไว้อย่างจริงจัง และจะพยายามดำเนินงานให้โครงการนี้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี
 • ได้รายละเอียดข้อมูลที่จะนำไปเสนอพูดคุยในเวทีตามหัวข้อ ดังนี้

  • ข้อมูลสุขภาพชุมชน ปี 2555
  • ข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่คลองลำแชง ปี 2558
  • รายละเอียดโครงการ(หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมในโครงการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน)
  • ได้กำหนดผู้เข้าร่วมที่จะทำการส่งหนังสือเชิญ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.จากเจ็ดโรงเรียนในพื้นที่โรงเรียนศึกษาศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาลึก โรงเรียนบ้านควนดินแดง โรงเรียนบ้านคลองกั่ว โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง โรงเรียนบ้านเขาพระ แกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่อนามัย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที ททท. )
  • กำหนดการคร่าวๆ ดังนี้ กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านเขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา12:30-13:00 น. ลงทะเบียน 13:00-13:15 น. กล่าวรายงานโดยตัวแทนจากคณะทำงาน 13:15-13:30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระ 13:30-14:30 น. ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการ 14:30:15:00 น. เปิดเวทีเสนอความคิดเห็น 15:00-15:15 น. สรุปกิจกรรมทั้งหมด 15:15-15:30 น. ปิดพิธีโดย นายสัน เส็นหล๊ะ

  • คณะทำงานแต่ละคนมีหน้าที่ๆต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจนสำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมทีมทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเวที
"สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชงด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร"

เพื่อคืนข้อมูลและเปิดตัวโครงการ โดยมีการวางแผนกิจกรรมและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมทีมงานเพื่อกำหนดและจัดเตรียมข้อมูลและกิจกรรมที่จะมีขึ้นในเวที

  "สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชงด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  เพื่อคืนข้อมูลและเปิดตัวตัวโครงการ"ฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

 • สาเหตุที่ไม่มีความเคลื่นไหวในการทำโครงการ
 • ข้อมูลที่จะนำไปเสนอพูดคุยในเวที
 • หนังสือเชิญผู้เข้าร่วม
 • ร่างกำหนดการคร่าวๆ
 • จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
 • photo
 • photo
 • photo

 

10 9

2. สำรวจและรวบรวมข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้สารเคมีของเกษตรกรในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีฐานข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
 • เด็กเยาวชนและคนในชุมชนมีทักษะในการสำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • เด็กและผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชนลงได้ลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านคลองลำแชง จำนวน 40 ครัวเรือน โดยมีการพบปะพูดคุยกับคนในชุมชนและสอบถามคำถามในประเด็นต่างๆตามในแบบสอบถามซึงจากกิจกรรมดังกล่าว เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกฝนการจดบันทึกข้อมูล การจับประเด็นสำคัญๆ ได้ฝึกเรื่องการทำงานเป็นทีม
 • ได้ข้อมูลดิบเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์สำหรับการที่จะใช้นำไปวิเคราะห์หาแนวทางและแก้ไขและพัฒนาต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คัดเลือกกลุ่มเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มเด็กเยาวชนเป็นตัวหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล
 2. ออกแบบเครื่องมือและรูปแบบการเก็บข้อมูล
 3. ทำการสำรวจข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
 4. สัมภาษณ์แต่ละครัวเรือน ในประเด็นต่อไปนี้
  • ความทุกข์ที่เกิดจากการใช้สารเคมี
  • สาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องใช้สารเคมี
  • การดำรงชีวิตของแต่ละครัวเรือน
  • ความต้องการและแนวทางการทำการเกษตรแบบอินทรีย์
 5. จัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูล
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ชี้แจงรายละเอียดแบบสอบถามแต่ละหัวข้อที่ได้เตรียมไว้ให้กับกลุ่มเยาวชนที่จะลงไปเก็บข้อมูลจนเข้าใจอย่างละเอียด
 2. กลุ่มเยาวชนได้แบ่งกลุ่มและแยกย้ายกันลงไปเก็บข้อมูลแต่ละครัวเรือนในพื้นที่ ที่ได้กำหนดไว้
 3. กลุ่มเยาวชนสัมภาษณ์แต่ละครัวเรือน ในประเด็นต่อไปนี้
  • ความทุกข์ที่เกิดจากการใช้สารเคมี
  • สาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องใช้สารเคมี
  • การดำรงชีวิตของแต่ละครัวเรือน
  • ความต้องการและแนวทางการทำการเกษตรแบบอินทรีย์
 4. จัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูล
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 24

3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อนำข้อมูลดิบมาวิเคราะห์ - เพื่อให้เห็นสถานการณ์การการใช้สารเคมีในชุมชนและผลกระทบที่คนในชุมชนได้รับจากการใช้สารเคมี มุมมองของคนในชุมชนเกี่ยวกับความพยายามที่จะผลักดันพื้นที่คลองลำแชงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ทราบสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหาการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้
 1. จำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 40 คน • อาชีพหลักของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดคือ เกษตรกร • อาชีพเสริมของผู้ให้ข้อมูล คือ ค้าขาย, ก่อสร้าง, ทำธุรกิจส่วนตัว

