คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)

รหัสโครงการ 58-03892 รหัสสัญญา 58-00-2025 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

เกิดองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับกระบวนการทำงานร่วมกับภาคีและการเรียนรู้กฎจราจรและการปรับ

บันทึกประชุม

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

เกิดศูนย์เรียนรู้อุบัติเหตุโดยคณะกรรมการเสนอให้มีการรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการกระตุ้นประชาชน

ถอดบทเรียน ภาพถ่าย

 

3. กระบวนการใหม่

เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วม และภาคีร่วมทำงานอย่างน้อย 6 ภาคี

บันทึกประชุม ภาพถ่าย

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

-เดิมเมื่อก่อนไม่มีใครสนใจการพัฒนา ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มหันมาให้ความสนใจ ในการพัฒนาหมู่บ้าน -เมื่อก่อนมองเรื่องอุบัติเหตุไม่สำคัญ ตอนนี้ให้ความสำคัญ -มีการจัดทำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุ

บันทึกถอดบทเรียน

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

-เกิดกลุ่มรณรงค์ลดอุบติเหตุในชุมชน -เกิดกลุ่มโรงเรียนปลอดอุบัติเหตุ

ถอดบทเรียน

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

ศูนย์อุบัติเหตุชุมชน โดยตั้งอยู่ที่ รพสต.เขาพระบาท มีการรายงานผลการเกิดอุบัติเหตุทุกเดือน

ภาพกิจกรรม

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

มีการอบรมให้ความรู้โดยให้สวมหมวกกันน้อค เพื่อลดอุบัติเหตุ

ภาพกิจกรรม

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีป้ายโครงการรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่

ภาพกิจกรรม

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

มีป้ายไวนิลรณรงค์ให้ขับขี่ไม่ประมาท โดยติดตามริมถนน และรณรงค์สวมหมวกกันน้อค

ภาพกิจกรรม

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการเปล่ี่ยนแปลงวิถีชีวิต โดยการเพิ่มความปลอดภัย รณรงค์ไม่ขับย้อนศรีการปรับปรุงสภาพรถก่อนขับขี่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

บันทึกประชุมและภาพถ่าย

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

ให้ความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับรถ มีสติก่อนสตาร์ท และทุกบ้านร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้าน ่ช่วยลดอุบัติเหตุ

ภาพกิจกรรม

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีป้ายไวนิลห้ามติดต่อราชการ ถ้าไม่สวมหมวกกันน้อค

ภาพถ่าย

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

กฏของหมู่บ้าน คือ ทุกต้องสวมหมวกกันน้อค ก่อนขับขี่และมีการจัดตั้งจุดตรวจ โดยปรับ 500 บาท

บันทึกประชุม

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการทำงานร่วมกันหลายเครือข่าย ได้แก่ ตำรวจ โรงเรียน มุลนิธิอสม รพสต.

บันทึกประชุม

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

คณะกรรมการมีการประชุมเพื่อวางแผนการปรับกระบวนการทำงานทุกไตรมาส และคณะทำงานประชุมทุกเดือน

บันทึกประชุม

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

-จากเดิมเราคุยกับชาวบ้านไม่สนใจ แต่ปัจจุบัน แต่สะกิดเตือนด้วยคำพูด ก้ทำให้คนเปลี่ยนแปลงไป -การทำกิจกรรมซ้ำๆ เดิมๆ ทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมได้
-การทำโครงการนี้เหมือนกับได้บุญเพราะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บเลย
-การทำโครงการ มีความปลอดภัยบนท้องถนน มากกว่าร้อยละ 90 -ตอนนี้ จุดเสี่ยงในชุมชน ลดน้อยลง เพราะทุกคนได้ร่วมกันจัดระเบียบทางสังคม

บันทึกถอดบทเรียน

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ชุมชนเห็นด้วย และให้ความร่วมมือ เพราะการลดอุบัติเหตุ จะลดการสูญเสีย ลดค่ารักษา

ถอดบทเรียน

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

-เดิมเมื่อก่อนไม่มีใครสนใจการพัฒนา ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มหันมาให้ความสนใจ ในการพัฒนาหมู่บ้าน -เมื่อก่อนมองเรื่องอุบัติเหตุไม่สำคัญ ตอนนี้ให้ความสำคัญ -มีการจัดทำแหล่งเรียนรู้ในชุมชน -มีการปลูกผัก ปลูกดอกไม้ และร่วมพัฒนาให้บ้านน่าอยู่ น่ามอง ลดอุบัติเหตุ -ทุกครอบครัวรณรงค์สวมหมวกนิรภัยสร้างความตระหนัก

