วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03890
สัญญาเลขที่ 58-00-2044
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)

2. ชุมชน บ้านทองพูน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. รหัสโครงการ 58-03890 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2044

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. สภาชุมชนบ้านทองพูน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อมีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานมีการประชุมต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่กำหนด (12 ครั้ง)
2.มีการแบ่งหน้าที่มอบหมายการทำงานที่ชัดเจน
3.มีภาคีร่วมทำงานตามโครงการ 4.มีสภาชุมชนบ้านทองพูน 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปว่า กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 30 คนดังนี้ ผลผลิต 1.มีสภาผู้นำและคณะทำงาน 1 ชุด
ผลลัพธ์

 1. มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการให้คณะทำงานรับทราบถึงกิจกรรมที่จะทำ
 2. มีการพบปะพูดคุยกันในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันในชุมชนมีการเสนอความคิดเห็นในการเลือกสภาผู้นำ
 3. มีการยอมรับมากขึ้นกันในกลุ่มคือการได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในการทำกิจกรรมก็จะมีการพุดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทำให้ยอมรับกันมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน และตัวแทนกลุ่มชุมชน 5 กลุ่ม คัดเลือกมา กลุ่มละ 2 คน รวมเป็น 10 คนพระ 1 รูป ตัวแทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ 3 คนและจิตอาสา 2 คน เข้าร่วมประชุมทุกเดือน โดยนำวาระการดำเนินงานตามโครงการมาพูดคุยในวันประชุม และประเด็นการพัฒนาหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มาพูดคุยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้สถานที่คือวัดทองพูน
2.มีการจัดบันทึกวาระการประชุม และนำผลการประชุมมาพูดคุยให้ประชาชนได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมประชุมสภาผู้นำบ้านทองพูนครั้งที่ 1 โดยคุณหมอยงยุทย์ สุขพิทักษ์ ซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมพูดคุยแนวทางการพัฒนาโครงการด้วยที่วัดทองพูน โดยกิจกรรมมีดังนี้
ซึ่งในกิจกรรมในวันนี้มีพระเกียรติศักดิ์ สายพือ รองเจ้าอาวาสวัดทองพูนได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยในวันนี้ ซึ่งก่อนร่วมประชุมก็ได้สวดมนต์ไหว้พระกันก่อนหลังสวดมนต์เสร็จนางพิไลวรรณพรายชุม ผุ้รับโครงการได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเกียรติศักดิ์ สายพือและพี่เลี้ยงได้เข้า ร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยโดยโครงการนี้คือโครงการวัดชุมชนร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูนซึ่ง เป็นโครงการต่อยอดปีที่ 2 จากโครงการสร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ ซึ่งโครงการปี 1ก็เน้นประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านทองพูนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างกระบวนการมีสวนร่วม ลดปริมาณการใช้สารเคมีในภาคเกษตรของชุมชนซึ่งในโครงการในปีนี้ก็วัตถุประสงค์ มี 2 ข้อ คือ ข้อที่ 1 มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง มี 2 ตัวชี้วัด คือ 1.สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือนโดยของบ้านทองพูนจะนัดประชุมในวันที่ 7 ของทุกเดือน2.การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 853.การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านและประเด็นอื่นๆ อย่างน้อย1 ประเด็น ข้อที่ 2เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายลดรายจ่ายด้วยทุนชุมชนตัวชี้วัดคือ1.มีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 100 ครัวเรือน (จากทั้งหมด 180 ครัว) 2.ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ร้อยละ 80 3.ครัวเรือนเป้าหมายลดรายจ่ายในครัวเรือน200บาทต่อเดือน ปีละ 2,400 บาท(ทั้งหมด100 ครัวเรือนx 200 บาท =20,000 บาทต่อเดือน ปีละ 240,000 บาท) 4.เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรชีวภาพ 1 แห่ง ซึ่งกิจกรรมในโครงการก็จะมีการเปิดโครงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านให้รับทราบ โดยจะเปิดโครงการในวันที่ 8 พฤศจิกายน2559นี้โดยจะนัดประชนที่บ้านผู้ใหญ๋บ้าน ม.2
และกิจกรรมหลังจากนั้นก็จะมีการสำรวจข้อมูลในชุมชน และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคืนข้อมูลในชุมชน การทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักโดยให้ทุกคนมาเรียนรู้ และนำวัสดุที่มีอยู่ในบ้านมาทำปุ๋ยหมัก แล้วให้ทุกคนไปทำต่อที่บ้าน
การเรียนรู้การทำสมุนไพร สบู่ และยาสระผม กำหนดให้ทุกคนนำ สมุนไพรมาเองจากบ้าน และเรียนรู้วิธีการผสม ฝึกทดลองปฏิบัติเรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์และน้ำยาปรับผ้านุ่ม โดยการผสมสมุนไพร โดยการให้ทุกคนนำสมุนไพรมาจากบ้าน เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาเอนกประสงค์ เช่น มะนาว ตะลิงปิง อัญชัน
ซึ่งให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองชอบ ถนัดโดยแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้ากลุ่มและให้ทุกคนเวียนฐานเรียนรู้กันไป
4.ประสานโรงเรียนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและสามารถนำไปใช้เองได้ที่บ้าน ซึ่งกิจกรรมในโครงการก็มีประมาณตามที่กล่าวมา หลังจากนั้น มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้กิจกรรมได้ร่วมกันพัฒนา และในที่ประชุมได้เสนอ ในเดือนหน้าเป็นวันพ่อ ฝากให้ทุกคนประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนา โดยร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ร่วมกัน พัฒนาบ้านทองพูน โดยกำหนดให้พัฒนาพร้อมกันในวันที่ 4 ธันวาคม 58 และทำบุญตักบาตรวันที่ 5 ธันวาคม 58

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 2

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามและวางแผนการพัฒนางาน ตามโครงการ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานมีการประชุมต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่กำหนด (12 ครั้ง)
2.มีการแบ่งหน้าที่มอบหมายการทำงานที่ชัดเจน
3.มีภาคีร่วมทำงานตามโครงการ 4.มีสภาชุมชนบ้านทองพูน 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปว่า กลุ่่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ดังนี้

 1. มีการวางแผนในการเก็บข้อมูล ครัวเรือนโดยให้แบ่งกลุ่มในการสำรวจ และทราบจำนวนครัวเรือนที่ต้องสำรวจ โดยเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน 185 ครัวเรือนแต่ปัญหาที่พบคือ ครัวเรือนจะไม่ครบ เพราะครัวเรือนที่อยู่จริงมีเพียง 160 ครัว โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ตามกลุ่มโซน อสม. คือแบ่งเป็น 10 กลุ่มกลุ่มละ 3 คนรับผิดชอบกลุ่มละ 15 ครัวเรือน โดยจะลงสำรวจกัน 2 วันคือวันที่ 15 ธันวาคม 2558และวันที่ 20 มกราคม 2559
 2. มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการให้คณะทำงานรับทราบถึงกิจกรรมที่จะทำ โดยกิจกรรมต่อไป คือ การสำรวจข้อมูลครั้งที่ 2ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559และนัดประชุมสภาชุมชนครั้งต่อไปในวันที่ 8 มกราคม 2559
 3. มีการยอมรับมากขึ้นกันในกลุ่มคือการได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน และมาประชุมร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน และตัวแทนกลุ่มชุมชน 5 กลุ่ม คัดเลือกมา กลุ่มละ 2 คน รวมเป็น 10 คนพระ 1 รูป ตัวแทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ 3 คนและจิตอาสา 2 คน เข้าร่วมประชุมทุกเดือน โดยนำวาระการดำเนินงานตามโครงการมาพูดคุยในวันประชุม และประเด็นการพัฒนาหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มาพูดคุยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้สถานที่คือวัดทองพูน
2.มีการจัดบันทึกวาระการประชุม และนำผลการประชุมมาพูดคุยให้ประชาชนได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการ เข้ามาร่วมกิจกรรม นั่งพูดคุย เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมาและกิจกรรมที่จะมีครั้งต่อไปโดยมีกิจกรรมดังนี้

 1. สรุปกิจกรรมที่ผ่านมา คือ กิจกรรมสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1 โดยกิจกรรมในวันนั้นเป็นการออกแบบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลของชุมชนซึ่งได้ร่วมออกแบบกับกิจกรรมวิเคราะห์เส้นทางสร้างสุขบ้านทองพูน และกิจกรรมการอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน ซึ่งได้ไปอบรมที่มหาวิทยาลัยวลักษณ์
 2. กำหนดให้คณะทำงานมีเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามที่ได้ออกแบบกันไว้แล้วมาทำการสำรวจ
 3. กิจกรรม รอบนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่เพราะ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ยังไม่ได้โอนเข้าบัญชี
 4. กิจกรรมของโครงการในครั้งต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 3

