บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2

รหัสโครงการ 58-03818
สัญญาเลขที่ 58-00-2078
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2

2. ชุมชน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

3. รหัสโครงการ 58-03818 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2078

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน มีนาคม 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. 1.ประชุมชี้แจงโครงการให้ประชาชนทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับรู้ที่มาของโครงการฯ และประชาชนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน200คน ผลลัพธ์-มีเยาวชนและประชาชนสมัครใจเข้าร่วมเป็นแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนเข้าใจในตัวโครงการว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ทุกคนได้รับมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบ จัดทีมทำงานเป็น 5 ทีม ประกอบด้วย 1)ผู้ใหญ่รับผิดชอบ3กิจกรรมคือแผนชุมชน การประชุมสภาชุมชน และกลุ่มแกนนำรักษ์บ้านทรายขาว 2)นายปิยะพงษ์รับผิดชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำพันธสัญญาทีมเยาวชนและฝึกอาชีพ3)ประธานอสม.และทีมงานรับผิดชอบการเยี่ยมผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ การช่วยฟื้นคืนชีพ/เคลื่อนย้าย4) นายวีรวัฒน์(สอบต.)รับผิดชอบการบำเพ็ญประโยชน์ และพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ/เฝ้าระวังป่า5)นายธีรยุทธ รับผิดชอบ(สภาเด็ก)การเรียนรู้คนสามวัย และเวทีสรุปผลงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานโครงการเพื่อมอบหมายหน้าที ในวันที่ 08/10/2558 2.ประชุมชี้แจงโครงการให้ประชาชนทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบโดยสภาแกนนำชุมชนและพี่เลี้ยงโครงการ มอบหมายหน้าที่คณะทำงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ลงทะเบียนโดยผู้เข้าร่วมประชุมคือผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน
 2. ผญ.สมพูลมีสุวรรณ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งรายงานผลการประชุมจากสาระการประชุมอำเภอ เช่นเรื่องการสนับสนุนงบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาท หมู่ที่1 ได้มา 7 แสนบาทในการทำศาลาการประชุมและศูนย์การเรียนรู้ของ กศน. พร้อมทั้งแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมประชุมได้แก่ ตชด. จนท.ป่าไม้ ทหาร และผู้นำท้องถิ่นประกอบด้วยนายก อบต.สองพี่น้อง แจ้งเรื่องผู้ว่าราชการคนใหม่ชื่อนายสมดี คธายั่งยืน และชี้แจงในเรื่องโครงการการลอกฝาย ลอกคลอง ปรับปรุงระบบประปาบริเวณกลุ่มบ้านสะพานหิน และการทำถนนบริเวณทุ่งนาไทร ,เรื่องการรับรองเอกสารสิทธิที่ดินทำกินในเขต สปก. ,ป่าไม้แจ้งเรื่องการทำประโยชน์ในที่ดินทำกินตามภาพถ่ายดาวเทียมตามปี 2545 เป็นหลัก นอกจากนั้นถือกว่าเป็นการบุกรุก , ทหารแจ้งเรื่องการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนทหารกองเกินภายใน 31 ธค.2558
 3. พี่เลี้ยงเปิดโครงการฯและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่มาของโครงการ ซึงได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 ที่เน้นในเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์
 4. ผู้จัดทำโครงการบรรยายรายละเอียดโครงการฯ ที่ประกอบด้วย 1)การรับสมัครแกนนำสภาชุมชน พร้อมมีการมอบหมายหน้าที่ 2)จัดทำแผนฯ 3)จัดค่ายครัวเรือนอุ่นรักษ์ 4) บำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ อาทิ เช่น การปลูกต้นไม้การทำความสะอาดวัดการทาสีวัดฯ การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการเยี่ยมติดตามผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 5)ทำพันธสัญญาระหว่างทีมเยาวชน6) เรียนรู้ทักษะและฝึกอาชีพ 7) สร้างการเรียนรู้คน 3 วัย 8)พัฒนาพื้นที่ต้นน้ำและเฝ้าระวังป่า 9)แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมเยาวชนภายนอก 10)ประชุมกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาว 10 ครั้ง 11)จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน
 5. ประชาชนร่วมสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ และเป็นคณะกรรมการจำนวน 30 คน
 6. มอบหมายหน้าที่คณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 200

2. 2.จัดทำแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จัดทำแผนปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนจำนวน 30 คน ผลลัพธ์-มีแผนปฏิบัติการที่สามารถปฏิบัติได้จริง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีแผนปฎิบัติการที่สามารถปฎิบัติได้จริง กำหนดวันและระยะเวลาให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลักของสสส.ทำให้ทำงานเดินตามแผนได้จริงและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนด ทุกคนรับหลักการแล้วจะร่วมกันปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชุมชนบ้านห้วยทรายขาว