บันทึกถอดบทเรียน

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

ตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลง นั่งดูหน้าบ้าน พบว่าคนใส่หมวกกันน้อคกันมากขึ้น ยังมีบ้านคือกลุ่มเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดยา เดิมมีรถซิ่งเยอะ ตอนนี้หัวค่ำไม่มีเลยแต่ยังพบบ้างคือรถที่ไม่มีไฟ แต่เป็นรถของนอกพื้นที่ เพราะพื้นที่บ้านปากคลองเป็นทางผ่าน ไปยังอำเภอหัวไทร
ทุกคนยืนยันว่าโครงการนี้ดี ทำให้คนเปลี่ยนแปลง แต่ต้องใช้เวลา เพราะการเปลี่ยนความตระหนัก ต้องให้เวลา

บันทึกถอดบทเรียน

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

การดำเนินงานครั้งนี้ มีกลไกลสร้างความเข้มแข็งของสภาผู้นำชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนมีวัตถุประสงค์ดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง ตัวชี้วัดประกอบด้วย
(1.1) สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน จำนวน 8 ครั้ง
(1.2) การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมมากว่าร้อยละ 90
(1.3) การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อลดอุบัติเหตุที่บ้านปากคลองวัดแดง มีตัวชี้วัด
(2.1) ประชาชนสวมหมวกกันน้อค เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95 (จากเดิมร้อยละ 82) โดยเน้นเมื่อมาติดต่อราชการ (2.2) ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนสายบ้านปากคลองวัดแดง ตั้งแต่เริ่มทำโครงการจนถึงปัจจุบัน
(3.3) ลดอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป้าหมายน้อยกว่า 1 คนต่อสัปดาห์ ผลการดำเนินงานมีเพียง 1 รายเท่านั้น ในระยะเวลา 1 ปี
กิจกรรมการพัฒนาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชุมชน ดังนี้
1.ลดอุบัติเหตุในชุมชน ตั้งแต่เริ่มทำโครงการจนถึงปัจจุบัน ระยะเวลา 1 ปี มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 1 รายเท่านั้น เป็นการบาดเจ็บแผลถลอก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล 2.การขับรถทุกครั้งมีการสวมหมวกกันน็อค เป็นการป้องกันอุบัติเหตุ แต่พบว่ามีกลุ่มคนที่ไม่ใส่คือ บุคคลที่อยู่นอกพื้นที่
3.มีการขับรถย้อนศรน้อยลง เมื่อก่อนในอดีตมีการเกิดอุบัติเหตุเดือนละ 1 – 2 ราย เพราะขับรถย้อนศร ปัจจุบันไม่มี เพราะทุกคนเคารพกฎจราจร
4.เด็กแวนซ์น้อยลง เดิมมีการขับรถซิ่งทุกวัน ทำให้ประชาชนตื่นผวา นอนไม่หลับ ปัจจุบันการขับรถแวนซ์มีเพียงเดือนละ 1 ครั้ง และเป็นช่วงหัวค่ำเท่านั้น เพราะเยาวชนให้ความร่วมมือ 5.การเปลี่ยนแปลงในโครงการนี้เมื่อก่อนในชุมชนเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก เสียหาย เสียชีวิตมาก เมื่อทำโครงการนี้พบว่า คนในชุมชนให้ความสนใจ ไม่เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงเลย ปีนี้เกิดพียง 1 ครั้งเป็นแผลถลอกเท่านั้น และเดิมองค์กรต่างๆ ไม่สนใจ ไม่ให้ความร่วมมือ วันนี้เกิดภาคีร่วมทำงานมากมาย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท โรงพักตำบลการะเกด รพ.สต.เขาพระบาท โรงเรียนวัดแดง กลุ่มจิตอาสาและกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งผู้ปกครองวัดแดง
6.สรุปได้ว่าโครงการนี้ลดอุบัติเหตุในชุมชนได้จริง เพราะอาศัยการมีส่วนร่วม 7.นวัตกรรม คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมทำให้คนในชุมชน เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และมีการเตือนสติเวลาขับขี่ ต้องสวมหมวกกันน้อค และไม่ขับรถย้อนศร

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3