คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)

รหัสโครงการ 58-03892
สัญญาเลขที่ 58-00-2025
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)

2. ชุมชน บ้านปากคลองวัดแดง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. รหัสโครงการ 58-03892 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2025

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมคณะทำงาน  จัดตั้งสภาผู้นำ  และวางแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานมีการประชุมต่อเนื่อง 12 ครั้ง
2.มีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน
3.มีภาคีร่วมทำงานตามโครงการ 4.คณะทำงานมีส่วนในการดำเนินโครงการตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปได้ว่า
ผลผลิต 1.มีสภาผู้นำและคณะทำงาน 1 ชุด 2.มีการแบ่งกลุ่ม ในการรับผิดชอบ 3 กลุ่ม

ผลลัพธ์ 1.มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการให้คณะทำงานรับทราบถึงกิจกรรมที่จะทำ 2.มีการพบปะพูดคุยกันในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันในชุมชนมีการเสนอความคิดเห็นในการเลือกสภาผู้นำและการแบ่งโซนในการทำกิจกรรม 3.มีการยอมรับมากขึ้นกันในกลุ่ม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.1 มีการคัดเลือกผู้นำ และคณะทำงาน เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำและคณะทำงาน โดยคัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มต่างๆกลุ่มละ 2 คน ทั้งหมด 10 กลุ่ม (รวม 20 คน )คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 15 คนผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ตัวแทนเยาวชน 5คน จิตอาสา 5 คน รวมทั้งหมด 50 คน 1.2 สภาชุมชนประชุมทุกเดือน เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งจะนำมาพูดคุยกันและหาข้อสรุปการทำงานรวมทั้งวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหมู่บ้าน 1.3สภาชุมชนมีการบันทึกรายละเอียดการพูดคุย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ตลอดจนเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบในวันประชุมประจำเดือน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและหาแนวทางร่วมทำงาน 1.4 สภาชุมชน ร่วมกันจัดทำแผนงานในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยเป็นกลไกขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาหมู่บ้านและเกิดแนวทางการพัฒนา

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกกรรมประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนบ้านปากคลองวัดแดงโดยประชุมที่ หอประชุมรพ.สต.เขาพระบาทโดยมี นายมนัส ดำด้วงโรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมกล่าวเปิดการประชุมมี อสม. เยาวชนเจ้าหน้าที่รพ.สต.และประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม
โดยนางศรีวิไลทองใสพรผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ หลังจากนั้นมีการคัดเลือกผู้นำและคณะทำงานเพิ่มเติมในกิจกรรมต่างๆโครงการโดยเลือกตัวแทนจากกลุ่มต่างๆกลุ่มละ2คนทั้งหมด10กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน15คนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 15 คนผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ตัวแทนเยาวชน 5คน จิตอาสา 5 คน รวมทั้งหมด 50 คนโดยการเสนอจากคนที่เข้าร่วมการประชุมและจะมีการนัดประชุมสภาชุมชนทุกเดือนเพื่อวางแผนในการทำโครงการติดตามการทำโครง

ปัญหาจากที่ประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับจำนวนหลังคาเรือนในหมู่บ้าน มีมากเกินไป จำนวน 450 หลังคาเรือน จำเป็นต้องแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เหตุผล เพือให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 บ้านหัวท่อมแบ่งผู้นำและอสม. ในเขตรับผิดชอบ ดังนี้ นางประคิ่นชูแก้ว, นางบัญญัติดำด้วงโรม, นางสุนีย์วงศ์ศิลป์, นางสมพงศ์นวลศรี, นางศรีวิลัยทองใสพร, นางสาครส่งสุทธิต, นางลัดดาวัลย์หารยางนอก, นางสาววิลัย นาแก้ว, นายมนัส ดำด้วงโรม, นางสาวศิราณี เขียวบุญจันทร์
กลุ่มที่ 2 บ้านปากคลองวัดแดง ทีมงานประกอบด้วยนายสมหมายมีเสน, นายสุทิน พังแพร่, นางพร้อม อินทร์ปรางค์, นางสาวกมลทิพย์ ศรีส่งสุข, นางสาวอรอุมาไขแก้ว, นางอุทุมพร บูชากรณ์, นายไมตรีน้ำทอง, นส.พะเยาว์เกลี้ยงแป้น, นางประคองถนนทอง, นางกมล บูชากรณ์, นส.น้ำอ้อยขวัญมิ่ง กุล่มที่ 3 บ้านปากช่อง ประกอบด้วย นายประเสริฐรักสวนเงิน, นางจำเป็นทวี, นางบุญธรรม ศรีทันเดช, นายกิ่งรักษ์ ย้อยไชยา, นายจักรเทพวัฒนสุข, นางเพ็ญศรี จันทร์เทพ, นางจุฑาลักษณ์สดไธสง และได้มีการแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นในการทำโครงการว่าทำโครงการนี้แล้วได้ผลดีอย่างไรบ้างจากการได้ร่วมเสนอในที่ประชมการทำโครงการนี้ สามารถลดอุบัติเหตุได้ลดการสูญเสียทั้งในด้านของชีวิตและทรัพย์สิน ลดความพิการมีกฎที่เข็มแข็ง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 70
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุม วางแผนและติดตามกิจกรรมของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานมีการประชุมต่อเนื่อง 12 ครั้ง
2.มีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน
3.มีภาคีร่วมทำงานตามโครงการ 4.คณะทำงานมีส่วนในการดำเนินโครงการตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า
1.มีการวางแผนกิจกรรมในการดำเนินงานต่อครั้งต่อไป 2.มีแบบสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุโดยการร่วมกันทำแบบสำรวจจากผู้นำชุมชน คณะทำงาน และตัวแทนเยาวชน 3.เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะทำงานและเยาวชนในหมู่บ้านทำให้เยาวชนเห็นความสำคัญถึงโครงการที่เกิดขึ้น 4.มีการได้ทราบผลจากการสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.1 มีการคัดเลือกผู้นำ และคณะทำงาน เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำและคณะทำงาน โดยคัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มต่างๆกลุ่มละ 2 คน ทั้งหมด 10 กลุ่ม (รวม 20 คน )คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 15 คนผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ตัวแทนเยาวชน 5คน จิตอาสา 5 คน รวมทั้งหมด 50 คน 1.2 สภาชุมชนประชุมทุกเดือน เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งจะนำมาพูดคุยกันและหาข้อสรุปการทำงานรวมทั้งวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหมู่บ้าน 1.3สภาชุมชนมีการบันทึกรายละเอียดการพูดคุย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ตลอดจนเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบในวันประชุมประจำเดือน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและหาแนวทางร่วมทำงาน 1.4 สภาชุมชน ร่วมกันจัดทำแผนงานในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยเป็นกลไกขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาหมู่บ้านและเกิดแนวทางการพัฒนา

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกกรมประชุมสภาชุมชนครั้งที่2โดยประชุมที่รพ.สต.เขาพระบาท มีคณะทำงานร่วมในการประชุมที่รพ.สต.เขาพระบาท โดยนางศรีวิไลทองใสพรประชุมชี้แจง กิจกรรมที่ผ่านมา คือการเปิดโครงการและกิจกรรมในครั้งต่อไป คือ การสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ โดยจะร่วมทำแบบสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลอุบัติเหตุในชุมชน ซึ่งจะมีเยาวชนร่วมในการสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุด้วยซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดร่วมกันระดม เพื่อจัดทำแบบสอบถามเพื่อจะใช้ในการสำรวจ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการในการบันทึกเวปไซด์และทำรายงาน สังเคราะห์ข้อมูลโดยร่วมกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนผลลัพธ์ การเขียนผลผลิตจากการทำกิจกรรม เรียนรู้เรื่องภาษีและสามารถบันทึกข้อมูลภาษีได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกกิจกรรมเข้าเว็บไซต์และผลจากการสำรวจจากกิจกรรมสำรวจอุบัติเหตุในชุมชน พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดในหมู่บ้านน้อยมาก ส่วนใหญ่ เป็นคนภายนอกที่มาเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน จำนวน 5 ราย
และปีที่ผ่านมา พบว่า คนในหมู่บ้าน จากข้อมูลสำรวจ 300 ครัว เรือน พบว่า มีผู้ป่วยอุบัติเหตุ 2 ราย ที่เป็นอุบัติเหตุรถยนต์ ไม่มีเสียชีวิต และกิจกรรมในครั้งต่อไปคือสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ ครั้งที่2เและด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 1 ซึ่งกิจกรรมใน 2 วัน ต่อไปก็ขอให้มารวมตัวกันก่อนที่รพ.สต.ก่อนลงการสำรวจ เพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนโดยจะนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 15มกราคม 2558

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 70
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 3

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุม วางแผนและติดตามกิจกรรมของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานมีการประชุมต่อเนื่อง 12 ครั้ง
2.มีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน
3.มีภาคีร่วมทำงานตามโครงการ 4.คณะทำงานมีส่วนในการดำเนินโครงการตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานพบว่า 1.มีการวางแผนการทำงานและมีการติดตามผลการดำเนินโครงการ 2.มีความสัมพันธ์กันระหว่างเยาวชนกับคนในชุมชนมากขึ้นคือได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน 3.เยาววชนได้มาร่วมกับแกนนำในการร่วมพัฒนาชุมชน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.1 มีการคัดเลือกผู้นำ และคณะทำงาน เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำและคณะทำงาน โดยคัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มต่างๆกลุ่มละ 2 คน ทั้งหมด 10 กลุ่ม (รวม 20 คน )คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 15 คนผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ตัวแทนเยาวชน 5คน จิตอาสา 5 คน รวมทั้งหมด 50 คน 1.2 สภาชุมชนประชุมทุกเดือน เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งจะนำมาพูดคุยกันและหาข้อสรุปการทำงานรวมทั้งวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหมู่บ้าน 1.3สภาชุมชนมีการบันทึกรายละเอียดการพูดคุย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ตลอดจนเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบในวันประชุมประจำเดือน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและหาแนวทางร่วมทำงาน 1.4 สภาชุมชน ร่วมกันจัดทำแผนงานในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยเป็นกลไกขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาหมู่บ้านและเกิดแนวทางการพัฒนา