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนกิจกรรมและติดตามความคืบหน้าในการทำกิจกรรมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานมีการประชุมต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่กำหนด (12 ครั้ง)
2.มีการแบ่งหน้าที่มอบหมายการทำงานที่ชัดเจน
3.มีภาคีร่วมทำงานตามโครงการ 4.มีสภาชุมชนบ้านทองพูน 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปว่า กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ดังนี้ 1.มีการติดตามและรายงานผลของกิจกรรมโดย การชี้แจงถึงกิจกรรมที่ผ่านมา คือการได้สำรวจข้อมูลไปแล้ว 85 ครัวเรือน 2.มีการวางแผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไปคือ การได้ชี้แจงว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง และได้มอบหมายหน้าที่ให้ในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพบพี่เลี้ยง และให้นายสมศักดิ์ ปิติสุกประชาสัมพันธ์กิจกรรมและหาวัสดุการทำปุ๋ยหมัก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน และตัวแทนกลุ่มชุมชน 5 กลุ่ม คัดเลือกมา กลุ่มละ 2 คน รวมเป็น 10 คนพระ 1 รูป ตัวแทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ 3 คนและจิตอาสา 2 คน เข้าร่วมประชุมทุกเดือน โดยนำวาระการดำเนินงานตามโครงการมาพูดคุยในวันประชุม และประเด็นการพัฒนาหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มาพูดคุยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้สถานที่คือวัดทองพูน
2.มีการจัดบันทึกวาระการประชุม และนำผลการประชุมมาพูดคุยให้ประชาชนได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมประชุมสภาชุมชนบ้านทองพูนครั้งที โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. เริ่มโดยนางพิไลวรรณ พรายชุมประธานโครงการ เปิดกิจกรรมได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมในที่ได้ทำที่ผ่านมาคือการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2 โดยสำรวจได้ 85 ครัวเรือนยังเหลืออีก 75 ครัวเรือนจากทั้งหมด 160 ครัวมรามีอยู่จริง กิจกรรมก็ผ่านไปได้ด้วยดีคณะทำงานก็ทำกันด้วยความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการที่จะเก็บข้อมูลให้สมบูรณ์ 2.และกิจกรรมในครั้งต่อไปคือ สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการเก็บข้อมูลและหลังจากนั้นก็จะได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อจะไ้ดคืนข้อมูลให้กับชุมชนต่อไป กิจกรรมติดตามผลงานร่วมกับพี่เลี้ยงโดยจะไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามการทำโครงการการตรวบสอบเอกสารและการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์พเื่อที่จะเตรียมในการปิดงวดรายงานที่ 1 โดยจะให้คณะทำงาน 2 คน คือนางพิไลวรรณ พรายชุม และนางจารีย์ สมบูรณ์ร่วมในกิจกรรมที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 นครศรีธรรมราช กิจกรรมสังฆทานดิน ร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูนซึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้แบ่งหน้าที่ดำเนินการด้วย โดยการนายสมศักดิ์ปิติสุกได้ช่วยประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้มาร่วมกิจกรรม และหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักโดยให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนำวัสดุจากบ้านมาร่วมกิจกรรมในกิจกรรมการทำสังฆทานดินด้วย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 4

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนกิจกรรม  และติดตามความคืบหน้าในการทำกิจกรรมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานมีการประชุมต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่กำหนด (12 ครั้ง)
2.มีการแบ่งหน้าที่มอบหมายการทำงานที่ชัดเจน
3.มีภาคีร่วมทำงานตามโครงการ 4.มีสภาชุมชนบ้านทองพูน 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปว่า กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ดังนี้ 1.มีการติดตามและรายงานผลของกิจกรรมคือการได้รายงานผลการไปทำกิจกรรมพบพี่เลี้ยง และยังมีบางกิจกรรมที่ต้องแก้ไขเอกสารและต้องบันทึกเว็ปไซต็เพิ่มเติม 2.มีการวางแผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไปคือ การเตรียมเอกสารที่จะปิดวงดที่ 1 3.มีการได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในหมู่คณะ ในเรื่องของการที่จะต้องเตรียมเอกสารใหม่ที่ต้องแก้ไขและการบันทึกกิจกรรมขึ้นเว็บไซต์เพิ่มเติม 4.จะได้มีการเตรียมข้อมูลและเอกสารในการปิดงวดรายงาน ง1

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน และตัวแทนกลุ่มชุมชน 5 กลุ่ม คัดเลือกมา กลุ่มละ 2 คน รวมเป็น 10 คนพระ 1 รูป ตัวแทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ 3 คนและจิตอาสา 2 คน เข้าร่วมประชุมทุกเดือน โดยนำวาระการดำเนินงานตามโครงการมาพูดคุยในวันประชุม และประเด็นการพัฒนาหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มาพูดคุยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้สถานที่คือวัดทองพูน
2.มีการจัดบันทึกวาระการประชุม และนำผลการประชุมมาพูดคุยให้ประชาชนได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมประชุมสภาชุมชนบ้านทองพูนครั้งที 4 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. เริ่มโดยนางพิไลวรรณพรายชุมประธานโครงการ เปิดกิจกรรมได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมในที่ได้ทำที่ผ่านมาคือ 1)การสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3ซึ่งครั้งที่ 3 นี้สำรวจได้75ครัวเรือน รวมการสำรวจ 2 ครั้ง160ครัวเรือนครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 160 ครัวเรือนตามที่อยู่จริงซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการเก็บข้อมูลก็ผ่านไปด้วยดีและหลังจากนั้นก็จะนำเอาข้อมูลนี้นมาวิเคาระห์เพื่อคืนข้อมูลให้ชุมชนต่อไป
2)กิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงที่ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 นครศรีธรรมราชซึ่งมีคณะทำงาน 2 คนเข้าร่วมคือนางพิไลวรรณ พรายชุมและนางจารีย์สมบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงในด้านเอกสารทางด้านการเงินและการบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต์ รวมทั้งการจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายด้วย มีการแนะนำบันทึกกิจกรรม บันทึกผลกิจกรรมให้มีรายละเอียดที่ตรบถ้วนให้เห็นว่าทำกิจกรรมอะไร สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมได้ทพอะไรบ้างบรรยากาศในการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างเช่นทุกคนช่วยกันทำกิจกรรมดันอย่างเต็มที่ การผลลัพธ์ ผลกระทบ ให้เห็นถึงการเปลี่ยนที่เกิดจากการทำกิจกรรม และก็ให้ไปบันทึกกิจกรรมเข้าโปรแกรมออนไลน์ แต่ละกิจกรรมให้โหลดรูปภาพให้เรียบร้อยหลักด้านฐานการเงิน ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานทางการเงินยังมีบิลเกี่ยวกับถ่ายเอกสารที่ต้องแก้ไขตรวจสอบหลังฐาน สมุดบัญชีธนาคาร ต้องดำเนินกิจกรรมใช้เงินมากกว่าร้อยละ 60 หลักฐานประกอบการดำเนินงานลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ให้บันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมออนไลน์ให้เรียบร้อยและโหลดรูปภาพให้ครบทุกกิจกรรมด้วย 3)กิจกรรมสังฆทานดิน ร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูน ก็ผ่านไปได้ด้วยดีสมาชิกก็ได้เข้าใจถึงสังฆทานดินและก็ได้มาร่วมทำปุ๋ยหมักไว้ คณะทำงานก็ทำกันด้วยความตั้งใจ
2.และกิจกรรมในครั้งต่อไปคือ กิจกรรมปิดรายงานงวดร่วมกับพี่เลี้ยง ที่ รพ.สต.เขาพระบาทเพื่อเตรียมเอกสารตรวจเอกสาร และตรวจกิจกรรมในเว็บไซต์เพื่อที่จะปิดงวดการเงินที่ 1 และไปพบพี่เลี้ยง จากสจรส.ม.ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 13- 14 กุมภาพันธ์ 2559เพื่อให้ สจรส.มอ.ตรวจเอกสารเพ่อที่จะปิดงวดรายงานที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

2. สำรวจข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคิดออกแบบแบบสำรวจข้อมูลชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีแบบสำรวจข้อมูลชุมชนและแบบสำรวจปัญหาชุมชน 2.มีการทำงานเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีทั้งเยาวชนและ อสม.หรือแกนนำ 3.เกิดความรัก สามัคคีในกลุ่มทำงาน 4.ผุ้ใหญ่ได้มีโอกาสสอนนักเรียน เพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้อง 5.ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลุชมชนร้อยละ 100

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ผลผลิต 1.มีแบบสอบถามของบ้านทองพูนที่ร่วมกันออกแบบ 1 ชุด 2.มีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำการสำรวจข้อมูล 10 กลุ่ม ผลลัพธ์ 1.ทำให้มีแบบสำรวจข้อมูลเป็นของชุมชนบ้านทองพูดเอง 2.มีการทำงานเป็นทีมโดยการแบ่งกลุ่มในการสำรวจเป็น 10กลุ่ม 3.มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันในการคิดแบบสอบถามโดยการเสนอความคิดฝนการออกแบบสอบถาม แล้วก็เลือกกัน เพื่อจะได้ใส่ไปในแบบสอบถาม
4.ทำให้คณะทำงานมีการยอมรับกันมากขึ้นคือการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกัน และก็เสนอกันเพื่อยอมรับความคิดเห็นที่แต่ละคนได้เสนอออกมา

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คณะทำงาน ร่วมกับ อสม. กลุ่มเยาวชน มานั่งพูดคุยเพื่อวางแผนการสำรวจข้อมูล ข้อมูประกอบด้วย -ข้อมูลวิกฤตหนี้สินครัวเรือน -ข้อมูลปัญหาการว่างงาน
  -ข้อมูลความสุขในครัวเรือน -ความต้องการพัฒนาตนเอง