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

2.1จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มติด กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติอยู่ทำกิจกรรมร่วมกัน 2.2มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนด ติดตามประเมินผลรวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเยาวชนและชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน คณะกรรมการชุมชน แกนนำเยาวชนและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการที่ชุมชนต้องร่วมกันจัดทำแผนปฎิบัติการส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มติด กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติอยู่ทำกิจกรรมร่วมกันและให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนชุมชน จัดทำร่างแผนที่ประกอบด้วย 1) การใช้เวลาว่างของเยาวชนให้เป็นประโยชน์ โดยการร่วมกับทีมคณะกรรมการหมู่บ้านจัดเวรยามช่วยตรวจตราเรื่องสิ่งเสพติด 2) การเฝ้าระวังความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลและยามปกติ 3) การร่วมกันทำความสะอาดวัดก่อนวันสำคัญทางศาสนา 4) ร่วมบำเพ็ญประโยชน์และร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ๆทางศาสนา 5)จัดทีมงานเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 2.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบปฎิบัติตามกิจกรรมที่กำหนด ประสานงาน และติดตามประเมินผลรวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเยาวชนและชุมชนประกอบด้วยนายสมพูลมีสุวรรณเป็นประธาน และมีนายปิยะพงษ์อกทนเป็นเลขาฯ ส่วนที่เหลือร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยไม่จำกัดอายุ

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 34
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด้กและคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่าง ๆ ครั้งที 2

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวและชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนจำนวน 30 คน ผลลัพธ์-มีแผนปฏิบัติการที่สามารถปฏิบัติได้จริง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมประชุมทีมีเด็ก เยาวชนและแกนนำชุมชน มีการจัดแบ่งหน้าที่กันโดย ทีมสภาเด็กร่วมกันจัดหาทีมในการร่วมแข่งขันกีฬาอบต.เลือกวอลเลย์บอลล์ และกีฬาประเภทลู่และกีฬาพื้นบ้าน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ปฏิบัติการส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มติด กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติอยู่ทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการแข่งกีฬา

กิจกรรมที่ทำจริง

1)ประธานนายสมพูลมีสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งข้อมูลจากที่ประชุมอำเภอท่าแซะที่ผ่านมาเรื่องว่ามีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอคนใหม่แทนคนที่ย้ายไปที่อื่น ได้งบประมาณสร้างศาลาประชุมหมู่บ้านจำนวน 4 แสนบาท (จากงบตำบลละ5 ล้าน) ในเรื่องแรงงานต่างด้าวต้องให้นายจ้างพาไปทำบัตรให้ถูกต้องและแจ้งเรื่องประชาชนได้สิทธิ์ในพื้นที่เพื่อขอเอกสารสิทธิ์ 2รายคือนางจริยาพิพัฒนกุลและนายซ้าว เทพประสิทธิ์ 2) ร.ต.วีระพงษ์โสมติด หน.ชป.กร.401 ได้แจ้งเรื่องให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกันดูแลบุตรหลานของตนเองให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด3) นายสุชลสินสมบุญ ประธานสภาฯ แจ้งให้ทุกคนร่วมกันปั่นจักรยานไบร์ฟอร์แดตในวันที่ 11 ธ.ค58ที่ โรงเรียนบ้านงาช้าง ตามเส้นทางที่กำหนด 4) นายปิยะพงษ์ฮกทนแจ้งเรื่องกิจกรรมของสสสที่จะให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้วยการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีร่วมกันของเยาวชนและครอบครัวในช่วงกีฬาอบต.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.3 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 3

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนจำนวน 30 คน ผลลัพธ์-มีแผนปฏิบัติการที่สามารถปฏิบัติได้จริง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดวัด ทาสีศาลาวัด เยี่ยมบ้านดูแลผู้สูงอายุ ร่วมปั่นเพื่อพ่อและการร่วมกีฬาของอบต. ชุมชนมีความสามัคคีและร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมติดตามผลการดำเนินการที่ผ่านมา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ทำจริง

1)ผู้ใหญ่บ้านเปิดการประชุม ในภาพรวมของหมู่บ้าน และติดตามงานของหมู่บ้านการประสานแกนนำกลุ่มต่าง ๆในการตรวจจับผู้เสพและผู้ต้ายาเสพติด แจ้งเรื่องการจัดงานวันเด็กในวันที่ 9 มกราคม2559ที่โรงเรียนบ้านร้านตัดผม และหมู่ที่1 นำก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงเด็ก 500ถ้วย 2) นายอำนาจ เตชะวรณัต ปลัดอำเภอท่าแซะได้เน้นยำ้ถึงเรื่องป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการเฝ้าระวังลูกหลานของชุมชนให้มากขึ้น3)ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของโครงการสสส.ในเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ และการรวมกลุ่มกันทำในสิ่งที่ดี ๆ ที่ทุกคนทราบเพื่อความสามัคคีและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่อไป และเตรียมที่จะสรุปผลงานเพื่อการตรวจสอบต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 63
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.4 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 4

