คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)

รหัสโครงการ 58-03892
สัญญาเลขที่ 58-00-2025
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
2) กฎหมายต้องรู้
3) ข้อมุูลอุบัติเหตุ ลดตาย ลดบาดเจ็บ
4) สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 4
5) สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 5
6) ปรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง
7) สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 6
8) สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 7
9) ปรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง
10) สร้างศูนย์อุบัติเหตุ
11) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ
12) เรียนรู้จราจรวันละ 5 นาที
13) สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้ง 8
14) ข้อมุูลอุบัติเหตุ ลดตาย ลดบาดเจ็บ
15) เรียนรู้จราจรวันละ 5 นาที
16) ค่าภาพถ่ายกิจกรรม และเอกสารรายงานกิจกรรมปิดโครงการ
17) ถอดบทเรียน
18) งานสร้างสุขภาคใต้
19) พบพี่เลี้ยงเพื่อทำรายงานปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 13,006.35 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,350.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 59.80 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -20,434.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.15 บาท
รวมรายรับ (1) = 119,416.15 บาท รวมรายจ่าย (2) = 139,850.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -20,433.85 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 20,433.85 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ศรีวิไล ทองใสพร )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง ศรีวิไล ทองใสพร )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายมนัส ดำด้วงโรม )
15 ตุลาคม 2559