รหัสโครงการ 58-03822
สัญญาเลขที่ 58-00-2209
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)

2. ชุมชน บ้านศาลาไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

3. รหัสโครงการ 58-03822 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2209

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมชาวบ้านเปิดโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 เปิดตัวโครงการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เปิดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านยินดีที่มีโครงการต่อเนื่องมาทำต่อ และการทำโครงการที่ผ่านมานั้นกลุ่มที่กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง มีสุขภาพดีขึ้นจากการทำกิจกรรมในโครงการที่ผ่านมา โดยการออกกำลังกายแอโรบิคและโยคะ ทำให้ลดความดันและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ซึ่งทางกลุ่มเสี่ยงได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีขึ้น เมื่อมีโครงการต่อเนื่องเข้ามา ทำให้รู้สึกดีใจและเกิดความร่วมมือที่จะทำโครงการให้ต่อเนื่องไปได้ รวมทั้งมีผู้สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วจำนวน 60 คน จากเดิม 30 คน
 • เกิดความร่วมมือร่วมกับหน่วยงาน รพสต.บ้านปลวกร้อน เทศบาลท่าแค ในการทำกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน โดยการนำวิทยากรจาก รพสต.บ้านปลวกร้อน ไปให้คำแนะนำกับหมู่บ้านใกล้เคียง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักในผลกระทบของปัญหาโรคอ้วน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • พิธีเปิดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)
 • ชี้แจ้งรายละเอียดตัวโครงการให้ชาวบ้านรับรู้
 • เปิดตัวโครงการ นางศุภกร หมวดมณี กล่าวเปิดโครงการ สสส. ต่อเนื่องกิจกรรมโครงการ นายกเศรษฐา เพชรสง ทำพิธีเปิด กล่าวเปิดโครงการ สสส. ม8 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง
 • เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองและพี่เลี้ยงชีแจ้งรายละเอียดโครการ ร่วมพูดคุยกับประชาชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 80

2. จัดเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนได้ร่วมพบปะพุดคุยกัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนได้ร่วมพบปะพุดคุยกัน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญให้เกิดความตะหนักในผลกระทบของปัญหาโรคอ้วน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ร่วมกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกกลุ่มเสี่ยงจำนวน 60 คน จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ให้คำแนะนำ ดังนี้
 1. การกินอาหาร ต้องทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม
 2. ออกกำลังกายทุกวัน อย่างน้อย 30 นาที
 3. เน้นการทานอาหารที่ปลอดภัย ทานผักปลอดสารพิษที่เราสามารถไปเก็บในหมู่บ้านได้

จากการแนะนำทำให้ประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงรู้ถึงภาวะเสี่ยงของตัวเอง และสามารถปรับเปลี่ยพฤติกรรมการบริโภคของตัวเอง และส่งเสริมการออกกำลังกายในทุกๆวัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เปิดรับสมาชิกเข้ารวมกิจกรรม จำนวน 60 คน และทำสมุดบันทึกประจำตัว
 2. พบปะพูดคุยหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย
 3. เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้เพิ่มเติม
กิจกรรมที่ทำจริง

เปิดรับสมาชิกกลุ่มเสี่ยงจำนวน 60 คน เพื่อทำสมุดบันทึกประจำตัวของแต่ละคนโดยมีรายละเอียดดังนี้ ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง วัดรอบเอว วัดความดัน เจาะเลือด เพื่อหาประชาชนกลุ่มเสี่ยง จากนั้นประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขมาให้คำแนะนำวิธีรักษาและการปรับเลี่ยนพฤติกรรมบริโภคและการออกกำลังกายแอโรบิค และแบบรำวงบิด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

3. ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนแบบแอโรบิค โยคะ และ รำวงบิค

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนแบบแอโรบิค โยคะ และ รำวงบิค

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้กลุ่มที่ภาวะโรคอ้วนนั้นได้ตระหนักการควบคุมน้ำหนัก การกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อตนเอง และจะทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นในการดำรงชีวิตในประจำวันต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้การออกกำลังกายที่ถูกวิธี