(ข้อมูลอาชีพเกษตร)

 • พื้นที่ในการทำเกษตรทั้งหมด 387 ไร่
 • รูปแบบในการทำเกษตร • แบบเชิงเดียวมีจำนวน 11 คน โดนส่วนมากปลูกยางพารา • แบบผสมผสารมีจำนวน 34 คนโดยมีการปลูก ยางพารา เงาะ ทุเรียน ลองกอง จำปาดะมังคุด กล้วยผักเหรียง สละ สัปปะรด ชะอม ข้าวโพด ฯลฯ • จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ทำเกษตรทั้งสองรูปแบบ 2 คน

• ต้นทุนการผลิต

 1. ค่าปุ๋ย 221,700 บาท/ปี ตรา หัววัวคันไถ, หัวเสือ, ไวกิ้ง, เรือใบ,ไข่มุก, เจริญอินทรีย์, ไข่มุกมังกร, อินทรีย์ มิยาร่า
 2. ค่ายาปราบศัตรูพืช 11,200 บาท/ปี ตรา สิงโต ราวอัพ เสือ คมแฝด
 3. ค่ายาฆ่าหญ้า 12,520 บาท/ปี ตรา มอกโซน ไกลโฟเซต
 4. ค่าอื่นๆ 38,010

รวมค่าใช้จ่าย 283,430 บาท/ปี

• สาเหตุสำคัญของการใช้สารเคมี
เพื่อการกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช และที่สำคัญคือเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ง่าย
มีขายตามท้องตลาดทั่วไป

• สถานการณ์การได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี จำนวนเกษตรกรที่ไม่เคยได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี 26 คน จำนวนเกษตรกรที่เคยได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี 14 คน เวลาฝนตกจะเสียหาย พื้นที่อยู่ด้านล่าง ของคนทำเกษตรโดยใช้สารเคมีจึงได้รับผลกระทบไปด้วย กระทบโดยตรงต่อร่างกาย เช่น เกิดผื่นแดง คัน
ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ทำให้เสียสุขภาพ แพ้ดินบริเวณนา ดินปลูกอะไรไม่ขึ้น แพ้สารเคมี

• มุมมองความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นสิ่งทีดี ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต ให้ผลผลิตที่ดี
ช่วยรักษาสภาพดิน ช่วยฟื้นหน้าดินไม่ทำให้ดินเปรี้ยว ทำให้ดินร่วนซุยส่งผลให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดี และที่สำคัญคือ ไม่มีผลข้างเคียงทีจะเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ รวมถึงไม่มีสารเคมีตกค้างอยู่ในพื้นดิน

• หากมีลูกหลานของท่าน หรือคนอื่นที่เข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ท่านจะแนะนำให้ทำเกษตรในรูปแบบใด  แนะนำให้ใช้สารเคมีในการเกษตร 5 คน เพราะ ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันใจ  แนะนำให้ทำเกษตรอินทรีย์ 35 คน เพราะ ช่วยให้หน้าดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์ ดินไม่เป็นด่าง ช่วยลดต้นทุน ที่สำคัญคือ ปลอดภัย
ทำให้ผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเองไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรค และยังเป็นรูปแบบการทำเกษตรที่มีความยั่งยืนอีกด้วย

• ท่านมีแนวคิดที่จะช่วยกันปกป้องพื้นที่คลองลำแชงสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร ช่วยกันดูแลพื้นที่คลองลำแชงด้วยการอนุรักษ์ต้นไม้และลำคลอง รักษาป่าต้นน้ำ
รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้และเก็บขยะ ปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานเห็นผลดีของการทำเกษตร
เน้นการทำการเกษตรแบบยั่งยืน ไม่ใช้สารเคมี ช่วยส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
รณรงค์ไม่ให้มีการทำธุรกิจดูดทราย