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกกรมประชุมสภาชุมชนครั้งที่3โดยประชุมที่บ้านกำนัน ซึ่งมีคณะทำงานผู้นำชุมชนตัวแทนเยาวชนร่วมในการประชุม โดยนางศรีวิไล ทองใสพรประชุมชี้แจง กิจกรรมที่ผ่านมา คือการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุในชุมชนซึ่งในการสำรวจก็จะให้แบ่งกลุ่ม เป็น 4 กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีเยาวช อสม.และผู้นำชุมอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างวัยและจะได้สอนงานให้กับเยาวชอีกด้วยเพื่อจะ เป็นการสร้างความตระหนักของเยาวชน เกี่ยวกับอุบัติเหตุในชุมชนซึ่งจากการสำรวจที่ผ่านมาสำรวจได้ 80ครัวเรือนพบว่าปีที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรถยต์ 2 ราย เกิดอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซด์ 8 ราย ส่วนใหญ่เกิดมาจากพื้นที่ ไม่มีเกิดเหตุในพื้นที่ แต่เกิดเหตุในพื้นที่ 5 ราย ส่วนใหญ่มาจากต่างอำเภอ ต่างจังหวัด และเทียบกับสถิติพบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุน้อยลงกว่าทุกปีที่ผ่านมา และปีใหม่ 2559 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดในพื้นที่ส่วนรายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากการสำรวจเสร็จแล้วส่วนกิจกรรมในครั้งต่อไปก็จะเป็นการสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุของชุมชนโดยเยาวชนและทีมงานอีก 4 ครั้งกิจกรรมการติดตามจาก สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ในวันที่ 30 ม.ค. 2559ที่ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 นครศรีธรรมราชโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าในการทำโครงการการตรวจสอบเอกสารของโครงการ เอกสารด้านการเงิน การบันทึกข้อมูลในเวปไซต์และเพื่อเตรียมการทำงานเพื่อปิดงวดรายงานที่ 1 กิจกรรม การปิดรายงาน งวด 1 กับพี่เลี้ยงพื้นที่ โดยจะไปพบพี่เลี้ยงที่ รพ.สต.เขาพระบาทจะเป็นการตรวจสอบเอกสารอีกครั้งและการบันทึกกิจกรรมในเว็ปไซต์กอ่นที่จะไปพบเจ้าหน้าที่สจรส.มอ.ในการตรวจเอกสารเพื่อปิดงวดรายงานที่ 1ในวันที่ 13-14กุมภาพันธ์2559ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจะนัดประชุมสภาผู้นำในครั้งต่อไปคือวันที่15กุมภาพันธ์ 2559

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 สรุปความก้าวหน้าของกิจกรรม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรม 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานมีการประชุมต่อเนื่อง 12 ครั้ง
2.มีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน
3.มีภาคีร่วมทำงานตามโครงการ 4.คณะทำงานมีส่วนในการดำเนินโครงการตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครกงาร พบว่า
1.มีการวางแผนการทำงานคือการเตียมเอกสารเพื่อปิดงวดรายงานที่ 1และมีการติดตามผลการดำเนินโครงการ 2.ได้สรุปการสำรวจทั้งหมดที่ผ่านมาได้ 402 ครัวเรือนจากเป้าหมายทั้งหมด 450 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.34 3.ได้เตรียมความพร้อมและเตรียมเอกสารในการปิดงวดที่ 1

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คัดเลือกผู้นำ และคณะทำงาน เพื่อสรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 2. สภาชุมชนนำเสนอและสรุปแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งจะนำมาพูดคุยกันและหาข้อสรุปการทำงานรวมทั้งวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหมู่บ้าน 3.สภาชุมชนมีการบันทึกรายละเอียดการพูดคุย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ตลอดจนเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบในวันประชุมประจำเดือน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและหาแนวทางร่วมทำงาน 4. สภาชุมชน ร่วมกันจัดทำแผนงานในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยเป็นกลไกขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาหมู่บ้านและเกิดแนวทางการพัฒนา

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกกรมประชุมสรุปงานขอตัวแทน โดยสภาชุมชน โดยประชุมที่รพ.สต.เขาพระบาท ซึ่งมีคณะทำงานผู้นำชุมชนตัวแทนเยาวชนร่วมในการประชุม โดยนางศรีวิไลทองใสพรประชุมชี้แจง กิจกรรมที่ผ่านมา คือ 1.การเปิดเวทีหมู่บ้าน ทำไปแล้ว 3 จุด ที่ รพ.สต. บ้านกำนัน และบ้านผู้ช่วยพบว่าประชาชนให้ความสนใจ
2.การรณรงค์การใส่หมวกกันน็อค โดยการทำเป็นแผ่นพับและไวนิล พร้อมทั้งให้ความรุ้ทุกครั้งที่ประชุมหมู่บ้าน
3.การสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ โดยจะร่วมทำแบบสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลอุบัติเหตุในชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือกับเยาวชนร่วมในการสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ แต่ปัญหาที่พบคือ นักเรียนต้องไปเรียนหนังสือ เยาวชนนอกระบบ ไปทำงานนอกบ้าน เพราะช่วงนี้ราคายางพาราตกตำ่ ไม่มีงานในหมู่บ้านแต่กิจกรรมครั้งนี้ทุกคนร่วมมือกันอย่างดี
4.การสำรวจแบบสอบถาม ทุกคนมาร่วมกันแสดงความคิดร่วมกันระดม เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลซึ่งได้สำรวจมาแล้ว ทั้งหมด5วัน 402 ครัวเรือน และสรุแได้ว่า ครั้งที่ 1 สำรวจได้ 80 ครัวเรือน ครั้งที่ 2 สำรวจได้ 92 ครัวเรือน ครั้งที่ 3 สำรวจได้ 87 ครัวเรือน ครั้งที่ 4 สำรวจ ได้ 75 ครัวเรือน ครั้งที่ 5 สำรวจได้ 68 ครัวเรือน รวม 402 ครัวเรือนเป้าหมาย 450 ครัวเรือนคิดความครอบคลุม ร้อยละ 89.34

5.กิจกรรมในครั้งต่อไป คือการติดตามจาก สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามไปประชุมที่สำนักงานสนับสนุนสุขภาพที่ 11กิจกรรมคณะทำงานจะสรุปข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแต่ละครัวเรือน นำมาสรุปเป็นภาพรวมของชุมชน และจะต้องไปปิดงวดกิจกรรมครั้ิงที่ 1 ในวันที่ 13 ก.พ.2559 ที่ม.วลัยลักษณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

10 10

2. สำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 สำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุในชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีแบบสำรวจข้อมูลชุมชนที่มาจากความต้องการของชุมชน 2.มีการทำงานเป็นทีมทั้งกลุ่มเยาวชน อสม.และแกนนำชุมชน 3.มีการสอนงานระหว่างกลุ่มวัย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม สรุปได้ว่า
1. เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในการช่วยพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ 2. เยาวชนมีความยินดีกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้เห็นความสำคัญของตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน 3. เยาวชน ได้รู้จักคนในชุมชน มีความสัมพันธ์กับคนในชุมมากขึ้นทำให้คนในชุมชนเห็นเยาวชนกลุ่มนี้มีความตั้งใจในการร่วมพัฒนนาชุมชน 4.ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุในชุมชน พบว่าคนภายนอกที่มาเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.เด็กแว๊นซ์พร้อมคณะทำงานขอความร่วมกับ อสม. กลุ่มเยาวชน และแกนนำชุมชน มาล้อมพูดคุยเพื่อวางแผนการสำรวจข้อมูล ข้อมูประกอบด้วย

 • ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของครัวเรือน
 • ข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น
  ทำการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามที่ทุกคนได้ร่วมกันคิดขึ้นมา ซึ่งแบบสอบถามสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบก่อนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุของชุมชนบ้านปากคลองวัดแดงโดยจะนัดรวมตัวกันที่รพ.สต.เขาพระบาทเวลา08.30 น.เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมกับคณะทำงาน โดยวันนี้จะเป็นการออกแบบและคิดแบบสอบถาม ร่วมกันในการสำรวจซึ่งนางศรีวิไลทองใสพรชี้แจงรายละเอียดในการร่วมคิดออกแบบแบบสอบถามซึี่งจะให้ทุกคนร่วมกันคิดแบบสอบถามขึ้นมา ล้อมวงคุยเพื่อวางแผนการสำรวจข้อมูล ข้อมูประกอบด้วย

 • ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของครัวเรือน
 • ข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น

  ซึ้งจะต้องให้สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน โดยจะให้แต่ละคนร่วมกันเสนอข้อมูลในการรที่จะต้องการสำรวจ ระหว่างเยาวชนกับ อสม.และผู้นำชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลตามความต้องการของชุมชนซึ่งระหว่างการเสนอ ทุกคนก็ร่วมกันออกความคิดเห็นที่อยากได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำโครงการและชุมชนรวมไปถึงการได้สอนงานให้กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างวัยด้วย เมื่อทุกคนได้ร่วมเสนอข้อมูลและออกแบบแบบสำรวจแล้วก็ได้มอบหมายงานให้เยาวชนได้ไปพิมพ์แบบสอบถามมาและก็มาสรุปและประชุมกันอีกครั้งเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลอีกครั้ง