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบเอกสารรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนจำนวน 30 คน ผลลัพธ์-มีแผนปฏิบัติการที่สามารถปฏิบัติได้จริง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมงานช่วยกันประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม และให้ความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบโครงการในการเพิ่มเติมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อรองรับงบประมาณงวดต่อไปถ้ารายงานเสร็จทันตามกำหนด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

2.1จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มติด กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติอยู่ทำกิจกรรมร่วมกัน 2.2มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนด ติดตามประเมินผลรวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเยาวชนและชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมสภาชุมชนและประชุมประจำเดือนของชุมชน โดยการนำของผู้ใหญ่และที่มงาน แจ้งในเรื่องการระบาดของไข้เลือดออกตามแนวคิดของนายกรัฐมลตรีที่ต้องมี 5 สและ3 เก็บ ทีมผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องหาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์เช่น ความพร้อมของเอกสารการเงินทั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเตรียมหลักฐานให้พี่เลี้ยงตรวจสอบที่สำนักงานของพี่เลี้ยงต่อไป

 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.5 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 5

วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนจำนวน 30 คน ผลลัพธ์-มีแผนปฏิบัติการที่สามารถปฏิบัติได้จริง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นและจัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการจัดเก็บรายงานของผู้รับผิดชอบโครงการใหม่โดยมอบหมายให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ควบคุมกำกับการจัดเก็บเอกสารและรายงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

2.1จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มติด กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติอยู่ทำกิจกรรมร่วมกัน 2.2มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนด ติดตามประเมินผลรวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเยาวชนและชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

นายกกิตติ  เทพเติม นายกอบต.สองพี่น้องกล่าวเปิดประชุมขอแสดงความยินดีกับนายโสภณ  แก้วสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวที่เด้กนักเรียนมีผลการเรียนดีสามารถสอบเข้าเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาได้ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับหนึ่งของจังหวัดชุมพร และแจ้งเรื่องได้งบประมาณขยายประปาห้าแสนบาทขยายจากสะพานหินไปบ้านท่าใหญ่ล่าง ผู้ใหญ่แจ้งเรื่องการตั้งด่านตรวจฯร่วมกับทหาร หน.ชป.กร.401(รต.วีระพงค์  โสมตัด)แจ้งเรื่องว่านายทหารตั้งแต่ยศร้อยตรีขึ้นไปทั้งสามเหล่าทับสามารถจับกุม  ตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องมีหมายค้นและไม่ต้องรอหมายศาล (คำสั่งคสช.เพิ่มอำนาจหน้าที่15/59) นายปิยะพงษ์แจ้งเรื่องผลการตรวจสอบรายงานของทีมพี่เลี้ยงและสจรส.มอแล้วเอกสารบางส่วนหายไปต้องหาเพิ่มเติมใหม่ ให้ทุกคนช่วยกัน โดยให้ผู้ใหญ่และพี่เลี้ยงช่วยกันรับรอง

 • photo
 • photo

 

30 32

3. 3.จัดค่ายครัวเรือนอุ่นรัก

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 3.จัดค่ายครัวเรือนอุ่นรัก

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเด็กและเยาวชนได้มีความผูกพันความรักเข้าใจกัน เด็กและเยาวชนจะได้ฟังในคำสอนของผู้สูงอายุ พร้อมมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้สูงอายุโคยเด็กและเยาวชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เยาวชนกลุ่มเสพและครอบครัวมีการยอมรับตัวตนพร้อมรับการบำบัด และปฏิบัติตนตามกติกาที่กำหนดดประมาณร้อยละ 40 เปอร์เซ็น ผลลัพธ์ -เยาวชนและครอบครัวมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เด็กและเยาวชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สูงอายุ ได้มอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนสนใจร่วมงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยทรายขาวเพื่อลงพื่้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ปัญหาในการดำเนินงานคือ เยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมน้อย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องไปโรงเรียนจึงทำให้มีแต่เยาวชนนอกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำค่ายครัวเรือนอุ่นรักตามหลักสูตรที่กำหนดโดยใช้พื้นที่ในวัดห้วยทรายขาวเพื่อจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี ได้แก่ เสวนาทางธรรมและแลกเปลี่ยนทางธรรมพร้อมกิ่จกรรมสร้างความสัมพันธ์ เช่น การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น และปฏิบัติเป็นเวลา 2วัน 1 คืน ร่วมทำกติกาการอยู่ร่วมกันให้ทุกคนมีความสุข

กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมผู้รับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรัก 2 วัน 1 คืนโดยมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 1.ฟังพระเทศ จากพระประยุทธ ฐิตะสีโล ได้เทศน์เรื่องการใช้ชีวิตให้มีความสุข การมีความสามัคคีในครัวเรือน การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
2.นายอำเภอกล่าวเปิดงานและให้โอวาท กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน 3.ทำบุญตักบาตร พระภิกษุ จำนวน 7 รูป 4.ทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชนโดยวิทยากรกระบวนการ 5.รับประทานอาหารเป็นกลู่มเพื่อได้พูดคุยกันระหว่างเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้นำ 6.แจกผ้าถุงและผ้าขาวม้าให้กับผู้สูงอายุเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว 7.จัดเตรียมทีมงานเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 80

4. 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวและชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 30 คน ผลลัพธ์-มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของชุมชนที่ทำให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถทำตนเองให้เป็นประโยชน์และชุมชนยอมรับ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ลานวัดสะอาด พระพุทธรูปได้รับการเช็ดถู มีการตัดหญ้าริมทางและลานวัด วัดดูงามตาหน้ามองขึ้น คนชุมชนสนใจอยากเข้ามาทำบุญในวัดมากขึ้น แทนที่จะไปวัดอื่นมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของชุมชนที่ทำให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถทำตนเองให้เป็นประโยชน์และชุมชนยอมรับ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1จัดกิจกรรมในวัดทั้งการทำความสะอาดวัด การปลูกต้นไม้ 2เดือนครั้ง 2ร่วมกันทาสีศาลาการเปรียน หอระฆัง และหอฉันท์ 2 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ผู้รับผิดชอบโครงการและตัวแทนเยาวชนได้แบ่งหน้าที่เด็กเพื่อทำความสะอาดวัด ด้วยการตัดหญ้า กวาดพื้นและกวาดยักไหย่ในอาคาร แล้วมาช่วยกันปรับพื้นและพนังเพื่อเตรียมทาสีศาลาวัดในครั้งต่อไป ตอนเที่ยงรับประทานอาหารร่วมกันและภาคบ่ายทำต่อ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่1ของทีมงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 เยี่ยมบ้านผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีของเยาวชนและผู้สูงอายุ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 30 คน ผลลัพธ์-มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของชุมชนที่ทำให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถทำตนเองให้เป็นประโยชน์และชุมชนยอมรับ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการเยี่ยมจำนวน 14 คน เป็นผู้ป่วยติดเตียง 1 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4คนและผู้สูงอายุ 9คน จากการเยี่ยมทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีของแกนนำเยาวชนและผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่สำคัญทำให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเองที่ชุมชนยอมรับ และผู้ป่วย/ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เด็กและเยาวชนเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์เข้าเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ทำจริง

หลังจากเสร็จสิ้นการทำความสะอาดวัดในตอนกลางวัน แล้วตอนเย็นทีมแกนนำชุมชน เยาวชนและอสม.เข้าเยี่ยมเยียนผู้ป่วย และผู้สูงอายุในชุมชนพร้อมทั้งนำสิ่งของที่เป็นของเยี่ยมมอบให้ทั้งผู้สูงอายุที่มีญาติและไม่มีญาติดูแลและผู้ป่วยในชุมชน บางคนที่ได้รับของแจกแล้วเมื่อจัดครัวเรือนอุ่นรักแล้วทีมเยาวชนผู้เยี่ยมจะเข้าไปพุดคุยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข

 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 4.บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนให้เข้มแข็งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 30 คน ผลลัพธ์-มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของชุมชนที่ทำให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถทำตนเองให้เป็นประโยชน์และชุมชนยอมรับ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทุกคนมีความสามัคคีกันดี สามารถร่วมกันทำงานได้ มีความภาคภูมิใจในตนเอง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำความสะอาดวัดและทาสีหอฉันท์ (บำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 2)

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการในฐานะประธานกลุ่มเยาวชนได้มอบหมายหน้าที่ให้ทุกคนที่เข้าทำกิจกรรมในวันนี้ แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกที่เป็นผู้ชายมีพละกำลังความสามารถช่วยทำความสะอาดที่สาธารณะ ส่วนกลุ่มที่เป็นผู้หญิงและผู้สูงอายุให้ทำความสะอาดโดยการกวาดลานวัดและเช็ดถูพื้น และทำความสะอาดห้องส้วม เป็นต้น