• มุ่มมองส่วนตัว เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่คลองลำแชงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เห็นด้วย 33 คน
เพราะอยากจะให้พื้นที่มีความเจริญ อยากให้มีการพัฒนาโดยปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามปรับปรุงพื้นที่ โดยรอบให้เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยว เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ห้องน้ำ ม้านั่ง เป็นต้น
นอกจากนี้ก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เพื่อให้คนที่มาเที่ยวได้เห็นธรรมชาติที่สวยงาม อยากให้มีการแนะนำให้ผู้ที่มาเที่ยวกลับไปประชาสัมพันธ์บอกต่อให้พื้นที่คลองลำแชงกลายเป็นสถานที่ๆ มีคนรู้จักมากขึ้นและจะเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วย  ไม่เห็นด้วย 7 คน เพราะเมื่อไหร่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะก็จะทำเกิดความวุ่นวาย จะทำให้ขยะเพิ่มขึ้น ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้พื้นที่เสื่อมโทรมเป็นมลพิษ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยในการวิคราะห์ ร่วมกับเด็ก และเจ้าของข้อมูล
 • วิเคราะห์ถึงสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหาการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เมื่อเยาวชนได้ทำการเก็บข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ได้มีการนัดหมายเพื่อมาร่วมกัน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาร่วมกับวิทยากรผู้รู้ โดยเริ่มต้นจากการตั้งโจทย์วิเคราะห์ด้วยการยึด เอาประเด็นตามแบบสอบถาม ดังนี้
  • 1 ผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งหมดกี่คน?
 • อาชีพหลักของผู้ให้ข้อมูลคือ?
 • อาชีพเสริมของผู้ให้ข้อมูลคือ?
  • (ข้อมูลอาชีพเกษตร)
 • เนื้อที่ในการทำเกษตรของผู้ให้ข้อมูลร่วมทั้งหมด ?
 • รูปแบบในการทำเกษตร
  • จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมีกี่ราย?
  • จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ทำอาชีพแบบผสมผสารมีกี่ราย?
  • จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ทำเกษตรทั้งสองรูปแบบมีกี่ราย?
 • ต้นทุนการผลิต

  • ค่าปุ๋ยรวมทั้งหมดจากผู้ให้ข้อมูลทุกคนคิดเป็นเงินเท่าไรต่อปี? และใช้ตราอะไรบ้าง?
  • ค่ายาปราบศัตรูพืชทั้งหมดจากผู้ให้ข้อมูลทุกคนคิดเป็นเงินเท่าไรต่อปี? และใช้ตราอะไรบ้าง?
  • ค่ายาฆ่าหญ้าทั้งหมดจากผู้ให้ข้อมูลทุกคนคิดเป็นเงินเท่าไรต่อปี? และใช้ตราอะไรบ้าง
  • ค่าอื่นๆมีอะไรบ้าง?
  • รวมต้นทุนการผลิตของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดคิดเป็นเงินเท่าไรต่อปี?
  • 2 ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
 • สาเหตุสำคัญของการใช้สารเคมี

 • สถานการณ์การได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี  เคยได้รับผลกระทบ? อย่างไร?  ไม่เคยได้รับผลกระทบ
 • มุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์
 • หากมีลูกหลานของท่าน หรือคนอื่นที่เข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ ท่านจะแนะนำให้ทำเกษตรในรูปแบบใด?

 แนะนำให้ใช้สารเคมีในการเกษตร  แนะนำให้ทำเกษตรอินทรีย์

 • ท่านมีแนวคิดที่จะช่วยกันปกป้องพื้นที่คลองลำแชงสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร?
 • มุ่มมองส่วนตัว เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่คลองลำแชงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เห็นด้วย? อย่างไร?  ไม่เห็นด้วย? อย่างไร?

 • เมื่อได้มีการกำหนดโจทย์ออกมาเป็นประเด็นๆแล้ว ก็น้ำข้อมูลดิบทีได้ออกมาเพื่อตอบโจทย์ประเด็นดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 17

4. เวที "สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชงด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร" เพื่อคืนข้อมูลและเปิดตัวโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 เวทีสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชงด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อคืนข้อมูลและเปิดตัวโครงการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:30-15:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อต้องการนำเสนอให้คนในชุมชนและภาคีร่วมรับทราบและเข้าใจ ถึงที่มาที่ไปและรายละเอียดของโครงการที่จะจัดทำขึ้นในพื้นที่

 • เพื่อทำการปรึกษาหารือกับภาคร่วมถึงแนวทางในการจัดกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนเข้าใจข้อมูลสถิติการใช้สารเคมีและผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมี
 • คนในชุมชนเข้าใจการดำเนินการกิจกรรมและทราบบทบาทของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมรับรู้และเข้าใจถึงข้อมูลสถิติการใช้สารเคมี รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
  • ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะปี 2555 (จำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 355 คน) สถานการณ์การใช้สารเคมีในชุมชน

อาชีพหลักของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด คือ
ทำสวนยางพารา, ทำสวนผลไม้, กรีดยาง, รับจ้างทั่วไป, ค้าขาย, ผลิตและจำหน่ายมีด, เพาะพันธุ์ไม้, ครูโรงเรียนเอกชน, รับซื้อน้ำยางรับราชการ, ทำนา, ประมง, ขับรถรับจ้าง

อาชีพเสริมของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด คือ ค้าขาย, รับจ้างทั่วไป, ก่อสร้าง, ช่างไฟฟ้า, ช่างเย็บผ้า, ครูฟัรดูอีน(คุรุสัมพันธ์), หมอบีบนวด, ขับรถรับส่งนักเรียน