ผลจากการสำรวจในวันนี้พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดในหมู่บ้านน้อยมาก ส่วนใหญ่ เป็นคนภายนอกที่มาเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน จำนวน 5 ราย
และปีที่ผ่านมา พบว่า คนในหมู่บ้าน จากข้อมูลสำรวจ 300 ครัว เรือน พบว่า มีผู้ป่วยอุบัติเหตุ 2 ราย ที่เป็นอุบัติเหตุรถยนต์ ไม่มีเสียชีวิต

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 สำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลผลเสียจากอุบัติเหตุในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีแบบสำรวจข้อมูลชุมชนที่มาจากความต้องการของชุมชน 2.มีการทำงานเป็นทีมทั้งกลุ่มเยาวชน อสม.และแกนนำชุมชน 3.มีการสอนงานระหว่างกลุ่มวัย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า
ผลผลิต 1.ทีมงานสำรวจ 30คน
2.สำรวจข้อมูลได้450ครัวเรือน

ผลลัพธ์
1.จากการสำรวจอุัตราการเกิดอุบัติเหตุ พบว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 2.มีการเรียนรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุรวมกัน 3.ทำให้เยาวชนและทีมงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในการช่วยพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ 3.ประชาชนและเยาวชน ได้รู้จักคนในชุมชน คือการได้ลงไปสำรวจข้อมูลครัวเรือนทำให้มีความสัมพันธ์กับคนในชุมมากขึ้นทำให้รู้จักมากขึ้น 4.เยาวชนมีความรักความสามัคคีเพิ่มขึ้นและกระตือรือร้นในการที่จะทำโครงการคือการได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในการสำรวจช่วยเหลือกันในการสำรวจ 5.มีการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มวัยคือ มีการแบ่งกลุ่มในการลงสำรวจและแต่ละกลุ่มก็จะมีทั้งเยาวชน อสม.ผู้นำชุมชนช่วยด้วยในการสำรวจข้อมูล

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.เด็กแว๊นซ์พร้อมคณะทำงานขอความร่วมกับ อสม. กลุ่มเยาวชน และแกนนำชุมชน มาล้อมพูดคุยเพื่อวางแผนการสำรวจข้อมูล ข้อมูประกอบด้วย

 • ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของครัวเรือน
 • ข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น
  ทำการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามที่ทุกคนได้ร่วมกันคิดขึ้นมา ซึ่งแบบสอบถามสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบก่อนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้จะเป็นกิจกรรมสำรวจข้อมูลครั้งที่ 2เพื่อสำรวจข้อมูลผลเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยจะนัดรวมตัวกันที่รพ.สต.เขาพระบาทเวลา 09.00น.เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจสอบแบบสอบถามกันอีกครั้งหลังจากที่ได้กลุ่มเยาวชนไปพิมพ์และออกแแบมา ซึ่งนางศรีวิไลทองใสพรชี้แจงรายละเอียดในแบบสอบถามที่ได้ร่วมกันคิดออกแบบมาพร้อมทั้งได้ให้ทุกคนคนเสนอและแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมข้อมูลไดอีกบ้างและสอบถามความเข้าใจและความพร้อมในการลงสำรวจข้อมูลหลักจากนั้นก็ให้แบ่งกลุ่มกันเพื่อใช้ในกิจกรรมการสำรวจข้อมูลซึ่งแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยคณะทำงาน อสม. และเยาวชน กลุ่มละ 4คนกลุ่มละ40ชุดทั้งหมด400ครัวเรือนเป็นเวลา4วัน ซึ่งหลังจากการสำรวจเสร็จแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และก็จะได้สรุปข้อมูลเพื่อเป็นการคืนข้อมูลให้กับชุมชนซึ่งบรรยากสศของกิจกรรมวันนี้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกันทำโครงการในครั้งนี้เป็นอน่างมากเพราะจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย

จากข้อมูลสำรวจ ทั้ง 2 วัน 450 ครัวเรือน พบว่า ปีที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรถยต์ 2 ราย เกิดอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซด์ 8 ราย ส่วนใหญ่เกิดมาจากพื้นที่ ไม่มีเกิดเหตุในพื้นที่ แต่เกิดเหตุในพื้นที่ 5 ราย ส่วนใหญ่มาจากต่างอำเภอ ต่างจังหวัด และเทียบกับสถิติพบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุน้อยลงกว่าทุกปีที่ผ่านมา และปีใหม่ 2559 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดในพื้นที่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

3. เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 1

วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดกระบวนการทำงานเป็นทีมในการสำรวจข้อมูลชุมชน 2.เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างกลุ่มเป้าหมาย 4.มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนเริ่มดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานพบว่า
ผลผลิต 1.ได้ทำการสำรวจข้อมูล 80 ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 17.78) 2.มีการสรุปข้อมูลการทำงาน 1 ชุด 3.มีทีมงานสำรวจ 30 คน ผลลัพธ์ 1.ได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อม ก่อนการทำงานคือการได้สอบถามความเข้าใจในแบบสอบถามอีกครั้งว่ามีใครไม่เข้าใจหรือสสงสัยในส่วนไหนบ้างและการแบ่งกลุ่มในการลงสำรวจชุมชน 2.มีความสามัคคีกันหมู่คณะคือการได้ทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม ของคณะทำงาน การช่วยเหลือกันในการสำรวจ 3.ทำให้ทีมงานเกิดความภาคภูมิใจในการทำกิจกรรม โดยการสอบถามและพูดคุยกับทีมงาน ว่ามีความภาคถูมิใจดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูล ร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อที่จะได้เป็นฐานข้อมูลในชุมชนเพื่อที่มาแก้ไขปัญหาและพัฒนาในชุมชนต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานและทีมงาน พร้อมเด็กแวนซื แบ่งออกเป็นกลุ่มในการสำรวจ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยคณะทำงานอสม และเยาวชนกลุ่มละ 4 คน จำนวน 10 กลุ่ม ทำการสำรวจข้อมูล 400 ครัวเรือน กลุ่มละ 40 ชุด เป็นเวลา 4 วัน และนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์แยกออกเป็นหมวดหมู่

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมที่เด็กแว๊นซ์ร่วมกับคณะทำงานอสม.กลุ่มเยาวชนแกนนำชุมชน ร่วมกันสำรวจข้อมูลในชุมชนโดยได้นัดพบเพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงกันอีกครั้งก่อนลงสำรวจจริง ที่รพ.สต.เขาพระบาทโดยนำแบบสอบถามที่ได้ร่วมกันออกแบบมาสำรวจ ซึ่งได้แบ่งกลุ่มคณะทำงานและทีมงาน พร้อมเด็กแวนซ์แบ่งออกเป็นกลุ่มในการสำรวจ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยคณะทำงานอสม และเยาวชนกลุ่มละ 4 คน จำนวน 10 กลุ่ม ทำการสำรวจข้อมูล 400 ครัวเรือน กลุ่มละ 40 ชุด สำรวจ 5 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน และนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์แยกออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อสุปทำเป็นข้อมูลคืนให้กับชุมชนต่อไปซึ่งนางศรีวิลัยทองไสพรได้ชี้แจงก่อนลงสำรวจและสิบถามว่าใครไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรอีกบ้างและก็ได้ให้กำลังใจกับคณะทำงานทุกคนให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ มาร่วมกันพัฒนาชุมชนซึ่งจะทำให้พวกเขามีความภาคภูมิใจในการทำงานและพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง รวมถึงเป็นการฝึกฝนในการทำงานการทำงานเป็นกลุ่มผู้ใหญ่จะได้สอนและแนะนำการทำงานของน้องๆเยาวชนหลังจากนั้นก็ได้ออกไปสำรวจแบ่งตามโซนที่ได้แบ่งไว้ให้สำรวจให้ได้มากที่สุดในวันนี้และนัดกันอีกครั้งในการสำรวจครั้งตอไปในวันที่ 16 ม.ค. 2559 และอีกส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่รพ.สต.เขาพระบาทและ อสม. ได้มีการลงชุมชนร่วมสำรวจข้อมูลด้วย

