รหัสโครงการ 58-03822
สัญญาเลขที่ 58-00-2209

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)
รหัสโครงการ 58-03822 สัญญาเลขที่ 58-00-2209

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 143,450.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 57,380.00 บาท
งวดที่ 2 = 71,730.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 129,110.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 34.30 บาท
งวดที่ 2 = 12.97 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 47.27 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 129,882.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -224.73 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมชาวบ้านเปิดโครงการ 13,700.00 13,700.00
1. เปิดตัวโครงการ
กิจกรรมหลัก : จัดเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนได้ร่วมพบปะพุดคุยกัน 16,000.00 3,300.00
1. จัดเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนได้ร่วมพบปะพุดคุยกัน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนแบบแอโรบิค โยคะ และ รำวงบิค 18,500.00 18,500.00
1. ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนแบบแอโรบิค โยคะ และ รำวงบิค
กิจกรรมหลัก : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม เมนูอาหารสุขภาพ น้ำแร่เพื่อสุขภาพ 11,900.00 12,400.00
1. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม เมนูอาหารสุขภาพ น้ำแร่เพื่อสุขภาพ
กิจกรรมหลัก : กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วน เรียนรู้การทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมีในการปลูกผักเพื่อปลอดสารเคมี โดยปราชญ์ของชุมชน 7,200.00 7,200.00
1. กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วน เรียนรู้การทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมีในการปลูกผักเพื่อปลอดสารเคมี โดยปราชญ์ของชุมชน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วนและในแปลงสาธิตในชุมชนและในโรงเรียน 7,250.00 7,250.00
1. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วนและในแปลงสาธิตในชุมชนและในโรงเรียน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดไข่ ไว้บริโภคและเรียนรู้การแปรรูปไข่ของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วน 11,700.00 11,700.00
1. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดไข่ ไว้บริโภคและเรียนรู้การแปรรูปไข่ของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมให้มีตลาดปลอดภัยในชุมชน ทุก วันอังคาร 6,500.00 6,500.00
1. ส่งเสริมให้มีตลาดปลอดภัยในชุมชน ทุก วันอังคาร
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน 5,000.00 5,000.00
1. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่1
2. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่2
3. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชนไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ในเรื่องการจัดการชุมชนเข็มแข็ง 9,500.00 9,500.00
1. สภาผู้นำชุมชนไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ในเรื่องการจัดการชุมชนเข็มแข็ง
กิจกรรมหลัก : ประชุมชาวบ้านเพื่อทำประชาคมหมู่บ้านและมาตรการทางสังคม 0.00 3,000.00
1. ประชุมชาวบ้านเพื่อทำประชาคมหมู่บ้านและมาตรการทางสังคม
กิจกรรมหลัก : สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลให้กับชุมชน 23,200.00 23,200.00
1. สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลให้กับชุมชน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 6,632.00
1. การประชุมปฐมนิเทศโครงการ
2. อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
3. ถอนเงินค่าเปิดบัญชี
4. พบพี่เลี้ยงประชุมติดตามเอกสารตัวโครงการ
5. จัดทำรายงานปิดงวด 1
6. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงติดตามผลโครงการ
7. ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
8. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์
9. ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำภาพกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

143,450.00 129,882.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง ศุภกร หมวดมณี )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559