วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03890
สัญญาเลขที่ 58-00-2044
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 5
2) เพื่อติดตามการทำโครงการของพี่เลี้ยง
3) สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 6
4) เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้
5) สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 7
6) เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้
7) เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้
8) สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 8
9) ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาที่วัดทองพูน ครั้งที่ 1
10) ทุนชุมชนลดรายจ่าย ครั้งที่ 1
11) สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 9
12) ทุนชุมชนลดรายจ่าย ครั้งที่ 2
13) ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาที่วัดทองพูน ครั้งที่ 2
14) สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 10
15) ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาที่วัดทองพูน ครั้งที่ 3
16) ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
17) เตาชีวมวล ลดรายจ่าย
18) เตาชีวมวล ลดรายจ่าย
19) ทุนชุมชนลดรายจ่าย ครั้งที่ 3
20) การจัดหาถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
21) ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรม
22) สรุปผลการดำเนินงาน
23) งานสร้างสุขภาคใต้
24) พบพี่เลี้ยงเพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 7,373.89 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 105,200.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 57.03 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -20,980.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 9.92 บาท
รวมรายรับ (1) = 112,630.92 บาท รวมรายจ่าย (2) = 133,601.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -20,970.08 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 20,970.08 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง พิไลวรรณ พรายชุม )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง พิไลวรรณ พรายชุม )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายสมศักดิ์ปิติสุก )
15 ตุลาคม 2559