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.4 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 30 คน ผลลัพธ์-มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของชุมชนที่ทำให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถทำตนเองให้เป็นประโยชน์และชุมชนยอมรับ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สามารถซ่อมบำรุงถนนที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักของหมู่บ้าน/ตำบลสองพี่น้องให้ไม่มีหลุมและการสัญจรไม่ติดขัดหรือมีปัญหา ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรได้ตลอดระยะทาง7 กิโลเมตร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำความสะอาดวัดและพื้นที่สาธารณะทั่วไปของชุทชนบ้านห้วยทรายขาว

กิจกรรมที่ทำจริง

แบ่งกลุ่มช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะบริเวณสะพานและไหล่ทางของถนนสายห้วยทรายขาว โดยมีการนำปูนมาใส่ในหลุ่มบ่อที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของถนน 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

5. 5.จัดทำพันธสัญญา

ไม่มีกิจกรรม

6. 6.เรียนรู้ทักษะชีวิตและฝึกอาชีพในพื้นที่จริง

ไม่มีกิจกรรม

7. 7.จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เยาวชน,ประชาชนวัยทำงานและผู้สูงอายุร่วมวงเสวนาค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น- เกิตการสานสัมพันธ์ของชุมชนที่เอื้ออาทรต่อกันมีการช่วยเหลือ แบ่งปัน และมีความสุข

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เยาวชน วัยทำงานและผู้สูงอายุร่วมวงเสวนาค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน50คน ผลลัพธ์-เกิตการสานสัมพันธ์ของชุมชนที่เอื้ออาทรต่อกันมีการช่วยเหลือ แบ่งปัน และมีความสุข

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการรวมกลุ่มกันทำงานทั้ง 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มตัวแทนเด็กและเยาวชน 2.กลุ่มคนทำงาน 3.กลุ่มผู้สูงอายุ

 • หลังการจัดสรร มอบหมายภาระกิจให้หัวหน้าชุดผู้รับผิดชอบ คัดเลือกแบ่งกลุ่มผู้ร่วมทีมออกเป็น 3 กลุ่ม 1.ชุดสืบค้นประวัติหมู่บ้าน และรวมรวมของดีในบ้านเรา
  2.ชุดรวมรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอพื้นบ้าน 3.ชุดวัฒนธรรมชุมชน

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ดำเนินการไปจัดประชุมทีมฯ พร้อมดำเนินการหาข้อมูลมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรวมรวมข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดวงเสวนาของชุมชนในช่วงพักงาน
 • สืบค้นประวัติชุมชน และของดีบ้านเรา
 • รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน เช่น หมอพื้นบ้านสวนสมุนไพรชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เปิดการประชุมโดยผู้ใหญ่สมพูลมีสุวรรณ ได้อธิบายถึงโครงการฯ และที่มาของการจัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งจะเป็นการนำกลุ่มคนสามวัยมาช่วยกันระดมความคิด ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดสิ่งดีๆที่สร้างสรรค์ในหมู่บ้านของเรา
 • มีการจัดตั้งตัวแทนฝ่ายต่างๆในการทำงานประสานกิจกรรม ดังนี้
  1. หัวหน้าชุดสืบค้นประวัติหมู่บ้าน และรวมรวมของดีในบ้านเรา คือนางสาวนวลอนงค์ วงศ์สุวรรณ
  2. หัวหน้าชุดรวมรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น คือเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านห้วยทรายขาว นางสาวอุมาพร จุ้ยตั้น
  3. หัวหน้าชุดวัฒนธรรมชุมชน คือนายปิยพงษ์ฮกทน รองประธานสภาเด็กและเยาวชนฯ

วิทยากรชุมชนคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านห้วยทรายขาว ได้ให้ความรู้แกนนำทั้งสามวัยที่เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม มีการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิต และหน่วยงานที่สนับสนุนช่วยเหลือชุมชน

 • photo
 • photo

 

50 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.2 จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 2

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เยาวชน,ประชาชนวัยทำงานและผู้สูงอายุร่วมวงเสวนาค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น- เกิตการสานสัมพันธ์ของชุมชนที่เอื้ออาทรต่อกันมีการช่วยเหลือ แบ่งปัน และมีความสุข

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เยาวชน วัยทำงานและผู้สูงอายุร่วมวงเสวนาค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน50คน ผลลัพธ์-เกิตการสานสัมพันธ์ของชุมชนที่เอื้ออาทรต่อกันมีการช่วยเหลือ แบ่งปัน และมีความสุข