จากการสำรวจข้อมูลวันนี้ คณะทำงานได้ร่วมกันสรุปข้อมูลอย่างง่ายๆ ดังนี้
สรุปผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1
วันนี้ได้ทำการสำรวจครัวเรือน 80 ครัวเรือน และทำการสรุปข้อมูลย่อยๆ ดังนี้
1.ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 65
2.อายุของผู้ให้สัมภาษณ์ เฉลี่ย 57 3.สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคู่สมรส ร้อยละ 48
4. จำนวนสมาชิกตามทะเบียน 433 คน
5.จำนวนสมาชิกที่อยู่จริง 325 คน
6.ครัวเรือนประกอบอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 92 7.รอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนขายผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 62 8.รอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนขายผลผลิตทางการเกษตรให้กับพ่อค้าคนกลางร้อยละ 72 9.ครัวเรือนประสบปัญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 90 10.รายได้หลักของครอบครัวมาจากการเกษตร ร้อยละเ 73 11.ปัจจุบันครัวเรือนมีหนี้สิน ร้อยละ 93 12.หนี้สินครัวเรือน ส่วนใหญ่ เป็นหนี้จาก ธกส.ร้อยละ 60 กู้เงินดอก ร้อยละ 35
13.ครัวเรือนมีที่ดินทำกิน ร้อยละ 88 14.สมาชิกในครัวเรือนได้รับข้อมูลข่าวสาร จาก อสม.ร้อยละ 89 15.สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกดังนี้ ธนาคารหมู่บ้านร้อยละ 95 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้าน) ร้อยละ 72 กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลร้อยละ 35 กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์สูงอายุ ร้อยละ 70 กลุ่มด้านสังคมและวัฒนธรรม ร้อยละ 70 กลุ่มจิตอาสา/ กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ร้อยละ 60 กลุ่มแกนนำสุขภาพ ร้อยละ 80 16.รอบปีที่ผ่านมา สมาชิกครัวเรือนเข้าร่วมงานประเพณี ทุกครั้ง ร้อยะ 75 17. เหตุผลที่สมาชิกในครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีของหมู่บ้าน มากที่สุด คือศรัทธาร้อยละ100 18.ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ การรวมกลุ่มและร่วมทำกิจกรรม ร้อยละ 65 19.ครัวเรือนมีกลุ่มเป้าหมายคุมกำเนิด ร้อยละ 15 20.สมาชิกในครัวเรือนกำลังตั้งครรภ์ ร้อยละ 2 21.ครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ร้อยละ 3.5 22.เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนทุกครั้ง ร้อยละ 95 23.ครอบครัวมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 15 24.ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ร้อยละ 96 25.ในรอบปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด รพสต.เขาพระบาท ร้อยละ 90 26.เหตุผลที่เลือกเข้ารับบริการรักษาพยาบาลเพราะใกล้บ้านและรักษาดี ร้อยละ 80 27.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 15 28.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาสูบบุหรี่ ร้อยละ 10 29.ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมารับประทานอาหารสุกๆดิบๆร้อยละ 5

30.ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ออกแรงนานกว่าครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป ร้อยละ 80
31.นอนหลับเพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง ร้อยละ90 32.สวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่มอเตอร์ไซด์ ร้อยละ 85 33.นอนในมุ้ง / มุ้งลวด ร้อยละ 80 34.มีวิธีปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายความเครียด เช่น สวดมนต์ เล่นกีฬา เป็นต้น ร้อยละ 80 35.รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน ร้อยละ 80
36.มีการหลีกเลี่ยงหรือลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ร้อยละ 85 37.การล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งร้อยละ 80 38.การล้างมือหลังการเข้าห้องน้ำทุกครั้งร้อยละ 80

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 2

วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดกระบวนการทำงานเป็นทีมในการสำรวจข้อมูลชุมชน 2.เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างกลุ่มเป้าหมาย 4.มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนเริ่มดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานพบว่า
ผลผลิต 1.กิจกรรมในการสำรวจข้อมูลในวันได้สำรวจได้ทั้งหมด92 หลังคาเรือน(ร้อยละ 20.45) 2.มีการสำรวจข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็นคิดเป็นร้อยละ 38.22
ผลลัพธ์ 1.ได้เห็นภาพการทำงานกันเป็นทีมคือการแบ่งกลุ่มในการสำรวจข้อมูล โดยแต่ละกลุ่มก็จะมีเยาวชนอสม. และผู้นำชุมชน ในการลงสำรวจด้วย 2.คณะทำงานมีการยอมรับกันมากขึ้นในการทำงานมีความรักความสามัคคีกันในกลุ่มคือการได้ทำงานกันหลายๆวัยเช่นเยาวชนและวัยผู้ใหญ่ทำให้เห็นการทำงานการมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลมีการช่วยเหลือในการสำรวจโดยการแบ่งเป็นแต่ละครัวเรือนไปหมุนเวือนกันในกลุ่ม เพื่อจะได้ฝึกกันทุกๆคน 3.ได้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชน 4.ฝึกให้เยาวชนมีจิตใจที่อาสา

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานและทีมงาน พร้อมเด็กแวนซื แบ่งออกเป็นกลุ่มในการสำรวจ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยคณะทำงานอสม และเยาวชนกลุ่มละ 4 คน จำนวน 10 กลุ่ม ทำการสำรวจข้อมูล 400 ครัวเรือน กลุ่มละ 40 ชุด เป็นเวลา 4 วัน และนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์แยกออกเป็นหมวดหมู่

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมที่เด็กแว๊นซ์ร่วมกับคณะทำงานอสม.กลุ่มเยาวชนแกนนำชุมชน ร่วมกันสำรวจข้อมูลในชุมชนครั้งที่ 2โดยได้นัดพบเพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงและสอบถามปัญหาและอุปสรรค ก่อนลงสำรวจครั้งที่ 2ที่รพ.สต.เขาพระบาทเวลา 09.00 น. ซึ่งนางศรีวิลัยทองไสพรได้สอบถามถึงการลงสำสวจข้อมูลในครั้งที่ 1 ว่ามีปัญหาหรือ อุปรรคอะไรบ้างซึ่งทุกคนก็ตอบว่าไม่มีปัญหาอะไรส่วนเยาวชนก็ตอบว่า ได้ทำกิจกรรมแล้สสนุกกับการได้ทำกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้รู้จักคนเพิ่มอีกมากมายและนางศรีวิไลก็ได้ได้ให้กำลังใจทุกคนตั้งใจและสู้ๆในการสำรวจในครั้งนี้หลังจากนั้นก็ได้ออกไปสำรวจแบ่งตามโซนที่ได้แบ่งไว้ ที่เหลือจากการสำรวจครั้งที่ 1 และนัดกันอีกครั้งในการสำรวจครั้งต่อไปในวันที่ 23 ม.ค. 2559

วันนี้ได้สรุปผลการสำรวจข้อมูล 92 หลังคาเรือน ดังนี้
สรุปผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2
วันนี้ได้ทำการสำรวจครัวเรือน 92ครัวเรือน และทำการสรุปข้อมูลย่อยๆ ดังนี้
1.ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70
2.อายุของผู้ให้สัมภาษณ์ เฉลี่ย 63 3.สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคู่สมรส ร้อยละ 51
4. จำนวนสมาชิกตามทะเบียน 401 คน
5.จำนวนสมาชิกที่อยู่จริง 301 คน
6.ครัวเรือนประกอบอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 90 7.รอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนขายผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 56 8.รอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนขายผลผลิตทางการเกษตรให้กับพ่อค้าคนกลางร้อยละ 70 9.ครัวเรือนประสบปัญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 80 10.รายได้หลักของครอบครัวมาจากการเกษตร ร้อยละ 70 11.ปัจจุบันครัวเรือนมีหนี้สิน ร้อยละ 83 12.หนี้สินครัวเรือน ส่วนใหญ่ เป็นหนี้จาก ธกส.ร้อยละ 60 กู้เงินดอก ร้อยละ 43
13.ครัวเรือนมีที่ดินทำกิน ร้อยละ 78 14.สมาชิกในครัวเรือนได้รับข้อมูลข่าวสาร จาก อสม.ร้อยละ 81 15.สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกดังนี้ ธนาคารหมู่บ้านร้อยละ 93 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้าน) ร้อยละ 70 กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลร้อยละ 42 กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์สูงอายุ ร้อยละ 78 กลุ่มด้านสังคมและวัฒนธรรม ร้อยละ 72 กลุ่มจิตอาสา/ กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ร้อยละ50 กลุ่มแกนนำสุขภาพ ร้อยละ 85 16.รอบปีที่ผ่านมา สมาชิกครัวเรือนเข้าร่วมงานประเพณี ทุกครั้ง ร้อยะ 70 17. เหตุผลที่สมาชิกในครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีของหมู่บ้าน มากที่สุด คือศรัทธาร้อยละ100 18.ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ การรวมกลุ่มและร่วมทำกิจกรรม ร้อยละ 60 19.ครัวเรือนมีกลุ่มเป้าหมายคุมกำเนิด ร้อยละ 12 20.สมาชิกในครัวเรือนกำลังตั้งครรภ์ ร้อยละ 3 21.ครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ร้อยละ 4.3 22.เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนทุกครั้ง ร้อยละ 95 23.ครอบครัวมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 12 24.ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ร้อยละ 95 25.ในรอบปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด รพสต.เขาพระบาท ร้อยละ 90 26.เหตุผลที่เลือกเข้ารับบริการรักษาพยาบาลเพราะใกล้บ้านและรักษาดี ร้อยละ 80 27.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10 28.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาสูบบุหรี่ ร้อยละ 8 29.ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมารับประทานอาหารสุกๆดิบๆร้อยละ 8

30.ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ออกแรงนานกว่าครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป ร้อยละ 80
31.นอนหลับเพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง ร้อยละ 85 32.สวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่มอเตอร์ไซด์ ร้อยละ 80 33.นอนในมุ้ง / มุ้งลวด ร้อยละ 80 34.มีวิธีปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายความเครียด เช่น สวดมนต์ เล่นกีฬา เป็นต้น ร้อยละ 75 35.รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน ร้อยละ 85
36.มีการหลีกเลี่ยงหรือลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ร้อยละ 80 37.การล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งร้อยละ 85 38.การล้างมือหลังการเข้าห้องน้ำทุกครั้งร้อยละ 85

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 3

วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดกระบวนการทำงานเป็นทีมในการสำรวจข้อมูลชุมชน 2.เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างกลุ่มเป้าหมาย 4.มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนเริ่มดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานพบว่า
ผลผลิต 1.ได้ทำการสำรวจข้อมูลวันนี้ 87 ครัวเรือน (ร้อยละ 19.33 ) 2.ได้ทำการสำรวข้อมูลครัวเรือนเพิ่มเป็น 57.55 ผลลัพธ์ 1.ได้เห็นถึงการทำงานร่วมกันระหว่างวัย 2.คณะทำงานมีความกระตือรือร้นในการทำงาน 3.อสม.ได้สอนแนะแนวการทำงานให้กับเยาวชน คือในการลงสำรวจอสม.และคณะทำงานได้แนะนำการทำแบบสอบถาม การพูดกับคนที่ให้สัมภาษณ์การปฏิบัติตัวขณะสำรวจข้อมูล

