วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03890
สัญญาเลขที่ 58-00-2044
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการใหม่
2) สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 1
3) เวทีเปิดโครงการ
4) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1
5) วิเคราะห์เส้นทางสร้างสุขบ้านทองพูน
6) อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
7) สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 2
8) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2
9) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
10) สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 3
11) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3
12) พบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน
13) สังฆทานดิน ร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูน
14) สังฆทานดิน ร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูน
15) สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 4
16) ปิดรายงานงวดร่วมกับ สจรส.มอ.
17) การจัดทำรายงานเพื่อปิดงวด 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,160.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 12.89 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -5,249.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 12,622.89 บาท
รวมรายรับ (1) = 84,672.89 บาท รวมรายจ่าย (2) = 77,299.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 7,373.89 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 105,200.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง พิไลวรรณ พรายชุม )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 5 (8 มีนาคม 2559)
 2. เพื่อติดตามการทำโครงการของพี่เลี้ยง (26 มีนาคม 2559)
 3. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 6 (9 เมษายน 2559)
 4. เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้ (23 เมษายน 2559)
 5. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 7 (7 พ.ค. 2559)
 6. เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้ (14 พ.ค. 2559)
 7. เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้ (28 พ.ค. 2559)
 8. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 8 (8 มิถุนายน 2559)
 9. ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาที่วัดทองพูน ครั้งที่ 1 (17 กรกฎาคม 2559)
 10. ทุนชุมชนลดรายจ่าย ครั้งที่ 1 (18 กรกฎาคม 2559)
 11. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 9 (23 กรกฎาคม 2559)
 12. ทุนชุมชนลดรายจ่าย ครั้งที่ 2 (30 กรกฎาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง พิไลวรรณ พรายชุม )
13 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายสมศักดิ์ ปิติสุก )
13 กุมภาพันธ์ 2559