ข้อมูลอาชีพเกษตร

เนื้อที่ในการทำเกษตรของผู้ให้ข้อมูลร่วมทั้งหมด 3,861 ไร่

ต้นทุนการผลิต

-ค่าปุ๋ยรวมทั้งหมดจากผู้ให้ข้อมูลทุกคนคิดเป็นเงิน 3,553,080 บาท/ปี

-ค่ายาปราบศัตรูพืชทั้งหมดจากผู้ให้ข้อมูลทุกคนคิดเป็นเงิน 165,680บาท/ปี

-ค่ายาฆ่าหญ้าทั้งหมดจากผู้ให้ข้อมูลทุกคนคิดเป็นเงิน 268,910 บาท/ปี

-ค่าอื่นๆ เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์พืชค่าจ้างหรือค่าแรงในการตัดหญ้า ค่าน้ำมัน ค่าจ้างในการฉีดหญ้า เป็นต้น คิดเป็นเงิน 35,600 บาทต่อปี

-รวมต้นทุนการผลิตของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดคิดเป็นเงิน 4,023,270 บาท/ปี

 • ข้อมูลกการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชนบ้านคลองลำแชง ปี 2558 จำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 40 คน

อาชีพหลักของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดคือ เกษตรกร

อาชีพเสริมของผู้ให้ข้อมูล คือ ค้าขาย, ก่อสร้าง, ทำธุรกิจส่วนตัว

(ข้อมูลอาชีพเกษตร)

พื้นที่ในการทำเกษตรทั้งหมด 387 ไร่

รูปแบบในการทำเกษตร

-แบบเชิงเดียวมีจำนวน 11 คน โดนส่วนมากปลูกยางพารา

-แบบผสมผสารมีจำนวน 34 คนโดยมีการปลูก ยางพารา เงาะ ทุเรียน ลองกอง จำปาดะมังคุด กล้วยผักเหรียง สละ สัปปะรด ชะอม ข้าวโพด ฯลฯ

-จำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ทำเกษตรทั้งสองรูปแบบ 2 คน

ต้นทุนการผลิต

-ค่าปุ๋ย 221,700 บาท/ปี ตรา หัววัวคันไถ, หัวเสือ, ไวกิ้ง, เรือใบ,ไข่มุก, เจริญอินทรีย์, ไข่มุกมังกร, อินทรีย์ มิยาร่า

-ค่ายาปราบศัตรูพืช 11,200 บาท/ปี ตรา สิงโต ราวอัพ เสือ คมแฝด

-ค่ายาฆ่าหญ้า 12,520 บาท/ปี ตรา มอกโซน ไกลโฟเซต

-ค่าอื่นๆ 38,010

-รวมค่าใช้จ่าย283,430 บาท/ปี

 • ผู้เข้าร่วมรับรู้ถึงที่มาที่ไปของโครงการ ดังนี้

  (นายอภินันต์ หมัดหลี) ได้อธิบายถึงที่มาที่ไปของโครงการ ดังนี้ เนื่องจากพื้นที่ตำบลเขาพระนั้นเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยพืชพันธ์ุผลไม้นาๆชนิด คนในพื้นที่ใช้น้ำจากแหล่งต้นน้ำทั้งในการอุปโภคและบริโภค คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ในช่วงหลังๆมานี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะใช้สารเคมีในการทำเกษตร จึงทำให้เกิดการตกค้างของสารเคมี และกลับกลายเป็นว่า ความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่นั้น เป็นความอุดมสมบูรณ์ที่แฝงไปด้วยอันตราย ด้วยเหตุนี้ ทางกลุ่มเยาวชน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยใช้ชื่อโครงการว่า ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2) เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ได้ทำเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มภาคีต่างๆในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ฯลฯ โดยใช้ฐานของโครงการ ภายใต้รูปแบบที่ว่า รณรงค์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ เพื่อที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนลดใช้สารเคมีทางการเกษตรและเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

 • ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงรายละเอียดกระบวนการดำเนินโครงการและรับทราบถึงบทบาทของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ หาเครือข่ายที่เป็นกลุ่มน้องๆเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาพระ กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน คณะครู เพื่อมาจัดตั้งเป็นสภาผู้นำชมชน โดยจะมีการประชุมร่วมกันในทุกๆเดือนๆ เพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับโครงการ
  • สำรวจและรวบรวมข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน เป็นกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลโดยให้เยาวชนบางส่วนได้ลงไปจัดเก็บข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านคลองลำแชง
  • วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์มาวิเคราะห์
  • เวที สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชงด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อคืนข้อมูลและเปิดตัวโครงการ นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชนได้รับทราบถึงสถาการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน
  • กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มน้องๆนักเรียนโดยตรง โดยทางทีมงานจะลงไปถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์ให้กับน้องๆในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
  • ประกวดแปลงผักอินทรีย์ในโรงเรียน จะให้น้องๆเยาวชนแต่ละโรงเรียนปลูกผักอินทรีย์และจะมีการประกวดกันระหว่างแต่ละโรงเรียน โดยจะมีคณะกรรมการลงไปตรวจความคืบหน้าเป็นระยะๆ พร้อมกับจะมีรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวด
  • ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในระดับครัวเรือน ให้กลุ่มเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดกลับไปถ่ายทอดต่อให้กับพ่อแม่ พีน้อง โดยจะมีทีมคณะทำงานลงไปให้ข้อมูลความรู้ประกอบเพิ่มเติมด้วย
  • จัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์อาสา จัดตั้งกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ๆมีความสามารถนำเที่ยวเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ หรือพื้นที่ป่าต้นน้ำ
  • สำรวจสถานที่สำคัญในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว นำกลุ่มเยาวชนลงเพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
  • กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ลงไปพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ได้มีการสำรวจมาแล้วว่าเหมาะสมจะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
  • คลองลำแซงชวนเที่ยว จัดกิจกรรมคลองลำแชงนำเที่ยวโดยจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากภายนอกเข้ามา และให้กลุ่มมัคคุเทศก์ที่เราได้มีการจัดตั้งไว้ เป็นผู้นำนักท่องเที่ยวเหล่านี้ไปเที่ยวในพื้นที่คลองลำแชง

  • กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านทางโซเชียลมีเดียและจำทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ

  • คลองลำแซงชวนปั่น จะมีการพัฒนา จัดทำเส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขาให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับนักปั่นจักยานที่สนใจจะมาเข้าร่วมปั่นชมสวนเกษตรอินทรีย์

  • ทำป้ายสัญลักษณ์รณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพ จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ป้ายรณรงค์การทำเกษตรอินทรีย์และบริโภคผักปลอดสารพิษ

 • ผู้เข้าร่วมต่างก็ให้ความสำคัญกับโครงการด้วยการแสดงความคิดเห็นในมุมมองต่างๆ ดังนี้

  • ผลจากการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรม “ประกวดแปลงผักอินทรีย์ในโรงเรียน” ที่จะเกิดขึ้นคือ ทางคณะผู้ดำเนินงานโครงการ จะลงไปให้ข้อมูล และ เทคนิค การปลูกผักปลอดสารrพิษในแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีทั้งหมด 6 โรงเรียน (โรงเรียนศึกษาศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาลึก โรงเรียนบ้านคลองกั่ว โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง โรงเรียนบ้านเขาพระ)
  • ตัวแทนคณะครูที่เข้าร่วม ได้กล่าวว่า ในฐานะที่เราอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ ที่มีการทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ถ้าทุนเดิมของเรามีปัญหา การเป็นอยู่ของเราก็จะมีปัญหา ดังนั้นการนำความข้อมูลความรู้มาเผยแพร่ให้แก่เยาวชนน้องๆนักเรียนได้รับรู้ถือเป็นสิ่งที่มีที่สมควรจะต้องทำ เพราะเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้ถึงผลกระทบในภายภาคหน้า ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเอง สำหรับกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนที่จะมีขึ้นนั้น ทางโรงเรียนจะกลับไปวางแผนว่า จะรวมกลุ่มกันอย่างไร จะแบ่งพื้นที่อย่างไร เพื่อที่จะมีแปลงผักเกษตรอินทรีย์ มีผักไว้ใช้รับประทานในโรงเรียน หรือถ้าหากเหลือก็อาจจะให้นักเรียนนำกลับไปใช้รับประทานที่บ้านต่อไป และสิ่งสำคัญที่ได้เน้นย้ำคือ เราทุกคนจะต้องนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้เพื่อชุมชนของเราต่อไป
  • นายสัน เส็นหล๊ะ (ผู้ชำนาญด้านเกษตรสี่ ย)ได้ส่งเสริมและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปลูกผักไว้รับประทานเองภายในครอบครัว ว่าเป็นแนวทางที่ดีกว่าและปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะว่า ผักที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดในปัจจุบันวันนี้ มีสารเคมีตกค้างอยู่ในปริมาณมาก นอกจากนี้ ก็ได้รณรงค์เชิญชวนให้ท่องเที่ยวรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเช่นกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คืนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์แก่คนในชุมชน ผ่านนิทรรศการและการนำเสนอของกลุ่มเยาวชน
 • จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ เพื่อชี้แจงการดำเนินการกิจกรรมและร่วมกันกำหนดบทบาทของสมาชิกในชุมชนต่อโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนผู้มาเข้าร่วมโครงการ
 • จากนั้นประธานโครงการกล่าวกล่าวรายงานเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเขาพระมาเป็นผู้เปิดพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการ
 • นายอะหมัด หลีขารี (พี่เลี้ยงโครงการ)เพื่อพูดชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักกับ สสส.
 • นายดาหนัน ดูหมาด (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6) พูดถึงโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า และสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดทำขึ้น
 • นายอภินันต์ หมัดหลี (ผู้ชำนาญด้านเกษตรธาตุสี่) อธิบายชี้แจงถึงที่มาที่ไปของโครงการโดย (ชี้แจงถึงสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเขาพระ )
 • คณะทำงานชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆที่จะจัดทำร่วมกับโรงเรียนและชุมชน
 • คณะทำงานพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครูและนักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการ ถึงแนวทางกิจกรรมที่จะจัดทำร่วมกัน
 • ปิดการประชุมโดยนายสัน เส็นหล๊ะ (ผู้ชำนาญด้านเกษตรสี่ ย)
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 80

5. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน

ไม่มีกิจกรรม

6. ประกวดแปลงผักอินทรีย์ในโรงเรียน

ไม่มีกิจกรรม

7. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในระดับครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

8. จัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์อาสา

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 จัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์อาสา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00- น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศน์อาสาจากเยาวชนในพื้นที่ให้มาทำหน้าที่บริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มอาสาสมัครทำหน้าที่บริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ในเรื่องของการจัดโครงสร้างการทำงานของกลุ่มเราได้ค้นพบเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ จำนวน 4 คน ซึ่งทางคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการ เห็นร่วมกันว่า เยาวชนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ทำงานด้านการเกษตร มีวิถีชีวิตพึงพาอาศัยอยู่กับป่าและที่สำคัญเยาวชนกลุ่มนี่เป็นผู้สืบทอดของพรานรุ่นก่อนๆ ดังนั้นคณะทำงาน ด้านมีการพูดคุยในการจัดตั้งทำความเข้าและสร้างความตระการเป็นมัคคุเทศก์อาสา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • ต้องมีใจรักในธรรมชาติ
  • ต้องพึงระวังในการทำลายธรรมชาติให้มากที่สุด
  • ช่วยกันดูแลปกป้องพันธุ์สัตว์ป่าหายาก
  • ต้องมีความรู้ความชำนาญเรื่องของสมุนไพรในป่า
  • อุปกรณ์และเครื่องมือในการล่าสัตว์ต้องมีความเมาะสมและไม่สงผลกระทบที่รายแรงต่อระบบนิเวศ ทางกลุ่มมัคคุเทศก์อาสาจะมีการคัดเลือกประธาน รองประธาร และทีมงานในการจัดตั้งกลุ่มอย่างสมบูรณ์แบบ และได้มีการวางแผนแบ่งบทบาทหน้าที่โดยมี ฝ่ายคนนำทาง ฝ่ายอาหาร ฝ่ายจัดเตรียมที่พักฝ่ายให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวและฝ่ายจัดเวรยาม รักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน
 • พัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่ม เราได้มีการจัดให้กลุ่มมัคคุเทศก์ได้ทดลองนำทีมคณะทำงานและผู้ที่สนใจบางส่วนร่วมสำรวจเส้นทางไปสู่น้ำตกคลองลำแชง ในช่วงระว่างเส้นทางเดิน พรานก็ได้มีการแนะนำ
  • จุดที่1 โตน 1 สถานที่นี่บริเวณมีความสวยงามมาก และเป็นสถานที่ สามารถเล่นน้ำได้
  • จุดที่ 2 น้ำตกโตนหน้าผีบริเวณนี้พรานบอกว่า ระยะความสูงของน้ำตกมีความสูงประมาณตึก 15 ชั้น สามารถทำสปาร์ปลาได้ บริเวณรอบมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่หาดูได้ยากที่สำคัญมีต้นยางนาที่ชาวบ้านสามารถเอาน้ำมันยางไปใช้ประโยชน์ได้และมีบริเวณที่เหมาะแก่การกลางเต้น ค้างคืนได้
  • จุดที่ 3 แพรก2มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นจุดพักรับประทานอาหาร กลางวันบริเวณนี้มีพันธุ์ปลาหายาก เช่น ปลาดุกลาย ปลาหวด ปลาบังโฮ๊ะปลาซิวแกะ ปลาล็อด ปลาทีง ปลาเกล็ดหนาปลาหย่า นายพรานได้มีการสาธิตวิธีการจัดปลาแบบไม่ทำลายล้าง เหมาะกับวิถีการพึงพาอาศัยการอยู่ร่วมกับป่า
  • จุดที่ 4 ดงหลุมพอ ซึ้งมีต้นหลุมพอขนาดใหญ่หลายต้นมาก จุดนี้ มีความน่าตื่นตาตื่นใจเป็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการถ่ายรูปอย่างสนุกสนาน บางต้นมีขนาดใหญ่6 คนโอบเลยที่เดียว
  • จุดที่ 5 จุดปืนไปสู่สันเขาจุดนี้มีความทรหดมากๆ มีความลาดชันประมาณ 50 องศา มันเต็มไปด้วยต้นเนา ซึ่งมีความสวยงามมาก
  • จุดสุดท้าย ที่พัก ต่างคนต่างก็เหนื่อยล้า ตั้งกระเป่าและมุ่งหน้าไปสู่ลำน้ำ และใช้มือสัมผัสกับน้ำที่เย็นฉ่ำต่างคนต่างก็ได้ดื่มน้ำ ชำระร่างกาย ทั้งหมดก็ได้ผ่อนคลายไปตามๆกันในคณะที่คณะทำงาน เพลิดเพลินกับสายน้ำ ส่วนนายพราน ก็ต่างแยกย้าย ปฎิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ของตนเองทั้งเตรียมอาหาร ที่พัก และหาฟื้นไว้ก่อกองไฟ เมื่อตกค่ำทุกคนก็ได้แชร์ความรู้สึกร่วมกัน มีการวางแผนการเดินทางกลับ ในวันเดินทางกลับ พรานได้นำไปสู่น้ำตกสูงความสูงระยะ 500 เมตร ต่างคนก็รู้สึกตื่นเต้นในความสูงและอลังการของมันและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
 • การจัดทำแผนปฎิบัติงานกลุ่มได้มีการ พูดคุยกันว่า การเป็นนายพรานที่นำนักท่องเที่ยวเดินป่า จะต้องมีรายได้ โดยคิดค่า พราน คนละ 300 /วันเพราะว่าการนำเที่ยวนายพรานจะต้องสละงานประจำเช่น เรื่องของการกรีดยางและการทำสวนเกษตรและมีการตกลงกันว่า เมื่อมีนักท่องเที่ยว เข้า พรานจะต้องให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยว มีเวลาว่างให้และพรานต้องมีความพร้อม ในการนำเที่ยวในป่าเสมอเรื่องของอาหารการกินนักท่องเที่ยวจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-รับสมัครสมาชิกในชุมชนจำนวน 20 คน เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน