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานและทีมงาน พร้อมเด็กแวนซื แบ่งออกเป็นกลุ่มในการสำรวจ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยคณะทำงานอสม และเยาวชนกลุ่มละ 4 คน จำนวน 10 กลุ่ม ทำการสำรวจข้อมูล 400 ครัวเรือน กลุ่มละ 40 ชุด เป็นเวลา 4 วัน และนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์แยกออกเป็นหมวดหมู่

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมที่เด็กแว๊นซ์ร่วมกับคณะทำงานอสม.กลุ่มเยาวชนแกนนำชุมชน ร่วมกันสำรวจข้อมูลในชุมชนครั้งที่ 3 โดยได้นัดพบเพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงและสอบถามปัญหาและอุปสรรค ก่อนลงสำรวจครั้งที่ 3 ที่รพ.สต.เขาพระบาทเวลา 09.00 น. ซึ่งนางศรีวิลัยทองไสพรได้สอบถามถึงการลงสำสวจข้อมูลในครั้งที่ 2ว่ามีปัญหาหรือ อุปรรคอะไรบ้าง ก็ไม่มีปัญหาอะไรและนางศรีวิไลก็ได้ให้กำลังใจทุกคนตั้งใจและสู้ๆในการทำรวจในครั้งนี้ ในครั้งที่ 3และขอชื่นชมคณะทำงานทุกคน ที่ทำงานด้วยความตั้งใจความสมัคคีวัยผู้ใหญ่ กับเยาวชน สามารถเข้าทำงานกันได้อย่างดีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้งานออกมาสำเร็จอย่างดีหลังจากนั้นก็ได้ออกไปสำรวจแบ่งตามโซนที่ได้แบ่งไว้ ที่เหลือจากการสำรวจครั้งที่ 2 และนัดกันอีกครั้งในการสำรวจครั้งต่อไปในวันที่ 30 ม.ค. 2559

ผลการสำรวจข้อมูลครั้งที่ 3 จำนวน87 ครัวเรือน สรุปผลเบื้องต้น ดังนี้
สรุปผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่3
วันนี้ได้ทำการสำรวจครัวเรือน 87ครัวเรือน และทำการสรุปข้อมูลย่อยๆ ดังนี้
1.ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 56
2.อายุของผู้ให้สัมภาษณ์ เฉลี่ย 53 3.สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคู่สมรส ร้อยละ 45
4. จำนวนสมาชิกตามทะเบียน 396 คน
5.จำนวนสมาชิกที่อยู่จริง 294 คน
6.ครัวเรือนประกอบอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 90 7.รอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนขายผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 50 8.รอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนขายผลผลิตทางการเกษตรให้กับพ่อค้าคนกลางร้อยละ 80 9.ครัวเรือนประสบปัญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 70 10.รายได้หลักของครอบครัวมาจากการเกษตร ร้อยละ 80 11.ปัจจุบันครัวเรือนมีหนี้สิน ร้อยละ 89 12.หนี้สินครัวเรือน ส่วนใหญ่ เป็นหนี้จาก ธกส.ร้อยละ 76 กู้เงินดอก ร้อยละ 23
13.ครัวเรือนมีที่ดินทำกิน ร้อยละ 82 14.สมาชิกในครัวเรือนได้รับข้อมูลข่าวสาร จาก อสม.ร้อยละ 88 15.สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกดังนี้ ธนาคารหมู่บ้านร้อยละ 91 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้าน) ร้อยละ 78 กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลร้อยละ 40 กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์สูงอายุ ร้อยละ 87 กลุ่มด้านสังคมและวัฒนธรรม ร้อยละ 78 กลุ่มจิตอาสา/ กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ร้อยละ79 กลุ่มแกนนำสุขภาพ ร้อยละ 86 16.รอบปีที่ผ่านมา สมาชิกครัวเรือนเข้าร่วมงานประเพณี ทุกครั้ง ร้อยะ 70 17. เหตุผลที่สมาชิกในครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีของหมู่บ้าน มากที่สุด คือศรัทธาร้อยละ100 18.ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ การรวมกลุ่มและร่วมทำกิจกรรม ร้อยละ 76 19.ครัวเรือนมีกลุ่มเป้าหมายคุมกำเนิด ร้อยละ 11 20.สมาชิกในครัวเรือนกำลังตั้งครรภ์ ร้อยละ 1 21.ครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ร้อยละ 2 22.เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนทุกครั้ง ร้อยละ 90 23.ครอบครัวมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 8 24.ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ร้อยละ 95 25.ในรอบปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด รพสต.เขาพระบาท ร้อยละ 90 26.เหตุผลที่เลือกเข้ารับบริการรักษาพยาบาลเพราะใกล้บ้านและรักษาดี ร้อยละ 82 27.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 11 28.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาสูบบุหรี่ ร้อยละ 9 29.ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมารับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ร้อยละ6 30.ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ออกแรงนานกว่าครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป ร้อยละ 80
31.นอนหลับเพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง ร้อยละ 90 32.สวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่มอเตอร์ไซด์ ร้อยละ 82 33.นอนในมุ้ง / มุ้งลวด ร้อยละ 85 34.มีวิธีปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายความเครียด เช่น สวดมนต์ เล่นกีฬา เป็นต้น ร้อยละ 80 35.รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน ร้อยละ 85
36.มีการหลีกเลี่ยงหรือลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ร้อยละ 80 37.การล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งร้อยละ 85 38.การล้างมือหลังการเข้าห้องน้ำทุกครั้งร้อยละ 85

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 4

วันที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดกระบวนการทำงานเป็นทีมในการสำรวจข้อมูลชุมชน 2.เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างกลุ่มเป้าหมาย 4.มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนเริ่มดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานพบว่า
1.มีข้อมูลคืนให้กับชุมชน 2.ฝึกให้เยาวชนมีความเพียรขยันอดทนในการทำงานคือการได้สำรวจข้อมูล เพราะต้องใช้เวลาและความเข้าใจในการสอบถามได้ฝึกความอดทนไปด้วย 3.ฝึกให้เยาวชนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในการทำงานช่วยเหลือกัน ในการทำงานเป็นทีมเพราะในแต่ละทีมก็ต้องหมุนเวียนกันไปในการสำรวจแต่ละครัวเรือน เพื่อจะให้ทุกๆคนได้ฝึกฝนและช่วยเหลือกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานและทีมงาน พร้อมเด็กแวนซื แบ่งออกเป็นกลุ่มในการสำรวจ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยคณะทำงานอสม และเยาวชนกลุ่มละ 4 คน จำนวน 10 กลุ่ม ทำการสำรวจข้อมูล 400 ครัวเรือน กลุ่มละ 40 ชุด เป็นเวลา 4 วัน และนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์แยกออกเป็นหมวดหมู่

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมที่เด็กแว๊นซ์ร่วมกับคณะทำงานอสม.กลุ่มเยาวชนแกนนำชุมชน ร่วมกันสำรวจข้อมูลในชุมชนครั้งที่ 4 โดยได้นัดพบเพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงและสอบถามปัญหาและอุปสรรคเช่นเดิมก่อนลงสำรวจครั้งที่4ที่รพ.สต.เขาพระบาทเวลา 09.00 น. ซึ่งนางศรีวิลัยทองไสพรได้สอบถามถึงการลงสำสวจข้อมูลในครั้งที่3ว่ามีปัญหาหรือ อุปรรคอะไรบ้าง ก็ไม่มีปัญหาอะไรและนางศรีวิไล ก็ได้สอบถามปัญหา หรืออุปสรรคอะไรบ้างจากการสำรวจในครั้งที่ผ่านมาและก็ได้ให้กำลังใจในการทำงานหลังจากนั้นก็ได้ออกไปสำรวจแบ่งตามโซนที่ได้แบ่งไว้ ที่เหลือจากการสำรวจครั้งที่ 2 และนัดกันอีกครั้งในการสำรวจครั้งต่อไปในวันที่ 6 ก.พ.. 2559

วันนี้ได้ทำการเก็บข้อมูล จำนวน 75 หลังคาเรือน แต่พบว่าไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพราะกลุ่มเยาวชนที่รับผิดชอบชุดนี้ ไม่ได้เรียนการวิเคราะห์ข้อมูลมาก่อน จึงขอความกรุณาพี่เลี้ยงช่วยสอนเยาวชนในการวิเคาระห์ข้อมูลในภายหลัง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.5 เด็กแวนซ์ร่วมสำรวจข้อมุล ครั้งที่ 5

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดกระบวนการทำงานเป็นทีมในการสำรวจข้อมูลชุมชน 2.เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างกลุ่มเป้าหมาย 4.มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนเริ่มดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม พบว่า
ผลผลิต 1.ได้สำรวจข้อมูลวันนี้ 68 ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 22.67) 2.ได้สำรวจข้อมูลจำนวน 5 ครั้ง ได้ข้อมูล 402 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 89.33จากกลุ่มเป้าหมาย 450ครัวเรือน 3.ได้มีข้อมูลให้กับชุมชน 1 ชุด ผลลัพธ์ 1.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะทำงานและคนในชุมชนคือในขณะที่ได้ลงสำรวจทุกครัวเรือนก็จะถามชื่อถามความเป็นอยู่พูดคุยทำความสนิทกันก่อนก็เลยทำให้มีความสนิทสนมกันมากขึ้นกับคณะทำงาน และเยาวชน 2.เป็นการฝึกการทำงานร่วมกันและสร้างจิตอาสาให้เกิดในชุมชนคือเยาวชน และคณะทำงานได้มาร่วมในการลงสำรวจได้เสียละสละเพื่อทำงานส่วนร่วมเป็นการสร้างจิตอาสาให้กับเยาวชนและคณะทำงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานและทีมงาน พร้อมเด็กแวนซื แบ่งออกเป็นกลุ่มในการสำรวจ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยคณะทำงานอสม และเยาวชนกลุ่มละ 4 คน จำนวน 10 กลุ่ม ทำการสำรวจข้อมูล 400 ครัวเรือน กลุ่มละ 40 ชุด เป็นเวลา 4 วัน และนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์แยกออกเป็นหมวดหมู่

