วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03890
สัญญาเลขที่ 58-00-2044

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)
รหัสโครงการ 58-03890 สัญญาเลขที่ 58-00-2044

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 210,400.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 84,160.00 บาท
งวดที่ 2 = 105,200.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 189,360.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 12.89 บาท
งวดที่ 2 = 57.03 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 69.92 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 210,900.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -20,970.08 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : สภาชุมชนบ้านทองพูน 7,500.00 7,500.00
1. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 1
2. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 2
3. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 3
4. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 4
5. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 5
6. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 6
7. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 7
8. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 8
9. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 9
10. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูล 12,800.00 12,800.00
1. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1
2. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2
3. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์เส้นทางสร้างสุขบ้านทองพูน 13,500.00 13,500.00
1. วิเคราะห์เส้นทางสร้างสุขบ้านทองพูน
กิจกรรมหลัก : เวทีเปิดโครงการ 17,500.00 17,500.00
1. เวทีเปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทุนชุมชนลดรายจ่าย 38,000.00 38,000.00
1. ทุนชุมชนลดรายจ่าย ครั้งที่ 1
2. ทุนชุมชนลดรายจ่าย ครั้งที่ 2
3. ทุนชุมชนลดรายจ่าย ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้ 22,000.00 22,000.00
1. เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้
2. เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้
3. เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้
กิจกรรมหลัก : เตาชีวมวล ลดรายจ่าย 27,000.00 27,000.00
1. เตาชีวมวล ลดรายจ่าย
2. เตาชีวมวล ลดรายจ่าย
กิจกรรมหลัก : ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาที่วัดทองพูน 20,500.00 20,500.00
1. ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาที่วัดทองพูน ครั้งที่ 1
2. ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาที่วัดทองพูน ครั้งที่ 2
3. ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาที่วัดทองพูน ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : สังฆทานดิน ร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูน 26,000.00 26,000.00
1. สังฆทานดิน ร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูน
2. สังฆทานดิน ร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูน
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรม 7,000.00 7,000.00
1. ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมหลัก : สรุปผลการดำเนินงาน 5,600.00 5,600.00
1. สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,500.00
1. ปฐมนิเทศโครงการใหม่
2. อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
3. พบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน
4. ปิดรายงานงวดร่วมกับ สจรส.มอ.
5. การจัดทำรายงานเพื่อปิดงวด 1
6. เพื่อติดตามการทำโครงการของพี่เลี้ยง
7. ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
8. งานสร้างสุขภาคใต้
9. พบพี่เลี้ยงเพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. การจัดหาถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

210,400.00 210,900.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง พิไลวรรณ พรายชุม )
วันที่รายงาน 13 ตุลาคม 2559