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้เงินสนับสนุนจากเทศบาลตำบลท่าแค 15,000 บาท เพื่อนำไปใช่ในการซื้อเครื่องดนตรีเพิมเติม เช่น ฉิ่งฉาบ กลองยาว กลองชุดและชาวบ้านบริจาคซื้ออุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ในการทำกิจกรรมของโครงการ
 2. ได้มีวิทยากรแนะนำการออกกำลังกายแบบแอโรบิกผสมผสานกับรำวงกลองยาว เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้นำไปฝึกซ้อมในทุกๆวันของตอนเย็น และสามารถนำการแสดงการออกกำลังกายแบบแอโรบิกผสมผสานกับรำวงตามงานต่างๆที่มีขึ้นในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านเพื่อให้เกิดเป็นรายได้เสริมจากเวลาว่างของแต่ละคนให้เป็นโยชน์
 3. ชาวบ้านรู้สึกสนุกในช่วงที่แสดงรำวงกลองยาวในหมู่บ้าน กลุ่มผู้สงอายุได้มาพูดคุยกัน มีการถามสารทุกข์สุกดิบ ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ กับกลุ่มเสี่ยงในวัยทำงาน เกิดความสุขที่ได้มาทำกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อลดอัตราเกิดภาวะโรคอ้วนของกลุ่มคนที่เสี่ยงที่จะเกิดภาวะโรคอ้วน เพื่อให้คนที่มีภาวะน้ำหนักมากสามารถที่รู้จักวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้น้ำหนักของตนเองนั้นลดลงให้ได้ และจะทำให้คนกลุ่มนั้นจะมีความสุขในการใช้ชีวิตในประจำวัน จะไม่เกิดโรคอ้วนอีก

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เวลา 15.00 น. ประชุมทีมกลุ่มเสี่ยงจัดหาเงินมาสมทบมาซื้อเครืองดนตรีเพิมเติมเช่น กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ กลองชุด

เริ่มทำกิจกรรมในวันที่ 20 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 40 ครั้ง

 1. เวลา 16.30 น. ฝึกการออกกำลังกายแบบแอโรบิกโยคะและแบบแอโนบิกผสมผสานแบบรำวง โดยมีวิทยากรสอนจาก รพสต.บ้านปลวกร้อน
 2. เวลา 17.00 - 18.00 น. ฝึกสอนท่ารำวงกลองยาวแบบใหม่ให้กับกลุ่มผู้สนใจกลุ่มเสี่ยงกลุ่มคนอ้วน โดยวิทยานายเจิม สงสุวรรณ ผู้มีความรู้ด้านการละเล่นกลองยาว
 3. ในบางคืนได้รวมกลุ่มคณะกลองยาวบ้านศาลาไม้ไผ่ จัดกิจกรรมรำวงในช่วงกลางคืน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 60

4. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม เมนูอาหารสุขภาพ น้ำแร่เพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม เมนูอาหารสุขภาพ น้ำแร่เพื่อสุขภาพ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญ และเกิดความตระหนักในผลกระทบของปัญหาภาวะโรคอ้วน และจะสามารถทำให้คนที่เป็นโรคอ้วนนั้นได้รู้จักการควบคุมอาหาร การกินอาหารที่มีประโยชน์ และอาหารที่ปราศจากสารเคมี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้การทำเมนูอาหารสุขภาพ น้ำแร่เพื่อสุขภาพและน้ำสมุนไพร จำนวน 60 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเมนูอาหารสุขภาพน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ซึ่งทำจากผักและผลไม้ ได้เรียนรู้เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ดังนี้

 • น้ำแร่เพื่อสุขภาพ มีวิธีการทำ คือ นำผักและผลไม้ (ชมพู่ ฝรั่ง ผักกวางตุ้ง มะเขือเทศ ขิง แครอท นมสดรสจืด) มาปั่นพร้อมกันให้ละเอียด แล้วนำมาดื่ม ซึ่งน้ำแร่ที่ปั่นนั้นจะมีกากอาหารข้นติดมาด้วย แนะนำให้ดื่มให้หมด แต่ถ้าหากใครที่ดื่มกากอาหารไม่ได้ ให้นำไปกรองและดื่มเฉพาะน้ำก็ได้แต่จะได้ธาตุอาหารน้อยกว่า นำ้แร่เพื่อสุขภาพมีประโยชน์มาก ทำให้ร่างกายแขงแรง ได้รับสารอาหารครบถ้วนสามารถรับประทานแทนข้าวได้ 1 มื้อ จะช่วยลดน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วน

2.ได้แนวทาง ว่า จะส่งเสริมรวมกลุ่มกันทำเมนูอาหารน้ำแร่เพื่อสุขภาพสำหรับงานเลี้ยงต่างๆในหมูบ้านในหน่วยงาน เช่น เป็นอาหารว่างในการจัดประชุมของหน่วยงานหรืออาหารเลี้ยงในงานต่างๆของชุมชน

