คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)

รหัสโครงการ 58-03892
สัญญาเลขที่ 58-00-2025
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การปฐมนิเทศโครงการใหม่
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
3) สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 1
4) เปิดเวทีโครงการ
5) สำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1
6) การพัฒนาศักยภาพโครงการในการบันทึกเวปไซด์และทำรายงาน สังเคราะห์ข้อมูล
7) สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 2
8) สำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2
9) เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 1
10) สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 3
11) เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 2
12) เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 3
13) การติดตามจาก สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
14) เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 4
15) เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 5
16) ปิดรายงาน งวด 1 กับพี่เลี้ยงพื้นที่ ครั้งที่ 4
17) การจัดทำรายงานปิดงวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,080.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 76.35 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -4,700.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 17,706.35 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,656.35 บาท รวมรายจ่าย (2) = 72,650.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 13,006.35 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,350.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ศรีวิไล ทองใสพร )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ติดตามความคืบหน้าของโครงการ (26 มีนาคม 2559)
  2. กฎหมายต้องรู้ (30 มีนาคม 2559)
  3. ข้อมุูลอุบัติเหตุ ลดตาย ลดบาดเจ็บ (2 เมษายน 2559)
  4. รณรงค์สวมหมวกกันน้อค (7 เมษายน 2559)
  5. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 4 (23 เมษายน 2559)
  6. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 5 (20 พ.ค. 2559)
  7. ปรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง (22 กรกฎาคม 2559)
  8. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 6 (24 กรกฎาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ศรีวิไล ทองใสพร )
11 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายมนัส ดำด้วงโรม )
11 กุมภาพันธ์ 2559