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการจัดตั้งตัวแทนฝ่ายต่างๆในการทำงานประสานกิจกรรม ดังนี้ 1. หัวหน้าชุดสืบค้นประวัติหมู่บ้าน และรวมรวมของดีในบ้านเรา คือนางสาวนวลอนงค์ วงศ์สุวรรณ 2. หัวหน้าชุดรวมรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น คือเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านห้วยทรายขาว นางสาวอุมาพร จุ้ยตั้น 3. หัวหน้าชุดวัฒนธรรมชุมชน คือนายปิยพงษ์ฮกทน รองประธานสภาเด็กและเยาวชนฯ
และได้มีการมอบหมายภาระกิจให้ไปจัดการประชุมย่อยและหาข้อมูลเพื่อมาร่วมเสวนาครั้งที่ 2 ในวันนี้ ได้ข้อมูลมาพอสังเขปดังนี้ - ประวัติหมู่บ้านกล่าวว่า บ้านห้วยทรายขาวมีลำธารน้ำซึ่งเป็นคลองต้นน้ำของอำเภอท่าแซะไหลลงสู่แม่น้ำท่าตะเภาจังหวัดชุมพรเป็นจุดแหล่งกำเนิดที่มีเส้นทางไหลผ่านของน้ำสายยาวพร้อมทั้งบริเวณดังกล่าวมีน้ำที่ใส ท้องน้ำมีหาดทรายสวยสีขาวจึงเป็นที่เรียกติดปากของหมู่บ้านแห่งนี้ว่า " บ้านห้วยทรายขาว" เป็นชื่อเรียกติดปากมาจนกลายเป็นชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน - ส่วนของดีบ้านเราก็มีในเรื่องของหมอพื้นบ้านที่มีการใช้ภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลชาวบ้านในชุมชน ได้แก่ หมอตำแยหมอกระดูกหมองูหมอพ่นยาหมอตัดต้อ(ด้วยกะลาตาเดียว) โดยมีลุงบุญ ลุงดำ ฯลฯเป็นแกนนำหลักในการดูแลและทาง รพ.สต.บ้านห้วยทรายขาวก็ได้จัดทำการขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้านดังกล่าวเพื่อให้อยู่ในการดูแลประสาน เพื่อเป็นวิทยาทานและการศึกษาแก่ชนรุ่นหลังต่อไป - ในเรื่องของสมุนไพรมีการจัดทำสวนสมุนไพรในชุมชนการทำลูกประคบในการนำมานวดแผนไทยการใช้สมุนไพรเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ และจัดทำระบบทะเบียนบัญชีสมุนไพรเพื่อศึกษาถึงสรรพคุณและวิธีใช้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดวงเสวนาของชุมชนในช่วงพักงาน
 • สืบค้นประวัติชุมชน และของดีบ้านเรา
 • รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน เช่น หมอพื้นบ้านสวนสมุนไพรชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้ใหญ่สมพูล มีสุวรรณกล่าวเปิดการประชุม หัวหน้าป่าชุมชนมาแนะนำการปลูกพืชสมุนไพร ให้หัวหน้าชุดต่างๆที่ได้รับมอบหมายภาระกิจไปจากการประชุมครั้งที่แล้ว มานำเสนอผลการดำเนินงานในการเก็บ/สำรวจข้อมูล สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพิ่มเติม

 • photo
 • photo

 

50 50

8. 8. การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำและเฝ้าระวังการทำลายป่าและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีกิจกรรม

9. 9.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนกับสังคมภายนอก

ไม่มีกิจกรรม

10. 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดตั้งกลุ่มคนที่มีหัวใจเดียวกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-แกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวจำนวน30คนมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน ผลลัพธ์-มีการดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเห็นความสำคัญและมีความรับผิดชอบที่จะสำรวจข้อมูลชุมชนตนเองให้ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและทรัพยากรท้องถิ่นที่สำคัญ ฯลฯ โดยสภาเด็กและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรวบรวมนำเสนอในครั้งต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือนเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน ปฏิบัติงาน ติดตามความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาอุปสรรค ประเมินผล และจัดทำรายงาน จำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานแกนนำกลุ่มอนุรักษ์บ้านทรายขาวที่มีอยู่แล้วจำนวนหนึ่งและผู้ที่สนใจให้สมัครเพิ่มเพื่อจัดเป็นทีมงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ที่จะรักษาสิ่งที่มีคุณค่าในชุมชนทุกอย่างให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและให้คนรุ่นหลังได้ภูมิใจในความเป็นคนบ้านห้วยทรายขาว ตั้งแต่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้ตลอดเวลา (ถนน/ประปาหมู่บ้าน/วัด /สถานีอนามัย /โรงเรียน ฯลฯ) พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ทุกคนไปสำรวจความสำคัญของกลุ่มบ้านตนเอง เพื่อที่จะต้องนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.2 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 2