3.สมาชิกได้ตกลงกันว่าจะทำน้ำแร่ดื่มเพื่อสุขภาพไว้ทานเองที่บ้าน และหลังจากการออกกำลังกายร่วมกัน ซึ่งทางกลุ่มเสี่ยงได้ตกลงกันว่าจะร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการทำน้ำแร่เอง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักในผลกระทบของปัญหาโรคอ้วน ได้จักรู้วิธีการทำน้ำแร่เพื่อสุขภาพ เพื่อให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ และน้ำแร่เพื่อสุขภาพ เพื่อให้คนที่มีภาวะกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเมนูอาหารสุขภาพน้ำแร่เพื่อสุขภาพ เราเอาผักผลไม้มาปั่นกับเครื่องปั่นผลไม้และนำมารับประทาน มีผลไม้ที่นำมาทำเป็นน้ำแร่เพื่อสุขภาพ เช่น ฝรั่ง ผักกวางตุ้ง ขิง มะเขือเทศ แครอส นมกล่องหรือผลไม้อย่างอื่นตามคามต้องการ การทำน้ำแร่เพื่อสุขภาพนี้มีความต้องการที่จะให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพที่แข้งแรง ได้ดื่มน้ำผลไม้ที่ทำขึ้นเองและยังสามารถนำความรู้ที่วิทยากรมาบอกวิธีการทำน้ำแร่เพื่อสุขภาพไปทำภายในครอบครัวได้ และสามารถนำไปสร้างเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

5. กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วน เรียนรู้การทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมีในการปลูกผักเพื่อปลอดสารเคมี โดยปราชญ์ของชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

6. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วนและในแปลงสาธิตในชุมชนและในโรงเรียน

ไม่มีกิจกรรม

7. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดไข่ ไว้บริโภคและเรียนรู้การแปรรูปไข่ของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วน

ไม่มีกิจกรรม

8. ส่งเสริมให้มีตลาดปลอดภัยในชุมชน ทุก วันอังคาร

ไม่มีกิจกรรม

9. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่1

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีแผนชุมชน

2.มีสภาผู้นำชุมชน

3.มีการชุมชนทุกเดือน

4.มีการติดตามประเมินผล

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ประชุมสภาผู้นำ
  • โครงการสานมือรวมพลังสร้างสุขภาพ บ้านศาลาไม้ไผ่ (ต่อเนื่อง) เน้นคณะกรรมการในหมู่บ้าน ให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง และเน้นคณะกรรมการต้องเป็นคนเดิม ทั้งหมด 20 คน ต้องมาประชุมการทุกเดือน
  • มีแผนชุมชน
 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ตามโครงการศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด
 3. ส่งเสริมการออกกำลังกาย
  • ออกกำลังกายแบบโยคะ
  • ออกกำลังกายแบบแอโรบิด
  • ออกกำลังกายแบบรำวงบิด
 4. ส่งเสริมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
 5. เรียนรู้เรื่องปุ๋ย
  • น้ำหมักชีวภาพ ให้แกประชาชนในหมู่บ้านและเด็กนักเรียน

6.ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในหมู่บ้านและในโรงเรียน

 1. ส่งเสริมอาชีพ
  • เลี้ยงไก่
  • เลี้ยงเป็ด จะมีการแรรูป จากการเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด และมีตลาดนัดปลอดสารพิษ จะนำเยาว์ชนมาร่วมกิจกรรมในการทดสอบผักปลอดสารพิษ

8.ส่งเสริมตลาดนัดสุขภาพ - นำผักที่ปลูกเองปลอดสารพิษนำมาขายในตลาดนัด - นำไข่ ไข่เป็ดหรือที่แรรูปแล้ว นำมาขายในตลาดนัด

มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานในวันเปิดตัวโครงการสานมือรวมพลังสร้างสุขภาพ บ้านศาลาไม้ไผ่ (ต่อเนื่อง)

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาคณะการทำงาน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ชี้แจงรายละเอียดของตัวโครงการ
 • ชี้แจงการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการ
 • มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานในวันเปิดตัวโครงการสานมือรวมพลังสร้างสุขภาพ บ้านศาลาไม้ไผ่ (ต่อเนื่อง)
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.2 ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่2

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาสภาผูนำชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีแผนชุมชน