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมที่เด็กแว๊นซ.์ร่วมกับคณะทำงานอสม.กลุ่มเยาวชนแกนนำชุมชนร่วมกันสำรวจข้อมูลเป็นวันสุดท้าย ซึ่งเหลือไม่กี่หลังครัวเรือนเรือนแล้วซึ่งวันนี้ก็มารวมตัวกันที่ รพ.สต.เขาพระบาทตามเดิมโดยนางศรีวิไลทองใสพรได้ให้กำลังใจคณะทำงาน และเยาวชน ผู้เข้าร่วมสำรวจกันทุกคนว่าวันนี้เป็นกิจกรรมการสำรวจครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็จะได้นำข้อมูลที่ได้สำรวจไปรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และได้คืนข้อมูลให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการใส่หมวกกันน็อคการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่นางศรีวิไล ทองใสพรพูดให้กำลังใจคณะทำงานและเยาวชนทุกคน แล้วหลังจากนั้นก็ได้แยกย้ายตามกลุ่มเพื่อสำรวจครัวเรือนที่เหลือ

ผลการสำรวข้อมูลครัวเรือน
สรุปผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่5
วันนี้ได้ทำการสำรวจครัวเรือน68ครัวเรือน และทำการสรุปข้อมูลย่อยๆ ดังนี้
1.ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 71
2.อายุของผู้ให้สัมภาษณ์ เฉลี่ย49 3.สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคู่สมรส ร้อยละ 53
4. จำนวนสมาชิกตามทะเบียน 473คน
5.จำนวนสมาชิกที่อยู่จริง 402 คน
6.ครัวเรือนประกอบอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 85 7.รอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนขายผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 60 8.รอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนขายผลผลิตทางการเกษตรให้กับพ่อค้าคนกลางร้อยละ60 9.ครัวเรือนประสบปัญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 85 10.รายได้หลักของครอบครัวมาจากการเกษตร ร้อยละ 80 11.ปัจจุบันครัวเรือนมีหนี้สิน ร้อยละ 86 12.หนี้สินครัวเรือน ส่วนใหญ่ เป็นหนี้จาก ธกส.ร้อยละ 75 กู้เงินดอก ร้อยละ 30
13.ครัวเรือนมีที่ดินทำกิน ร้อยละ 80 14.สมาชิกในครัวเรือนได้รับข้อมูลข่าวสาร จาก อสม.ร้อยละ 90 15.สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกดังนี้ ธนาคารหมู่บ้านร้อยละ 90 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้าน) ร้อยละ 80 กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลร้อยละ 50 กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์สูงอายุ ร้อยละ 80 กลุ่มด้านสังคมและวัฒนธรรม ร้อยละ 82 กลุ่มจิตอาสา/ กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ร้อยละ90 กลุ่มแกนนำสุขภาพ ร้อยละ 81 16.รอบปีที่ผ่านมา สมาชิกครัวเรือนเข้าร่วมงานประเพณี ทุกครั้ง ร้อยะ 75 17. เหตุผลที่สมาชิกในครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีของหมู่บ้าน มากที่สุด คือศรัทธาร้อยละ100 18.ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ การรวมกลุ่มและร่วมทำกิจกรรม ร้อยละ 70 19.ครัวเรือนมีกลุ่มเป้าหมายคุมกำเนิด ร้อยละ 10 20.สมาชิกในครัวเรือนกำลังตั้งครรภ์ ร้อยละ 2 21.ครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ร้อยละ 2.5 22.เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนทุกครั้ง ร้อยละ 95 23.ครอบครัวมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 10 24.ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ร้อยละ 90 25.ในรอบปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด รพสต.เขาพระบาท ร้อยละ 90 26.เหตุผลที่เลือกเข้ารับบริการรักษาพยาบาลเพราะใกล้บ้านและรักษาดี ร้อยละ 80 27.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10 28.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาสูบบุหรี่ ร้อยละ 6 29.ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมารับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ร้อยละ 7

30.ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ออกแรงนานกว่าครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป ร้อยละ 80
31.นอนหลับเพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง ร้อยละ 90 32.สวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่มอเตอร์ไซด์ ร้อยละ 85 33.นอนในมุ้ง / มุ้งลวด ร้อยละ 80 34.มีวิธีปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายความเครียด เช่น สวดมนต์ เล่นกีฬา เป็นต้น ร้อยละ 80 35.รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน ร้อยละ 85
36.มีการหลีกเลี่ยงหรือลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ร้อยละ 80 37.การล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งร้อยละ 80 38.การล้างมือหลังการเข้าห้องน้ำทุกครั้งร้อยละ 80

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

4. ข้อมุูลอุบัติเหตุ ลดตาย ลดบาดเจ็บ

ไม่มีกิจกรรม

5. เปิดเวทีโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 เปิดเวทีโครงการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และกิจกรรมต่างๆของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีแนวทางการลดอุบัติเหตุในชุมชน 2.มีเวทีประชาคม เพื่อระดมหาข้อคิดเห็นในชุมชน 3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 4.เกิดแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน 5.มีระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม สรุปได้ว่า 1. ได้ชี้แจงกิจกรรมโครงการให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบถึงโครงการ 2. ได้มีการระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนเช่น แนวทางในการปรับสภาพแวดล้อมจัดทำป้ายจุดเสี่ยงอันตรายเจัดโซนจอดรถบริเวณริมถนนจัดอบรมให้ความรู้กับเยาวชน 3. ได้ทราบถึงกฎหมายจราจรและประโยชน์จากการใช้หมวกกันน็อคและได้ตระหนักถึงการใส่หมวกกันน็อค 4. มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมในโครงการ คือ สภ.การะเกด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เชิญกล่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องคือ ตัวแทนชุมชน อสม.ตัวแทนเยาวชน ตัวแทนสูงอายุ ตัวแทนผุู้ปกครอง ตัวแทนครูจำนวน100คนเข้าร่วมประชุมระดมแนวมทางการป้องกันอุบัติเหตุ
 2. แกนนำชุมชน นำประเด็นปัญหาและแนวทางที่ได้ระดมความคิดเห็น ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้าน เพื่อหาประเด็นเพ่ิมเติม และข้อคิดเห็นเพิมเติม
 3. เปิดเวที แสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุป เพื่อเป็นแนวทางลดอุบัติเหตุในชุมชน
 4. จัดทำแนวทางการลดอุบัติเหตุในชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง
 5. จัดทำป้ายไวนิล ประกาศใช้แนวทางลดอุบัติเหตุ เพื่อข้อบัญญัติชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง
 6. จัดเวทีรับฟังข้อเสนอ เมื่อประกาศใช้แนวทางการลดอุบัติเหตุ
กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกกรรมเปิดเวที ลดแว็นซ์ลดซิ่งลดอุบัติเหตุที่ หอประชุมรพ.สต.เขาพระบาทโดยมี นายมนัส ดำด้วงโรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมกล่าวเปิดโครงการมีตัวแทนชุมชน อสม.ตัวแทนเยาวชน ตัวแทนสูงอายุ ตัวแทนผุู้ปกครอง ตัวแทนครูเจ้าหน้าที่รพ.สต.เจา้หน้าที่ตำรวจ สภ.การะเกด และประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม
โดยนางศรีวิไลทองใสพรผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการกิจกรรมต่างที่จะมีขึ้นในการทำโครงการ และมีตัวแทนชุมชน อสม.ตัวแทนเยาวชน ตัวแทนสูงอายุ ตัวแทนผุู้ปกครอง ตัวแทนครูเข้าร่วมประชุมระดมแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุมีการระดมความคิดร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาประเด็นเพิ่มเติมและก็สรุปเพื่อเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุในชุมชนและร่วมจัดทำแนวทางการการลดอุบัติเหตุในชุมชนปากคลองวัดแดง หลังจากนั้นก็มีตำรวจจราจรจากสภ.การะเกดมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโครงการ และมาตรการในการช่วยกันทำกิจกรรมในโครงการและมีการพูดถึงการใช้หมวกกันน็อควิธีการใช้ประโยชน์และกฎหมายที่ใช้บังคับในการใส่หมวกกันน็อคอย่างเช่น ถ้าใครไม่ใส่หมวกฝ่าฝืนสัญญาณจราจรก็จะถูฏปรับรวมไปถึงการดัดแปลงสภาพรถสัณญาณจราจรสาธิตสัญญาณมือของตำรวจจราจรสาธิตจำลองผู็ที่ไม่ใส่หมวกกันน็อคโดยใช้ลูกมะพร้าวที่มีเปลือกและไม่มีเปลือกนอกโดยผลที่มีเปลือกคือคนที่ใส่หมวกกันน็อคและผลที่ไม่มีเปลือกคือคนที่ไม่ใส่หมวกกันน็อคโดยการโยนจากที่สูงเพื่อจำลองให้ดูว่าผลเกิดขึ้นอย่างไรผลปรากฎว่าลูกมะพร้าวที่เอาเปลือกออก นั้นแตกก็เหมือนศรีษะคนที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อคถ้าเกิดกการกระแทกก็จะแตกเหมือน