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-แกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวจำนวน30คนมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน ผลลัพธ์-มีการดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สรุปการร่วมงานปั่นเพื่อพ่อมีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทั้งเด็กนักเรียน ผุ้ปกครองและประชาชนทั่วไป ขอชื่นชมที่มีความรักสามัคคีกัน
 • การสำรวจข้อมูลชุมชนผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งว่าภายในหมู่1 มีธรรมชาติที่สวยงามคือป่าต้นนำ้ที่เชื่อมกับหมู่อื่นสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ถ้าทุกคนร่วมกันดูแล น่าจะนำเข้าในแผนการบำเพ็ญประโยชน์ของโครงการ และมีแหล่งพบปะของชุมชนที่บ้านป้าหนุ่ยละไม้ถือว่าเป็นสภากาแฟที่มีคนรวมกลุ่มกันมาก เป็นที่สื่อสารของชุมชนได้หลายอย่าง
 • ส่วนเรื่องของปูชนียบุคคล/ผู้ทรงคุณวุฒิยังรวบรวมไม่เสร็จ ไว้โอกาสต่อไปเพราะต้องขออนุญาตเจ้าตัวก่อนที่จะนำรายชื่อแจ้งออกอากาศให้ทุกคนทราบอย่างเป็นทางการ

จากเวทีการประชุมทำให้ทราบว่ามีป่าต้นน้ำที่ทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาไว้และร่วมกันพัฒนาเพื่อจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีศูนย์รวมของชุมชนที่บ้านป้าหนุ่ย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 2

กิจกรรมที่ทำจริง

ประธานแจ้งเรื่องการร่วมงานปั่นเพื่อพ่อ สอบถามถึงการสำรวจข้อมูลชุมชนที่ให้การบ้านไปทำในเรื่องคุณค่าของชุมชน และเรื่องของปูชนียบุคคล/ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.3 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 3

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่2

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-แกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวจำนวน30คนมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน ผลลัพธ์-มีการดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมงานร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานและความสอดคล้องกับกิจกรรม รวบรวมภาพถ่ายและได้จัดทำรายงาน โดยมีผู้ตรวจสอบรายงาน คือผู้ใหญ่สมพูลมีสุวรรณ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 3

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบรายงานกิจกรรมที่ทำไปแล้วในเรื่องของการทำประโยชน์ ทาสีวัด กวาดลานวัด/ถนน การเยี่ยมผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ การจัดค่ายครัวเรือนอุ่นรัก ร่วมปั่นจักรยาน ร่วมกีฬาอบต. การจัดทำรายงานทั้งหมดและให้ทีมงานรวบรวมภาพถ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ และขอเสนอให้มีผู้ติดตามโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.4 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 4

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ร่วมกันของสภาเด็กเยาวชน และแกนนำชุมชนฯ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-แกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวจำนวน30คนมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน ผลลัพธ์-มีการดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เสริมพลังคณะทำงานด้วยการชื่นชมและให้กำลังใจในการทำงานของกันและกัน เกิดแผนทำประโยชน์ของเยาวชน/ชุมชนของเยาวชนที่เป็นกลุ่มสภาเด็กช่วยกันจัดทำด้วยการชี้แนะของผู้ใหญ่และแกนนำกลุ่มทำให้เกิดความสามัคคีและความเข้าใจกันมากขึ้น โดยเป็นแผนการทำประโยชน์ร่วมกับชุมชนประจำปี ด้วยการจะทำความสะอาดพื้นที่ป่าต้นน้ำ การร่วมประเพณีสงกรานต์/ตรุดไทย วันเข้าพรรษา การทอดกฐินประจำปี ทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันพ่อของแผ่นดิน และการช่วยเหลือผู้สูงอายุ/ผู้พิการในชุมชน เป็นต้น ตลอดจนวันสำคัญ ๆ อื่น ๆของชุมชนที่ร้องขอ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มอนุรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประธานผู้ใหญ่สมพล เปิดประชุมด้วยการแจ้งถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์ที่ทำมาแล้วในส่วนของเยาวชนที่ทำสิ่งที่ดี ๆร่วมกัน เช่นการทำประโยชน์ในวัด ทั้งทำความสะอาดวัด ทาสีหอฉันท์ ขัดห้องน้ำ ตัดหญ้า และปลูกต้นไม้ และยังร่วมในการแข่งขันกีฬาอบต. อีกด้วยขอชื่นชมและให้กำลังใจขอให้ทำต่อไป ตลอดจนให้คิดกิจกรรมที่จะทำต่อไปเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผู้รับผิดชอบโครงการในฐานะรองสภาฯตำบลชวนกลุ่มทำแผนการทำประโยชน์ร่วมกับชุมชนประจำปี

 • photo
 • photo

 