2.มีสภาผู้นำชุมชน

3.มีการชุมชนทุกเดือน

4.มีการติดตามประเมินผล

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการประชุม

1.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนอ้วนเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโดยใช่วิธีการ ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง วัดรอบเอว วัดความดัน และมีสมุดประจำตัวของแต่ละคนให้ จำนวน 60 คน วัด 6 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง
2.ส่งเสริมการออกกำลังกายแบบรำวงบิด โดยใช่รำกลองยาว
3.มีวิทยากรกลองยาวแบบรำวงบิด

4.ให้มีวิทยากรเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขให้ความรู้เกี่ยวการปรับเปลี่ยนความรู้พฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายด้วย

5.ของบประมาณจากเทศบาลร่วมซื้ออุปกรณ์กลองยาว

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น

กิจกรรมที่ทำจริง

1.สร้างความเข้าใจร่วมกัน 2.เพื่อจัดทำแผนชุมชน 3.ดำเนินการตามแผ่น 4.ติดตามประเมินผล 5.ติตามกับการดำเนินงานของโครงการ

 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.3 ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 3

วันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาสภาผูนำชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีแผนชุมชน

2.มีสภาผู้นำชุมชน

3.มีการชุมชนทุกเดือน

4.มีการติดตามประเมินผล

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมสภา สรุปว่า

 1. ประชุมให้มีกลุ่มการออกกำลังกายแบบแอโรบิกโยคะและแบบแอโรบิกแบบผสมผสานกับกลองยาว
 2. ตกลงกฏกติกานัดเวลาซ้อมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกโยคะ เวลา 16.00 น. ของทุกวันในช่วงเย็น และแบบรำวงบิคโดยใช้กลองยาว ในเวลา 17.00 น.ุทุกวัน โดยจะออกกำลังกายแอโรบิคก่อนและตามด้วยรำวง ซึ่งจะมีวิทยากรจาก รพสต.บ้านปลวกร้อน และลุงเจิม มานำเต้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น

กิจกรรมที่ทำจริง

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกายของกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง

 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.4 ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 4

วันที่ 3 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาสภาผูนำชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีแผนชุมชน

2.มีสภาผู้นำชุมชน

3.มีการชุมชนทุกเดือน

4.มีการติดตามประเมินผล

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการประชุมคนะกรรมการให้คิดค้นการทำน้ำสมุนไพร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ น้ำแร่เพื่อสุขภาพ ซึ่งทำจากผักผลไม้ที่มีในครัวเรือนและให้ชาวได้มีรายได้เสริมจากการทำน้ำสมุนไพร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ น้ำแร่เพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ให้ความรู้ให้กับคนในหมู่บ้านและผู้นำชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาสภาผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ หารือ เรื่อง การทำอาหารเพื่อสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง และวางแผนทำกิจกรรมร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

10. สภาผู้นำชุมชนไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ในเรื่องการจัดการชุมชนเข็มแข็ง

ไม่มีกิจกรรม

11. ประชุมชาวบ้านเพื่อทำประชาคมหมู่บ้านและมาตรการทางสังคม

ไม่มีกิจกรรม

12. สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลให้กับชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรับรู้การจัดทำรายงานและการบันทึกการรับเงินในเวปไซต์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้บันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการที่วิทยากรแนะนำ และเข้าใจว่าข้อมูลในเวบไซต์กับข้อมูลในเอกสารต้องตรงกัน
 • ได้รับรู้การบันทึกการทำรายงานการเงิน
 • การบันทึกกิจกรรมปฏิทินโครงการเสร็จและวางแผนกำหนดการทำกิจกรรมได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทีม สจรส.ม.อ.อธิบายการจัดทำโครงการ การรายงานข้อมูลในเวบไซต์คนใต้สร้างสุข การลงข้อมูลรายละเอียดโครงการในเวปไซต์
 • ทีม สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยง ชี้แจงการจัดทำรายงานการเงิน
 • ซักถามแลกเปลี่ยน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทีม สจรส.ม.อ.อธิบายการจัดทำโครงการ การรายงานข้อมูลในเวบไซต์คนใต้สร้างสุข การลงข้อมูลรายละเอียดโครงการในเวปไซต์
 • ทีม สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยง ชี้แจงการจัดทำรายงานการเงิน
 • ซักถามแลกเปลี่ยน
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทราบถึงรายละเอียดวิธีการเขียนรายอย่างถูกต้องและการทำบันทึกทางการเงิน มีเอกสารหลายรายการต้องแก้ไข การเขียนใบสำคัญรับเงินให้ถูกต้อง และเข้าใจการจ่ายภาษี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทีม สจรส.ม.อ.ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม
 • อ.ไพฑูรย์ ทองสม อธิบายการเขียนรายงาน
 • คุณสุทธิพงษ์ อธิบายการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ สรรพากร
 • ลงรายละเอียดของรายงาน และแนะการทำบัญชีของเจ้าหน้าที่การเงิน
 • photo
 • photo

