บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2

รหัสโครงการ 58-03818
สัญญาเลขที่ 58-00-2078

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2
รหัสโครงการ 58-03818 สัญญาเลขที่ 58-00-2078

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 181,900.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 72,760.00 บาท
งวดที่ 2 = 90,950.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 163,710.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.01 บาท
งวดที่ 2 = 41.16 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 41.17 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 177,448.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -13,596.83 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : 1.ประชุมชี้แจงโครงการให้ประชาชนทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ 5,500.00 5,500.00
1. ประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
กิจกรรมหลัก : 2.จัดทำแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ 8,500.00 8,500.00
1. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที 1
2. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด้กและคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่าง ๆ ครั้งที 2
3. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 3
4. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 4
5. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 5
6. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 6
7. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 7
8. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 8
9. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 9
10. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : 3.จัดค่ายครัวเรือนอุ่นรัก 18,700.00 18,700.00
1. 3.จัดค่ายครัวเรือนอุ่นรัก
กิจกรรมหลัก : 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ 25,700.00 25,700.00
1. 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
2. เยี่ยมบ้านผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติ
3. 4.บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
4. 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3
5. 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4
6. 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5
7. จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่6
กิจกรรมหลัก : 5.จัดทำพันธสัญญา 5,200.00 5,200.00
1. จัดทำพันธสัญญา (ครั้งที่1)
2. จัดทำพันธสัญญา (ครั้งที่2)
กิจกรรมหลัก : 6.เรียนรู้ทักษะชีวิตและฝึกอาชีพในพื้นที่จริง 15,200.00 15,200.00
1. 6.เรียนรู้ทักษะชีวิตและฝึกอาชีพในพื้นที่จริง
2. จัดอบรมเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพในพื้นที่
กิจกรรมหลัก : 7.จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ 21,750.00 21,750.00
1. จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 1
2. จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 2
3. จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 3
4. จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 4
5. จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 5
กิจกรรมหลัก : 8. การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำและเฝ้าระวังการทำลายป่าและสิ่งแวดล้อม 29,500.00 29,500.00
1. 8. การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำและเฝ้าระวังการทำลายป่าและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : 9.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนกับสังคมภายนอก 17,500.00 17,500.00
1. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนกับสังคมภายนอก
กิจกรรมหลัก : 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน 7,500.00 7,500.00
1. 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 1
2. 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 2
3. 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 3
4. 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 4
5. 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 5
6. 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 6
7. ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 7
8. ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 8
9. ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 9
10. ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : 11.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน 13,850.00 13,850.00
1. 11.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 5,548.00
1. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการในการจัดทำรายงาน
3. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
4. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
5. ร่วมงานสานพลังภาคใต้
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ
2. ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

181,900.00 177,448.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย ปิยพงษ์ ฮกทน )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559