บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2

รหัสโครงการ 58-03818
สัญญาเลขที่ 58-00-2078
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 18 มีนาคม 2559

ชื่อโครงการ บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2) ประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ
4) 3.จัดค่ายครัวเรือนอุ่นรัก
5) ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที 1
6) 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 1
7) เยี่ยมบ้านผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติ
8) 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
9) ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด้กและคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่าง ๆ ครั้งที 2
10) ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการในการจัดทำรายงาน
11) จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 1
12) 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 2
13) ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 3
14) 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 3
15) 4.บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
16) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
17) ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 4
18) จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 2
19) 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 4
20) ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 5
21) 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 72,760.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.01 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 4,502.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 2,860.01 บาท
รวมรายรับ (1) = 72,860.01 บาท รวมรายจ่าย (2) = 65,498.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 7,362.01 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 90,950.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ปิยพงษ์ ฮกทน )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 4 (19 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 5 (8 มีนาคม 2559)
 3. 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 (18 มีนาคม 2559)
 4. 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 5 (21 มีนาคม 2559)
 5. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 6 (8 เมษายน 2559)
 6. จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 3 (13 เมษายน 2559 - 15 เมษายน 2559)
 7. 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 6 (22 เมษายน 2559)
 8. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 7 (8 พ.ค. 2559)
 9. 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 (27 พ.ค. 2559)
 10. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 8 (8 มิถุนายน 2559)
 11. ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 7 (17 มิถุนายน 2559)
 12. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 9 (8 กรกฎาคม 2559)
 13. จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 4 (14 กรกฎาคม 2559)
 14. 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 (18 กรกฎาคม 2559)
 15. จัดทำพันธสัญญา (ครั้งที่1) (22 กรกฎาคม 2559)
 16. ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 8 (22 กรกฎาคม 2559)
 17. 8. การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำและเฝ้าระวังการทำลายป่าและสิ่งแวดล้อม (6 สิงหาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)
 18. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 10 (9 สิงหาคม 2559)
 19. 6.เรียนรู้ทักษะชีวิตและฝึกอาชีพในพื้นที่จริง (10 สิงหาคม 2559)
 20. 11.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน (12 สิงหาคม 2559)
 21. จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 5 (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ปิยพงษ์ ฮกทน )
20 พ.ค. 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายวีรวัฒน์ พร้อมเมตตา )
20 พ.ค. 2559