รหัสโครงการ 58-03822
สัญญาเลขที่ 58-00-2209
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 5
2) กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วน เรียนรู้การทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมีในการปลูกผักเพื่อปลอดสารเคมี โดยปราชญ์ของชุมชน
3) ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 6
4) ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วนและในแปลงสาธิตในชุมชนและในโรงเรียน
5) ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 7
6) ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดไข่ ไว้บริโภคและเรียนรู้การแปรรูปไข่ของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วน
7) ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 8
8) ส่งเสริมให้มีตลาดปลอดภัยในชุมชน ทุก วันอังคาร
9) ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 9
10) ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 10
11) ประชุมชาวบ้านเพื่อทำประชาคมหมู่บ้านและมาตรการทางสังคม
12) สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลให้กับชุมชน
13) ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงติดตามผลโครงการ
14) จัดทำภาพกิจกรรม
15) สภาผู้นำชุมชนไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ในเรื่องการจัดการชุมชนเข็มแข็ง
16) ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
17) ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์
18) ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 3,382.30 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 71,730.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 12.97 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -382.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 157.27 บาท
รวมรายรับ (1) = 75,125.27 บาท รวมรายจ่าย (2) = 75,350.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -224.73 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 224.73 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ศุภกร หมวดมณี )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ศุภกร หมวดมณี )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางเตือนใจ สงแสง )
15 ตุลาคม 2559