แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ 58-03822 รหัสสัญญา 58-00-2209 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

น้ำแร่สุขภาพ

ภาพถ่าย รายงาน

จะนำไปเป็นเมนูอาหารในการประชุมของหน่วยงานต่างๆ เป็นอาหารว่าง และเพิ่มน้ำดื่มสมุนไพรไปด้วย

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่
 • กลุ่มออกกำลังกายเกิดเป็นชมรมออกกำลังกาย
 • เกิดกลุ่มทำปุ๋ย
 • เกิดกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
 • เกิดกลุ่มกลองยาว

ภาพถ่าย รายงาน

 • กลุ่มออกกำลังกายจะพัฒนาขยายผลไปยังผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียนในโรงเรียน
 • กลุ่มทำปุ๋ย จะขยาเพิ่มสมาชิกให้มากขึ้นและให้เกิดการทำนาอินทรีย์โดยนำปุ๋ยนี้ไปใช้
 • กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ จะขยายผลการผลิตไปจำหน่ายในโรงเรียน และสร้างตลาดสีเขียวในหมู่บ้าน
 • กลุ่มกลองยาว จะขยายไปยังเยาวชนในการฝึกตีกลองยาว
6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

ประชาชนเริ่มเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารในการลดหวาน มัน เค็ม

ผลการตรวจเลือด ภาพถ่าย รายงาน

เพิ่มเรื่องสมุนไพรในการป้องกันรักษาโรค

3. การออกกำลังกาย

ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาออกกำลังกาย กันมากขึ้น เช่น แอโรบิค โยคะ

ภาพถ่าย

ขยายผลไปยงกลุ่มผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียนในโรงเรียน

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีแปลงผักปลอดสารพิษ เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้าน

ภาถ่าย รายงาน

จัดการขยายผลไปยังโรงเรียน และจัดการเรื่องนำผักไปวางขายในชุมชนทำเป็นตลาดสีเขียว

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

เพิ่มรายได้จากการขายผักปลอดสารพิษ

บัญชีครัวเรือน

พัฒนาส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านเช่น เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ไว้บริโภค และรวมกลุ่มแปรรูปเป็นปลาดุกร้า ปลาแดดเดียว

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มีมาตรการเรื่องการใช้น้ำสมุนไพรแทนน้ำอัดลม การเลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ข้าว ในงานเลี้ยงต่างๆ

ภาพถ่าย รายงาน

เพิ่มมาตรการทางสังคม

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีกลุ่มทำปุ๋ย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้าน ทำงานเชื่อมโยงประสานงานกันกับผู้นำชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติ และเชื่อมโยงกับเทศบาลตำบลท่าแค รพ.สต.บ้านปลวกร้อน และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

ภาพถ่าย

รวมตัวเป็นสภาผู้นำชุมชน

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีการเรียนรู้การแก้ปัญหา วางแผน ลงมือปฏิบัติการ

ภาพถ่าย

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

จากคณะทำงานโครงการได้ประชุมกันทุกเดือน มีการตัดสินใจร่วมกัน วางแผนการดำเนินงาน

ภาพถ่าย รายงาน

จะพัฒนาคณะทำงาน เป็นสภาผู้นำชุมชน และให้เกิดแผนชุมชน มีการประชุมต่อเนื่องทุกเดือน และขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลลัพธ์

 1. เกิดทีมสภาผู้นำชุมชนจำนวน 20 คน มีการประชุมทกเดือน มีการสรุปผลการทำกิจกรรมทุกเดือน
 2. กลุ่มคนโรคอ้วนและกลุ่มเสี่ยงได้เข้าร่วมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 เกิดตลาดนัดสุขภาพชุมชน
 3. ได้แผนพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ด้านสุขภาพ (การออกกำลังกาย สร้างลานกีฬา) ด้านสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้ ขุดลอกคลอง) ด้านคมนาคม (สร้างถนน ขุดลอกคลอง) และด้านทำนุบำรุงศาสนา
 4. ได้มาตรการทางสังคม 1 เรื่อง ยาเสพติด หากบ้านใครยุ้งเกี่ยวกับยาเสพติด ทางชุมชนจะไม่ช่วยเหลือใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางสังคม
 5. เกิดตลาดนัดเพื่อสุขภาพในชุมชน จัดให้มีมุมสำหรับนำผักปลอดสารพิษมาวางขาย เเละเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เเละไข่เป็ด ไข่ไก่ที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนมาวางขาย โดยผ่านการตรวจสารปนเปื้อน ตรวจสอบคุณภาพเเละรับรองโดยจากคณะกรรมการของหมู่บ้าน มีการเฝ้าระวังทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านนได้นำผักผลไม้ปลอดสารพิษและอื่นๆไปขายในตลาดนัดสุขภาพ
 6. เกิดครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10 ครัวเรือน ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วนและในแปลงสาธิตในชุมชน
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3