ปัญหาที่พบบ้านปากคลองวัดแดง หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ชุมชนเลือกปัญหาไม่สวมหมวกกันน็อคและไม่เคารพกฎจราจร จากการทำโครงการเมื่อปี 2557 โดยการรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อคและเรียนรู้กฎจราจร พบว่า กลุ่มเป้าหมาย 140 คน เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95.71 กลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับความรู้และเข้าใจ ร้อยละ 100สถานที่ราชการมีป้ายเตือนและรณรงค์ลดอุบัติเหตุร้อยละ 100มีกติกาชุมชน 3 ข้อ ในการป้องกันอุบัติเหตุ ประชาชนขับขี่มอเตอร์ไซด์ทั้งคนซ้อน คนขับ จากการสุ่มตรวจพบว่าระยะก่อนดำเนินการร้อยละ 19ขณะดำเนินการร้อยละ 32 และหลังดำเนินการร้อยละ 92สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 เพราะช่วงนี้ไม่ได้บังคับใช้กฎหมาย มีแต่การเตือนเท่านั้น กลับพบว่ารถทุกคันมีหมวกกันน็อคแต่ไม่สวม เพราะไม่ชอบสวมหมวกเวลาขับรถ เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายจากการทำโครงการดังกล่าว ชุมชนร่วมกันปรับปรุงจุดเสี่ยง ร้อยละ 100อัตราการเกิดอุบัติเหตุน้อยลง จากเดิมเฉลี่ยวันละ 1 คน จากการเก็บข้อมูลที่ รพ.สต.เขาพระบาท และ รพ.เชียรใหญ่ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจร เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 คนนวัตกรรมเด่นที่เกิดขึ้นจากโครงการคือการมี โครงสร้างการทำงานแบบภาคีเครือข่าย มาร่วมทำงานแบบสมานฉันท์และเป็นหนึ่งเดียว สิ่งที่มองได้ชัดและเป็นผลที่เกิดจากโครงการคือ (1)สภาพแวดล้อมเปลี่ยนบริเวณหน้าบ้านถนนโล่ง ไม่มีขยะ(2) สิ่งก่อสร้างที่กีดขวาง เช่น ร้านค้าริมถนน ก็ถูกจัดระเบียบ ไม่ให้ชิดถนนมากเกินไป (3) มีการติดแผ่นป้ายไวนิล อย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะเกะ (4) การขับรถย้อนศร น้อยลง(5)อุบัติเหตุลดลง (6)มีป้ายเตือน ป้ายรณรงค์ ติดไว้ตลอดเวลา เป็นการเตือนสติ (7) มีการสร้างจิตสำนึกตลอดเวลา(8)มีการทำลายทางเชื่อมต่อผ่านคูน้ำของถนนสี่เลน จากการประชุมของหมู่บ้าน ประชาชนอยากให้ทำกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น เพราะกิจกรรมที่ผ่านมาทำให้ประชาชนหลายคนเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนวิธีปฏิบัติ จากเดิมเคยต่อต้าน ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรม และเน้นให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม และกิจกรรมนี้เป็นอานิสงค์ทำให้มีการสวมหมวกทั้งตำบล เพราะคนยอมรับกันมากขึ้น จึงขอเสนอแนะให้คณะทำงานมีการต่อยอดโครงการ โดยเน้นให้คนได้สวมหมวกกันน็อค ไม่ขับรถเร็ว และยอมรับกฎหมายจราจรให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน กิจกรรมที่ควรต่อยอดถัดไปคือ 1.การจูงลูกจูงหลานเข้าร่วมกิจกรรม เพราะเด็กเตือนผู้ใหญ่ดีที่สุด2.ให้มีแนวคิดพกหมวกนิรภัยเหมือนพกมือถือ3มีศูนย์ข้อมูลด้านอุบัติเหตุของหมู่บ้าน 5.มีกิจกรรมเรียนรู้จราจรวันละ 5 นาที6.มีชมรมคนช่วยเตือนภัย

วัตถุประสงค์ 1.มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง 2.เพื่อลดอุบัติเหตุที่บ้านปากคลองวัดแดง

ตัวชี้วัด 1.สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
2.การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3.การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประเด็นอื่นๆ อย่างน้อย1 ประเด็น 4.ประชาชนสวมหมวกกันน้อค เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95 (จากเดิมร้อยละ 82) 5.ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนสายบ้านปากคลองวัดแดง
6.ลดอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ น้อยกว่า 1 คนต่อสัปดาห์ (เดิมสัปดาห์ละ 2 – 3 คน)

กระบวนการ 1.วิธีการเกี่ยวกับกับคน กลุ่มคน -ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจารในชุมชนเพิ่มเติม -รณรงค์สวมหมวกกันนัอคเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน -จัดกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ถึงบ้าน เพื่อสร้างความตระหนัก -จัดกิจกรรมจูงลูกจูงหลานเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
-จัดทำสื่อเด็กขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่ลดอุบัติเหตุ -จัดอบรมให้ความรู้กับเยาวชนเพิ่มขึ้น
-จัดอบรมเรียนรู้กฎหมายเปรียบเทียบให้เห็นโดยนำเอาคดีอุบัติเหตุมาเสนอ คดีนี้ใครผิด ผิดเพราะอะไร
-กิจกรรมเรียนรู้จราจรวันละ 5 นาทีในโรงเรียน

2.วิธีการปรับสภาพแวดล้อม -จัดกิจกรรมปรับปรุงหน้าบ้าน ถนนหน้าบ้าน ให้ริมถนนสะอาด
-จัดทำป้ายเตือนจุดเสี่ยงจุดอันตราย -จัดโซนจอดรถที่จอดบริเวณริมถนน
-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นข้อมูลด้านลบ
-จัดทำระบบสื่อสารเอาภาพจริง ข้อมูลจริง มานำเสนอ
-เขียนคำขวัญสะท้อนความรู้สึก เพื่อช่วยเตือนใจ

3.วิธีพัฒนากลไก -สำรวจจุดเสี่ยงบนถนนเพื่อลดอันตราย -จัดตั้งกลุ่มสารวัตรชุมชนรณณงค์ลดอุบัติเหตุ -หน่วยงานรัฐปิดป้ายห้ามเข้าสถานที่ราชการถ้าไม่สวมหมวกกันน้อค -กำหนดแนวทางการลดอุบัติเหตุในชุมชน -ใช้แนวคิดหมวกกันน้อคต้องพกให้เหมือนมือถือ
-จัดทำศูนย์ข้อมูลด้านอุบัติเหตุชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 200

6. กฎหมายต้องรู้

ไม่มีกิจกรรม

7. ปรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง

ไม่มีกิจกรรม

8. เรียนรู้จราจรวันละ 5 นาที

ไม่มีกิจกรรม

9. สร้างศูนย์อุบัติเหตุ

ไม่มีกิจกรรม

10. รณรงค์สวมหมวกกันน้อค

ไม่มีกิจกรรม

11. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน

ไม่มีกิจกรรม

12. ถอดบทเรียน

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 การปฐมนิเทศโครงการใหม่

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมสรุปได้ว่า
ผลผลิต 1.ตัวแทนโครงการเข้าร่วมกิจกรรม2คน

ผลลัพธ์ วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 2.เรียนรู้วิธีการทำเอกสารของโครงการเช่นการเขียนบิลการเขียนรายงานโครงการ 3.เรียนรู้วิธีการถ่ายรูปอย่างไร ให้เห็นถึงกิจกรรมที่เราได้ทำไป
4.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 5.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สจรส.มอ.รวมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรึีธรรมราช จัดปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงิน อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์และการถ่ายภาพในการทำกิจกรรมให้ถ่ายภาพแล้วให้เห็นว่ากิจกรรมนั้นเราทำอะไรอยู่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 การพัฒนาศักยภาพโครงการในการบันทึกเวปไซด์และทำรายงาน สังเคราะห์ข้อมูล

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพโครงการในการสังเคราะห์ข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต 1.ตัวแทนโครงการเข้าร่วมกิจกรรม 3 คน 2.ได้ฝึกการบันทึกลงเวปไซด์ 1 กิจกรรม 3.ได้ฝึกทำบัญชีเงินสดและการจ่ายภาษีณ ที่จ่าย 1 ชุด