2.ร่วมกันคิดแบบสำรวจโดยใช้เครื่องมือสำรวจคือแบบสอบถามที่สมาชิกในชุมชนร่วมกันคิดขึ้นมา เป็นแบบสอบถามสอดคล้องปัญหาและวิถีชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบก่อนการดำเนินงาน 3.สำรวจข้อมูลครัวเรือน โดยแบ่่งเป้นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน มี อสม. แกนนำชุชนและนักเรียน แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ใช้เวลาสำรวจ 3 วัน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชน ครั้งที่ 1 ซึ่งวันนี้จะเป็นการออกแบบสำรวจข้อมูลในชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1. เริ่มเปิดกิจกรรมโดยนางพิไลวรรณพรายชุมประธานโครงการ เปิดกิจกรรมโดยการกล่าวต้อนรับ และชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้ คือ การมาออกแบบสำรวจข้อมูล โดยคณะทำงานจะร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาพระบาทอสม.และกลุ่มเยาวชน ในการมาพูดคุยเพื่อคิดออกแบบสำรวจข้อมูลของชุมชน โดยคณะทำงานร่วมกันคิดขึ้นมา เพื่อเป็นแบบสอบถาม ในการสำรวจข้อมูลของชุมชน โดยให้สอดคล้องกับปัญหาและวิถีชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบก่อนการดำเนินงาน ในวันนี้จะวางแผนการสำรวจข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่จะร่วมกันออกแบบแบบสำรวจนั้นจะประกอบด้วย -ข้อมูลทั่วไปของชุมชนและครัวเรือน -ข้อมูลวิกฤตหนี้สินครัวเรือน -ข้อมูลปัญหาการว่างงาน -ข้อมูลความสุขในครัวเรือน –ความต้องการพัฒนาตนเอง
เพื่อหลังจากการลงสำรวจข้อมูลในชุมชนเสร็จแล้วก็จะนำมาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่มีในชุมชนและคืนข้อมูลให้คนในชุมชนได้รับทราบถึงข้อมูลปัญหาที่ได้สำรวจมาเมื่อประธานได้ชี้แจงเสร็จแล้วก็ให้คณะทำงานร่วมกันคิดแบบสำรวจซึ่งจะให้แต่ละคนร่วมเสนอกันมาว่าจะสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลอะไรรวบรวมแล้วก็มาออกความคิดเห็นกันอีกครั้งซึ่งในขณะกิจกรรมทุกคนก็ต่างเปิดโอกาสให้คณะทำงานได้ร่วมเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อให้ได้ข้อมูลแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และสามารถสำรวจถึงข้อมูลของชุมชนอย่างครบถ้วน 2.หลังจากการร่วมกันออกแบบแบบสำรวจข้อมูลเสร็จแล้วนั้น เพื่อความง่ายและสะดวกรวดเร็ว ในการสำรวจข้อมูลครัวเรือนนั้น จะให้แบ่งเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 3 คน โดยมี อสม. แกนนำชุชนและนักเรียนเข้าร่วมในกลุ่มด้วย ซึ่งจะแบ่งเป็น 10 กลุ่ม จะใช้เวลาสำรวจ 3 วันแล้วหลังจากสำรวจเสร็จก็จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อนำข้อมูลไปคืนสู่ชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อลงสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีแบบสำรวจข้อมูลชุมชนและแบบสำรวจปัญหาชุมชน 2.มีการทำงานเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีทั้งเยาวชนและ อสม.หรือแกนนำ 3.เกิดความรัก สามัคคีในกลุ่มทำงาน 4.ผุ้ใหญ่ได้มีโอกาสสอนนักเรียน เพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้อง 5.ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลุชมชนร้อยละ 100

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปว่า กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

 1. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในการช่วยพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่
 2. คณะทำงานมีความยินดีกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้เห็นความสำคัญของตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน
 3. ได้รู้จักคนในชุมชน มีความสัมพันธ์กับคนในชุมมากขึ้นทำให้คนในชุมชนเห็นคณะทำงานมีความตั้งใจในการร่วมพัฒนนาชุมชน
 4. มีการทำงานเป็นทีมโดยการแบ่งกลุ่มในการสำรวจ เป็น 10 กลุ่มกลุ่มละ 3คน
 5. ได้ใช้แบบสำรวจที่ีได้จากการออกแบบของคนในชุมชนสำรวจข้อมูลในชุมชน

จากการสำรวจข้อมูลวันนี้ คณะทำงานได้ร่วมกันสรุปข้อมูลอย่างง่ายๆ โดยทำการสำรวจครัวเรือน 85ครัวเรือน และทำการสรุปข้อมูลย่อยๆ ดังนี้

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 69เป็นชายร้อยละ 31
 2. อายุของผู้ให้สัมภาษณ์ เฉลี่ย65 ปี
 3. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคู่สมรส ร้อยละ 68
 4. ครัวเรือนประกอบอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 92
 5. รอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนขายผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 70
 6. รอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนขายผลผลิตทางการเกษตรให้กับพ่อค้าคนกลางร้อยละ 72
 7. ครัวเรือนประสบปัญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 85
 8. รายได้หลักของครอบครัวมาจากการเกษตร ร้อยละ75
 9. ปัจจุบันครัวเรือนมีหนี้สิน ร้อยละ 80
 10. หนี้สินครัวเรือน ส่วนใหญ่ เป็นหนี้จาก ธกส.ร้อยละ 60 กู้เงินดอก ร้อยละ 30
 11. ครัวเรือนมีที่ดินทำกิน ร้อยละ 92
 12. สมาชิกในครัวเรือนได้รับข้อมูลข่าวสาร จาก อสม.ร้อยละ 90
 13. สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกดังนี้ ธนาคารหมู่บ้านร้อยละ 90 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้าน) ร้อยละ 73 กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลร้อยละ 35 กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์สูงอายุ ร้อยละ 70 กลุ่มด้านสังคมและวัฒนธรรม ร้อยละ 60กลุ่มจิตอาสา/ กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ร้อยละ 50 กลุ่มแกนนำสุขภาพ ร้อยละ 80
 14. รอบปีที่ผ่านมา สมาชิกครัวเรือนเข้าร่วมงานประเพณี ทุกครั้ง ร้อยะ 73
 15. เหตุผลที่สมาชิกในครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีของหมู่บ้าน มากที่สุด คือ ศรัทธาร้อยละ100
 16. ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ การรวมกลุ่มและร่วมทำกิจกรรม ร้อยละ 69
 17. ครัวเรือนมีกลุ่มเป้าหมายคุมกำเนิด ร้อยละ 20
 18. สมาชิกในครัวเรือนกำลังตั้งครรภ์ ร้อยละ 2
 19. ครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ร้อยละ 3.2
 20. เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนทุกครั้ง ร้อยละ 96
 21. ครอบครัวมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 19
 22. ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ร้อยละ 96
 23. ในรอบปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด รพสต.เขาพระบาท ร้อยละ 92
 24. เหตุผลที่เลือกเข้ารับบริการรักษาพยาบาลเพราะใกล้บ้านและรักษาดี ร้อยละ 82
 25. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 15
 26. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาสูบบุหรี่ ร้อยละ 15
 27. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมารับประทานอาหารสุกๆดิบๆร้อยละ 5
 28. ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ออกแรงนานกว่าครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป ร้อยละ 75
 29. นอนหลับเพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง ร้อยละ92
 30. สวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่มอเตอร์ไซด์ ร้อยละ 69
 31. นอนในมุ้ง / มุ้งลวด ร้อยละ 80
 32. มีวิธีปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายความเครียด เช่น สวดมนต์ เล่นกีฬา เป็นต้น ร้อยละ 75
 33. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน ร้อยละ 80
 34. มีการหลีกเลี่ยงหรือลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ร้อยละ 75
 35. การล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งร้อยละ 65
 36. การล้างมือหลังการเข้าห้องน้ำทุกครั้งร้อยละ 90
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คณะทำงาน ร่วมกับ อสม. กลุ่มเยาวชน มานั่งพูดคุยเพื่อวางแผนการสำรวจข้อมูล ข้อมูประกอบด้วย -ข้อมูลวิกฤตหนี้สินครัวเรือน -ข้อมูลปัญหาการว่างงาน
  -ข้อมูลความสุขในครัวเรือน -ความต้องการพัฒนาตนเอง

2.ร่วมกันคิดแบบสำรวจโดยใช้เครื่องมือสำรวจคือแบบสอบถามที่สมาชิกในชุมชนร่วมกันคิดขึ้นมา เป็นแบบสอบถามสอดคล้องปัญหาและวิถีชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบก่อนการดำเนินงาน 2.สำรวจข้อมูลครัวเรือน โดยแบ่่งเป้นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน มี อสม. แกนนำชุชนและนักเรียน แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ใช้เวลาสำรวจ 3 วัน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชน ครั้งที่ 2ซึ่งวันนี้จะเป็นการออกสำรวจข้อมูลในชุมชนโดยนัดพบชี้แจงและเตรียมความพร้อมก่อนลงสำรวจก่อนเวลา 09.00 น. โดยมีกิจกรรมดังนี้ กอ่นลงสำรวจนางพิไลวรรณ พรายชุมประธานโครงการได้พูดคุย และชี้แจงก่อนลงสำรวจว่าวันนี้เป็นกิจกรรมการสำรวจข้อมูล ครั้งทีี่ 2ซึ่งครั้งที่ 1 เราได้ออกแบบสำรวจไปแล้วและในวันนี้เราก็ได้ออกสำรวจกันในการสำรวจข้อมูลครัวเรือนนั้น เราได้แบ่งกลุ่มการลงสำรวจกันแล้วเมื่อครั้งก่อนแล้ว คือแบ่งเป็นกลุ่มๆ10กลุ่มกลุ่มละ 30 คนรวม30คนจะใช้เวลาสำรวจ 2 วัน คือในวันนี้และกิจกรรมสำรวจครั้งที่ 3คือวันที่ 20 มกราคม 2559 โดยให้ทุกคนรับแบบสอบถามไปเพื่อทำการสำรวจ และประธานก็ได้ให้กำลังใจคณะทำงานทุกคนให้มีความตั้งใจในการทำงานมีความอดทน และให้เก็บข้อมูลให้ได้ตามที่ต้องการเพื่อจะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปหลังจากนั้นคณะทำงานก็ได้แบ่งกลุ่มตามที่ได้แบ่งกันไว้แล้วก็ลงสำรวจกันโดยแบ่งเป็นโซนไปตามที่ อสม.รับผิดชอบเมื่อสำรวจเสร็จในวันนี้ ก็จะนัดสำรวจชุมชนครั้งต่อไปคือวันที่ 20 มกราคม 2559

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.3 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อลงสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีแบบสำรวจข้อมูลชุมชนและแบบสำรวจปัญหาชุมชน 2.มีการทำงานเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีทั้งเยาวชนและ อสม.หรือแกนนำ 3.เกิดความรัก สามัคคีในกลุ่มทำงาน 4.ผุ้ใหญ่ได้มีโอกาสสอนนักเรียน เพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้อง 5.ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลุชมชนร้อยละ 100

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปว่า กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ดังนี้