 

2 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 ถอนเงินค่าเปิดบัญชี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คืนเงินค่าเปิดบัญชี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้คืนเงินค่าเปิดบัญชีในสมุดธนาคาร 500 บาท

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ไปถอนเงินที่ธนาคารกรุงไทย

กิจกรรมที่ทำจริง

ถอนเงินที่ธนาคาร

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 พบพี่เลี้ยงประชุมติดตามเอกสารตัวโครงการ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้องและเพิ่มข้อมูลรายงานในเว็บไซต์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ติดตามโครงการและเอกสารตัวโครงการที่ผ่านมาให้ถูกต้องและครบตามข้อมูลที่ สสส.ต้องการ

กิจกรรมที่ทำจริง

พบพี่เลี้ยงติดตามผลโครงการและเอกสารของตัวโครงการให้ถูกต้อง พี่เลี้ยงทำการตรวจสอบเอกสารการเงิน และการรายงานในเวบไซต์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.5 จัดทำรายงานปิดงวด 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานงวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดทำเอกสารใบสำคัญรับเงิน ยังเขียนไม่ถูกต้องในหลายรายการ ได้ดำเนินการแก้ไขจนถูกต้อง และเพิ่มข้อมูลรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ จนสามารถส่งรายงานความก้าวหน้าให้ สสส.ได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำรายงานงวดที่ 1

กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำเอกสารการเงินในงวดที่ 1 ให้ทาง สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้า
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำ เขตปลอดบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 2 ป้าย คือ ได้ป้ายไวนิลเขตปลอดบุหรี่ และป้ายโครงการติดไว้ที่ห้องประชุมหมู่บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ รวมป้ายโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. สั่งทำป้ายจากร้านเส้นดินสอ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 2. ดำเนินการติดตั้งป้าย ไว้ที่ห้องประชุมหมู่บ้าน
 • photo

 

150 150

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 32 14                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 143,450.00 54,532.00                  
คุณภาพกิจกรรม 56 55                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • ยังไม่เข้าใจระบบการจัดการเอกสารการเงิน โดยเฉพาะเรื่องการหักภาษี มีบางรายการไม่ต้องหัก และอีกหลายรายการต้องหัก ทำให้จัดการเอกสารไม่เรียบร้อย
 • ไม่เข้าใจระบบการหักภาษี
 • ปรึกษาพี่เลี้ยงเพื่อขอคำแนะนำในการจ่ายภาษีของค่าใช้จ่ายที่ต้องหัก แต่ในหลายรายการที่พี่เลี้ยงก็ยังไม่เข้าใจ เลยต้องช่วยกันทำเอกสารการเงิน ก่อนส่งรายงานให้ สสส.

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
เตือนใจ สงแสง 178 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย เจิม สงสุวรรณ 205/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง พยอม อมรวิริยะชัย 256 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง
นาง ระเบียบ บัวเนียม 178/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. พบพี่เลี้ยงประชุมติดตามเอกสารตัวโครงการ ( 16 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. จัดทำรายงานปิดงวด 1 ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 5 ( 25 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วน เรียนรู้การทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมีในการปลูกผักเพื่อปลอดสารเคมี โดยปราชญ์ของชุมชน ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 5. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 6 ( 6 มีนาคม 2559 )
 6. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วนและในแปลงสาธิตในชุมชนและในโรงเรียน ( 12 มีนาคม 2559 )
 7. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 7 ( 3 เมษายน 2559 )
 8. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดไข่ ไว้บริโภคและเรียนรู้การแปรรูปไข่ของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วน ( 9 เมษายน 2559 )
 9. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 8 ( 8 พ.ค. 2559 )
 10. ส่งเสริมให้มีตลาดปลอดภัยในชุมชน ทุก วันอังคาร ( 14 พ.ค. 2559 )
 11. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 9 ( 5 มิถุนายน 2559 )
 12. ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 10 ( 3 กรกฎาคม 2559 )
 13. ประชุมชาวบ้านเพื่อทำประชาคมหมู่บ้านและมาตรการทางสังคม ( 9 กรกฎาคม 2559 )
 14. สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลให้กับชุมชน ( 13 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาง ศุภกร หมวดมณี
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......