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปได้ว่า ผลลัพธ์ 1.มีความรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเขียนผลลัพธ์ ผลผลิต 2.มึความรู้และเข้าใจเรื่องภาษีและสามารถบันทึกข้อมูลภาษีได้ 3.มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการบันทึกกิจกรรมเข้าเว็บไซต์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตัวแทนโครงการเข้า่ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการเขียนข้อมูลลงเวปไซด์ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้ทาง สจรส.มอ.ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพโครงการในการสังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการบันทึกในเวปไซด์ ที่  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
1.สอนให้ถอดบทเรียนการทำงาน โดยการเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ได้แก่ ปากกา เครื่องบันทึกเทป  เพื่อในการจดบันทึกและหากจดไม่ทัน  เราก็จะได้มีการบันทึกเสียงเอาไว้  เพื่อมาถอดรายละเอียดในภายหลัง การถอดบทเรียนเป็นการค้นหาคุณค่าที่เกิดจากกิจกรรม สิ่งที่ได้ทำ  สิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหารหรืออุปสรรค  ข้อดีในการทำกิจกรรม  รวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆในการทำงาน  ทำกิจกรรมของโครงการ 2. เรียนรู้วิธีการเขียนผลผลิต ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการทำกิจกรรมโครงการ โดยกิจกรรมอาจจะเขรฃียนเป็นกำหนดการ  เขียนเป็นข้อๆ หรือเขียนเป็นเรื่องเล่าก็ได้  ดดยเขียนให้เห็นถึงกิจกรรมต่างที่ได้ทำไป  ส่วนการการเขียนผลผลิตและผลลัพธ์ของกิจกรรม  ผลผลิตก็คือ  ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม  เช่น  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวนผู้เข้าการอบรม  จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม  เป็นต้น ส่วนผลลัพธ์  คือ  การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา  เช่น  หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน  มีข้อบังคับหรือข้อบังคับมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม  อย่างไร  เป็นต้น  ส่วนวิธีการเขียนนั้นก็สามารถเขียนได้ในแบบเป็นข้อๆ และเขียนแบบบเรื่องเล่า  ซึ่งการเขียนผลลัพธ์ กิจกรรมที่เกิดจากผลผลิตและเป็นผลกระทบจากการดำเนินงาน 3. การบันทึกกิจกรรมลงในเวปไซด์ สอนแนะให้บันทึกกิจกรรม  การเขียนรายละเอียดกิจกรรม  ขั้นตอนการลงกิจกรรม และได้สอนรายละเอิยดวิธีการเขียนข้อมูลลงในเวปไซด์
4. สอนให้เรียนรู้เรื่องภาษีที่ ณ จ่าย และสอนให้มึการหักจ่ายภาษีด้วย 5.แนะนำการแยกประเภทของงบประมาณ  คือ
1)ค่าตอนแทน  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าเจ้าหน้าที่ช่วยจัดการประชุม  ค่าการประสานงาน 2)ค่าจ้าง  เช่น  ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 3)ค่าใช้สอย  เช่น  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  ค่าห้องประชุม  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเดินทาง  ค่าเช่ารถ  ค่านำ้มันรถ 4)ค่าวัสดุ  เช่า  ค่ากระดาษ  ปากกา 5)ค่าสาธารณูปโภค  เช่น  ค่าส่งไปรษณีย์  ค่าโทรศัพท์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 การติดตามจาก สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อดำเนินการปิดงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานพบว่า
ผลผลิต 1.มีผู้เข้าร่วมโครงากร 2 คน ผลลัพธ์ 1.ได้ตรวจความพร้อมของเอกสารได้เข้าใจในการสรุปปิดงวดโครงการฯ
2.ได้เข้าใจการลงบันทึกบัญชี ได้วิธีการบันทึกข้อมูลออนไลน์ 3.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้านการเงิน และมีความเข้าใจในด้านการเงินมากขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พี่เลี้ยงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและสอนแนะเรื่องการปิดรายงานงวดที่ 1

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมพบพี่เลี้ยงเพื่อชี้แจ้งการทำรายงานการเงิน พร้อมตรวจหลักฐานการเงิน ที่สำนักงานสนับสนุนสุขภาพที่ 11  นครศรีธรรมราช 09.30น. ได้ไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามผลงานของกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ สจรส.มอ. ตรวจหลักฐาน 10.30น. พี่เลี้ยงได้ตรวจสอบหลักฐานการเงิน ตรวจสอบยอดเงินในโครงการและการบันทึกออนไลน์ และทำการบันทึกแก้ไขข้อผิดพลาด 11.30น. พี่เลี้ยงได้ตรวจสอบหลักฐาน สมุดบัญชีธนาคารจะต้องทำกิจกรรมให้ได้ 60% พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินภาษี 12.30น. พักรับประทานอาหารเที่ยง 13.30น. บันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรม และสอบถามข้อปัญหา 16.30น. ปิดการอบรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 ปิดรายงาน งวด 1 กับพี่เลี้ยงพื้นที่ ครั้งที่ 4

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปิดรายงานงวด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลที่เกิดขึ้นจริง: การปิดงวดงบประมาณ การจัดเรียงเอกสารสำคัญทางเงิน การจัดเก็บเอกสาร ผลลัพธ์ที่เกิดจริง: ได้รู้ถึงการปิดงวดงบประมาณการทำกิจกรรม ได้รู้ถึงความสำคัญทางการเงินได้รู้ถึงน้ำใจของเพื่อร่วมงาน สิ่งที่เกินความคาดหมาย: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสามัคคีในทีมงานคือได้ช่วยกันทำเอกสารและบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ให้เสร็จ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงาน 5 คน ร่วมกันปิดรายงานงดวที่ 1 กับพี่เลีี้ยงพื้นที่ ร่วมรับฟังและเรียนรู้การทำบัญชีและการทำรายงายส่งกลับของสจรส.มอ.

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรม ปิดรายงาน งวด 1 กับพี่เลี้ยงพื้นที่ในเวลา 08.30 น. เดินทางมาถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาพระบาท พี่เลี้ยงตรวจเอกสารเพื่อทำการปิดงวดแต่ผลปรากฏว่าการเรียงเอกสารไม่ถูกต้อง ข้อมูลยังไม่ได้ลงโปรแกรม ตัองเปลี่ยนแปลงแก้ไข 12.30น. ตรวจเอกสารทางการเงินเป็นใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงินผิดต้องแก้ไข เขียนรายงานการประชุมที่พบปะพี่เลี้ยงในแต่ละครั้งและให้บันทึกในเว็บไซต์โดยการเพิ่มกิจกรรมพบพี่เลี้ยงด้วย 22.30 น. เดินทางกลับบ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

5 5
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.5 การจัดทำรายงานปิดงวดที่ 1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปิดงวดรายงาน งวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินตามกิจกรรม สรุปได้ว่า ผลผลิต 1.ตัวแทนโครงการเข้าร่วมกิจกรรม 2 คน

ผลลัพธ์ 1.ได้เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ในแต่ละกิจกรรม 2.เรียนรู้การเขียนบิลที่ถูกต้อง 3.ได้ปรับปรุงเอกสารให้ถูกต้อง 4.ได้ปรับข้อมูลกิจกรรมในเว็บไซต์ให้ถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วันนี้ตัวแทนโครงการพบพี่เลี้ยงและ สจรส.มอ เพื่อปิดรายงาน งวด 1

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการติดตามและ พบพี่เลี้ยงพื้นที่และ สจรส.มอโดยตัวแทนโครงการ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปิดรายงานงวดที่ 1 ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำเอกสารให้ สจรส.มอ.ตรวจสอบเอกสาร และพี่เลี้ยงได้แนะนำมาให้ปรับปรุง ดังนี้
1.ค่าถ่ายเอกสารบิลร้านไม่ถูกต้อง และลงไม่ถูกหมวด
2.ขาดใบสำคัญรับเงินของผู้ประสานงานในบางกิจกรรม 3.การเขียนกิจกรรมไม่ตรงกัน
4.รูปถ่ายกับกิจกรรม ไม่สัมพันธ์กัน ขาดกลุ่มเยาวชนในการร่วมกิจกรรม
5.ตำรวจจราจรมาร่วมเวที ให้ใส่ภาพกิจกรรมด้วย เพื่อเห็นการมีส่วนร่วมของภาคี
6.การเขียนผลลัพธ์กว้างเกินไป 7.การเขียนผลลัพธ์ยังไม่สัมพันธ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเป็นป้ายชื่อของโครงการ  และป้ายเขตปลอดบุหี่ในการทำกิจกรรมต่างๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินกิจกรรม สรุปได้ว่า
1.มีป้ายชื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย 2.มีป้ายเขตปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นการรณรงค์การงดสูบบุหรี่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายโครงการและป้ายห้ามสูบบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง

นางศรีวิไลทองใสพรผู้รับชอบโครงการและนายมนัสดำด้วงโรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ไปทำป้ายไวนิล ชื่อโครงการและป้ายเขตปลอดบุหรี่เพื่อใช้นำมาติดในที่ประชุม และทำกิจกรรมในหอประชุมเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมทราบถึงชื่อโครงการ ที่ทำและบริเวณหอประชุมจะเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 39 18                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,700.00 72,650.00                  
คุณภาพกิจกรรม 72 58                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.ประชาชนบางกลุ่มยังไม่เข้าใจคิดว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์ตนเอง

1.เพราะบางคนไม่ยอมใส่หมวกกันน้อค และถือว่าตนเองปฏิบัติมานาน และต่อต้านในการทำกิจกรรม

1.ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาง ศรีวิไล ทองใสพร 10/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช การลดอุบัติเหตุทางถนน
นาย มนัส ดำด้วงโรม 247 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช การลดอุบัติเหตุทางถนน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
เครือข่ายร่วมลดอุบัติเหตุ

1.ได้มีการประสานงานและขอความร่วมมือเครือข่ายภายนอก เข้ามาร่วมมือในการลดอุบัติเหตุในชุมชนและทุกหน่วยงานยินดีเข้ามาร่วมพัฒนา

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ติดตามความคืบหน้าของโครงการ ( 26 มีนาคม 2559 )
 2. กฎหมายต้องรู้ ( 30 มีนาคม 2559 )
 3. ข้อมุูลอุบัติเหตุ ลดตาย ลดบาดเจ็บ ( 2 เมษายน 2559 )
 4. รณรงค์สวมหมวกกันน้อค ( 7 เมษายน 2559 )
 5. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 4 ( 23 เมษายน 2559 )
 6. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 5 ( 20 พ.ค. 2559 )
 7. ปรับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง ( 22 กรกฎาคม 2559 )
 8. สภาชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ครั้งที่ 6 ( 24 กรกฎาคม 2559 )

(................................)
นาง ศรีวิไล ทองใสพร
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......