 1. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในการช่วยพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่
 2. คณะทำงานมีความยินดีกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้เห็นความสำคัญของตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน
 3. ได้รู้จักคนในชุมชน มีความสัมพันธ์กับคนในชุมมากขึ้นทำให้คนในชุมชนเห็นคณะทำงานมีความตั้งใจในการร่วมพัฒนนาชุมชน
 4. มีการทำงานเป็นทีมโดยการแบ่งกลุ่มในการสำรวจ เป็น 10 กลุ่มกลุ่มละ 3 คน
 5. ได้ใช้แบบสำรวจที่ได้จากการออกแบบของคนในชุมชนสำรวจข้อมูลในชุมชน
 6. มีข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อทำการวิเคราะห์และจะได้คืนข้อมูลให้ชุมชนต่อไป

จากการสำรวจข้อมูลวันนี้ คณะทำงานได้ร่วมกันสรุปข้อมูลอย่างง่ายๆ ได้ทำการสำรวจครัวเรือน 75ครัวเรือน และทำการสรุปข้อมูลย่อยๆ ดังนี้

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70เป็นชายร้อยละ30
 2. อายุของผู้ให้สัมภาษณ์ เฉลี่ย 58
 3. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคู่สมรส ร้อยละ70
 4. ครัวเรือนประกอบอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 90
 5. รอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนขายผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 75
 6. รอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนขายผลผลิตทางการเกษตรให้กับพ่อค้าคนกลางร้อยละ 75
 7. ครัวเรือนประสบปัญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 80
 8. รายได้หลักของครอบครัวมาจากการเกษตร ร้อยละ 79
 9. ปัจจุบันครัวเรือนมีหนี้สิน ร้อยละ 75
 10. หนี้สินครัวเรือน ส่วนใหญ่ เป็นหนี้จาก ธกส.ร้อยละ 62กู้เงินดอก ร้อยละ 25
 11. ครัวเรือนมีที่ดินทำกิน ร้อยละ 75
 12. สมาชิกในครัวเรือนได้รับข้อมูลข่าวสาร จาก อสม.ร้อยละ 89
 13. สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกดังนี้ ธนาคารหมู่บ้านร้อยละ 90 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้าน) ร้อยละ 70กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลร้อยละ 30 กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์สูงอายุ ร้อยละ 68 กลุ่มด้านสังคมและวัฒนธรรม ร้อยละ 65กลุ่มจิตอาสา/ กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ร้อยละ 65 กลุ่มแกนนำสุขภาพ ร้อยละ 75
 14. รอบปีที่ผ่านมา สมาชิกครัวเรือนเข้าร่วมงานประเพณี ทุกครั้ง ร้อยะ 80
 15. เหตุผลที่สมาชิกในครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีของหมู่บ้าน มากที่สุด คือ ศรัทธาร้อยละ100
 16. ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ การรวมกลุ่มและร่วมทำกิจกรรม ร้อยละ 72
 17. ครัวเรือนมีกลุ่มเป้าหมายคุมกำเนิด ร้อยละ 25
 18. สมาชิกในครัวเรือนกำลังตั้งครรภ์ ร้อยละ 1
 19. ครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ร้อยละ 2.5
 20. เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนทุกครั้ง ร้อยละ 98
 21. ครอบครัวมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 20
 22. ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ร้อยละ 95
 23. ในรอบปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด รพสต.เขาพระบาท ร้อยละ 90
 24. เหตุผลที่เลือกเข้ารับบริการรักษาพยาบาลเพราะใกล้บ้านและรักษาดี ร้อยละ 85
 25. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10
 26. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาสูบบุหรี่ ร้อยละ 20
 27. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมารับประทานอาหารสุกๆดิบๆร้อยละ 6
 28. ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ออกแรงนานกว่าครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป ร้อยละ 60
 29. นอนหลับเพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง ร้อยละ30
 30. สวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่มอเตอร์ไซด์ ร้อยละ 65
 31. นอนในมุ้ง / มุ้งลวด ร้อยละ 85
 32. มีวิธีปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายความเครียด เช่น สวดมนต์ เล่นกีฬา เป็นต้น ร้อยละ 75
 33. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน ร้อยละ 75
 34. มีการหลีกเลี่ยงหรือลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ร้อยละ 65
 35. การล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งร้อยละ70
 36. การล้างมือหลังการเข้าห้องน้ำทุกครั้งร้อยละ 92
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คณะทำงาน ร่วมกับ อสม. กลุ่มเยาวชน มานั่งพูดคุยเพื่อวางแผนการสำรวจข้อมูล ข้อมูประกอบด้วย -ข้อมูลวิกฤตหนี้สินครัวเรือน -ข้อมูลปัญหาการว่างงาน
  -ข้อมูลความสุขในครัวเรือน -ความต้องการพัฒนาตนเอง 2.ร่วมกันคิดแบบสำรวจโดยใช้เครื่องมือสำรวจคือแบบสอบถามที่สมาชิกในชุมชนร่วมกันคิดขึ้นมา เป็นแบบสอบถามสอดคล้องปัญหาและวิถีชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบก่อนการดำเนินงาน 3.สำรวจข้อมูลครัวเรือน โดยแบ่่งเป้นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน มี อสม. แกนนำชุชนและนักเรียน แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ใช้เวลาสำรวจ 3 วัน
กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชน ครั้งที่ 3ซึ่งวันนี้จะเป็นการออกสำรวจข้อมูลในชุมชนในครั้งสุดท้ายโดยนัดพบชี้แจงและเตรียมความพร้อมก่อนลงสำรวจก่อนเวลา 09.00 น. ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1. เริ่มโดยนางพิไลวรรณพรายชุมประธานโครงการ กล่าวทักทายและชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้คือ วันนี้เป็นกิจกรรมสำรวจข้อมูลชุม ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในการสำรวจในการสำรวจครั้งที่ผ่านมาสำรวจได้85ครัวเรือนหลังจากนั้นก็ให้กำลังใจทีมงานทุกคนๆ ให้อดทนและ ขยันและหลังจากได้สำรวจข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนั้นก็จะได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูลให้กับชุมชนต่อไป 2.ชี้แจงให้สมาชิกได้แบ่งกลุ่มกันเหมือนเดิมแล้วก็ให้ไปเก็บข้อมูลในโซนที่ได้แบ่งกันให้ครบส่วนกลุ่มไหนที่เสร็จก่อนก็ให้ได้ไปช่วยกลุ่มอื่นด้วยเพื่อจะได้เสร็จให้พร้อมๆๆกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

3. วิเคราะห์เส้นทางสร้างสุขบ้านทองพูน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 วิเคราะห์เส้นทางสร้างสุขบ้านทองพูน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อร่วมกันสำรวจแนวทางการสร้างสุขชุมชนบ้านทองพูน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีฐานข้อมุลชุมชนเป็นปัจจุบัน 2.ประชาชนได้รับทราบข้อมุลของชุมชนและตระหนักในปัญหาชุมชน 3.มีการใช้ข้อมูลร่วมกันระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปว่า กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน ดังนี้ 1.ได้วิเคราะห์ปัญหาในชุมชน คือปัญหาได้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 2.มีแนวทางในการพัฒนาชุมชน เพื่อลดรายจ่ายคือการได้มาร่วมในโครงการและได้ทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้เองทำปุ๋ยหมักและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆในโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ผุ้ใหญ่บ้านเเชิญตัวแทนกลุ่ม และทุกกลุ่มนำข้อมุลที่ได้จากการสำรวจ มาแจงนับเพื่อรวบรวมเป็นสถิติข้อมูล 2.นำข้อมุลจากการแจงนับ มาทำการรวบรวม แล้วนำมาวิเคราะห์เป็นร้อยละ 3.นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นหมวดหมู่ แล้วนำเสนอในรูปแผ่นพับ ไวนิล เพื่อนำไปติดไว้ที่อาคารประชุมหรือที่วัดทองพูน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ 4.ผู้ใหญ่บ้านเชิญลูกบ้านและคณะทำงาน ร่วมกันประชุมเพื่อรับทราบข้อมุูล โดยแยกเป็นประเด้็น 5.ร่วมกันคิดวิเคราะห์เส้นทางสร้างสุข โดยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และลดการว่างงาน -ปัญหารายได้ไม่พอเกิดจากอะไร และอะไรคือปัญหาสำคัญสุด -มีแนวทางอย่างไรทีจะทำให้คนในชุมชนอยู่ดีกินดี
-ทำอย่างไรให้คนในบ้านทองพุน มีงานทำ
-ความสุขบ้านทองพุน สร้างได้อย่างไร 6.ผุ้ใหญ่บ้านรวบรวมประเด็นทั้งหมด แล้วนำไปพูดคุยในวันประชุมประจำเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมวิเคราะห์เส้นทางสร้างสุขบ้านทองพูนในเวลา 09.00น. - วันนี้ตัวแทนครัวเรือนคณะทำงานผู้นำชุมชนของชุมชนบ้านทองพุูนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการสร้างสุขที่ชุมชนบ้านทองพูน โดยการร่วมกันคิดวิเคราะห์เส้นทางสร้างสุข โดยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และลดการว่างงาน ลดปัญหารายได้ไม่พอว่าเกิดจากอะไร และอะไรคือปัญหาสำคัญสุดและมีแนวทางอย่างไรทีจะทำให้คนในชุมชนอยู่ดีกินดี ความสุขบ้านทองพูน สร้างได้อย่างไร

ปัญหาสำคัญสุดคือปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งจากข้อมูลวิเคราะห์จากการของบของสสส.เพื่อมาสร้างกระบวนกการการมีส่วนร่วมของชุมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งปัญหาได้ได้ไม่เพียงพอ กระทบต่อทุกครัวเรือน 185 ครัวเรือน (ร้อยละ 100) เพราะประชาชนทำอาชีพการเกษตร เมื่อพบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ราคาผลผลิตตกต่ำ จึงมีผลกระทบต่อครัวเรือนโดยตรงและส่วนหนึ่งครัวเรือนพบปัญหาว่างงาน 30 ครัวเรือน เนื่องจากในปีที่ผ่านมา รัฐบาลประสบปัญหาและมีภาวะวิกฤตอย่างรุนแรง ทำให้หลายบริษัทที่เปิดอยู่ในพื้นที่ ต้องปิดตัวลง ประชาชนที่มีอาชีพซึ่งต้องไปรับจ้างที่บริษัท ก็ต้องตกงาน เมื่อตกงานทำให้ภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น รายได้ลดน้อยต่ำลง หลายคนเมื่อบริษัทปิดตัวลง จากเดิมไปทำงานเช้าไปเย็นกลับตอนนี้ต้องทิ้งพ่อแม่ให้อยู่กับบุตร ตนเองต้องไปหางานทำให้ในเมือง ภาระที่เพิ่มขึ้นคือ ผู้สูงอายุต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน ทำให้เกิดความว้าเหว่ สุขภาพจิตเสื่อมลงจากกรณีที่โรงงานปิดส่งผลกับชุมชนมากทำให้เกิดปัญหาสังคมคือการขโมย พบว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือน มีการลักขโมยเกิดขึ้น จากการทำโครงการในปีที่ผ่านมา ทางชุมชนจึงได้ของบประมาณ จาก สสส.เพื่อจัดทำโครงการสร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ สิ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการคือ ประชาชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ลดปริมาณการใช้สารเคมีในภาคเกษตรของชุมชน มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียง มีฐานทำปุ๋ยหมักฐานน้ำหมักชีวภาพฐานเกษตรวิถีการพัฒนาโดยใช้ครัวเรือนต้นแบบ เน้นให้กลุ่มเป้าหมายปลูกผักกินเองมีการออกกำลังกายจากวิถีประจำวันมีวิธีการลดน้ำหนักสอดคล้องกับวิถีชุมชน
นอกจากนั้นคนในชุมชนมีการนำความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปผลิตยาสีฟัน สบู่จากสมุนไพรใช้เองในครัวเรือนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ
1.มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
2.มีฐานเรียนรู้ในชุมชน 3.มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 4..มีกระบวนการลดรายจ่าย โดยการผลิตสบู่ยาสีฟัน น้ำยาซักผ้าไว้ใช้เอง 5. มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง
6.ลดการใช้สารเคมีโดยการทำน้ำส้มควันไม้
ซึ่งจากกิจกรรมในครงการสมารถลดค่าใช้ใช้ในครัวเรือนได้อย่างเช่น การทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้เองลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ น้ำยาล้างจานการซื้อผงซักฟอง การทำปุ๋ยหมักใช้เอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีการทำการเกษตรใช้น้ำส้มควันไม้ในการไล่แมลงลดการใช้สารเคมี
ชุมชนได้เสนอและอยากจะทำ คือ 1.อยากให้ประชาชนสุขภาพดีกินดี อยู่ดี 2.มีสาธารณูปโภคดี 3.การศึกษาดี 4.หมู่บ้านปลอดยาเสพติด (เป็นผลพลอยได้จากการทำครอบครัวเข้มแข็ง) 5.พัฒนาครอบครัวต้นแบบ ครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดครัวเรือนตันแบบ หมู่บ้านต้นแบบ
6.เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 7.มีศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ 8.มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนางาน 9.ปลอดสารเคมี (เป็นตัวชี้วัดหมู่บ้านต้นแบบ) 10.ครอบครัวเข็มแข็ง 11.กิจกรรมผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ 12.การจัดการสิ่งแวดล้อม
13.การดูแลผู้พิการ 14.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 15.ครัวเรือนปลอดหนี้
16.จัดทำโครงการประเมินผลลัพธ์

ซึ่งคณะทำงานจะประสานกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อรวบรวมประเด็นทั้งหมด แล้วนำไปพูดคุยในวันประชุมประจำเดือน เพื่อคนในชุมชนจะได้ร่วมกันหาแนวทางและแก้ไขปัญหาในชุมชนต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

4. เวทีเปิดโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 เวทีเปิดโครงการ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้ทราบ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ทุกครัวเรือนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและสร้างความตระหนักร่วม 2.เยาวชนและผู้สูงอายุ เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการพูดคุยและสอนแนะระหว่างกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 170 คน
 2. ประชาชนได้รับทราบกิจกรรมตามโครงการ กิจกรรมต่างๆที่จะมีในโครงการ
 3. มีกลุ่มเป้าหมายสม้ครเข้าร่วมโครงการและแบ่งออกเป็นกลุ่ม เขตรับผิดชอบ 10 กลุ่ม
 4. ได้แนะนำให้คนในชุมชนออกกำลังกายที่บ้านวันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ 3-5 วัน ต่อสัปดาห์และเน้นให้กินผักทุกวัน เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีแก่ตัวเอง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดทำข้อมูลในแผ่นพับ โดยสรุปข้อมูลปัญหาชุมชนและข้อมุลหนี้สินครัวเรือน เพื่อให้แต่ละครัวเรือนได้ทราบและเกิดความตระหนักร่วม รวมทั้งผลกระทบจากการว่างงาน 2.ผุู้ใหญ่บ้านเชิญลูกบ้านประชุม เพื่อเปิดเวทีโครงการ และบอกข้อมูลการสำรวจของชุมชน 3.คืนข้อมุลชุมชนโดยการแจกจ่ายข้อมุูลให้เยาวชนเป็นผุ้แจกเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้อ่านข้อมุลให้กับประชาชนฟัง 4.ขอความคิดเห็นเพิ่มจากประชาชน ในการแก้ปัญหาแนวทางปัญหาการว่างงาน
ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่อยอดจากปีทีผ่านมา 1.การปลูกผักปลอดสารพิษ 2.การทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ 3.การทำน้ำส้มควันไม้ และผลผลิตคือถ่านไม้ 4.การทำน้ำยาเอนกประสงค์ 5.การผลิตสบู่ ยาสระผมสมุนไพร 6.การจัดทำเตาชีวมวล 7.การจัดตั้งกลุ่มร้านค้าชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมเวทีเปิดโครงการ ที่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทองพูน โดยมีคณะกรรมการและ คุณหมอมนูญ พลายชุม พี่เลี้ยงโครงการ เข้าร่วมประชุมโครงการด้วย เพื่อนำเสนอกระบวนการพัฒนาโครงการ ดังนี้
เริ่มกิจกรรมโดยนางวาสนา ทองส่งโสมผู้ใหญ่บ้าน กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงว่าวันนี้คุณหมอมนูญพลายชุมจะมาชี้แจงเกี่ยวกับการทำโครงการ ของสสส. ต่อยอดปีที่ 2 และก็ได้เชิญพี่เลี้ยงพูดคุยและชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการซึ่งโครงการต่อยอดปีที่ 2 คือ โครงการวัดชุมชนร่วมจัดทุนที่บ้านทองพูน ซึ่งต่อยอด จากโครงการสร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ ที่ทำมาในปีที่แล้วนั้นซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนทองพูน ปีนี้ยังมีปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย กระทบต่อทุกครัวเรือน 185 ครัวเรือน (ร้อยละ 100) พบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ราคาผลผลิตตกต่ำ จึงมีผลกระทบต่อครัวเรือนโดยตรงและส่วนหนึ่งครัวเรือนพบปัญหาว่างงาน 30ครัวเรือนเมื่อตกงานทำให้ภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น รายได้ลดน้อย ต้องไปหางานทำในเมือง จากการทำโครงการในปีที่ผ่านมา โดยจัดทำโครงการสร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ สิ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการคือ ประชาชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ลดปริมาณการใช้สารเคมีในภาคเกษตรของชุมชน มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียง มีฐานทำปุ๋ยหมักฐานน้ำหมักชีวภาพฐานเกษตรวิถีการพัฒนาโดยใช้ครัวเรือนต้นแบบ เน้นให้กลุ่มเป้าหมายปลูกผักกินเอง มีการออกกำลังกายจากวิถีประจำวันมีวิธีการลดน้ำหนักสอดคล้องกับวิถีชุมชน
นอกจากนั้นคนในชุมชนมีการนำความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปผลิตยาสีฟัน สบู่จากสมุนไพรใช้เองในครัวเรือนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ 1.มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 2.มีฐานเรียนรู้ในชุมชน 3.มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 5.มีกระบวนการลดรายจ่าย โดยการผลิตสบู่ ยาสีฟัน น้ำยาซักผ้าไว้ใช้เอง 6.มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง 7.ลดการใช้สารเคมีโดยการทำน้ำส้มควันไม้8.คนมีความสุขมากขึ้น 9.คนคิดบวกมาขึ้นและเปลี่ยนทัศนคติ จากประเด็นผลลัพธ์ทีเกิดขึ้น ประชาชนเห็นด้วยที่จะพัฒนาตามโครงการเหมือนเดิม เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีชีวิตที่พอเพียง อยุ่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยโครงการต่อยอดปี 2 นี้ วัตถุประสงค์ มี 2 ข้อ คือ ข้อที่ 1 มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง มี 2 ตัวชี้วัด คือ 1.สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน2.การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 853.การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประเด็นอื่นๆ อย่างน้อย1 ประเด็น ข้อที่ 2เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายลดรายจ่ายด้วยทุนชุมชนตัวชี้วัดคือ1.มีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 100 ครัวเรือน (จากทั้งหมด 180 ครัว) 2.ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ร้อยละ 80 3.ครัวเรือนเป้าหมายลดรายจ่ายในครัวเรือน200บาทต่อเดือน ปีละ 2,400 บาท(ทั้งหมด100 ครัวเรือนx 200 บาท =20,000 บาทต่อเดือน ปีละ 240,000 บาท) 4.เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรชีวภาพ 1 แห่ง

