รหัสโครงการ 58-03822
สัญญาเลขที่ 58-00-2209
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การประชุมปฐมนิเทศโครงการ
2) ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่1
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) เปิดตัวโครงการ
5) ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่2
6) จัดเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนได้ร่วมพบปะพุดคุยกัน
7) อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
8) ถอนเงินค่าเปิดบัญชี
9) ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนแบบแอโรบิค โยคะ และ รำวงบิค
10) ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 3
11) ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 4
12) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม เมนูอาหารสุขภาพ น้ำแร่เพื่อสุขภาพ
13) พบพี่เลี้ยงประชุมติดตามเอกสารตัวโครงการ
14) จัดทำรายงานปิดงวด 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 57,380.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 34.30 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 2,968.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 414.30 บาท
รวมรายรับ (1) = 57,914.30 บาท รวมรายจ่าย (2) = 54,532.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 3,382.30 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 71,730.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ศุภกร หมวดมณี )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. พบพี่เลี้ยงประชุมติดตามเอกสารตัวโครงการ (16 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. จัดทำรายงานปิดงวด 1 (20 กุมภาพันธ์ 2559 - 21 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 5 (25 กุมภาพันธ์ 2559)
 4. กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วน เรียนรู้การทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมีในการปลูกผักเพื่อปลอดสารเคมี โดยปราชญ์ของชุมชน (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 5. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 6 (6 มีนาคม 2559)
 6. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วนและในแปลงสาธิตในชุมชนและในโรงเรียน (12 มีนาคม 2559)
 7. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 7 (3 เมษายน 2559)
 8. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดไข่ ไว้บริโภคและเรียนรู้การแปรรูปไข่ของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วน (9 เมษายน 2559)
 9. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 8 (8 พ.ค. 2559)
 10. ส่งเสริมให้มีตลาดปลอดภัยในชุมชน ทุก วันอังคาร (14 พ.ค. 2559)
 11. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 9 (5 มิถุนายน 2559)
 12. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 10 (3 กรกฎาคม 2559)
 13. ประชุมชาวบ้านเพื่อทำประชาคมหมู่บ้านและมาตรการทางสังคม (9 กรกฎาคม 2559)
 14. สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลให้กับชุมชน (13 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ศุภกร หมวดมณี )
20 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
20 กุมภาพันธ์ 2559