30 32

11. 11.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน

ไม่มีกิจกรรม

12. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการปฐมนิเทศโครงการ สจรส.มอ.พร้อมฝึกปฎิษัติการลงข้อมูลการติดตามโครงการผ่านระบบออนไลน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เข้าใจการจัดทำโครงการในเรื่องการจัดทำแผน การเงิน การลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วางแผนการดำเนินงานโดยลงปฏิทินกิจกรรม และรับฟังแนวทางการจัดการเอกสารหลักฐานการเงิน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการปฐมนิเทศโครงการ สจรส.มอ.พร้อมฝึกปฎิษัติการลงข้อมูลการติดตามโครงการผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการปฐมนิเทศโครงการ สจรส.มอ.พร้อมฝึกปฎิษัติการลงข้อมูลการติดตามโครงการผ่านระบบออนไลน์

 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.2 ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการในการจัดทำรายงาน

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมความความรู้ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เข้าใจถึงการทำรายงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนที่ถูกต้องมากขึ้น การลงรายงานทางเว๊ปไซด์คนใต้สร้างสุขการจัดทำรายงานการเงินและบัญชี วิธีการคำนวณภาษีบุคคล และการหักภาษี ณ ที่จ่าย และได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมการทำรายงานและการเสียภาษี

กิจกรรมที่ทำจริง

รับทราบวิธีการจัดทำรายงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน การจัดทำรายงานการเงินและบัญชี วิธีการคำนวณภาษีบุคคล และการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • photo
 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.3 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบเอกสารรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีเอกสารรายงานที่ไม่เรียบร้อยต้องจัดหาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับกิจกรรมและนำให้พี่เลี้ยงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งรายงานสจรส.มอ.และสสส.

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบรายงานของทีมสจรส.มอ.และทีมพี่เลี้ยง

กิจกรรมที่ทำจริง

นำเอกสารรายงานเพื่อให้ทีมสจรส.มอ.ตรวจสอบ

 • photo
 • photo

 

2 2

13. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเขตปลอดบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนได้ทราบว่าบริเวณที่ติดป้ายไม่มีการสูบบุหรี่ และเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าที่ใดปลอดบุหรี่บ้าง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง

นำป้ายเขตปลอดบุหรี่ที่จัดทำแล้วปิดประกาศให้ประชาชนในชุมชนทราบ ที่ชัดเจน

 • photo
 • photo

 

200 200

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 48 21                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 181,900.00 65,498.00                  
คุณภาพกิจกรรม 84 65                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.รายงานล่าช้า 2.ส่งเอกสารรายงานล่าช้า

1.ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต 2.เอกสารสูญหายจากการเก็บไว้แล้วคนใกล้ชิด นำกระเป๋าไปใช้แล้วเอกสารบางชิ้นหายไป ต้องไปขอเอกสารใหม่

1.ขอความอนุเคราะห์จากรพสต.ห้วยทรายขาวในการจัดส่งรายงานแต่ต้องรอให้งานประจำเขาเสร็จก่อน 2.พี่้เลี้ยงให้หาเอกสารให้ครบก่อนถึงจะเซ็นส่งรายงานให้และรอการรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย สมพูล มีสุวรรณ 249 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ศราวุฒิ หมุดเจริญ รพสต.บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย ปิยพงษ์ ฮกทน 93 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาง อำพันธ์ ชะนะแดง 257 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 4 ( 19 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 5 ( 8 มีนาคม 2559 )
 3. 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ( 18 มีนาคม 2559 )
 4. 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 5 ( 21 มีนาคม 2559 )
 5. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 6 ( 8 เมษายน 2559 )
 6. จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 3 ( 13 เมษายน 2559 - 15 เมษายน 2559 )
 7. 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 6 ( 22 เมษายน 2559 )
 8. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 7 ( 8 พ.ค. 2559 )
 9. 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ( 27 พ.ค. 2559 )
 10. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 8 ( 8 มิถุนายน 2559 )
 11. ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 7 ( 17 มิถุนายน 2559 )
 12. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 9 ( 8 กรกฎาคม 2559 )
 13. จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 4 ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 14. 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 ( 18 กรกฎาคม 2559 )
 15. จัดทำพันธสัญญา (ครั้งที่1) ( 22 กรกฎาคม 2559 )
 16. ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 8 ( 22 กรกฎาคม 2559 )
 17. 8. การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำและเฝ้าระวังการทำลายป่าและสิ่งแวดล้อม ( 6 สิงหาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559 )
 18. ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 10 ( 9 สิงหาคม 2559 )
 19. 6.เรียนรู้ทักษะชีวิตและฝึกอาชีพในพื้นที่จริง ( 10 สิงหาคม 2559 )
 20. 11.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน ( 12 สิงหาคม 2559 )
 21. จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 5 ( 15 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย ปิยพงษ์ ฮกทน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......