ซึ่งกิจกรรมก็ได้ดำเนินการมาแล้วก็คือการปฐมนิเทศโครงการใหม่เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม ที่ผ่านมาที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ผ่านมาและก็ได้มีการประชุมสภาชุมชนครั้งที่ 1 แล้ว ที่วัดทองพูน และวันนี้เป็นกิจกรรมเปิดโครงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านให้รับทราบ
และกิจกรรมหลังจากนั้นก็จะมีการสำรวจข้อมูลในชุมชน และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคืนข้อมูลในชุมชน การทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักโดยให้ทุกคนมาเรียนรู้ และนำวัสดุที่มีอยู่ในบ้านมาทำปุ๋ยหมัก แล้วให้ทุกคนไปทำต่อที่บ้าน
การเรียนรู้การทำสมุนไพร สบู่ และยาสระผม กำหนดให้ทุกคนนำ สมุนไพรมาเองจากบ้าน และเรียนรู้วิธีการผสม ฝึกทดลองปฏิบัติเรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์และน้ำยาปรับผ้านุ่ม โดยการผสมสมุนไพร โดยการให้ทุกคนนำสมุนไพรมาจากบ้าน เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาเอนกประสงค์ เช่น มะนาว ตะลิงปิง อัญชัน
ซึ่งให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองชอบ ถนัดโดยแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้ากลุ่มและให้ทุกคนเวียนฐานเรียนรู้กันไป
4.ประสานโรงเรียนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและสามารถนำไปใช้เองได้ที่บ้าน ซึ่งกิจกรรมในโครงการก็มีประมาณตามที่กล่าวมา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

150 170

5. ทุนชุมชนลดรายจ่าย

ไม่มีกิจกรรม

6. เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้

ไม่มีกิจกรรม

7. เตาชีวมวล ลดรายจ่าย

ไม่มีกิจกรรม

8. ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาที่วัดทองพูน

ไม่มีกิจกรรม

9. สังฆทานดิน ร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 สังฆทานดิน ร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำสังฆทานดินให้เป็นสวัสดิการของบ้านทองพูน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดสวัสดิการชุมชน 1 เรื่อง
2.เกิดความรัก ความเอื้ออาทรในชุมชน 3.เกิดกลไกในการสร้างจิตอาสาในชุมชน 4.เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปว่า กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน ดังนี้

 1. ทำให้ทราบที่มาและวัตถุประสงค์ของสังฆทานดิน คือ การทำปุ๋ยหมักที่จะได้ให้คนที่ศรัทธาเช่า เพื่อจะได้นำเงินมาเป็นสวัสดิการให้กับชุมชน
 2. มีสวัสดิการสำหรับคนในชุมชน ในการให้เช่าสังฆทานดิน
 3. มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวม
 4. ทำให้คณะทำงานมีการยอมรับกันมากขึ้นมีความสามัคคีกันมากขึ้น คือ การได้มาทำกิจกรรมร่วมกันการช่วยเหลือกันในการทำปุ๋ยหมัก
 5. คณะทำงานมีการช่วยเหลือกันในการเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์โดยการให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันหาวัสดุปอุปกรณ์ต่างๆมาร่วมในการทำปุ๋ยหมัก
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. กลุ่มปุ๋ยที่มีการจัดทำในปีที่ 1 และได้ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ที่วัดทองพุูน มีการขยายเพ่ิมโดยจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องปุ๋ยหมักที่วัดทองพุน
 2. มีการจัดทำปุ๋ยหมัก และบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่าย
 3. จัดทำเป็น สังฆทานดิน โดยให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา แล้วนำไปปลูกพืชภายในวัด รายได้ส่วนหนึ่งเข้้าไปยังกลุ่มร้านค้า ส่วนหนึ่งมอบให้วัดและอีกส่วนจัดเป็นสวัดิการชุมชน
 4. จัดทำสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูน เนื่องจากบ้านทองพุูน ประชาชนให้ความสนใจต่อการไปวัด การเข้าร่วมพัฒนา และมีผู้สูงอายุบางคนป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันฯ เมื่อบุตรทิ้งให้อยู่กับหลาน ย่อมเป็นภาระในการเดินทางไปรับบริการ และวัดทองพูนมีรถยนต์ จึงได้มีการพูดคุยและท่านเจ้าอาวาสอนุญาตให้รถบริการรับส่งประชาชนในการทำกิจกรรมได้ จึงได้คิดแนวทางการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนดังนี้

(1) จัดสวัสดิการรถรับส่งผู้ป่วยไปรับบริการตรวจรักษาเบาหวาน ที่ รพสต.เขาพระบาท ช่วงเวลา 07.00 น. และรับกลับเวลา 10.00 น. (2) จัดสวัสดิการรับผู้ป่วยสุงอายุไปทำกายภาพ ที่รพ.สต.เขาพระบาท วันพุธ เวลา 07.00 น. รับกลับเวลา 11.00 น. (3) จัดสวัสดิการรับส่งผู้ป่วยความดันโลหิตสูง วันพฤหัสบดี เวลา 07.00น. รับกลับเวลา 10.00 น. (4) สำหรับค่าน้ำมัน เป็นเงินที่ได้จากการบริจาคของประชาชนที่รับบริการตามศรัทธา และส่วนหนึ่งมาจากพระ และ ผอ.รพ.สต.เขาพระบาท

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมสังฆทานดินร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูนครั้งที่ 1ซึ่งวันนี้จะเป็นการมาพูดคุยและเตรียมอุปกรณ์กันเพื่อจะทำปุ๋ยหมัก
ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1.นางพิไลวรรณพรายชุมประธานโครงการได้ชี้แจงเกี่ยวกับสังฆทานดินว่ามันคืออะไร แล้วทำอย่างไรสืบเนื่องจากโครงการในปีที่ 1 นั้นได้มีกลุ่มปุ๋ยหมักจากการได้ทำโครงการนั้น และได้ทำการขยายเพิ่มโดยจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องปุ๋ยหมักที่วัดทองพูน :ซึ่งจะนำปุ๋ยหมักที่ได้จากการหมักในศูนย์การเรียนรู้นั้นที่วัดทองพูน มาบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายโดยให้ชื่อว่า สังฆทานดินคือให้แนวคิดสำหรับคนที่ชอบทำบุญโดยการทำบุญด้วยดินเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้เช่าบูชา แล้วนำไปใช้ปลูกพืชภายในวัดซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปยังร้านค้าชุมชนส่วนหนึ่งมอบให้วัดและอีกส่วนจัดเป็นสวัสดิการชุมชนด้วยการจัดทำสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูน เพราะเนื่องจากบ้านทองพูน ประชาชนให้ความสนใจต่อการไปวัด การเข้าร่วมพัฒนา และมีผู้สูงอายุบางคนในหมู่บ้านป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันฯ เมื่อบุตรทิ้งให้อยู่กับหลาน ย่อมเป็นภาระในการเดินทางไปรับบริการ ที่ รพ.สต.เขาพระบาท และทางวัดทองพูนมีรถยนต์ประจำวัดจึงได้มีการพูดคุยและท่านเจ้าอาวาสอนุญาตให้ใช้รถบริการรับส่งประชาชนในการทำกิจกรรมได้จึงได้คิดแนวทางการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนดังนี้ (1) จัดสวัสดิการรถรับส่งผู้ป่วยไปรับบริการตรวจรักษาเบาหวาน ที่ รพ.สต.เขาพระบาท ช่วงเวลา 07.00 น. และรับกลับเวลา 10.00 น. (2) จัดสวัสดิการรับผู้ป่วยสูงอายุไปทำกายภาพ ที่รพ.สต.เขาพระบาท วันพุธ เวลา 07.00 น. รับกลับเวลา 11.00 น. (3)จัดสวัสดิการรับส่งผู้ป่วยความดันโลหิตสูง วันพฤหัสบดี เวลา 07.00น. รับกลับเวลา 10.00 น. ส่วนสำหรับค่าน้ำมัน เป็นเงินที่ได้จากการบริจาคของประชาชนที่รับบริการตามศรัทธา และส่วนหนึ่งมาจากพระสงฆ์ในวัด ผอ.รพ.สต.เขาพระบาทและส่วนหนึ่งก็มาจากสังฆทานดินที่ได้จากผู้ศรัทธาได้เช่าได้มาเสียค่าน้ำมัน 2.นายสมศักดิ์ปิติสุกผู้รับผิดชอบโครงการได้เสนอความเห็นให้ร่วมกันเตรียมสถานที่ที่วัดทองพูนในการทำปุ๋ยหมักและเตรียมอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักในกิจกรรมต่อไป โดยวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักส่วนหนึ่งก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในวัดและอีกส่วนหนึ่งก็ให้เตรียมมากจากบ้าน และหลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันทำปุ๋ยหมักกันโดยให้คนที่นำวัสดุมาก็นำมากองรวมกัน และตนอื่นๆก็ช่วยกันสับผักตบชวาเพื่อให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อง่ายในการย่อยสลายที่รวดเร็ว และก็ได้นพผักตบชวาที่สับเสร็จแล้วนำมากอง รวมกับแกลบและฟางข้าว ขี้วัว ที่ได้เตรียมไว้ มารวมเป็นกองในการทำปุ๋ยหมักหลังจากนั้นก็นำมากองกันไว้ นำมากองให้เป็นชั้นๆ แล้วก็ราดด้วยกากน้ำตาล แล้วก็คลุกให้เข้ากัน แล้วใส่พด.1ผสมกับน้ำแล้วก็ไปรดให้ทั่วแล้วก็พลิกกลับกองอีกครั้งแล้วก็ดูว่าความชื่นได้หรือไม่เมื่อได้เราก็เกลี่ยปุ๋ยให้เสมอกันแล้วก็แบ่งหน้าที่ให้สมาชิกได้มาดูได้มากลับกองปุ๋ยหมักและมาคอยดูแลปุ๋ยหมักกัน 3.หลังจากทำปุ๋ยหมักเสร็จและก็ได้นัดหมายกิจกรรมครั้งต่อไป คือ วันที่ 5 ก.พ. 2559เพื่อมาทำปุ๋ยหมักกันครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.2 สังฆทานดิน ร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำสังฆทานดินให้เป็นสวัสดิการของบ้านทองพูน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดสวัสดิการชุมชน 1 เรื่อง
2.เกิดความรัก ความเอื้ออาทรในชุมชน 3.เกิดกลไกในการสร้างจิตอาสาในชุมชน 4.เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปว่า 1.สมาชิกจำนวน 100 คน ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำปุ๋ยหมัก โดยใช้สถานที่ของวัดทองพูน 2.เกิดกลุ่มจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวม 3.ทำให้คณะทำงานมีการยอมรับกันมากขึ้น คณะทำงานมีความสามัคคีกันมากขึ้นคือการได้ช้วยเหลือในการทำปุ๋ยหมักร่วมกัน 4.สมาชิกได้นำเอาวัสดุมาที่บ้านถือเป็นการทำบุญให้กับทางวัดด้วย 5.เกิดนวัตกรรม คือสังฆทานดิน เป็นการทำบุญและรายได้ให้กับทางวัด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.กลุ่มปุ๋ยที่มีการจัดทำในปีที่ 1 และได้ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ที่วัดทองพุูน มีการขยายเพ่ิมโดยจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องปุ๋ยหมักที่วัดทองพุน 2.มีการจัดทำปุ๋ยหมัก และบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่าย
3.จัดทำเป็น สังฆทานดิน โดยให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา แล้วนำไปปลูกพืชภายในวัด รายได้ส่วนหนึ่งเข้้าไปยังกลุ่มร้านค้า ส่วนหนึ่งมอบให้วัดและอีกส่วนจัดเป็นสวัดิการชุมชน 4.จัดทำสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูน เนิื่องจากบ้านทองพุูน ประชาชนให้ความสนใจต่อการไปวัด การเข้าร่วมพัฒนา และมีผู้สูงอายุบางคนป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันฯ เมื่อบุตรทิ้งให้อยู่กับหลาน ย่อมเป็นภาระในการเดินทางไปรับบริการ และวัดทองพูนมีรถยนต์ จึงได้มีการพูดคุยและท่านเจ้าอาวาสอนุญาตให้รถบริการรับส่งประชาชนในการทำกิจกรรมได้ จึงได้คิดแนวทางการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนดังนี้ (1)จัดสวัสดิการรถรับส่งผู้ป่วยไปรับบริการตรวจรักษาเบาหวาน ที่ รพสต.เขาพระบาท ช่วงเวลา 07.00 น. และรับกลับเวลา 10.00 น. (2)จัดสวัสดิการรับผู้ป่วยสุงอายุไปทำกายภาพ ที่รพ.สต.เขาพระบาท วันพุธ เวลา 07.00 น. รับกลับเวลา 11.00 น. (3)จัดสวัสดิการรับส่งผู้ป่วยความดันโลหิตสูง วันพฤหัสบดี เวลา 07.00น. รับกลับเวลา 10.00 น. (4)สำหรับค่าน้ำมัน เป็นเงินที่ได้จากการบริจาคของประชาชนที่รับบริการตามศรัทธา และส่วนหนึ่งมาจากพระ และ ผอ.รพ.สต.เขาพระบาท

