คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)

รหัสโครงการ 58-03892
สัญญาเลขที่ 58-00-2025

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)
รหัสโครงการ 58-03892 สัญญาเลขที่ 58-00-2025

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,700.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,080.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,350.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,430.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 76.35 บาท
งวดที่ 2 = 59.80 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 136.15 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 212,500.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -20,433.85 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง 10,000.00 10,000.00
1. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 1
2. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 2
3. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 3
4. สรุปความก้าวหน้าของกิจกรรม
5. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 4
6. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 5
7. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 6
8. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 7
9. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้ง 8
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ 8,700.00 8,700.00
1. สำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1
2. สำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล 28,500.00 28,500.00
1. เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 1
2. เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 2
3. เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 3
4. เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 4
5. เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 5
กิจกรรมหลัก : ข้อมุูลอุบัติเหตุ ลดตาย ลดบาดเจ็บ 13,000.00 13,000.00
1. ข้อมุูลอุบัติเหตุ ลดตาย ลดบาดเจ็บ
2. ข้อมุูลอุบัติเหตุ ลดตาย ลดบาดเจ็บ
กิจกรรมหลัก : เปิดเวทีโครงการ 27,000.00 27,000.00
1. เปิดเวทีโครงการ
กิจกรรมหลัก : กฎหมายต้องรู้ 34,200.00 34,200.00
1. กฎหมายต้องรู้
กิจกรรมหลัก : ปรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง 48,000.00 48,000.00
1. ปรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง
2. ปรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้จราจรวันละ 5 นาที 20,000.00 20,000.00
1. เรียนรู้จราจรวันละ 5 นาที
2. เรียนรู้จราจรวันละ 5 นาที
กิจกรรมหลัก : สร้างศูนย์อุบัติเหตุ 6,000.00 6,000.00
1. สร้างศูนย์อุบัติเหตุ
กิจกรรมหลัก : รณรงค์สวมหมวกกันน้อค 0.00 0.00
1. รณรงค์สวมหมวกกันน้อค
กิจกรรมหลัก : ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน 0.00 0.00
1. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน 4,300.00 4,300.00
1. ถอดบทเรียน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 9,800.00
1. การปฐมนิเทศโครงการใหม่
2. การพัฒนาศักยภาพโครงการในการบันทึกเวปไซด์และทำรายงาน สังเคราะห์ข้อมูล
3. การติดตามจาก สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
4. ปิดรายงาน งวด 1 กับพี่เลี้ยงพื้นที่ ครั้งที่ 4
5. การจัดทำรายงานปิดงวดที่ 1
6. ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
7. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ
8. งานสร้างสุขภาคใต้
9. พบพี่เลี้ยงเพื่อทำรายงานปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
2. ค่าภาพถ่ายกิจกรรม และเอกสารรายงานกิจกรรมปิดโครงการ

รวมงบทั้งหมด

212,700.00 212,500.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง ศรีวิไล ทองใสพร )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559