-จัดโครงสร้างการทำงานของกลุ่ม

-พัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่ม

-จัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่ม

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานทีมเยาวชน 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการเดินป่าเขาพระ
 • นัดประชุมทำความเข้าใจกับทีมเยาวช 4 คน
 • ทดลองเดินป่า โดยให้ทีมเยาวชนทั้ง 4 คน เป็นไกล์นำทางและนำเที่ยว
  ให้กับผู้ที่สนใจเดินป่า ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่และคนทั่วไปจำนวน 12 คน ในวันที่ 6-7 ก.พ.59
 • สรุปผลจากการเดินป่า โดยถอดบทเรียนร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 16

9. สำรวจสถานที่สำคัญในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 สำรวจสถานที่สำคัญในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำการสำรวจสถานที่ที่น่าสนใจในชุมชมที่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-พบสถานที่สำคัญในชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว -เกิดแผนที่ทมือจลองสถานที่ที่หน้าสนใจในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

พบสถานที่จุดสำคัญๆที่น่าสนใจและจะทำการพัฒนาในกิจกรรมต่อไป ดังนี้

 • จุดเช็คอิน เป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกของสถานที่ท่องเที่ยว ณ คลองลำแชง ณ จุดนี้ก็จะมีการจัดทำป้ายต้อนรับและป้ายเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยว
 • ลานหินปูน เป็นลานสำหรับนั่งพักผ่อนปิคนิคและสถานที่สำหรับเล่นน้ำ และจะมีการติดแผนที่ แนะนำเส้นทางไปสู่โตนหน้าผี โดยระหว่างเส้นทางก็จะมีจุดที่น่าสนใจต่างๆ ดังนี้
  • จุดกางเต็นท์ 2 จุด จุดที่หนึงจะอยู่บริเวณใกล้กับลานหินปูน และจุดที่สอง จะอยู่บริเวณเส้นทางที่จะไปโตนหน้าผี
  • จุดเล่นน้ำ ซึงจะมีด้วยกันหลายจุดตลอดเส้นทางที่จะไปยังโตนหน้าผี แต่จะมีจุดเล่นน้ำที่น่าสนใจ อยู่บริเวณใกล้ๆกับจุดกางเต็นทฺ์ที่สอง
  • วังมัจฉา เป็นแอ่งน้ำที่จะมีการนำพันธ์ุปลาไปปล่อย
  • โตนหนึ่ง เป็นจุดน้ำตกเล็กๆที่มีความสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นจุดพักผ่อนและถ่ายรูป
  • โตนหน้าผี เป็นจุดสุดท้ายของเส้นทางการท่องเที่ยว จุดนี้จะเป็นน้ำตกจากหน้าผาและมีพื้นที่เป็นแอ่งสำหรับเล่นน้ำ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สมาชิกกลุ่มมัคคุเทศก์อาสาลงพื้นที่ชุมชน สำรวจสถานที่สำคัญของชุมชนที่น่าสนใจ

และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนำมาประกอบกับกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ว่าจะต้องทำทำการปรับปรุง เพิ่มเติมในจุดไหนบ้าง
นอกจากนี้ก็เพื่อที่จะจัดเตรียมวิทยากรสำหรับจุดการเรียนรู้ไว้ให้พร้อมเป็นจุดๆไป

กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะดำเนินโครงการประสานงานกับทีมมัคคุเทศน์อาสาเพื่อนัดแนะสถานที่ที่จะไปสำรวจ
 • เดินทางสำรวจสถานทีที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้รวมถึงสำรวจจุดสำคัญๆ
  ที่จะต้องมีป้ายแนะนำสถานที่และป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

 • ถ่ายรูปจุดสำคัญๆต่างที่ได้ทำการสำรวจ

 • จดบันทึกรายละเอียดของแต่ละจุด
 • นำรูปภาพและข้อมูลที่ได้จากการเดินทางสำรวจมาจัดทำเป็นแผนที่และป้ายต่างๆ
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 15

10. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ไม่มีกิจกรรม

11. คลองลำแซงชวนเที่ยว

ไม่มีกิจกรรม

12. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

ไม่มีกิจกรรม

13. คลองลำแซงชวนปั่น

ไม่มีกิจกรรม

14. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการจัดอบรม ทำให้ได้เรียนรู้การทำโครงการชุมชนน่าอยู่ ได้รู้เรื่องการสรุปผลการทำกิจกรรม การวางแผนปฏิทินกิจกรรม การทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง
 • ได้ลงปฏิทินแผนการดำเนินงานได้เสร็จในโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการทำความเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้

  การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการการบริหารจัดการโครงการ
  การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
  การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง
  happynetwork.org ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์ประกอบด้วย

• รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ)
• แผนภาพเชิงระบบโครงการ
• กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี
• รายงานผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการทำความเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้

  การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการการบริหารจัดการโครงการ
  การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
  การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง
  happynetwork.org ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์ประกอบด้วย

• รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ)
• แผนภาพเชิงระบบโครงการ
• กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี
• รายงานผู้รับผิดชอบ

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.2 จัดทำรายงานงวดที่ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณและข้อมูลการจัดทำกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานได้เรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดต่างๆในการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนิน กิจกรรมโครงการและได้ทำการปรับแก้ไขให้ถูกต้อง

 • คณะทำงานได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและได้รับทราบ ถึงรูปแบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรมโครงการที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะทำงานเตรียมความพร้อมของข้อมูลเพื่อส่งให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ
 • พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานเตรียมความพร้อมของข้อมูลเพื่อส่งให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ
 • พี่เลี้ยงตรวจสอบข้อมูลและชีแจงข้อมูลส่วนที่ผิดพลาดเพื่อนำกลับมาแก้ไข
 • พี่เลี้ยงชี้แจงถึงรูปแบบการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งต่อไป
 • คณะทำงานปรับ แก้ไขข้อมูลตามที่พี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำ
 • ส่งข้อมูลให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 5
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.3 พบ สจรส.ม.อ.จัดส่งรายงานงวดที่ 1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดส่งรายงานงวด 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับคำแนะนำจาก สจรส.ม.อ.ด้านการเขียนเอกสารการเงิน การเขียนรายงานกิจกรรม
 • ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าเสร็จ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • นำเอกสารการเงินมาให้ สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำรายงานส่ง สสส.
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำเอกสารการเงินมาให้ สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำรายงานส่ง สสส.

 

2 2

15. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

ไม่มีกิจกรรม

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 35 12                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 148,400.00 40,000.00                  
คุณภาพกิจกรรม 48 47                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. พบ สจรส.ม.อ.จัดส่งรายงานงวดที่ 1 ( 16 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ครั้งที่ 5 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ( 2 มีนาคม 2559 )
 4. ครั้งที่ 6 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ( 10 มีนาคม 2559 )
 5. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ( 16 มีนาคม 2559 )
 6. คลองลำแซงชวนเที่ยว ( 2 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2559 )
 7. ครั้งที่ 7 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ( 10 เมษายน 2559 )
 8. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ( 29 เมษายน 2559 )
 9. ครั้งที่ 8 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ( 10 พ.ค. 2559 )
 10. 1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน ( 15 มิถุนายน 2559 )
 11. 7 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน ( 16 มิถุนายน 2559 )
 12. 2กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน ( 23 มิถุนายน 2559 )
 13. 3 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน ( 23 มิถุนายน 2559 )
 14. 5 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน ( 24 มิถุนายน 2559 )
 15. 4 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน ( 27 มิถุนายน 2559 )
 16. 6 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน ( 29 มิถุนายน 2559 )
 17. ครั้งที่ 9 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ( 30 มิถุนายน 2559 )
 18. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในระดับครัวเรือน ( 25 กรกฎาคม 2559 )
 19. ครั้งที่ 10 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 20. คลองลำแซงชวนปั่น ( 6 สิงหาคม 2559 )
 21. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน ( 6 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย ภูมิปัญญา หมัดหลี
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......