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมสังฆทานดินร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูนครั้งที่ 2ซึ่งวันนี้จะเป็นการมาทำปุ๋ยหมักกันโดยนัดกันที่วัดทองพูนเวลา 09.00 น. ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1.นางพิไลวรรณพรายชุมประธานโครงการได้กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านซึ่งในวันนี้จะเป็นการมาทำปุ๋ยหมักกัน ซึ่งวัสดุบางส่วนทางวัดก็ได้จัดเตรียมไว้แล้วส่วนที่เหลือ ก็ได้มอบหมายให้สมาชิกได้นำมาเพื่อจะได้ทำปุ๋ยหมักด้วยหลักจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันไปทำปุ๋ยหมักโดยท่านรองเจ้าอาวาสก็ได้เตรียมเศษใบไม้ที่ได้กวาดไว้ที่วัด ส่วนหนึ่งมาทำปุ๋ยหมักด้วย ทุกคนก็ได้เอาวัสดุคือ ผักตบชวาแกลบฟางข้าว ขี้วัว มาร่วมในการทำปุ๋ยหมักโดยการให้สมาชิกได้สับวัสดุให้เป็นชิ้นเล็กก่อนเพื่อจะได้ย่อยได้รวดเร็วและหลังจากนั้นก็นำมากองกันไว้ที่โรงปุ๋ยหมัก นำมากองให้เป็นชั้นๆ แล้วก็ราดด้วยกากน้ำตาล แล้วก็คลุกให้เข้ากัน แล้วใส่พด.1ผสมกับน้ำแล้วก็ไปรดให้ทั่วแล้วก็พลิกกลับกองอีกครั้งแล้วก็ดูว่าความชื่นได้หรือไม่เมื่อได้เราก็เกลี่ยปุ๋ยให้เสมอกันแล้วก็แบ่งหน้าที่ให้สมาชิกได้มาดูได้มากลับกองปุ๋ยหมักและมาคอยดูแลปุ๋ยหมัก 2.หลังจากทำปุ๋ยหมักเสร็จ พระเกียรติศักดิ์สายพือรองเจ้าอาวาสวัดทองพูนกะพูดคุยกับสมาชิดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนให้ความสนใจในการลดการใช้สารเคมีลดการใช้ปุ๋ยเคมีหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพและถือเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันที่ได้มาทำกิจกรรมที่วัดเพราะวัดก็ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนอยู่แล้วบวรบ้าน วัดโรงเรียนต้องมีส่วนร่วมกัน แถมยังเป็นการสร้างอานิสงค์เพื่อให้ได้สังฆทานดินเมื่อมีคนมาเช่าบูชาก็ได้นำเงินนั้นไปเป็นสวัสดิการในชุมชนเป็นค่าน้ำมันรถในการรับส่งผู้ป่วยถือว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยกล่าวคือทำแค่อย่างเดียวแต่ผลลัพธ์ที่กลับมาหลายอย่างยังไงก็ให้สมาชิกมีความตั้งใจในการทำดีต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

10. ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรม

ไม่มีกิจกรรม

11. สรุปผลการดำเนินงาน

ไม่มีกิจกรรม

12. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ปฐมนิเทศโครงการใหม่

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปว่า ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม 2 คน ผลผลิต 1.ตัวแทนโครงการเข้าร่วมกิจกรรม2 คน
ผลลัพธ์ วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ
 2. เรียนรู้วิธีการทำเอกสารของโครงการเช่นการเขียนบิลการเขียนรายงานโครงการ
 3. เรียนรู้วิธีการถ่ายรูปอย่างไร ให้เห็นถึงกิจกรรมที่เราได้ทำไป
 4. ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ
 5. ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน อย่างเช่นการเบิกจ่ายเงินต้อง 2 ใน 3 คน ให้เบิกจ่ายตามรายกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สจรส.มอ.รวมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรึธรรมราช จัดปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงินในการเขียนบิลในการเขียนใบสำคัญรับเงินต้องมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการถ่ายรูปในการทำกิจกรรม ว่าจะต้องถ่ายกิจกรรมให้เป็นกิจกรรมที่มีชีวิตและสามารถมองออกได้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรกำลังทำกิจกรรมอะไรเพื่อเป็นการสื่อให้คนที่ดูภาพได้เห็นถึงกิจกรรมที่ได้ทำไปรวมถึงการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์ และการบันทุกรูปในภาพในเว็บไซต์

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.2 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อความเข้าใจในรายงานที่ถูกต้องในการเขียนรายงานและทำกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปว่า ผลผลิต 1.ตัวแทนโครงการเข้าร่วมกิจกรรม 2 คน 2.ได้ฝึกการบันทึกลงเวปไซด์ 1 กิจกรรม
3.ได้ฝึกทำบัญชีเงินสดและการจ่ายภาษีณ ที่จ่าย 1 ชุด

ผลลัพธ์
1.มีความรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเขียนผลลัพธ์ ผลผลิตจากการทำกิจกรรม
2.มึความรู้และเข้าใจเรื่องภาษีและสามารถบันทึกข้อมูลภาษีได้
3.มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการบันทึกกิจกรรมเข้าเว็บไซต์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมการแนวทางเขียนรายงานผลการดำเนินงาน และทบวนแนวทางการจัดการเอกสารการเงินโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องไปพบปะพี่เลี้ยง และ สจรส.มอ.ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 09.30น.ได้พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามผลงานทำกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม และบันทึกกิจกรรมรายงานกิจกรรมที่เกิดขึ้น และได้พบ เจ้าหน้าที่ จากสจรส.มอ.โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับ 1.การเขียนรายงานและการเงินการบันทึก รายงานลงโปรแกรมโดยในการบันทึกข้อมูลนั้นในช่องกิจกรรม ผลดำเนินการ อาจจะเขียนในแบบกำหนดการเช่น 08.30 - 9.00 น. นัดประชุมที่ศาลาหมู่บ ้าน 9.00 – 10.00 น. คัดเลือกทีมงานสภาผ้นู ำ ชุมชน 10.00 – 12.00 น. วางแผนการดำเนินโครงการ เขียนในแบบเล่าเรื่อง พี่น้องในชุมชนร่วมใจเดินทางมาประชุมที่ศาลาหมู่บ้าน จากการชักชวนของผู้ใหญ่และเพื่อนบ้านมานนั่งคุยคัดเลือกทีมงานสภาผู้นำชุมชน วางแผนการทำงานโครงการในอนาคตส่วนการเขียนผลสรุปที่ได้จากกิจกรรมเช่น เขียนในแบบเป็นข้อๆ ผลผลิต 1. ผ้เูข้าร่วมกิจกรรมประชุมสภา จำนวน 100 คน 2. ได้คณะทำงานสภาผู้นำชุมชน 1 ชุด ซึ่งได้คัดเลือกร่วมกันและยอมรับในชุมชน 3. ได้แผนการดำเนินงาน 1 ฉบับ ผลลัพธ์ 1. ผ้เูข้าร่วมตัดสินใจร่วมกันคัดเลือกสภาผู้นำ มีความรู้ความเช้าใจเรื่องของโครงการ 2. รายชื่อสภาผู้นำมีดังนี้โดยแบ่งหน้าที่ไว้ดังนี้ 3. แผนการดำเนินงานมีดังนี้. .......เขียนในแบบเล่าเรื่อง........ ผลผลิต พี่น้องในชุมชนร่วมใจเดินทางมาประชุมที่ศาลาหมู่บ้าน 100 คน ได้ประชุมคัดเลือกสภาผู้นำจำนวน 20 คน และวางแผนการดำเนินร่วมกัน ผลลัพธ์ สภาผู้นำ มี นาย.... เป็นผู้ใหญ่บ้านนางสาว........เป็น อสม. นาง....../ แบ่งหน้าที่ประธานดูแลตัดสินใจทั้งหมด เลขาทำหน้าที่จดประชุม ประสานงาน....../ ได้วางแผนกันต่อไปว่าจะทำ.....ประชุมทุกวันที่ 10 ของเดือน........ และอย่าลืมคลิ๊กเลือกการประเมินกิจกรรมด้วยว่ามีผู้เข้าร่วมในเกณฑ์ระดับไหน และก็การบันทึกรายการการเงิน 4. สอนให้เรียนรู้เรื่องภาษีที่ ณ จ่าย และสอนให้มึการหักจ่ายภาษีด้วย
แนะนำการแยกประเภทของงบประมาณคือ 1)ค่าตอนแทนเช่นค่าวิทยากรค่าเจ้าหน้าที่ช่วยจัดการประชุมค่าการประสานงาน
2)ค่าจ้างเช่นค่าจ้างทำป้ายไวนิล
3)ค่าใช้สอยเช่นค่าที่พักค่าอาหารค่าห้องประชุมค่าถ่ายเอกสารค่าเดินทางค่าเช่ารถค่านำ้มันรถ
4)ค่าวัสดุเช่าค่ากระดาษปากกา
5)ค่าสาธารณูปโภคเช่นค่าส่งไปรษณีย์ค่าโทรศัพท์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.3 พบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อความเข้าใจและเรียนรู้ในการทำเอกสารในการปิดงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปว่า ผลผลิต 1.มีผู้เข้าร่วมโครงากร 2 คน ผลลัพธ์ 1.ได้ตรวจความพร้อมของเอกสารได้ เข้าใจในการสรุปปิดงวดโครงการคือการได้ตรวจเช็ค เงินในการจ่ายแต่ละกิจกรรมและเอกสารด้านการเงินของแต่ละกิจกรรม
3.ได้เข้าใจการลงบันทึกบัญชี ได้เข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลออนไลน์ 4.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้านการเงิน และมีความเข้าใจในด้านการเงินมากขึ้น ในการเขียนบิลคือต้องเขียนรายละเอียดให้ครบตามกำหนด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ติดตามความคืบหน้าของโครงและการทำรายงานเพื่อปิดงวดที่ 1

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมพี่เลี้ยงโครงการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงและการทำรายงานเพื่อปิดงวดที่ 1 09.30น. ได้ไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตาม ผลงานของกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ สจรส.มอ. ตรวจหลักฐาน
1.มีการบันทึกกิจกรรม แบบบันทึกผลกิจกรรม สิ่งที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ ผลกระทบ รายงานกิจกรรม เพื่อบันทึกข้อมูลในเอกสารเรียบร้อย ให้พิมพ์เข้าโปรแกรมออนไลน์ แต่ละกิจกรรมให้โหลดรูปภาพให้เรียบร้อย 2.หลักฐานการเงิน -ดำเนินตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน -ตรวจสอบยอดเงินโครงการฯ และบันทึกออนไลน์ -ตรวตสอบการเขียนเงินสด -ตรวจสอบหลังฐาน สมุดบัญชีธนาคาร ต้องดำเนินกิจกรรมใช้เงินมากกว่าร้อยละ 60 3.หลักฐานประกอบการดำเนินงาน -ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม -หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 4.บันทึกช่วยจำ -บันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมออนไลน์ให้เรียบร้อย -หลักฐานการเงินต้องถูกต้อง ครบถ้วน -ปิดงวดส่งเอกสาร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.4 ปิดรายงานงวดร่วมกับ สจรส.มอ.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจเอกสารและปิดงวด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีตัวแทนเข้าร่วม 2 คน เรียนรู้การปิดงวดงบประมาณ การจัดเรียงเอกสารสำคัญทางเงิน การจัดเก็บเอกสาร ผลลัพธ์ที่เกิดจริง: ได้รู้ถึงการปิดงวดงบประมาณการทำกิจกรรม ได้รู้ถึงความสำคัญทางการเงินได้รู้ถึงน้ำใจของเพื่อนร่วมงาน ในการช่วยเหลือกันในการทำเอกสาร และบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์เรียนรู้การทำบัญชทางการเงิน สิ่งที่เกินความคาดหมาย: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสามัคคีในทีมงานคือได้ช่วยกันทำเอกสารและบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ให้เสร็จ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พบพี่เลี้ยงเพื่อร่วมกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้เงิน และการเขียนรายงานบนเว็บไซต์

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมติดตามของพี่เลี้ยงโครงการ เพื่อปิดงวดครั้ง ที่ 1 โดยเดินทางมาพบพี่เลี้ยง รพ.สต. เขาพระบาท
ได้เรียนรู้ในเรื่อง: -การตรวจหลักฐานการทำงายงาน -การลงบันทึกโปรแกรมออนไลน์ -การลงรูปภาพ -การลงบันทึกรายรับรายจ่าย การทำบัญชีการเงินและการเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจของ สจรส.มอ.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.5 การจัดทำรายงานเพื่อปิดงวด 1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ตัวแทนโครงการเข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
 2. ได้เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ในแต่ละกิจกรรม
 3. เรียนรู้การเขียนใบเสร็จที่ถูกต้อง
 4. ได้ปรับปรุงเอกสารให้ถูกต้อง
 5. ได้ปรับข้อมูลกิจกรรมในเว็บไซต์ให้ถูกต้องการเขียนผลการดำเนินกิจกรรมปละผลลัพธ์การดำเนินกิจกรรม
 6. ได้รับคำแนะนำการทำเอกสารการเงิน การปรับแก้ผลการรายงานกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ.ตรวจสอบรายงาน และเอกสารการใช้จ่ายเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการติดตามและพบพี่เลี้ยงพื้นที่และ สจรส.มอโดยตัวแทนโครงการ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปิดรายงานงวดที่ 1 ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้นำเอกสารให้ สจรส.มอ.ตรวจสอบเอกสาร และพี่เลี้ยงได้แนะนำมาให้ปรับปรุง ดังนี้ 1.ใบเสร็จค่าถ่ายเอกสารยังไม่ถูกต้องและไม่ครบบางกิจกรรม 2.ให้ปรับข้อมูลกิจกรรมในเว็ปไซต์ทุกกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมยังไม่ครบถ้วน ปรับผลการดำเนินงานเพิ่มข้อมูลกิจกรรม และผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินการยังไม่ครบถ้วน 3.ให้เริ่มจ่ายภาษี เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2559 4.ขาดใบเสร็จค่าเดินทางวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

13. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้มีป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการรณรงค์การงดสูบบุหรี่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ตามแบบของ สสส. เพื่อติดตั้งในพื้นที่มีการดำเนินงานโครงการทุกครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

นางวาสนาทองส่งโสมผู้ใหญ่บ้าน ได้เปิดการประชุมโครงการ ของ สสส.และชี้แจงให้คนในชุมชนนทราบ หมู่บ้านทองพูน ได้ทำโครงการวัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2) จึงได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและปลอดบุหรี่และป้ายปลอดสุรา เพื่อรณรงค์การปลอดบุหรี่และปลอดสุรา พร้อมความเป็นมาของโครงการให้ทราบ

 • photo
 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 41 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 210,400.00 77,299.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 55                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ฝนตกบ่อย ทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวกับเกษตร ไม่สามารถดำเนินการได้

ฝนตกทุกวัน ไม่ทิ้งช่วง และมีน้ำท่วม

1.เลื่อนระยะเวลาการดำเนินงานโครงการออกไป และขยับกิจกรรมที่สามารถทำได้ มาทำก่อน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาง พิไลวรรณ พรายชุม 83 หมุ่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียง
นาง วันทนา เส้งทั่น 23 หมู่ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
สังฆทานดิน

1.การพัฒนาใช้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 2.พระเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา และใช้ความศรัทธา เป็นกลไกการทำงาน 3.ใช้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 4.ปุ๋ยทำจากเศษวัชพืช และบรรจุลงถุง จำหน่ายให้ประชาชนที่มาวัด เพื่อทำบุญสังฆทาน จากเดิมซื้อจากภายนอก เปลี่ยนเป็นดินของวัดแทน

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 5 ( 8 มีนาคม 2559 )
 2. เพื่อติดตามการทำโครงการของพี่เลี้ยง ( 26 มีนาคม 2559 )
 3. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 6 ( 9 เมษายน 2559 )
 4. เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้ ( 23 เมษายน 2559 )
 5. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 7 ( 7 พ.ค. 2559 )
 6. เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้ ( 14 พ.ค. 2559 )
 7. เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้ ( 28 พ.ค. 2559 )
 8. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 8 ( 8 มิถุนายน 2559 )
 9. ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาที่วัดทองพูน ครั้งที่ 1 ( 17 กรกฎาคม 2559 )
 10. ทุนชุมชนลดรายจ่าย ครั้งที่ 1 ( 18 กรกฎาคม 2559 )
 11. สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 9 ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 12. ทุนชุมชนลดรายจ่าย ครั้งที่ 2 ( 30 กรกฎาคม 2559 )

(................................)
นาง พิไลวรรณ พรายชุม
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......